Rešeto, september 2016

priponka_pdf REŠETO, 30. september 2016, letnik XX (9,3 MB) »Več

Javna dražba za prodajo nepremičnine

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1l, 14/15-ZUUJFO in 76/15) in Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ribnica za leto 2016, ki ga je na svoji 6. redni seji 22. decembra 2015 sprejel Občinski svet Občine Ribnica ter Dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ribnica za leto 2016, ki jo je na svoji 8. redni seji 12. maja 2016 sprejel Občinski svet Občine Ribnica

JAVNO DRAŽBO
ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.

2. Predmet prodaje:

a) parc. št. 1714/4 k.o. 1631 – Grčarice v izmeri 292 m2
parc. št. 1715/2 k.o. 1631 – Grčarice v izmeri 179 m2
parc. št. 1715/5 k.o. 1631 – Grčarice v izmeri 192 m2
parc. št. *125 k.o. 1631 – Grčarice v izmeri 48 m2
(zemljišče za gradnjo stavb z oznako 4, skupna izmera 711 m2)

b) parc. št. 3242/169 k.o. 1627 – Prigorica v izmeri 2.641 m2
parc. št. *358 k.o. 1627 – Prigorica v izmeri 349 m2
parc. št. *370 k.o. 1627 – Prigorica v izmeri 73 m2
(kompleks se prodaja v celoti, skupna izmera 3.063 m2)

Nepremičnine pod točko 2. a) (zemljišče za gradnjo stavb v naselju Grčarice) imajo status stavbnega zemljišča in se nahajajo na južnem robu naselja Grčarice, na območju, kjer je v nastajanju nova stanovanjska soseska. Naselje Grčarice je manjše vaško naselje, ki je pozidano z individualnimi stanovanjskimi hišami, kmetijskimi objekti in ostalimi gospodarskimi poslopji. Pozidavo na predmetnem območju urejajo Prostorsko ureditveni pogoji za območje planske celote R6 KS Dolenja vas in v skladu z njimi je na tem območju možno graditi stanovanjsko, kmetijsko, obrtno in komunalno infrastrukturo. Zemljišča so komunalno opremljena z asfaltirano javno cesto, javnim elektro omrežjem, vodovodnim omrežjem in telekomunikacijskim omrežjem.
V ceno ni vključen komunalni prispevek, ki ga plača investitor pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja.

Nepremičnine pod točko 2. b) imajo status stavbnih zemljišč in skupaj tvorijo enovit kompleks, nahajajo pa se na obrobju vasi Prigorica. Vas Prigorica spada v območje registrirane nepremične naselbinske kulturne dediščine EŠD 13959 Prigorica – vas. Ožji okoliš nepremičnin je zazidan pretežno z individualno stanovanjsko gradnjo, na mestu, kjer se dovozna občinska cesta do predmetnih nepremičnin priključuje na državno cesto Ljubljana-Kočevje je večji industrijski kompleks. Lokacija je komunalno opremljena z asfaltirano občinsko cesto (s treh strani), elektriko in telekomunikacijami, v neposredni bližini je vodovod, javne kanalizacije ni. Na predmetnih nepremičninah stojita stanovanjska hiša z gospodarskim poslopjem in leseni senik, ki sta zaradi nezasedenosti v zelo slabem stanju. Okolica objektov je v celoti zatravljena, teren je raven.

3. Vrsta pravnega posla za predmete prodaje pod 2. točko: prodajna pogodba.

4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:
– izklicna cena za zemljišče za gradnjo stavb z oznako 4 pod točko 2.a) 10.309,50 EUR, najnižji znesek višanja: 200 EUR
– izklicna cena za nepremičnine pod točko 2.b), 86.050,00 EUR, najnižji znesek višanja:
500 EUR

Izklicne cene ne vključujejo zakonsko določenega 22 % davka na dodano vrednost oz. 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo ponudil najvišjo kupnino.

5. Način in rok plačila kupnine:
Uspešni dražitelj je dolžan kupnino poravnati v roku 30 dni od dneva izdaje računa oziroma podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476. Plačani znesek varščine se všteje v kupnino.

6. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe za vse predmete prodaje pod točko 2. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača v navedenem roku. Plačana varščina se ne vrne.

