Rešeto, november 2016

priponka_pdf REŠETO, 30. november 2016, letnik XX (19,7 MB) »Več

Javna dražba za oddajo nepremičnin v najem – Knafljev trg 6

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1l, 14/15-ZUUJFO in 76/15) ter 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14)          


JAVNO DRAŽBO
ZA ODDAJO NEPREMIČNIN V NAJEM

 

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.

2. Predmet oddaje v najem:

a) Tržno enosobno stanovanje št. 18 v III. nadstropju stanovanjske stavbe na Knafljevem trgu 6, 1310 Ribnica (ID znak posameznega dela 1625-1-53), neto tlorisna površina stanovanja je 39,15 m2. Stanovanjska stavba, v kateri se nahaja predmetno stanovanje, je bila zgrajena leta 1975, stanovanje pa je bilo obnovljeno leta 2012. Stanovanje sestavljajo soba, kuhinja, kopalnica, predsoba, balkon in klet. V najem se oddaja delno opremljeno (kuhinja s kuhinjskimi elementi, umivalnim koritom, armaturo za sanitarno vodo, samostoječim hladilnikom in samostoječim kombiniranim štedilnikom, luči, karnise z zavesami in garderobna omara z drsnimi vrati). Stanovanje po energetski izkaznici spada v energijski razred B2.

3. Vrsta pravnega posla za predmet najema pod 2. točko: najemna pogodba, osnutek   pogodbe je priloga javne dražbe.

4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:

 – izklicna mesečna najemnina za stanovanje pod točko 2.a): 98,40 EUR, najnižji znesek višanja: 5 EUR.

 Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo ponudil najvišjo najemnino.

Najemnina se bo usklajevala z rastjo življenjskih stroškov v Republiki Sloveniji (inflacije) in ne vključuje obratovalnih stroškov.

5. Način in rok plačila najemnine:

Najemnino bo najemnik plačeval mesečno, v rokih dospetja določenih s strani upravljavca stanovanj v lasti Občine Ribnica. Položena varščina se všteje v plačilo prve najemnine.

Najemnik bo poleg najemnine plačeval še obratovalne stroške (stroške ogrevanja, vodarine in kanalščine, elektrike, odvoza smeti,…), stroške rednega vzdrževanja, stroške davščin vezanih na nepremičnine  in morebitne druge stroške, ki jih z uporabo povzroča najemnik.

Pred vselitvijo v stanovanje je najemnik dolžan plačati najemodajalcu znesek 3 mesečnih najemnin, kar je kavcija za morebitno povzročeno škodo v stanovanju ali morebitne neporavnane obveznosti. Ta znesek mu bo najemodajalec vrnil z obrestmi po obrestni meri 0,25% po prevzemu stanovanja in ugotovitvi, da je najemnik stanovanje uporabljal v skladu z veljavnimi normativi in standardi ter, da so poravnane vse obveznosti do najemodajalca.

6. Kraj in čas javne dražbe:

Javna dražba bo v četrtek, 15. decembra 2016, ob 11. uri v sejni sobi Občine Ribnica (pritličje), Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.

7. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati varščino v višini ene izklicne mesečne najemnine. Varščino je treba nakazati na transakcijski račun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476, sklic 00 DŠ-722100 (DŠ – davčna številka dražitelja) z navedbo »plačilo varščine za najem stanovanja«.

8. Plačana varščina bo brez obresti po končani javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, in sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe javne dražbe.

9. Ogled predmetnega stanovanja bo možen v torek 13.12.2016 ob 11. uri ter v sredo 14.12.2016 ob 16. uri po predhodnem dogovoru na tel. št. 01 837 20 28 (Zalka Gorše), pri omenjeni kontaktni osebi dobite tudi dodatne informacije o stanovanju. Vse ostale informacije glede javne dražbe dobite na tel. št. 01 837 20 10 (Ana Lesar Oražem).

10. Pogoji za sodelovanje:

Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične osebe, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin.

Dražitelji morajo pred začetkom dražbe komisiji predložiti:

       dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnino v RS (kopija osebne izkaznice oziroma potnega lista),

       pooblastilo overjeno s strani notarja ali upravne enote, v primeru, da fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo fizično osebo,

       stalno prebivališče v Občini Ribnica na dan objave dražbe na spletni strani občine, kar izkaže s potrdilom o stalnem prebivališču,

       dokazilo o stalnih prihodkih, razen socialnih transferjev, zase ali za poroka,

       potrdilo Občine Ribnica o plačanih zapadlih obveznostih do Občine Ribnica,

       dokazilo o plačilu varščine s priloženo številko računa za primer vračila kavcije,

       davčno, EMŠO in telefonsko številko.

Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih šestih alinej 10. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom dražbe.

11. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene najemna pogodba za dobo 5 let, z možnostjo podaljšanja, najkasneje v roku 15 dni po zaključku dražbe. Če dražitelj  ne podpiše najemne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina Ribnica zadrži njegovo kavcijo in sklenitev najemne pogodbe z njim ni več možna.

Najemnik mora stanovanje po podpisu najemne pogodbe prevzeti najkasneje do 6.1.2017.

12. Pravila javne dražbe:

– javno dražbo bo izvajala dražbena komisija, imenovana s sklepom župana, v  skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,

– ugovore proti dražbenemu postopku je možno podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe,

– morebitne ugovore reši takoj predsednik komisije,

– komisija lahko začeti postopek, s soglasjem predstojnika, ustavi do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem v roku 10 dni povrne plačana varščina in izkazani stroški.

13. Ta javna dražba se objavi na uradni spletni strani občine www.ribnica.si ter na oglasni deski Občine Ribnica.

 

priponka_pdf Osnutek najemne pogodbe KNAFLJEV TRG 6 ST 18

3. Javna razprava o Celostni prometni strategiji občine Ribnica

V okviru izdelave Celostne prometne strategije Občine Ribnica bomo izvedli
3. javno razpravo z naslovom “Vizija”,
ki bo v sredo, 7. decembra 2016,
ob 16.00
v sejni sobi Športnega centra Ribnica, Majnikova ulica 2, 1310 Ribnica.


Celostna prometna strategija je dokument, ki upošteva in nadgrajuje obstoječe strateške dokumente občin. Gre za nov način razmišljanja, ki pomeni korak k bolj trajnostnemu načrtovanju prometa v občini. Celostna prometna strategija prispeva k doseganju ravnotežja med družbeno enakostjo, kakovostjo življenjskega okolja in uspešnostjo gospodarskega razvoja z iskanjem nabora ukrepov za izboljšanje možnosti za kolesarjenje, pešačenje, uporabo javnega potniškega prometa in ostalih vidikov trajnostne mobilnosti v občini.

V sklopu projekta smo že organizirali prvo in drugo javno razpravo, izvedli intervjuje in ankete in izdelali analize, ki smo jih strnili v poročilo o zaključkih 1. faze projekta. Več informacij na povezavi.

Na tretji javni razpravi bomo posebno pozornost posvetili oblikovanju vizije razvoja prometa v občini Ribnica. Razprava je pomembna za oblikovanje prioritet, predlogov in same vizije. Na podlagi analize stanja, izvedene v preteklih mesecih, že poteka oblikovanje nabora ukrepov. Da bi zastavljeno vizijo lahko uresničili oz. dosegli želeno stanje v prihodnosti, ki ga vizija povzema, jo je treba podpreti z natančno opredeljenimi cilji, ki določajo raven želenih izboljšav, zato si želimo, da se javne razprave udeležite.

Na javni razpravi bomo izvedli tudi žrebanje nagrad za vse anketirance, ki so tekom začetnih faz projekta oddali veljavno izpolnjen anketni vprašalnik. Izžrebali bomo 4 srečneže, ki bodo prejeli kolo znamke Krpan oz. skiro.

Prijave na javno razpravo potekajo po elektronski pošti tjasa@b22.si ali prek telefona 041 370 762.

OBVESTILO

V brošuri, ki ste jo prejeli skupaj z novembrsko izdajo Rešeta, je prišlo do pomote pri navedbi dneva 3. javne razprave. Ta ne bo v torek, temveč v sredo, 7. 12. 2016.

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice na nepremičnem premoženju

V skladu s  56. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina Ribnica objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA USTANOVITEV STAVBNE PRAVICE NA NEPREMIČNEM PREMOŽENJU

 

Občina Ribnica namerava na parc. št. 3424/1 k.o. 1627 – Prigorica ustanoviti stavbno pravico za novogradnjo stanovanjsko poslovnega objekta – legalizacija – napušč. Stavbna pravica bo ustanovljena  po metodi neposredne pogodbe.

Pogodba o ustanovitvi stavbne pravice se sklene po 15 dneh od objave namere, ki se objavi na uradni spletni strani Občine Ribnica 29. 11. 2016.

11. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-14/2014

Datum: 23.11.2016

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZLS) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

 

s k l i c u j e m

11.  redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek,  1.12.2016, ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

 

  1. Potrditev zapisnika 10. redne seje in zapisnika 5. izredne seje

priponka_pdf Zapisnik 10. redne seje

priponka_pdf Zapisnik 5. izredne seje

priponka_pdf Odgovori na vprašanja, predloge in pobude z 10. redne seje

word-priponka Odgovor Rokodelskega centra Ribnica

2. Odlok o rebalansu proračuna občine Ribnica za leto 2016- hitri postopek

priponka_pdf Uvodna stran

priponka_pdf Predlog sklepa

priponka_pdf Odlok o rebalansu 2016

priponka_pdf Splošni del proračuna

priponka_pdf Posebni del proračuna

priponka_pdf Načrt razvojnih programov

priponka_pdf Rebalans proračuna 2016-obrazložitve

priponka_pdf Prerazporeditve 2016

3. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev v občini Ribnica – druga obravnava

