13. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-14/2014

Datum: 22.3.2017

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZLS) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

 

s k l i c u j e m

13.   redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek,  30.3.2017, ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

 

1. Potrditev zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta

priponka_pdf Zapisnik 12. redne seje

priponka_pdf Odgovori na vprašanja predloge in pobude 12. seje

2. Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2017 – 2. obravnava

priponka_pdf Uvodna stran

priponka_pdf Predlog sklepa

priponka_pdf Odlok o proračunu 2017

priponka_pdf Splošni del proračuna

priponka_pdf Posebni del proračuna

priponka_pdf Načrt razvojnih programov

3. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ribnica za leto 2016 – hitri postopek

priponka_pdf Predlog sklepa in uvodna stran

priponka_pdf Odlok o zaključnem računu 2016

priponka_pdf Splošni del proračuna

priponka_pdf Posebni del proračuna

priponka_pdf Realizacija NRP 2016

priponka_pdf Prerazporeditve 2016

priponka_pdf Obrazložitve zaključnega računa 2016

priponka_pdf Športni center Ribnica 2016

priponka_pdf Kulturni dom TVD Partizan 2016

priponka_word Računovodski izkazi

priponka_pdf Realizacija načrta ravnanja s stvarnim premoženjem

priponka_pdf Izjava o notranjem nadzoru javnih financ

4. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja Ri_2 Ribniška promenada

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Odlok o OPPN za enoto urejanja Ri_2 Ribniška promenada

5. Pravilnik so spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi javne športne infrastrukture v Občini Ribnica

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Pravilnik

6. Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi izklicnih najemnin in pogojev najema v Športnem  centru Ribnica

priponka_pdf Sklep

7. Odpoved pravici do povračila stroškov storitev institucionalnega varstva

priponka_pdf Odpoved pravici do povračila stroškov storitev institucionalnega varstva

8. Seznanitev s poročilom PP Ribnica

priponka_pdf Poročilo PP Ribnica 2016

9. Seznanitev z Letnim poročilom skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo za leto 2016

priponka_pdf Letno poročilo skupne občinske uprave MIR 2016

10. Pobude, predlogi in vprašanja

 

Letna poročila javnih zavodov so dosegljiva na spletni strani Občine Ribnica www.ribnica.si

 

Občinski svet Občine Ribnica

  Jože Levstek l.r.

  Župan

Vabljeni:

-          Člani OS

-          Ga. Špela Gosak, AREALINE d.o.o.

-          G. Nejc Gosak, AREALINE d.o.o.

-          Marija Ajdič Francelj, MIR

-          Rudi Topolovec, PP Ribnica

-          direktorji in ravnatelji javnih zavodov

ODLOK o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ribniške promenade

priponka_pdf ODLOK o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora Ri_2 Ribniška promenada

priponka_pdf Seznam NUP

Smernice  Mnenja
Smernice_MO

Smernice_MK

Smernice_ZRSVN

Smernice_ARSO_odstop vloge

Smernice_ARSO

Smernice_seznam NUP

Smernice_TELEKOM

Smernice_OBČINA RIBNICA

Smernice_ELEKTRO LJ

Smernice_KOMUNALA RIBNICA

Smernice_HYDROVOD

Odločba o obveznosti CPVO

Mnenje_TELEKOM

Mnenje_OBČINA RIBNICA

Mnenje_ELEKTRO LJ

Mnenje_KOMUNALA RIBNICA

Mnenje_HYDROVOD

Mnenje_DRSV

Mnenje_MO

Mnenje_MK

 Grafične priloge  Hidrološke hidravlične analize
Priloga 01

Priloga 02

Priloga 03

Priloga 04.1

Priloga 04.2

Priloga 04.3

Priloga 05.1

Priloga 05.2

Priloga 06

Priloga 07

RI-2_nevarnost_stanje

RI-2_razredi_nevarnosti_stanje

RI-2_nevarnost_ukrep

RI-2_razredi_nevarnosti_ukrep

Tehnično poročilo OPPN RI-2

Letna poročila javnih zavodov za leto 2016

Letno poročilo in računovodski izkazi Knjižnice Miklova hiša

Poslovno poročilo Rokodelskega centra Ribnica

Letno poročilo Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica

Poslovno poročilo Glasbene šole Ribnica

Računovodsko poročilo Glasbene šole

Računovodski izkazi Glasbene šole

Realizacija fin. načrta Glasbene šole

Letno poročilo Vrtca Ribnica

Letno poročilo in izkazi Osnovne šole dr. Franceta Prešerna Ribnica

Letno poročilo Lekarne Ribnica

Letno poročilo javnega podjetja Komunala Ribnica d. o. o.

Letno poročilo Hydrovoda d. o. o.

Letni program športa v občini Ribnica za leto 2017

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/95, 27/02, 110/02 in 15/03) 7. člena Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Ribnica (Ur. l. RS, št. 44/16) je Občinski svet Občine Ribnica na 12. redni seji, 9. 3. 2017, sprejel Letni program športa v občini Ribnica za leto 2017. Dokument je dostopen na spodnji povezavi.

priponka_pdf Letni program športa 2017

Obvestilo o izvajanju meritev najvišje dovoljene hitrosti

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo občinsko redarstvo v petek, 10. 3. 2017, v občinah Ribnica in Sodražica izvajalo meritve najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil s samodejno merilno napravo.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje,
Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče

Obvestilo o vaškem vodovodnem sistemu Studenčevka Sušje

Občini Ribnica in Sodražica obveščata vse uporabnike pitne vode iz vaškega vodovodnega sistema Studenčevka Sušje, da je zdravstveno neustrezna.