7. Kraj in čas javne dražbe:
Javna dražba bo v četrtek, 20. oktobra 2016, v sejni sobi Občine Ribnica (pritličje), Gorenjska cesta 3, Ribnica, in sicer za predmete:
– pod 2.a) ob 11.00
– pod 2.b) ob 11.30

8. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati varščino v višini 10% izklicne cene nepremičnine, ki jo bodo dražili. Varščino je treba nakazati na transakcijski račun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476, sklic 00 DŠ-722100 (DŠ – davčna številka dražitelja).

9. Plačana varščina bo brez obresti po končani javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, in sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe javne dražbe.

10. Interesenti se lahko seznanijo z dodatnimi informacijami o vseh predmetih prodaje na Občini Ribnica, kontaktna oseba Ana Lesar Oražem, tel. 01/837 20 10.

11. Pogoji za sodelovanje:
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin.
Dražitelji morajo pred začetkom dražbe komisiji predložiti:
– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni (pravne osebe) ali identifikacijski dokument (fizične osebe),
– pooblastilo overjeno s strani notarja ali upravne enote, v primeru, da fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično osebo,
– dokazilo o plačilu varščine s priloženo številko računa za primer vračila varščine,
– davčno, matično in telefonsko številko.

Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 11. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom dražbe.

12. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina Ribnica zadrži že plačano varščino.

13. Pravila javne dražbe:
– nepremičnine pod točko 2 se prodajajo v celoti po načelu videno-kupljeno, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane, prodajalec ne daje nikakršnih jamstev ali garancij za nepremičnine,
– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva, vključno z davkom na promet nepremičnin oz. davkom na dodano vrednost, nosi kupec,
– javno dražbo bo izvajala dražbena komisija, imenovana s sklepom predstojnika v skladu z uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
– komisija iz prejšnje alineje lahko začeti postopek s soglasjem predstojnika ustavi do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem v roku 10 dni povrne plačana varščina in izkazani stroški.

14. Ta javna dražba se objavi na uradni spletni strani občine www.ribnica.si ter na oglasni deski Občine Ribnica.

Občina Ribnica

Javna dražba za oddajo nepremičnin v najem – Knafljev trg 6

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1l, 14/15-ZUUJFO in 76/15) ter 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14)

JAVNO DRAŽBO
ZA ODDAJO NEPREMIČNIN V NAJEM

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.

2. Predmet oddaje v najem:
a) Tržno enosobno stanovanje št. 18 v III. nadstropju stanovanjske stavbe na Knafljevem trgu 6, 1310 Ribnica (ID znak posameznega dela 1625-1-53), neto tlorisna površina stanovanja je 39,15 m2. Stanovanjska stavba, v kateri se nahaja predmetno stanovanje, je bila zgrajena leta 1975, stanovanje pa je bilo obnovljeno leta 2012. Stanovanje sestavljajo soba, kuhinja, kopalnica, predsoba, balkon in klet. V najem se oddaja neopremljeno z možnostjo dogovora o prevzemu opreme prejšnjega najemnika (kuhinje s kuhinjsko armaturo, luči, karnis z zavesami in garderobne omare). Stanovanje po energetski izkaznici spada v energijski razred B2.

3. Vrsta pravnega posla za predmet najema pod 2. točko: najemna pogodba, osnutek pogodbe je priloga javne dražbe.

4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:
– izklicna mesečna najemnina za stanovanje pod točko 2.a): 98,40 EUR, najnižji znesek višanja: 5 EUR.

Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo ponudil najvišjo najemnino.
Najemnina se bo usklajevala z rastjo življenjskih stroškov v Republiki Sloveniji (inflacije) in ne vključuje obratovalnih stroškov.

5. Način in rok plačila najemnine:
Najemnino bo najemnik plačeval mesečno, v rokih dospetja določenih s strani upravljavca stanovanj v lasti Občine Ribnica. Položena varščina se všteje v plačilo prve najemnine.

Najemnik bo poleg najemnine plačeval še obratovalne stroške (stroške ogrevanja, vodarine in kanalščine, elektrike, odvoza smeti,…), stroške rednega vzdrževanja, stroške davščin vezanih na nepremičnine in morebitne druge stroške, ki jih z uporabo povzroča najemnik.

