Rešeto, junij 2017

priponka_pdf REŠETO, 30. junij 2017, letnik XXI (4,6 MB) »Več

Zaključevanje izdelave strateškega dokumenta za razvoj prometa v občini Ribnica

ZAKLJUČEVANJE IZDELAVE STRATEŠKEGA DOKUMENTA
ZA RAZVOJ PROMETA V OBČINI RIBNICA

V sklopu tretje faze izdelave Celostne prometne strategije občine Ribnica, katere naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada, smo organizirali dve delavnici: eno na temo ukrepov in drugo na temo akcijskega načrta za izvedbo nabora ukrepov.

Namen obeh delavnic je bil zlasti pridobiti mnenja ključne zainteresirane javnosti za doseganje ciljev trajnostne mobilnosti, zastavljenih na podlagi oblikovane vizije, sprejete na 4. javni razpravi, ki glasi:

Ribnica bo postala ekonomsko močna, vsem dostopna in varna občina, ki bo stremela k trajnostnemu prenavljanju prometnih površin in spodbujanju urejanja privlačnih javnih površin za druženje, aktivno in zdravo življenje skupnosti. Občino Ribnica prihodnosti povezujejo urejene peš in kolesarske poti v turistično zanimiv kraj, ki ohranja svojo bogato kulturno dediščino.

Prva delavnica na temo ukrepov je potekala 23. marca. Sodelujoče predstavnike zainteresirane javnosti smo sprva seznanili s pomenom pregleda ter izbora ustreznih ukrepov po posameznih prometnih stebrih, saj morajo ti zasledovati cilje trajnostne mobilnosti. Potrebno je bilo torej natančneje opredeliti posamezne ukrepe za vsakega izmed petih strateških prometnih stebrov (trajnostno načrtovanje, hoja, kolesarjenje, JPP in motorni promet), s katerimi se doseže želene izboljšave. S pomočjo udeležencev smo, ob upoštevanju ukrepov sprejetih na javnih razpravah, anketah in intervjujih, izbrali ukrepe znotraj vsakega stebra, opredelili njihov strošek izvedbe in zahtevnost ter določili odgovornega akterja za izvedbo posameznega ukrepa ter obdobje izvajanja.

 

Pregled nabora ukrepov trajnostne mobilnosti  (Foto: b22 d.o.o.)

Nabor ukrepov sprejetih na prvi delavnici se je umestil v akcijski načrt CPS občine Ribnica, ki je predstavljal temo druge delavnice. Obe delavnici sta se torej dopolnjevali in tudi na drugi delavnici, ki je potekala istega dne, so predstavniki ključne zainteresirane javnosti bili sprva seznanjeni s pomenom CPS in časovnimi okvirji za izdelave strategije, čemur je sledil pregled akcijskega načrta. Vsi udeleženci so bili povabljeni k podaji pripomb na predlog akcijskega načrta, kjer so natančno opredeljeni ukrepi po posameznih prometnih stebrih z opisi, opredelitvijo virov in sredstev za izvajanje ukrepov, opredelitvijo zahtevnosti posameznega ukrepa, nosilci odgovornosti in časovnimi okvirji. Vse podane pripombe so bile upoštevane pri izdelavi čistopisa akcijskega načrta za CPS Ribnica.

Pregled akcijskega načrta (Foto: b22 d.o.o.)

Vsak ukrep je torej jasno časovno opredeljen in sledi glavnemu operativnemu cilju posameznega prometnega stebra, kjer so natančno opredeljene ciljne vrednosti in kazalci, namenjeni spremljanju in vrednotenju izvajanja ukrepov in vključujejo revizijo vsaki dve leti ter prenovo strategije vsakih pet let.

Prvi prometni steber trajnostno načrtovanje sledi operativnemu cilju »Vzpostavitev celostnega prometnega načrtovanja«. Izbrani in časovno opredeljeni ukrepi, ki smo jih izbrali tudi s pomočjo splošne in ključne zainteresirane javnosti so: vrednotenje in prenova CPS, priprava prostorskih aktov, ki upoštevajo načela celostnega prometnega načrtovanja, vzpostavitev sistema za spremljanje potovalnih navad in učinkov ukrepov, prerazporeditev občinskega proračuna v prid trajnostnih oblik mobilnosti, izdelava mobilnostnih načrtov za večje generatorje prometa (osnovna šola, vrtec, občina, industrijska cona Lepovče), sodelovanje pri EU projektih na temo trajnostne mobilnosti in vsaj dve promocijski, izobraževalni in ozaveščevalni akciji letno na temo trajnostne mobilnosti.