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine Ribnica

4. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Ribnica

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Odlok o vračanju vlaganj uprvičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju občine Ribnica

5. Sklep o začasnem financiranju

priponka_pdf Splošni del proračuna

priponka_pdf Posebni del proračuna

priponka_pdf Predlog sklepa z obrazložitvijo

6. Vrednost točke za izračun NUSZ za leto 2017

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Sklep o vrednosti točke NUSZ

7. Vloga za izdajo soglasja za gradnjo v območju podrobnega prostorskega načrta pred njegovo uveljavitvijo

priponka_pdf Obrazložitev in sklep o dopustnosti gradnje

8. Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Ribnica

priponka_pdf Obrazložitev in sklep o določitvi cen programov vrtca

priponka_pdf Vrtec Ribnica – predlog cen

9. Prekategorizacija in oddaja občinskih stanovanj v najem

priponka_pdf Prekategorizacija in oddaja občinskih stanovanj v najem

10. Ukinitev statusa javnega dobra na parc. št. 1670/8, 1670/9, 1670/10 in 1670/11, vse k.o. 1616 – Velike Poljane

priponka_pdf Ukinitev statusa javnega dobra

11. Imenovanje Komisije za spremljanje položaja romske skupnosti

priponka_pdf Obrazložitev

12. Imenovanje predstavnikov Občine Ribnica v svet javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša

priponka_pdf Obrazložitev

13. Predstavitev   projekta »Ribniški grad in grajski park«

14. Pobude, predlogi in vprašanja

 

Gradivo je dosegljivo tudi na spletni strani Občine Ribnica www.ribnica.si .

 

Občinski svet Občine Ribnica

Jože Levstek l.r.

Župan

 

Vabljeni:

–          člani OS

–          Darja Šilc, ravnateljica Vrtca Ribnica (k 8. točki)

–          Boštjan Češarek, Proarhing d.o.o. (k 13. točki)

Bazen v ŠCR 26. 11. za rekreativno plavanje zaprt

Spoštovane uporabnice in uporabnike bazena v ŠCR,

OBVEŠČAMO,

da bo v soboto, 26. 11. 2016, bazen v Športnem centru Ribnica za rekreativno plavanje zaprt.

Višine cen za oskrbo s toplotno energijo iz DOLB ne regulira Občina

Občina Ribnica je s sklicem novinarske konference v novembru odgovorila na pojav napačnih in zavajajočih trditev dela javnosti, ki odgovornost za zvišanje cen oskrbe s toplotno energijo iz sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (DOLB) v Ribnici pripisuje Občini. To ne ustreza dejstvom, saj so lokalne skupnosti z uveljavitvijo novega Energetskega zakona (EZ-1) v letu 2014 izgubile pravico do izdaje soglasja k cenam toplotne oskrbe, ki jo sedaj na predlog distributerja potrdi Agencija za energijo.

S 1. julijem 2016 je Agencija za energijo na osnovi zahteve distributerja z lastno proizvodnjo toplote, družbe Petrol, Slovenska energetska družba d. d., izdala v skladu s prvim odstavkom 302. člena Energetskega zakona (EZ-1) in Zakona o splošnem upravnem postopku soglasje k izhodiščni ceni toplote za distribucijski sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (DOLB) v Ribnici. V njem je Agencija ugodila distributerju v želji po dvigu cen za toploto, ki tako znaša v povprečju največ 92,61469 EUR/MWh brez DDV, kar vpliva na vseh 80 javnih in zasebnih odjemnih mest v Ribnici.

Občina Ribnica izpostavlja, da ne pozna podrobnosti ali okoliščin, ki upravičujejo tovrstno spremembo prodajane toplotne energije, ker ni bila pozvana ali vključena v proces določanja višine cen.

Občina Ribnica je v letu 2009 sprejela Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju občine Ribnica. Na podlagi tega odloka je objavila javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo in dejavnost proizvodnje toplote na lesno biomaso ali druge obnovljive vire za daljinsko ogrevanje v mestu Ribnica. Kot edini ponudnik, ki je pravočasno oddal vlogo, je bil leta 2010 izbran konzorcij podjetij Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana s partnerjema: EKOEN d.o.o., Luče in PETROL energetika d.o.o., Ravne na Koroškem. Med pogoji je bilo tudi določeno, da se povprečna cena toplote v višini 83,4924EUR/MWh naslednje 2 leti ne spreminja.

