Obnova železniške proge Grosuplje – Kočevje

priponka_pdf VO_hrovaca_ODG

Obratovanje ŠCR med prazniki

Spoštovani uporabniki prostorov v ŠCR!

Obveščamo vas, da v času od 21. 12. 2017 do 27. 12. 2017, zaradi prireditev, ki bodo potekale v ŠCR, vsa VADBA V DVORANI ODPADE.

Prav tako vas obveščamo, da 24. 12., 25. 12., 26. 12., 31. 12. 2017 ter 1.1. in 2.1. 2018 BAZEN NE BO OBRATOVAL.

Hvala za razumevanje!

Ureditev nivojskih prehodov Ribnica 2 in Ribnica 3

priponka_pdf Ureditev nivojskih prehodov Ribnica 2 in Ribnica 3

15. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-14/2014

Datum: 6.12.2017

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZLS) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

 

s k l i c u j em

15. redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek, 14.12.2017, ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

1. Potrditev zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta

priponka_word Zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta

2. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ribnica za leto 2017 – hitri postopek

priponka_word Odlok o rebalansu proračuna Občine Ribnica za leto 2017

priponka_word Predlog sklepa-rebalans 2017

priponka_pdf Odlok o rebalansu 2017

priponka_pdf Splošni del proračuna-reb2017

priponka_pdf Posebni del proračuna-reb2017

priponka_pdf Načrt razvojnih programov

priponka_pdf Obrazložitve – rebalans

priponka_pdf Prerazporeditve 2017

3. Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2018, 1. obravnava

priponka_word Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2018, 1. obravnava

priponka_word Predlog sklepa-proračun 2018

priponka_pdf Predlog odloka o proračunu 2018

priponka_pdf Splošni del proračuna 2018

priponka_pdf Posebni del proračuna 2018

priponka_pdf Načrt razvojnih programov 2018-2021

priponka_pdf Obrazložitve proračuna 2018

priponka_word Načrt nabav in gradenj 2018

priponka_word Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2018 (2)

 priponka-excel Kadrovski načrt 2018

priponka_word Obrazložitev kadrovskega načrta

priponka_pdf Finančni načrt SOUMIR 2018

4. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ribnica – 1. obravnava

priponka_word Obrazložitev NUSZ

priponka_word Predlog Odloka NUSZ Ribnica

priponka_word Sprememba gradiva NUSZ

5. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Ribnica – 1. obravnava

priponka_word Obrazložitev odloka LPŠ

priponka_word ODLOK LPŠ 2018- 1 obravnava

6. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Ribnica – 1. obravnava

priponka_word Obrazložitev odloka o porabi koncesijske dajatve

priponka_word Odlok o porabi konces. dajatve

7. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ribnica

priponka_word Obrazložitev k spremembam pravilnika ljub. kultura

priponka_word Pravilnik ljubiteljska kultura novela 2017

priponka_word Pravilnik ljubiteljska kultura 2011

8. Sklep o začasnem financiranju Občine Ribnica v obdobju januar – marec 2018

priponka_pdf  Sklep o ZF 2018

priponka_word Predlog sklepa in obrazložitev ZF 2018

priponka_pdf Splošni del proračuna

priponka_pdf II. Posebni del proračuna

9. Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Ribnica

priponka_word Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Ribnica 2018

priponka_pdf Vloga Vrtec Ribnica

priponka_pdf Predlog cen

10. Sklep o dopustnosti gradnje v območju podrobnega prostorskega načrta pred njegovo uveljavitvijo na parc. št. 3242/325, 3242/326, 3242/327, 3242/328, vse k.o. Prigorica

priponka_word Soglasje za gradnjo v območju OPPN-Prigorica

priponka_pdf Kulturnovarstveni pogoji Pr_1

priponka_pdf VLOGA-Prigorica

11. Sklep o dopustnosti gradnje v območju podrobnega prostorskega načrta pred njegovo uveljavitvijo na delu parc. št. 929/6, k.o. Ribnica

priponka_word Soglasje za gradnjo v območju OPPN-DOZIDAVO v območju OPPN

priponka_pdf VLOGA-dozidava trgovskega objekta

priponka_pdf Zazidalna-situacija dozidava trgovskega objekta

12. Soglasje k ceni socialno varstvene storitve

priponka_word Soglasje k ceni socialno varstvene storitve

priponka_pdf Vloga CSD

13. Soglasje k zadolžitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Janez Oražma Ribnica za namen nabave novega reševalnega vozila

priponka_word Soglasje k zadolžitvi-ZD

priponka_pdf Vloga za soglasje k zadolžitvi

priponka_word Izjava za nakup reševalnega vozila

14. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ribnica za leto 2018

priponka_word Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ribnica za leto 2018

15. Stališča do pripomb in predlogov javnosti na javno razgrnjen dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje urejanja LN Ko_13- del –širitev in sanacija kamnoloma v Kotu (dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom Kot I. (Rigler) in Okoljskega poročila z dodatkom za presojo sprejemljivosti izvedbe posegov na varovana območja in na dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Ribnica – spremembe št. 2 (krajše SD OPN 2)

priponka_word Stališča do pripomb_Kamnolom Kot

16. Imenovanje nadomestnega člana Odbora za družbene dejavnosti

priponka_word Imenovanje nadomestnega člana Odbora za družbene dejavnosti

17. Seznanitev s projektom SORIKO

18. Pobude, vprašanja in predlogi članov OS

Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko / študijsko leto 2017/2018

Občina Ribnica obvešča, da je Razvojni center Novo mesto d.o.o. objavil javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko / študijsko leto 2017/2018. Namen javnega razpisa je izbor delodajalcev s kadrovskimi štipendisti in sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem s sedežem v statistični regiji Jugovzhodna Slovenija, ki dodeljujejo in izplačujejo kadrovske štipendije.