Cilj »Uveljavitev hoje kot pomembnega potovalnega načina« je operativni cilj drugega prometnega stebra, katerega glavni opredeljeni ukrepi so: gradnja manjkajočih pločnikov znotraj naselij, še posebej do glavnih ciljev potovanj (200 m / leto), dograditev manjkajočih peš povezav v zaledju (npr. Ribnica-Breg-Grič, Prigorica-Dolenja vas) (200 m / leto), ureditev varnejših prehodov za pešce na območju velike frekvence prometa ter povečanje števila prehodov za pešce znotraj naselij, ureditev obstoječih površin za pešce, označitev obstoječih pešpoti in povezav, ureditev varnih šolskih poti z ustrezno opozorilno signalizacijo za voznike, prilagoditev infrastrukture slepim in gibalno oviranim ter vzdrževanje, dopolnitev omrežja javne razsvetljave, načrt preureditve Škrabčevega trga, preureditev Škrabčevega trga, izvajanje akcij v vrtcu in osnovni šoli ter načrtovanje sprehajalne poti med Gričem in Goričo vasjo ob reki Bistrici.

Prometni steber kolesarjenje zajema šest sprejetih ukrepov za doseganje operativnega cilja »Oblikovanje pogojev za izkoriščanje potencialov kolesarjenja«. To so: študija umestitve in načrtovanje državne kolesarske poti G6 Sodražica-Kočevje, postavitev parkirišč za kolesa (kolesarnic, nadstrešnic in stojal za kolesa, zlasti ob javnih objektih, postajališčih JPP ter ob trgovinah), sodelovanje z delodajalci pri zagotavljanju kolesarnic za zaposlene, označitev in ureditev obstoječih tematskih kolesarskih poti, gradnja kolesarskih stez na prometnejših cestah v Ribnici (500 m / leto) in načrtovanje kolesarskega omrežja v Ribnici.

Za cilj »Razvoj privlačnega javnega potniškega prometa« so bili v tem stebru opredeljeni sledeči ukrepi: povečanje frekvence medkrajevnega avtobusnega prometa in prilagoditev voznih redov, uvedba prevoza na klic na območjih brez ustreznih povezav z JPP, ureditev postajališč z nadstrešnicami, sedišči in voznimi redi, označitev s prometno signalizacijo, podpora pri uvedbi potniškega prometa na železniški progi Ljubljana-Kočevje, študija vzpostavitve prometnega vozlišča ob železniški postaji, P+R, vzpostavitev prometnega vozlišča ob železniški postaji (ureditev skupnega objekta za železniško in avtobusno postajo, postavitev kolesarske infrastrukture, ureditev parkirišč) in vključitev vseh prevoznikov v sistem enotne vozovnice JPP.

Zadnji prometni steber motorni promet pa zajema deset ukrepov za doseganje operativnega cilja »Sprememba navad uporabnikov motoriziranega prometa«. To so vzpostavitev izhodišč glede celovitega urejanja parkiranja, sprejetje in izvajanje nove parkirne politike v Ribnici, usmeritvene table za parkirišča, celovito umirjanje prometa na območju šole in vrtca ter središča Ribnice, študija Ribniške obvoznice, nakup okolju prijaznih vozil za izvajanje javnih služb, postavitev električnih polnilnic, sodelovanje z delodajalci na področju spodbujanja sopotništva, nadzor nad prekoračenimi hitrostmi in prometna študija Ribnice.

Celostna prometna strategija občine Ribnica bo tako tudi zahvaljujoč aktivnemu sodelovanju javnosti postala strateški dokument, v katerem bodo predvidene glavne smernice razvoja prometa v nadaljnjih letih in pomeni začetek reševanja izzivov v prometu ter ustvarjanja trajnostnega prometnega sistema. Sprejetje strategije in potrditev akcijskega načrta predstavlja obvezno podlago, na podlagi katere se bo Občina lahko potegovala za sredstva nadaljnjih razpisov za izvedbo ukrepov trajnostne mobilnosti, kot so definirani v Operativnem programu za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Do zaključka izdelave novega strateškega dokumenta je na junijski seji ribniškega Občinskega sveta predvidena še razprava osnutka, ki ji sledi sprejem strategije, ki z novim pristopom k načrtovanju prometa nadgrajuje klasično planiranje z ustreznimi načeli sodelovanja, vključevanja in vrednotenja v namen izpolnjevanja potreb po boljši kakovosti bivanja v mestih in regijah za današnje in prihodnje generacije. Po sprejetju bo CPS na voljo na spletni povezavi http://www.ribnica.si/cps, zato vse občane vljudno vabimo k spremljanju spletne strani Občine Ribnica.