Regulacija cene toplote se izvaja namreč na podlagi metodologije za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje, ki jo s splošnim aktom predpiše Agencija. Metodologija določa način oblikovanja izhodiščne cene kot najvišje povprečne cene, na podlagi katere distributer in regulirani proizvajalec toplote v skladu z merili in mehanizmom iz metodologije oblikujeta cene toplote za daljinsko ogrevanje. O sprejetju spremembe cen je bila Občina Ribnica obveščena naknadno z dopisom Agencije za energijo.

Energetski zakon (EZ-1), sprejet leta 2014, z razliko od prej veljavnega, ukinja pravico lokalne skupnosti oziroma pristojnega organ do izdaje soglasja na tarifni sistem za toploto na distribucijskem omrežju. Zakonik, ki obsega kar 557 členov, dovoljuje občinam le podajo mnenja.

Občina popravila in izgradila začetni odsek Ceste na Ugar

V oktobru je Občina Ribnica zaključila projekt obnove in izgradnje začetnega odseka Ceste na Ugar v neposredni bližini Rokodelskega centra Ribnica in športnega stadiona do obrtne cone Ugar. Vzdolž obnovljenega cestišča poteka sedaj pločnik z javno razsvetljavo, ki skriva pod seboj obnovljeno vodovodno in kanalizacijsko infrastrukturo.

Občina Ribnica je z naložbo v cestno in komunalno infrastrukturo na odseku Ceste na Ugar med Rokodelskim centrom Ribnica in obrtno cono Ugar uspela urediti dejavnike, ki doslej niso prispevali k boljši varnosti udeležencev v prometu, in zvišati estetski značaj okolice.

V sklopu gradbenih del, ki jih je za Občino opravilo gradbeno podjetje Pirc gradnje d. o. o., je bila na odseku v izmeri pribl. 275 m odstranjena stara voziščna konstrukcija in nanešen nov asfalt z ureditvijo pripadajočega odvodnjavanja. Urejene so bile obcestne površine –  tako poteka sedaj vzdolž obnovljenega cestišča 1,6 m širok pločnik, ki je nivojsko ločen od vozišča. Celotno prenovljeno območje je odslej prav tako opremljeno z javno razsvetljavo. Sočasno je bila posodobljena tudi komunalna infrastruktura z zamenjavo in izboljšavo kanalizacijskih, kot tudi vodovodnih napeljav. Skupna vrednost naložbe znaša pribl. 200 tisoč evrov.

Cesta na Ugar poteka od trikrakega nesemaforiziranega križišča z Opekarsko in Urbanovo ulico mimo Rokodelskega centra Ribnica, športnega stadiona in obrtne cone Ugar proti naselju Zadolje. Prometno najbolj izpostavljen je njen začetni del, ki sega do obrtne cone, in na katerem se srečuje tako tovorni kot osebni promet s sprehajalci, pešci, tekači in šolarji. Predhodno stanje ranljivejšim udeležencem v prometu ni bilo naklonjeno, zaradi česar je na območju veljala cona omejitve hitrosti 30 km/h.

Hvala Glasbeni šoli Ribnica in učencem Zarji Ilc, Tinkari Benčina, Nejcu Bolhi in Maticu Mrharju za prijeten nastop in izvedeni glasbeni točki ob odprtju prenovljenega odseka Ceste na Ugar.

Jože Levstek in Andrej Pucelj odprla prenovljeni odsek

Namera o ustanovitvi služnostne pravice

Številka: 478-67/2016
Datum: 21. 11. 2016

 

V skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina Ribnica objavlja

 NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

 

na parc. št. 935/60 k.o. 1625-Ribnica za izvedbo vodovodnega in vročevodnega priključka. Pogodba o ustanovitvi služnostne pravice se sklene po 15 dneh od objave namere, ki se objavi na uradni spletni strani Občine Ribnica 21 .11. 2016.

5. izredna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-14/2014
Datum: 13.6.2016

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZLS) in 32. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

s k l i c u j e m

5. izredno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica,
ki bo v torek, 8.11.2016, ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

Dnevni red:

1. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ribnica

 

Obrazložitev sklica izredne seje:

Občina Ribnica je dne 21.10.2016 s strani investitorja prejela dopis oz. vlogo za oprostitev plačila komunalnega prispevka. Odločitev investitorja o končni lokaciji nove tovarne v Sloveniji sicer še ni sprejeta, kot ena izmed potencialnih lokacij postavitve nove tovarne pa je navedena tudi Občina Ribnica. Investitor je podal preliminarno ocenjeno potrebo po zemljiščih, ki znaša 40.000 m², na njih naj bi postavil tovarno v velikosti 15.000-16.000 m², ter odprl 170-200 delovnih mest.

Ker investitor potrebuje informacijo o pogojih, ki mu jih lahko ponudi lokalna skupnost, je potrebno o predlaganem odloku odločati čim prej.

 

Občinski svet Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.
Župan

Klikni za ogled panorame Ribniške doline