Rešeto, april 2017

priponka_pdf REŠETO, 28. april 2017, letnik XXI (3,3 MB) »Več

Javni razpis za sofinanciranje obnove fasad stavb v starem mestnem jedru Ribnice za leto 2017

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju obnove fasad stavb v starem mestnem jedru Ribnice (Ur.l. RS, št. 56/2012) in Odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2017 (Ur.l. RS,  št. 17/2017) objavljam

JAVNI RAZPIS

 za sofinanciranje obnove fasad stavb v starem mestnem jedru Ribnice za leto 2017

 

1. Naziv in sedež podeljevalca sredstev
Občina Ribnica, Gorenjska cesta  3, 1310 Ribnica, tel. 01 837 20 00, e-pošta: obcina@ribnica.si.

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za obnovo fasad stavb, ki se nahajajo znotraj območja kulturnega in zgodovinskega spomenika, določenega z Odlokom o razglasitvi starega mestnega jedra Ribnice za kulturni in zgodovinski spomenik (Ur.l. RS, št. 21/93).

 

3. Priznani stroški investicije oz. projekta
Priznani stroški investicije, ki ne vključujejo DDV, so:
–          postavitev fasadnega odra;
–          odstranitev obstoječega dotrajanega ometa;
–          popravilo ali zamenjava poškodovanega fasadnega ometa, obrob in kitanje;
–          oplesk fasade s fasadno barvo (skladno s kulturno-varstvenimi pogoji in soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana).

Ostali stroški niso upravičeni do sofinanciranja.

4. Navedba osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in merila, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje izberejo prejemniki sredstev
Upravičenci do sredstev so lastniki objektov na območju starega mestnega jedra Ribnice ali investitorji, ki imajo pravico za izvedbo ukrepov na objektu na območju starega mestnega jedra občine Ribnica.
V primeru etažnih lastnikov morajo biti prosilci vsi etažni lastniki v stavbi in jih mora zastopati upravnik ali druga fizična oz. pravna oseba z ustreznim pooblastilom.
Upravičenci, ki s svojimi projekti kandidirajo za proračunska sredstva na tem razpisu, ne smejo kandidirati z istimi projekti na drugih razpisih Občine Ribnica.

Pogoji za sodelovanje na razpisu so tudi:
–          pridobljeni kulturnovarstveni pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana;
–          pridobljeno kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana;
–          popis del predvidene investicije oz. projekta pripravljen s strani pooblaščenega inženirja (IZS, ZAPS);
–          dve primerljivi predračunski vrednosti predvidene investicije (v EUR) pripravljeni s strani gospodarske družbe ali samostojnega podjetnika registriranega za opravljanje tovrstnih dejavnosti;
–          pridobljeno gradbeno dovoljenje ali lokacijska informacija oz. drugo upravno dovoljenje potrebno za obnovo fasade;
–          da ima vlagatelj poravnane vse finančne obveznosti do Občine Ribnica.

Prijavljena investicija mora biti izvedena v letu 2017 in sicer od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2017.

word-priponka Javni razpis: Sofinanciranje obnove fasad 2017

priponka_pdf Javni razpis: Sofinanciranje obnove fasad 2017

 

OPOZORILO – PRVOMAJSKA KRESOVANJA

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje obvešča organizatorje javnih prireditev s
kresovanjem ter vse druge, ki bodo v naravnem okolju ob prvomajskih praznikih kurili kresove,
da morajo pri tem upoštevati predvsem naslednje napotke:
– prostor okoli kurišča kresa mora biti očiščen vseh gorljivih snovi;
– če požarna straža ni zagotovljena, mora biti kurišče kresa obdano z negorljivimi
materiali (npr. s peskom, kamni, opeko ali kovino);
– kres mora biti ves čas pod nadzorom odrasle osebe;
– ob vetrovnem vremenu kresa ni priporočljivo prižigati, ob močnejšem vetru je treba
kurjenje kresa prekiniti;
– pri kurjenju kresov je priporočljivo uporabiti čim bolj suh les, prepovedano pa je
uporabljati nevarne, vnetljive, eksplozivne in oksidativne snovi ter kuriti odpadke;
– po končanem kurjenju je treba ogenj in žerjavico povsem pogasiti, priporočljivo je
kurišče prekriti z negorljivim materialom (npr. s peskom ali zemljo).
Na javnih prireditvah s kresovanjem morajo biti skladno z Zakonom o varstvu pred požarom
zagotovljeni ustrezni ukrepi, zlasti požarna straža, ki pa jo lahko izvajajo le gasilci.
Če kres povzroči požar v naravnem okolju, je treba na telefonsko številko 112 o tem takoj
obvestiti pristojni regijski center za obveščanje, ki bo na mesto požara napotil krajevno pristojne
gasilske enote.

Otroško igrišče Stari vrtec do nadaljnega zaprto

Spoštovane uporabnike in uporabnice

OBVEŠČAMO,

da je igrišče pri starem vrtcu zaradi gradbenih del na delu objekta do nadaljnjega zaprto.

Obvestilo o zasedenosti športnega igrišča Dolenji Lazi od 25. do 30. 5. 2017

Spoštovane uporabnike in uporabnice

OBVEŠČAMO,

da bo športno igrišče Dolenji Lazi v času od 25. do 30. maja 2017 za izvajanje športnih aktivnosti zaprto, ker bo na igrišču potekalo 4. gasilsko tekmovanje v spajanju sesalnega voda za prehodni pokal PGD Dolenji Lazi.

Bazen v ŠCR od 26. 4. dalje za rekreativno plavanje zaprt

ŠPORTNI CENTER RIBNICA – BAZEN

 

OD 26. APRILA 2017 DALJE

BO BAZEN ZA REKREATIVNO PLAVANJE ZAPRT.

Predvidoma bo rekreativno plavanje v bazenu ponovno omogočeno v začetku novembra 2017.

 

Ribnica, 20. 4. 2017

Jože Levstek
Župan

Obvestilo o izvajanju meritev najvišje dovoljene hitrosti

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo občinsko redarstvo v okviru vseevropske akcije Hitrost v petek, 21. 4. 2017, v občinah Ribnica, Dobrepolje in Velike Lašče izvajalo meritve najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil s samodejno merilno napravo.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje,
Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče

Obvestilo o kolektivnem dopustu

Občina Ribnica obvešča, da v petek, 28. aprila 2017, zaradi kolektivnega dopusta ne bo poslovala.

Obratovanje ŠCR 15., 16., 17. in 27. aprila 2017

OBRATOVANJE ŠPORTNEGA CENTRA RIBNICA 15., 16., 17.  in 27. aprila 2017

– 15., 16. in 27. aprila športni center ne bo obratoval

-17. aprila bo športni center odprt od 18. ure dalje

 

Župan

Jože Levstek

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi izklicnih najemnin in pogojev najema v ŠCR

priponka_pdf Sklep o spremembi sklepa o določitvi izklicnih najemnin in pogojev najema v ŠCR

Klikni za ogled panorame Ribniške doline