Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa

Občina Ribnica objavlja na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Ur. l. št. 22/89, 97/01 . ZSDP, 110/02 – ZGO-1 in 15/03 – ZOPA) in 11. člena Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Ribnica (Ur. l. RS, št. 44/16) naslednji

 J A V N I    R A Z P I S

ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA  PROGRAMA ŠPORTA

1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.

2. Predmet javnega razpisa je izbor predlogov za sofinanciranje vsebin letnega programa športa na območju občine Ribnica  (v nadaljevanju: LPŠ)  v  skladu z določili Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Ribnica (Ur. l. RS, št. 44/16, v  nadaljevanju: Pravilnik)  v  višini 30.000 EUR in oddaja športnih površin za naslednje vsebine:


I.  Športni programi
 • prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
  • celoletni programi (programi v različnih športnih panogah,
   ki se bo izvajajo v obsegu najmanj 60 ur v obdobju 30 tednov)
  • šolska športna tekmovanja
8.100 eur
 • športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
  (programi posameznikov in ekip, vključenih v uradni tekmovalni sistem
  Nacionalne panožne športne zveze, potrjen s strani Olimpijskega komiteja
  Slovenije – Združenja športnih zvez)
18.630 eur
 • kakovostni šport programi posameznikov in ekip, vključenih v uradnih
  tekmovalni sistem Nacionalne panožne športne zveze, potrjen s strani
  Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, ki programa
  ne izvajajo v javnem športnem objektu)
270 eur
II. Športne prireditve
3.000 eur.

3. Na javni razpis lahko kandidirajo naslednji izvajalci, ki imajo sedež v občini Ribnica:

 • športna društva in klubi, ki izvajajo programe športa
 • zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem na območju občine,
 • zavodi na področju vzgoje in izobraževanja,
 • zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu,
 • ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu, so splošno koristne in neprofitne ter
 • organizacije invalidov, ki izvajajo športni program za invalide.

 

4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu so določeni v 6. členu Pravilnika, ki je sestavni del  razpisne dokumentacije.

5. Merila za vrednotenje športnih programov so sestavni del Pravilnika.

6. Obdobje porabe dodeljenih sredstev po javnem razpisu:

 • od sklenitve pogodbe do 30. 11. 2017.

7. Rok za predložitev vlog in način oddaje vloge:

 • sreda, 19. april  2017 do 9. ure,
 • vloga mora biti v zapečatenem ovitku z oznako »Ne odpiraj – JAVNI RAZPIS LPŠ 2017« poslana ali dostavljena na  naslov: Občina  Ribnica, Gorenjska  cesta  3, 1310 Ribnica.

8. Datum in način odpiranja vlog:

 • sreda, 19. april 2017 ob 9. uri 15 minut v pisarni Občine Ribnica z oznako M22,
 • odpiranje vlog ne bo javno.

9. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa:

 • 8 dni po  sprejeti odločitvi.

10. Podajanje dodatnih informacij v zvezi z razpisno dokumentacijo:

 • razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa na voljo na spletni strani http://www.ribnica.si,
 • dodatne informacije od  5.  do 13. aprila 2017 daje Nevenka Turk Kraljič, dosegljiva na telefonski številki 01/837-20-08.

 

Številka: 41010-0002/2017
Datum:   31. 3. 2017

 

Jože Levstek
Župan

priponka_pdf Javni razpis LPŠ 2017

word-priponka Javni razpis LPŠ 2017 NAVODILO

word-priponka Javni razpis LPŠ 2017 RAZPISNA DOKUMENTACIJA

word-priponka Javni razpis LPŠ 2017 VZOREC POGODBE

word-priponka Pravilnik o sofinanciranju športa, OS 16. 6. 2016

word-priponka Letni program športa 2017

Rešeto, marec 2017

priponka_pdf REŠETO, 31. marec 2017, letnik XXI (4,4 MB) »Več

Obvestilo o obratovanju bazena v ŠCR od 1. 4. dalje

Spoštovane uporabnike in uporabnice

obveščamo,

da bo bazen v Športnem centru Ribnica ob sobotah in nedeljah

od 1. aprila dalje za rekreativno plavanje zaprt.

LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe: 2. JAVNI POZIV

Obveščamo vas, da je LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe 20. marca 2017 na svoji spletni strani (www.las-ppd.si) objavil 2. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe v letu 2017, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR).

Rok za oddajo vlog: 16. 5. 2017

Predmet sofinanciranja: Predmet sofinanciranja so operacije (projekti), ki zasledujejo cilje ESRR ter prispevajo k ciljem in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območjih LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe. Sofinancirane aktivnosti se morajo izvajati na območju urbanih naseljih, ki so: Kočevje, Ribnica, Kočevska Reka, Dolga vas, Šalka vas, Fara, Hrib – Loški Potok, Osilnica, Sodražica, Velike Lašče, Videm (Dobrepolje).

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 367.928 evrov iz ESRR. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz ESRR znaša največ 80 %.

Tematska področja, ki bodo podprta, so:

 • Ustvarjanje novih delovnih mest;
 • Varstvo okolja in ohranjanje narave;
 • Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

V okviru objave 2. javnega poziva bodo potekale tudi delavnice, na katerih vam bo predstavljen javni poziv in izpolnjevanje vloge. V kolikor se ne morate udeležiti delavnice, ki je organizirana v vašem kraju, se lahko udeležite delavnice v katerikoli drugi občini. Zaradi lažje organizacije vas prosimo, da se na delavnice predhodno prijavite po elektronski pošti na: info@las-ppd.si.

Celotna razpisna dokumentacija in termini delavnic so objavljeni TUKAJ.

13. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-14/2014

Datum: 22.3.2017

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZLS) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

 

s k l i c u j e m

13.   redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek,  30.3.2017, ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

 

1. Potrditev zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta

priponka_pdf Zapisnik 12. redne seje

priponka_pdf Odgovori na vprašanja predloge in pobude 12. seje

2. Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2017 – 2. obravnava

priponka_pdf Uvodna stran

priponka_pdf Predlog sklepa

priponka_pdf Odlok o proračunu 2017

priponka_pdf Splošni del proračuna

priponka_pdf Posebni del proračuna

priponka_pdf Načrt razvojnih programov

3. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ribnica za leto 2016 – hitri postopek

priponka_pdf Predlog sklepa in uvodna stran

priponka_pdf Odlok o zaključnem računu 2016

priponka_pdf Splošni del proračuna

priponka_pdf Posebni del proračuna

priponka_pdf Realizacija NRP 2016

priponka_pdf Prerazporeditve 2016

priponka_pdf Obrazložitve zaključnega računa 2016

priponka_pdf Športni center Ribnica 2016

priponka_pdf Kulturni dom TVD Partizan 2016

word-priponka Računovodski izkazi

priponka_pdf Realizacija načrta ravnanja s stvarnim premoženjem

priponka_pdf Izjava o notranjem nadzoru javnih financ

4. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja Ri_2 Ribniška promenada

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Odlok o OPPN za enoto urejanja Ri_2 Ribniška promenada

5. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi javne športne infrastrukture v Občini Ribnica

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Pravilnik

6. Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi izklicnih najemnin in pogojev najema v Športnem  centru Ribnica

priponka_pdf Sklep

7. Odpoved pravici do povračila stroškov storitev institucionalnega varstva

priponka_pdf Odpoved pravici do povračila stroškov storitev institucionalnega varstva

8. Seznanitev s poročilom PP Ribnica

priponka_pdf Poročilo PP Ribnica 2016

9. Seznanitev z Letnim poročilom skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo za leto 2016

priponka_pdf Letno poročilo skupne občinske uprave MIR 2016

10. Pobude, predlogi in vprašanja

 

Letna poročila javnih zavodov so dosegljiva na spletni strani Občine Ribnica www.ribnica.si

 

Občinski svet Občine Ribnica

  Jože Levstek l.r.

