Poziv k podajanju predlogov za podelitev priznanj in nagrad Občine Ribnica za leto 2017

Na podlagi 12. člena Odloka o podelitvi priznanj in nagrad Občine Ribnica Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja

 

POZIV K PODAJANJU PREDLOGOV ZA PODELITEV
PRIZNANJ IN NAGRAD OBČINE RIBNICA ZA LETO 2017

 

NAZIV ČASTNI OBČAN

Naziv častni občan se podeli za pomembnejše trajne uspehe na gospodarskem, znanstvenem, umetniškem, kulturnem, športnem, vzgojno-izobraževalnem in humanitarnem področju ter s tem predstavlja občino doma in v svetu. Naziv častni občan se lahko podeli tudi tujcu.

 

URBANOVA NAGRADA

Urbanova nagrada se podeli posameznikom za življenjsko delo, delovnim skupinam, podjetjem in drugim organizacijam in skupnostim za izjemne uspehe na posameznih področjih gospodarskega življenja in dela, ki prispevajo k razvoju in ugledu Občine Ribnica.

 

GALLUSOVO PRIZNANJE

Gallusovo priznanje se podeli posameznikom, skupini posameznikov, organizaciji in skupnosti za dolgoletno uspešno in ustvarjalno delo ter vidne dosežke  trajnejšega pomena s področja kulturnih in drugih družbenih dejavnosti v občini in širšem družbenem prostoru.

 

PRIZNANJE OBČINE RIBNICA

Priznanje Občine Ribnica se podeli zaslužnim posameznikom, podjetjem, zavodom ter organizacijam in društvom ter drugim organizacijam in skupnostim za enkratne – izjemne dosežke in kot vzpodbudo za nadaljnje strokovno delo in aktivnosti na posameznih področjih življenja in dela.

Podeli se lahko največ eno priznanje častnega občana, ena Urbanova nagrada, do dve Gallusovi priznanji in do dve priznanji Občine Ribnica.

 

Predloge za podelitev razpisanih priznanj in nagrad Občine Ribnica dostavite v zaprti kuverti z oznako »OBČINSKE NAGRADE 2017 – NE ODPIRAJ« na naslov: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, do vključno 8. 9. 2017. Predlog mora vsebovati: vrsto nagrade oz. priznanja, ime in priimek ter naslov (za fizične osebe), naziv in naslov (za pravne osebe) in obrazložitev predloga.


Jože Tanko l.r.
predsednik KMVVI

Rešeto, julij 2017

priponka_pdf REŠETO, 31. julij 2017, letnik XXI (5,4 MB) »Več

Javni poziv za uporabo ŠCR 2017 – 2018

JAVNI POZIV ZA UPORABO ŠCR 2017-18

Prijavni obrazec 2017-18

 

 

 

Namera o ustanovitvi služnostne pravice (Šeškova ulica, Vrtnarska cesta in Knafljev trg)

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica na podlagi tretjega odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

 Občina Ribnica bo ustanovila stvarno služnost za potrebe izgradnje novega optičnega omrežja na področju Ribnice (Šeškova ulica, Vrtnarska cesta in Knafljev trg) na naslednjih nepremičninah v k.o. 1625 – Ribnica: parc. št. 1958/5, 1958/4, 1958/3, 119/92, 119/86, 119/85, 119/82, 119/84, 119/87, 119/76, 119/75, 119/72, 119/68, 119/17, 119/71, 119/74, 119/73, 119/98, 119/18, 119/97, 119/96, 119/95, 119/59, 119/99, 119/101, 119/103, 119/60, 119/19, 119/52, 119/104 in 119/105.

Pogodba o ustanovitvi služnostne pravice bo sklenjena po izteku najmanj 15 dnevnega roka od dneva objave te namere na spletni strani Občine Ribnica

Namera o ustanovitvi služnostne pravice (Merharjeva ulica, Prijateljev trg in Kolodvorska ulica)

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica na podlagi tretjega odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja

 

 NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

 

Občina Ribnica bo ustanovila stvarno služnost za potrebe izgradnje novega optičnega omrežja na področju Ribnice (Merharjeva ulica, Prijateljev trg in Kolodvorska ulica) na naslednjih nepremičninah v k.o. 1625 – Ribnica: parc. št. 1920/17, 1920/9, 1920/10, 1920/6, 1920/5, 1920/8, 1920/3, 1920/1, 1920/2 in 18/2.

Pogodba o ustanovitvi služnostne pravice bo sklenjena po izteku najmanj 15 dnevnega roka od dneva objave te namere na spletni strani Občine Ribnica.

Zahtevek za izplačilo sredstev po javnem razpisu za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa

word-priponka Zahtevek za izplačilo 2017

Namera o ustanovitvi služnostne pravice (parc. št. 402 k.o. 1629 – Dolenja vas)

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica na podlagi tretjega odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Občina Ribnica bo na parc. št. 402 k.o. 1629 – Dolenja vas za izgradnjo vodovodnega priključka za potrebe novogradnje na parc. št. 602/4 k.o. 1629 – Dolenja vas ustanovila stvarno služnost.
Pogodba o ustanovitvi služnostne pravice bo sklenjena po izteku najmanj 15-dnevnega roka od dneva objave te namere na spletni strani Občine Ribnica.

Klikni za ogled panorame Ribniške doline