Pred vselitvijo v stanovanje je najemnik dolžan plačati najemodajalcu znesek 3 mesečnih najemnin, kar je kavcija za morebitno povzročeno škodo v stanovanju ali morebitne neporavnane obveznosti. Ta znesek mu bo najemodajalec vrnil z obrestmi po obrestni meri 0,25% po prevzemu stanovanja in ugotovitvi, da je najemnik stanovanje uporabljal v skladu z veljavnimi normativi in standardi ter, da so poravnane vse obveznosti do najemodajalca.

6. Kraj in čas javne dražbe:
Javna dražba bo v torek 18. oktobra 2016 ob 11. uri v sejni sobi Občine Ribnica (pritličje), Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.

7. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati varščino v višini ene izklicne mesečne najemnine. Varščino je treba nakazati na transakcijski račun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476, sklic 00 DŠ-722100 (DŠ – davčna številka dražitelja) z navedbo »plačilo varščine za najem stanovanja«.

8. Plačana varščina bo brez obresti po končani javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, in sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe javne dražbe.

9. Ogled predmetnega stanovanja bo možen po predhodnem dogovoru na tel. št. 01 837 20 28 (Zalka Gorše), pri omenjeni kontaktni osebi dobite tudi dodatne informacije o stanovanju. Vse ostale informacije glede javne dražbe dobite na tel. št. 01 837 20 10 (Ana Lesar Oražem).

10. Pogoji za sodelovanje:
Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične osebe, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin.
Dražitelji morajo pred začetkom dražbe komisiji predložiti:
– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnino v RS (kopija osebne izkaznice oziroma potnega lista),
– pooblastilo overjeno s strani notarja ali upravne enote, v primeru, da fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo fizično osebo,
– stalno prebivališče v Občini Ribnica na dan objave dražbe na spletni strani občine, kar izkaže s potrdilom o stalnem prebivališču,
– dokazilo o stalnih prihodkih, razen socialnih transferjev, zase ali za poroka,
– potrdilo Občine Ribnica o plačanih zapadlih obveznostih do Občine Ribnica,
– dokazilo o plačilu varščine s priloženo številko računa za primer vračila kavcije,
– davčno, EMŠO in telefonsko številko.

Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih šestih alinej 10. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom dražbe.

11. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene najemna pogodba za dobo 5 let, z možnostjo podaljšanja, najkasneje v roku 15 dni po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše najemne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina Ribnica zadrži njegovo kavcijo in sklenitev najemne pogodbe z njim ni več možna.

Najemnik mora stanovanje po podpisu najemne pogodbe prevzeti najkasneje do 8.11.2016.

12. Pravila javne dražbe:
– javno dražbo bo izvajala dražbena komisija, imenovana s sklepom župana, v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
– ugovore proti dražbenemu postopku je možno podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe,
– morebitne ugovore reši takoj predsednik komisije,
– komisija lahko začeti postopek, s soglasjem predstojnika, ustavi do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem v roku 10 dni povrne plačana varščina in izkazani stroški.

13. Ta javna dražba se objavi na uradni spletni strani občine www.ribnica.si ter na oglasni deski Občine Ribnica.

Občina Ribnica

priponka_pdf Vzorec pogodbe: Najem Knafljev trg 6, št. 18

10. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-14/2014

Datum: 26.9.2016

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZLS) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

 

s k l i c u j e m

10.  redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek,  6.10.2016,

ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

 

 1. Potrditev zapisnika 9. redne seje

priponka_pdf Zapisnik 9. redne seje

priponka_pdf Odgvori na pobude, predloge in vprašanja svetnikov

2. Imenovanje predstavnikov Občine Ribnica v svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Glasbena šola Ribnica

priponka_pdf Obrazložitev

3. Poročilo s 4. seje Komisije za pripravo predlogov rešitev problematike kamnolomov Kot z dne 21.09.2016

priponka_pdf Poročilo

4. Občinske nagrade in priznanja za leto 2016

5. Pobude, predlogi in vprašanja

 

Prosimo, da z gradivom pod 4. točko ravnate v skladu z zakonodajo o varovanju osebnih podatkov.

