Javna dražba za oddajo nepremičnin v najem (stanovanje Škrabčev trg 11A, Prijateljev trg 4)

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1l, 14/15-ZUUJFO in 76/15) ter 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) 

priponka_pdf Javno dražbo za oddajo nepremičnin v najem

priponka_pdf Osnutek najemne pogodbe Škrabčev trg 11A

priponka_pdf Osnutek najemne pogodbe Prijateljev trg 4

 

 

 

         

 

Razpis za vpis predšolskih otrok v Vrtec Ribnica za šolsko leto 2017/2018

RAZPIS ZA VPIS PREDŠOLSKIH OTROK V VRTEC RIBNICA
za šolsko leto 2017/2018

 

Na podlagi Pravilnika o sprejemu predšolskih otrok v Vrtec Ribnica (Ur.l. RS št. 9/2014) Vrtec Ribnica objavlja javni razpis za vpis predšolskih otrok v programe vrtca za šolsko leto 2017/2018 za vpis z dnem 1.9.2017.

V skladu z Zakonom o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05, 25/08 in 36/10), vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

Vpis otrok bo potekal na sedežu Vrtca Ribnica, Majnikova 3, 1310 Ribnica / uprava vrtca, pri svetovalni delavki.

Izpolnjene obrazce Vloga za vpis otroka v Vrtec Ribnica, ki jih dobite na upravi vrtca ali na spletni strani vrtca www.vrtecribnica.si, v vrtec vrnite osebno ali po pošti najkasneje do srede, 15. marca 2017.

Vrtec bo obravnaval vse vloge, ki bodo prispele v roku. V primeru, da bo prijav za sprejem otrok v programe vrtca z dnem 1.9.2017 več kot je prostih mest, bo o sprejemu odločala Komisija za sprejem otrok v vrtec. Obravnavala bo vse vloge, ki bodo vložene do 15.3.2017 ali oddane na ta dan priporočeno na pošto.

Starši bodo o sprejemu otroka v vrtec pisno obveščeni najpozneje do konca meseca junija 2017.

Pomembno: Staršem, ki so vloge za vpis otroka v Vrtec Ribnica že oddali, le-te ni potrebno ponovno oddajati.

Dodatne informacije dobite osebno ali po telefonu pri svetovalni delavki Bernardi Osojnik na  tel. št. 01/620 93 75 ali na upravi vrtca na tel. št. 01/620 93 71.

 

Pripravila:

svetovalna delavka
Bernarda Osojnik
ravnateljica
Darja Šilc

priponka_pdf Razpis za vpis v vrtec 2017-18

Rešeto, januar 2017

priponka_pdf REŠETO, 31. januar 2017, letnik XXI (5,7 MB) »Več

Tečaj za družinske oskrbovalce

Številka: 122-0004/2016

Datum:   24.1.2017

ZADEVA: TEČAJ ZA DRUŽINSKE OSKRBOVALCE

Občina Ribnica bo v sodelovanju z Inštitutom Antona Trstenjaka organizirala tečaj za družinske oskrbovalce – za družinske člane, ki oskrbujejo starostno onemoglega, kronično bolnega ali invalidnega svojca. Učna srečanja bodo potekala v Ribnici, 10 zaporednih tednov po dve uri in pol, začetek tečaja predvidoma v februarju 2017. Stroški tečaja so za občane Občine Ribnica brezplačni oz. jih bo pokrila občina. Zainteresirane občane vabimo k udeležbi, obvezne so pisne prijave do 27.1.2017 na e-naslov: a.debeljak.zdrib@gmail.com.

word-priponka Informacije o tečaju

priponka_pdf Zloženka

priponka_pdf Prijavnica

Obvestilo o objavi javnega naročila

 

OBČINA OBJAVILA JAVNO NAROČILO

 Občina Ribnica je danes objavila javno naročilo, na podlagi katerega je predvidena sklenitev okvirnega sporazuma za tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj ter tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov. Okvirni sporazum se bo sklenil za obdobje 48 mesecev od sklenitve okvirnega sporazuma in predstavlja pravno podlago za sklenitev posamezne gradbene pogodbe.