Vabilo k sodelovanju v raziskavi o vključevanju javnosti

VAŠ POGLED ŠTEJE!

Vabilo k sodelovanju v raziskavi o vključevanju javnosti


Spoštovane občanke, spoštovani občani,

Občina Ribnica se je pridružila široki raziskavi o vključevanju javnosti v pripravo celostnih prometnih strategij (CPS), ki se izvaja v 64-ih slovenskih občinah. Namen raziskave je izboljšati sodelovanje javnosti pri upravljanju javnih zadev – tako v naši občini kot na državni ravni.

V raziskavo želimo vključiti tudi vaše mnenje, zato vas vabimo k sodelovanju. Sodelujete lahko, če ste se udeležili katerega od dogodkov v okviru priprave CPS, pa tudi če se jih iz različnih razlogov niste udeležili. Vaša mnenja so v obeh primerih pomembna.

Z vašim prispevkom bo vključevanje javnosti v prihodnje bolj kakovostno in bolj učinkovito. Zato vas vljudno vabimo, da si v ta namen vzamete 10 minut za izpolnitev spletnega vprašalnika na povezavi: https://www.1ka.si/a/127257.

V uvodu vprašalnika boste našli tudi dodatna pojasnila o raziskavi.

Vprašalnik izpolnite čim prej. Na spletu bo dosegljiv do 20. junija 2017.

Vnaprej se vam zahvaljujemo za vaš prispevek.

Hkrati vas obveščamo, da bo sprejeta Celostna prometna strategija občine Ribnica v naslednjem mesecu objavljena na občinski spletni povezavi http://www.ribnica.si/cps.

Jože Levstek,
župan občine Ribnica

Raziskavo o vključevanju javnosti izvajajo:
CEPP – Center za vodenje participativnih procesov in podjetje LOCUS d.o.o.,
Ministrstvo RS za infrastrukturo – Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko,
občine, vključene v pripravo celostnih prometnih strategij.

Namera o ustanovitvi služnostne pravice – elektro priključek

Številka: 478-45/2017

Datum: 12.6.2017

 

 

 

 

V skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Občina Ribnica objavlja

 

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

 

na parc. št. 927/3 k.o. 1625-Ribnica za izgradnjo elektro priključka za potrebe novogradnje na parc. št. 929/1 k.o. 1625- Ribnica.   

 

Pogodba o ustanovitvi služnostne pravice se sklene po 15 dneh od objave namere, ki se objavi na uradni spletni strani Občine Ribnica 12.6.2017.

Obvestilo o žalni slovesnosti s pokopom žrtev iz jame Žiglovica

Občina Ribnica obvešča, da bo v nedeljo, 18. junija 2017, ob 16. uri žalna slovesnost s pokopom žrtev iz jame Žiglovica na pokopališču Videm v Prigorici v župniji Dolenja vas.

Obvestilo o izvajanju meritev najvišje dovoljene hitrosti

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo občinsko redarstvo v četrtek, 8. 6. 2017, v občinah Ribnica, Sodražica, Loški Potok in Velike Lašče, izvajalo meritve najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil s samodejno merilno napravo.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje,
Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče

Odločba o izbiri izvajalcev kulturnih programov in projektov ter prireditev v letu 2017

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16), 12. in 13. člena Pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ribnica (Uradni list RS, št. 13/12) v postopku javnega razpisa zbiranja predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Ribnica v letu 2017 ter na podlagi predloga strokovne komisije z dne 9.5.2017 izdajam naslednjo

 ODLOČBO

o izbiri izvajalcev kulturnih programov in projektov ter prireditev

v letu 2017

priponka_pdf Odločba o izbiri izvajalcev kulturnih programov in projektov ter prireditev v letu 2017

Klikni za ogled panorame Ribniške doline