14. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-14/2014
Datum: 19. 9. 2017

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZLS) in 24. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

s k l i c u j e m

14. redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek, 28.9.2017, ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

1. Potrditev zapisnika 13. redne seje Občinskega sveta in 2. dopisne seje

priponka_word Zapisnik 13. redne seja

priponka_word Zapisnik 2. dopisne seja

priponka_word Odgovori na vprašanja, predloge in pobude 13. redne seje

2. Seznanitev z odstopom člana občinskega sveta in potrditev mandata nadomestnemu članu

priponka_word Potrditev mandata nadomestnemu članu OS

priponka_word Sklep

3. Sklep o dopustnosti gradnje v območju podrobnega prostorskega načrta pred njegovo uveljavitvijo

priponka_word Soglasje za gradnjo v območju OPPN

priponka_pdf Skica

priponka_word Sklop OOP

4. Celostna prometna strategija občine Ribnica

priponka_pdf Obrazložitev CPS

priponka_pdf Predlog CPS

priponka_word Sklep OOP

5. Izjava o seznanitvi z višino finančnega jamstva za izvedbo ukrepov v času po zaprtju odlagališča nenevarnih odpadkov Mala Gora

priponka_pdf Izjava o seznanitvi z višino finančnega jamstva – obrazložitev

priponka_pdf Izjava občin lastnic odlagališča nenevarnih odpadkov Mala Gora

priponka_pdf Poziv ARSO

priponka_pdf Finančno jamstvo po deležih občin

priponka_pdf Finančno jamstvo po letih

priponka_word Sklep OOP

6. Polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Ribnica za leto 2017

priponka_pdf Polletno poročilo 2017

7. Poročilo s 5. seje Komisije za pripravo predlogov za rešitev problematike kamnoloma Kot

priponka_pdf Poročilo Komisija Kot 5. seja

8. Občinske nagrade in priznanja za leto 2017

9. Premoženjsko-pravne zadeve

9.1. Prekategorizacija stanovanja

priponka_word Prekategorizacija stanovanj Knafljev trg 4

priponka_word Sklep

10. Predstavitev Razvojnega centra Kočevje Ribnica

11. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov

12. Razno

Aktivnosti slovenskega vojaškega letalstva

Piloti Slovenske vojske bodo med 4. septembrom in 6. oktobrom izvajali prelete iz Letališča Cerklje ob Krki z letali Pilatus ter helikopterji na višinah med 200 in 3000 metri na širšem območju Slovenije.

Preleti letalnikov bodo na našem območju potekali v četrtek, 5. oktobra med 9. in 15. uro pretežno na območju Glažute in Gotenice.

Načrtovano letenje bo potekalo z intenzivnostjo do dveh letalnikov. Pri usposabljanju se upoštevajo zakonska določila in ostali predpisi, ki urejajo letenje na nizkih višinah z letalniki Slovenske vojske. Med izvajanjem aktivnosti se bodo piloti v največji možni meri izogibali nizkemu letenju nad večjimi naselji. Pri tem ne bodo uporabljali orožja, streliva ali drugih vadbenih sredstev.

Prosimo za razumevanje.

Zapisnik zbora krajanov Gornjih Lepovč

Zapisnik zbora krajanov Gornjih Lepovč

PORABNIKOM VODE NA PODROČJU RIBNICE

Hydrovod, d.o.o. obvešča porabnike pitne vode na območju Ribnice, ki se oskrbujejo iz regionalnega vodovoda, da je zaradi velike količine padavin in okvar, ki so se zgodile istočasno, prišlo do povišane motnosti. Zaradi tega je potrebno vodo v prehrambne namene prekuhavati. Ukrep velja do normalizacije stanja.

Več…
https://www.hydrovod.si/obvestila.html

Prosimo za razumevanje!

Vabilo na delovni posvet: Za podjetništvo!

Spoštovani,
Vabimo vas na delovni posvet, ki bo potekal v torek, 19. septembra, ob 18. uri v dvorani podjetja Riko Ribnica (1. nadstropje). Na srečanju si bomo ogledali stanje gospodarstva v Občini Ribnica, plane za prihodnost ter vas povabili na mednarodni B2B forum.

Za kakršna koli vprašanja se lahko obrnete na RC Kočevje Ribnica, d.o.o.: info@rc-kocevjeribnica.si ali po telefonu na 01/895 06 10.

Prijavnica na posvet

priponka_word vabilo – ZA PODJETNIŠTVO
priponka_pdf vabilo – ZA PODJETNIŠTVO

Obratovanje bazena v ŠCR od 16. 10. 2017 dalje

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo bazen v Športnem centru Ribnica za rekreativno vadbo znova odprt od 16. 10. 2017 dalje.

Bazen bo med tednom od ponedeljka do petka odprt od 20.00-21.30, v soboto od 17.00-19.00 in nedeljo od 15.00-17.00.

FOTO: 42. Ribniški sejem in 18. Rokodelski festival

Foto: Daniel Vincek

Namera o ustanovitvi služnostne pravice

V skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Občina Ribnica objavlja

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

na parc. št. 1/4, 1/26, 1/27, 927/3, 1781/1, 1782/7, 1791/1, 1995/1, 1437/21, 1779/2, vse k.o. 1625-Ribnica za obstoječe toplovodno omrežje.

Pogodba o ustanovitvi služnostne pravice se sklene po 15 dneh od objave namere, ki se objavi na uradni spletni strani Občine Ribnica 6. 9. 2017.

Klikni za ogled panorame Ribniške doline