Gradivo je dosegljivo tudi na spletni strani Občine Ribnica www.ribnica.si .

 

 

Občinski svet Občine Ribnica

Jože Levstek l.r.

Župan

 

 

Vabljeni:

–          člani OS

–          Marija Ajdič Francelj, vodja MIR

 

Sklep o izbiri izvajalcev letnega programa športa (2016)

Številka: 41010-0058/2016
Datum: 2/9-2016

Direktor Občinske uprave Občine Ribnica izdaja na podlagi tretjega odstavka 6. odstavka 14. člena Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Ribnica (Ur. l. RS, št. 44/16, v nadaljevanju: Pravilnik) na predlog Komisije za šport, z dne 31. avgusta 2016, v postopku javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v občini Ribnica naslednji

S K L E P

I.

Za izvajalce letnega programa športa na območju občine Ribnica za leto 2016 so izbrani:

1. ROKOMETNO DRUŠTVO RIBNICA, Majnikova ulica 2, Ribnica, sofinancirano v višini 10.415,85 eur, odobreno 1009 ur dvorane ŠCR (v nadaljevanju: ŠCR), 220 ur spremljajočih prostorov in 63 ur dvorane DC-16 Dolenja vas,
2. ŠPORTNO DRUŠTVO EXTREM, Majnikova ulica 2, Ribnica, sofinancirano v višini 3.621,19 eur in odobreno 459 ur ŠCR in 246 ur spremljajočih prostorov,
3. ŠPORTNO DRUŠTVO SIBOR, Šolska ulica 1, Ribnica, sofinancirano v višini 1.371,51 eur in odobreno 461 ur spremljajočih prostorov,
4. STRELSKI KLUB RIBNICA, Kolodvorska 22, Ribnica, sofinanciran v višini 810,91 eur,
5. PLEZALNI KLUB RIBNICA, Jurjevica 60, Ribnica, sofinanciran v višini 24,64 eur in odobreno 12 ur uporabe velike plezalne stene v ŠCR,
6. PLAVALNI KLUB RIBNICA, Majnikova ulica 2, Ribnica, sofinanciran v višini 9.712,48 eur, odobreno 574 ur bazena in 253 ur spremljajočih prostorov,
7. TRIATLON KLUB RIBNICA, Trubarjeva ulica 3, Ribnica, sofinanciran v višini 3.047,29 eur, odobreno 88 ur bazena in 244 ur spremljajočih prostorov,
8. ŠPORTNO IN TURISTIČNO DRUŠTVO LONČAR, Lončarska ulica 64, Dolenja vas, sofinancirano v višini 678,26 eur in
9. OSNOVNA ŠOLA DR. FRANCETA PREŠERNA RIBNICA, Šolska ulica 1, Ribnica, sofinancirana v višini 317,86 eur.

II.

Izbrani izvajalec mora v osmih po dokončnosti sklepa z naročnikom podpisati pogodbo o sofinanciranju, sicer se šteje, da je od zahteve za sofinanciranje odstopil.

III.

Stroški postopka niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v :

Občina Ribnica je po sprejemu »Letnega programa športa v Občini Ribnica v letu 2016« dne 8. julija 2016, objavila na spletni strani Občine Ribnica, javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v razpisani višini 30.000 EUR.

Postopek javnega razpisa je vodila 3-članska Komisija za šport, ki jo je župan Občine Ribnica dne 1. 7. 2016 imenoval s sklepom št. 671-28/2016-2. Na javni razpis je pravočasno prispelo deset pravilno označenih vlog. Vloge štirih predlagateljev so bile popolne, pet predlagateljev je svoje vloge po pozivu Komisije za šport pravočasno dopolnilo, vlogo predlagatelja, ki vloge ni dopolnil, pa je direktor s sklepom zavrgel.

Komisija za šport je na podlagi meril, pogojev in kriterijev za vrednotenje letnega programa športa v občini Ribnica kot sestavnem delu že citiranega Pravilnika vrednotila vloge vseh predlagateljev. Ob upoštevanju višine razpoložljivih sredstev v skladu z razdelitvijo sredstev po posameznih vsebinah iz LPŠ je oblikovala predlog sofinanciranja posameznega izvajalca LPŠ v nominalni višini s pripadajočim številom točk in določenim številom ur uporabe športne infrastrukture.