Rok prijave je določen kot odprti, in sicer traja do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 31. 5. 2018.

Dodatne informacije ter vloga za prijavo so na voljo na: Razvojni center Novo mesto d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto (link: tukaj) ali po telefonu: 07 33 72 988, kontaktna oseba: Maja Smerdu ali pišite na e-naslov: maja.smerdu@rc-nm.si

Razvojni center Novo mesto d.o.o. vabi vse zainteresirane delodajalce k oddaji vloge!

Vabilo Zgodbe rok in krajev

priponka_pdf Vabilo Zgodbe rok in krajev

Javna dražba za oddajo nepremičnin v najem (stanovanje, garsonjera Knafljev trg 4)

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1l, 14/15-ZUUJFO in 76/15) ter 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) priponka_pdf Javno dražbo za oddajo nepremičnin v najem

Osnutka najemnih pogodb:

priponka_word Knafljev trg 4 – enosobno stanovanje (osnutek pogodbe)

priponka_word Knafljev trg 4 – garsonjera (osnutek pogodbe)

Rešeto, november 2017

priponka_pdf REŠETO, 30. november 2017, letnik XXI (12,1 MB)

Rešeto, november 2017

Rešeto, november 2017

AKTUALNO
Občina Ribnica objavlja javno dražbo za najem tržnih stanovanj 4
Vse o podjetništvu na enem mestu 5
Razpis za delovno mesto direktorja/-ice v Lekarni Ribnica 5
Podelitev občinskih priznanj naj bo praznik za vse občane 6, 7
Pokop žrtev iz brezen Konfin I in Konfin II na pokopališču Videm v Prigorici 8
Ob deseti obletnici delovanja Bivalne enote Ribnica 9
Deset let Bivalne enote Ribnica 9
Zaživela je nova tematska pot ob Reškem jezeru 10
Zimsko vzdrževanje javnih cest in dolžnosti lastnikov zemljišč ob cestah 11
Pohod do Planinske koče pri Sveti Ani malo drugače 12
Priložnost za rokodelce v okviru projekta sodelovanja: Zgodbe rok in krajev 12

KULTURNI UTRINKI
Ribniška vokalna skupina Anamanka se je ponovno okitila z zlatom! 13
Podprite naša društva, ker vas to nič ne stane 13
Velika črta 14
Zaključek Koncertnega abonmaja Ribnica 2017 14

IZ MIKLOVE HIŠE
Knjižne novosti iz Knjižnice Miklova hiša Ribnica 15

ŠPORTNI UTRINKI
Nogometni jesenski del je zaključen, začenjajo se tekmovanja v futsalu 16, 17
Reportaže Sibor-Inotherm 18, 19
Triatlon Poreč 2017 – državno prvenstvo v srednjem triatlonu 30
22. Ljubljanski maraton 31
11. pokal Ribnice v plavanju 31
NK Ribnica: zaključek jesenskega dela nogometa in začetek državnega prvenstva v futsalu U13 32

OD VRTCA DO ŠOLE
Jesensko popoldne s prvošolčki 33
Sr(e)čno starševstvo z Vrtcem Ribnica 34
Veselje vrtčevskih otrok v bazenu Športnega centra Ribnica 34
Kultura zajtrka in zdrave prehrane 34
Zgodbarnice ali mladi pišejo 35

OBČANI PIŠEJO
Poletni utrip na vasi 35
Vrnimo ljudem dostojanstvo in tlakujmo pot v svetlejšo prihodnost 35
Slovenska levica 36
»Fake news« (Lažne novice) 36
Otožna jesen – čas spomina 37
Doklej, o domovina? 37

S PLANINCI NA POT
Ribniški planinci s Tržačani na 21. srečanju 38
4. družabno srečanje članov in izlet v neznano 39
Predavanje 39

ZAHVALE OB SMRTI 40, 41

OBVESTILA 42, 43

Obvestilo o zaprtju bazena, nedelja 26. 11. 2017

Spoštovani uporabniki prostorov v ŠCR!

Obveščamo vas, da bo v nedeljo, 26. 11. 2017, zaradi rokometne tekme EHF LIGE bazen ZAPRT.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Zapisnik 36. obravnave Komisije za nivojske prehode

priponka_pdf Zapisnik 36. obravnave Komisije za nivojske prehode

Klikni za ogled panorame Ribniške doline