  Župan

Vabljeni:

–          Člani OS

–          Ga. Špela Gosak, AREALINE d.o.o.

–          G. Nejc Gosak, AREALINE d.o.o.

–          Marija Ajdič Francelj, MIR

–          Rudi Topolovec, PP Ribnica

–          direktorji in ravnatelji javnih zavodov

ODLOK o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ribniške promenade

priponka_pdf ODLOK o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora Ri_2 Ribniška promenada

priponka_pdf Seznam NUP

Smernice  Mnenja
Smernice_MO

Smernice_MK

Smernice_ZRSVN

Smernice_ARSO_odstop vloge

Smernice_ARSO

Smernice_seznam NUP

Smernice_TELEKOM

Smernice_OBČINA RIBNICA

Smernice_ELEKTRO LJ

Smernice_KOMUNALA RIBNICA

Smernice_HYDROVOD

Odločba o obveznosti CPVO

Mnenje_TELEKOM

Mnenje_OBČINA RIBNICA

Mnenje_ELEKTRO LJ

Mnenje_KOMUNALA RIBNICA

Mnenje_HYDROVOD

Mnenje_DRSV

Mnenje_MO

Mnenje_MK

 Grafične priloge  Hidrološke hidravlične analize
Priloga 01

Priloga 02

Priloga 03

Priloga 04.1

Priloga 04.2

Priloga 04.3

Priloga 05.1

Priloga 05.2

Priloga 06

Priloga 07

RI-2_nevarnost_stanje

RI-2_razredi_nevarnosti_stanje

RI-2_nevarnost_ukrep

RI-2_razredi_nevarnosti_ukrep

Tehnično poročilo OPPN RI-2

Letna poročila javnih zavodov za leto 2016

Letno poročilo in računovodski izkazi Knjižnice Miklova hiša

Poslovno poročilo Rokodelskega centra Ribnica

Letno poročilo Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica

Poslovno poročilo Glasbene šole Ribnica

Računovodsko poročilo Glasbene šole

Računovodski izkazi Glasbene šole

Realizacija fin. načrta Glasbene šole

Letno poročilo Vrtca Ribnica

Letno poročilo Skupne občinske uprave MIR občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče

Letno poročilo in izkazi Osnovne šole dr. Franceta Prešerna Ribnica

Letno poročilo Lekarne Ribnica

Letno poročilo javnega podjetja Komunala Ribnica d. o. o.

Letno poročilo Hydrovoda d. o. o.

Letni program športa v občini Ribnica za leto 2017

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/95, 27/02, 110/02 in 15/03) 7. člena Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Ribnica (Ur. l. RS, št. 44/16) je Občinski svet Občine Ribnica na 12. redni seji, 9. 3. 2017, sprejel Letni program športa v občini Ribnica za leto 2017. Dokument je dostopen na spodnji povezavi.

priponka_pdf Letni program športa 2017

Obvestilo o izvajanju meritev najvišje dovoljene hitrosti

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo občinsko redarstvo v petek, 10. 3. 2017, v občinah Ribnica in Sodražica izvajalo meritve najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil s samodejno merilno napravo.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje,
Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče

Obvestilo o vaškem vodovodnem sistemu Studenčevka Sušje

Občini Ribnica in Sodražica obveščata vse uporabnike pitne vode iz vaškega vodovodnega sistema Studenčevka Sušje, da je zdravstveno neustrezna.

Obstaja sum, da pitna voda v tem sistemu predstavlja nevarnost za zdravje ljudi. Zaradi navedenega je potrebno pitno vodo iz omenjenega vodovoda za prehrambne namene pred uporabo prekuhavati.  Ukrep prekuhavanja velja za porabnike pitne vode v naseljih Vinice, Zapotok, Sušje in Slatnik

Obvestilo velja do preklica!

Klikni za ogled panorame Ribniške doline