Direktor občinske uprave je s predlogom komisije soglašal in s sklepom odločil kot izhaja iz izreka sklepa. Izbrani izvajalci bodo po dokončnosti sklepa pozvani k podpisu pogodbe o sofinanciranju. Predlagatelj programa športa oz. prijavitelj na razpis ima pravico do vpogleda v tiste dele strokovnih mnenj, zapisnikov, poročil in predloga sklepa o sofinanciranju, ki se nanašajo na obravnavo njegove vloge.

S tem je sklep utemeljen.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper ta sklep je dovoljeno v roku 8 dni po prejemu sklepa vložiti pritožbo z zahtevkom za preveritev utemeljenosti sklepa na župana Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica. Pritožba se vloži pisno ali se jo poda ustno na zapisnik pri organu, ki je sklep izdal. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog.

Postopek vodila:
Nevenka Turk Kraljić
Višja svetovalka

Direktor občinske uprave
Janez Mate
Po pooblastilu
Brigita Košmrlj univ. dipl. pravnica.

Vročiti osebno po ZUP:
– Rokometno društvo Ribnica, Majnikova 2, Ribnica
– ŠD Extrem, Majnikova 2, Ribnica
– ŠD Sibor, Šolska ulica 1, Ribnica
– Roman Lunder – za Strelski klub Ribnica, Vrtnarska 3, Ribnica
– Plezalni klub Ribnica, Jurjevica 60, Ribnica
– Plavalni klub Ribnica, Majnikova 2, Ribnica
– Triatlon klub Ribnica, Trubarjeva 3, Ribnica
– ŠTD Lončar, Lončarska 64, Dolenja vas
– Osnovna šola dr. Franceta Prešerna Ribnica, Šolska ulica 2, Ribnica

Vročiti po dokončnosti sklepa:
– Športni center Ribnica, tu
– Podružnična osnovna šola Dolenja vas, Šolska ulica 9, Dolenja vas

Vložiti:
– v zadevo

Poziv za predlaganje predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša

Številka: 1002-4/2016
Datum: 21.9.2016

POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJA V SVET JAVNEGA ZAVODA KNJIŽNICA MIKLOVA HIŠA

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva k podajanju predlogov za imenovanje 2 predstavnikov Občine Ribnica v svet javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša. Predloge posredujte najkasneje do 14. 11. 2016 na naslov Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica. Predlogom priložite izjavo kandidata o strinjanju z imenovanjem, ki je dosegljiva na spletni strani www.ribnica.si in v glavni pisarni Občine Ribnica. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko ponovno imenovana.

Predsednik KMVVI:
Jože Tanko l.r.

word-priponka Soglasje za imenovanje v Svet MH

Obvestilo o izvajanju meritev najvišje dovoljene hitrosti

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo občinsko redarstvo v petek, 23. 9. 2016, izvajalo meritve najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil s samodejno merilno napravo na območju občin Velike Lašče, Ribnica in Sodražica.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin
Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče

Javne razprave o Celostni prometni strategiji


Javne razprave o Celostni prometni strategiji

Celostna prometna strategija (CPS) je strateški dokument, sestavljen iz temeljito pretehtanih in realno zastavljenih trajnostnih ukrepov za večje zadovoljstvo in kakovost življenja vseh občanov. V ospredje postavlja človeka in ne vozila. Ne osredotoča se na izboljšanje zmogljivosti infrastrukture oziroma gradnjo.

V prvi meri želimo spodbujati občane, da se na pot večkrat odpravijo peš, s kolesom, uporabijo javni potniški promet ali se s sopotnikom oziroma v skupinah opravijo pot z avtomobilom. Priprava strategije je izhodišče za večjo urejenost okolice, ureditev peš con in kolesarske infrastrukture, povečano prometno varnost, manjše onesnaževanje zraka in stroške za mobilnost ter boljše možnosti za gospodarski razvoj. CPS temelji na vključevanju, sodelovanju različnih skupin in na objektivnem vrednotenju. Za nabor mnenj in predlogov občanov o prometni ureditvi smo že izvedli 1. in 2. javno razpravo.