 Vse informacije zainteresirani dobijo na portalu za javna naročila http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=183381 pod št. JN000319/2017-B01.

 Ribnica, 18.1.2017

 

Obvestilo o odpovedi: 4. Javna razprava prestavljena na 24. 1. ob 18.00

OBVESTILO O ODPOVEDI

4. javna razprava v sklopu priprave Celostne prometne strategije občine Ribnica

 

Spoštovani,

 

obveščamo vas, da DANAŠNJA 4. JAVNA RAZPRAVA ”Oblikujmo skupaj prihodnost našega mesta in občine Ribnica” v okviru izdelave Celostne prometne strategije občine Ribnica ODPADE zaradi odsotnosti voditeljev iz razloga nepredvidenih cestno-prometnih razmer.

 

Razpravo bomo izvedli V TOREK, 24. JANUARJA 2017, OB 18.00 URI v sejni sobi Športnega centra Ribnica, Majnikova ulica 2, v Ribnici.

Prijave na javno razpravo še vedno potekajo po elektronski pošti tjasa@b22.si ali prek telefona 041 370 762.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Hvala za razumevanje in vljudno vabljeni k udeležbi v novem terminu!

1. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe

Obveščamo vas, da je LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, katerega vodilni partner je RC Kočevje Ribnica d.o.o., 9. januarja 2017 na svoji spletni strani (www.las-ppd.si) objavil 1. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe v letu 2017, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Rok za oddajo vlog je 28. 2. 2017

Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območjih Dobrepolje, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče v letu 2017-2018 in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 590.000,00 evrov iz Evropskega kmetijskega sklad za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP). Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša največ do 85 %.

Povezava do razpisne dokumentacije.

Anketa o viziji, prioritetah in ukrepih prometne ureditve v občini Ribnica

ANKETA O VIZIJI, PRIORITETAH
IN UKREPIH PROMETNE UREDITVE V OBČINI RIBNICA

 

Spoštovane občanke in občani občine Ribnica,

v sklopu Celostne prometne strategije občine Ribnica smo v fazi opredelitve vizije, prioritet in izbire ukrepov pričeli z izvajanjem anketne raziskave, s katero želimo izvedeti, kakšne so vaše želje in predlogi glede ukrepov, s katerimi bi lahko zagotavljali trajnostno mobilnost na področjih hoje, kolesarskega, javnega potniškega in motornega prometa.

Z namenom prilagoditve strategije željam in zahtevam uporabnikov vas vabimo k reševanju vprašalnika. Vaši odgovori so pomembni za ugotavljanje težav in iskanje možnih rešitev za nadaljnji prometni razvoj naše občine.

POVEZAVA DO ANKETE

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo!

 

Anketa bo odprta do vključno 20. januarja 2017.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Opozorilo: krmljenje prostoživečih vodnih ptic do preklica ni dovoljeno

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je državno središče za nadzor bolezni zaradi potrditve aviarne influence pri labodih sprejelo določene sklepe s katerimi želi čim bolj zmanjšati možnost prenosa aviarne influence na domačo in ostalo perutnino.

Eden izmed sklepov določa, da na ozemlju Republike Slovenije do preklica ni dovoljeno krmljenje prostoživečih vodnih ptic.

Zato vas naprošamo, da na območju svoje občine seveda v kolikor imate jezera, ribnike in ostale vodne površine na katerih se zadržujejo prostoživeče vodne ptice, ki jih obiskovalci krmijo, poskrbite za namestitev opozorilne table o prepovedi krmljenja in nas o tem obvestite.

priponka_pdf Sklep Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta SVETOVALEC ZA ŠPORT

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/09- Odl. US in 40/12-ZUJF) OBČINA RIBNICA objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta SVETOVALEC ZA ŠPORT

priponka_pdf Javni natečaj – SVETOVALEC ZA ŠPORT

Klikni za ogled panorame Ribniške doline