Obstaja sum, da pitna voda v tem sistemu predstavlja nevarnost za zdravje ljudi. Zaradi navedenega je potrebno pitno vodo iz omenjenega vodovoda za prehrambne namene pred uporabo prekuhavati.  Ukrep prekuhavanja velja za porabnike pitne vode v naseljih Vinice, Zapotok, Sušje in Slatnik

Obvestilo velja do preklica!

Koncertni abonma Ribnica 2017: Pihalni kvintet Pentaedre, Kanada


Vabljeni na koncert: Pihalni kvintet Pentaedre, Kanada.

Torek, 21. 3. ob 19.30, v Miklovi hiši. Vstop prost.

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta SVETOVALEC ZA ŠPORT

Številka: 1100-1/2017
Datum: 28. 2. 2017

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/09- Odl. US in 40/12-ZUJF) OBČINA RIBNICA objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

 SVETOVALEC ZA ŠPORT

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo delovno pravni predpisi, izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja)
 • najmanj sedem mesecev delovnih izkušenj;
 • znanje uradnega jezika;
 • aktivno znanje angleškega in nemškega jezika;
 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv;
 • opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka;
 • opravljen strokovni izpit za strokovne delavce v športu;
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Delovno področje:

-   vodenje športnega centra s pripadajočimi športnimi objekti in površinami,
-   načrtovanje, organiziranje in vodenje športnih prireditev,
-   samostojno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela na področju športne vzgoje, športne rekreacije, kakovostnega športa, vrhunskega športa in športa invalidov,
-   upravljanje s športnimi igrišči, priprava pogodb za oddajanje igrišč v upravljanje ali najem,
-   oddajanje poslovnih prostorov in športnih objektov v najem,
-   priprava urnikov,
-   trženje, marketing in promocija športa ter športnih objektov in površin v občini,
-   določanje hišnega reda ter spremljanje izvajanja le-tega,
-   sodelovanje in koordinacija dela s klubi in drugimi uporabniki in najemniki,
-   načrtovanje, organiziranje, koordiniranje in nadzor nad izvajanjem rednega investicijskega vzdrževanja, hišniških opravil, upravljanja ter obratovanja objektov in naprav,
-   sodelovanje pri izvajanju nalog v zvezi z varovanjem oseb in objektov,
-   vodenje predpisanih evidenc in priprava informacij na njihovi podlagi,
-   vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na I. stopnji,
-   izdajanje soglasij za prireditve,
-   sodelovanje pri izvedbi javnega razpisa za razdelitev proračunskih sredstev, namenjenih športu,
-   sodelovanje pri pripravi dokumentacije za prijave na javne razpise,
-   izvajanje nalog na področju javnih naročil, izvajanje nadzora nad pravilnim in pravočasnim izvajanjem pogodbenih obveznosti na področju javnih naročil,
-   opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti po nalogu župana, podžupana in direktorja.

Kandidat, ki se bo prijavil na natečaj, mora v vlogi navesti potrebne podatke in priložiti izjavo oz. izjave o izpolnjevanju naslednjih pogojev:

 • da je državljan Republike Slovenije,
 • da izpolnjuje pogoje glede strokovne izobrazbe za zasedbo razpisanega uradniškega delovnega mesta z navedbo stopnje in smeri izobrazbe in datumom diplomiranja,
 • da izpolnjuje pogoj najmanj sedem mesecev delovnih izkušenj s podrobnim opisom, iz katerega mora biti razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
 • da ima opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • da ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka,
 • da ima opravljen strokovni izpit  strokovnih delavcev v športu,
 • da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po  uradni dolžnosti in ne sme biti obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Ribnica, pridobitev podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Pisna prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis in navedbo o tem, katera druga znanja in veščine je kandidat poleg formalne izobrazbe pridobil, vključno z navedenimi strokovnimi izpiti.

Po 13. točki 6. člena ZJU se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu , za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je kandidat pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Izbrani kandidat bo delovne izkušnje dokazoval z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat usposabljanje v skladu z 89. členom ZJU opraviti najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat izpit v skladu s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24-06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09-Odl. US (48/09-popr.) in 8/10) opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu svetovalca za šport opravljal v nazivu svetovalec III, z možnostjo napredovanja v naziv svetovalec II in svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in s poskusnim delom šestih mesecev. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, Športnem centru Ribnica in v drugih objektih v lasti Občine Ribnica. Delo je dvoizmensko, delovni čas je razporejen na šest delovnih dni v tednu, po potrebi pa tudi v nedeljo.

Pisno prijavo z dokazili je potrebno poslati v zaprti ovojnici z označbo:«za javni natečaj – svetovalec za šport« na naslov: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica,  in sicer v roku 8 dni po objavi na Zavodu RS za zaposlovanje in na spletni strani Občine Ribnica. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@ribnica.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri.

Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan na tel. 01/837 20 03, kontaktna oseba Gordana Tekavčič.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Občina Ribnica

Klikni za ogled panorame Ribniške doline