Na prvi javni razpravi z naslovom »Trajnostna mobilnost, naša prihodnost« smo predstavili projekt CPS. Nato smo se z uporabo trajnostnih načinov potovanj odpravili na teren, in sicer peš ali pa s kolesom, in ob koncu svoje ugotovitve še analizirali.

Tudi druga javna razprava na temo »Skupni prostor brez ovir« je potekala na terenu. Sodelujoče so se za hip postavili v kožo slepih in slabovidnih meščanov. Preizkusili so, kako je premagati določeno pot z zavezanimi očmi in s pomočjo palice. Tako smo želeli opozoriti na pomembnost upoštevanja vseh udeležencev v prometu in prilagoditve infrastrukture za različne uporabnike. To pomeni enostavnejši dostop do pomembnih ustanov, kakor tudi lažje druženje, poslovanje ter bivanje nasploh.

Rezultati obeh javnih razprav bodo pomembno izhodišče za oblikovanje ukrepov, ki bodo izboljšali kakovost trajnostne mobilnosti v naši občini, zato vas lepo vabimo k sodelovanju in sooblikovanju Celostne prometne strategije.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Redarji in inšpektorji na izobraževalni seminar v Ribnico

Društvo mestnih, občinskih in medobčinskih inšpektorjev in nadzornikov Slovenije je v sodelovanju z občinsko službo MIR, Občino Ribnica in Rokodelskim centrom Ribnica pripravilo strokovno izobraževanje, namenjeno predvsem občinskim in medobčinskim inšpektorjem o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (Ur.l. RS št. 32/16; ZP-1J). S spremembami in dopolnitvami, ki jih prinaša novela ZP-1J, je udeležence izobraževalnega seminarja seznanila mag. Nuša Orel, okrajna sodnica-svetnica na Okrajnem sodišču v Kočevju.

Zadnja novela zakona o prekrških, katere določbe se začnejo uporabljati v novembru, prinaša kar nekaj novosti pri delu prekrškovnih organov. Društvo mestnih, občinskih in medobčinskih inšpektorjev in nadzornikov Slovenije, ki mu predseduje Cvetko Staniša, inšpektor občinskega MIR, je za pravočasno pripravo na spremembe organiziralo strokovno izobraževanje, ki ga je tokrat gostil MIR občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče v prostorih Rokodelskega centra Ribnica. Udeležilo se ga je 50 občinskih inšpektorjev in redarjev iz cele Slovenije ter tudi predstavnika Policijske postaje Ribnica.

Društvo mestnih občinskih in medobčinskih inšpektorjev Slovenije je edino stanovsko združenje inšpektorjev lokalnih skupnosti, ki danes združuje več kot 70 občinskih inšpektorjev, ki izvajajo naloge inšpekcijskega nadzora v več kot 150 slovenskih občinah. Ena od temeljnih nalog društva, ki je bilo ustanovljeno 23. decembra 2003 v Mariboru, je vzdrževanje visoke kvalitete strokovne dejavnosti na področju inšpekcijskega nadzora v lokalnih skupnostih. Društvo je v času svojega delovanja postalo resen sogovornik na različnih ravneh, izvedlo je že vrsto različnih izobraževanj, seminarjev in delavnic, na katerih so sodelovali številni eminentni predavatelji s področja javne uprave, javnih cest, ravnanja z odpadki, prekrškovnega prava idr.

Izobraževanje je odprl župan Jože Levstek, ki je povedal, da je vesel dobrega sodelovanja s prekrškovnimi organi in pohvalil delo inšpekcijske in redarske službe v Ribnici. Za županom je zbrane pozdravila tudi direktorica RCR Polona Rigler Grm. S spremembami in dopolnitvami, ki jih prinaša novela ZP-1J pa je udeležence izobraževalnega seminarja seznanila mag. Nuša Orel, okrajna sodnica-svetnica na Okrajnem sodišču v Kočevju. Udeleženci seminarja so si v popoldanskem delu pod strokovnim vodstvom osebja RCR ogledali še rokodelske zbirke in razstave ter ribniški grad.

2. Javna razprava o Celostni prometni strategiji občine Ribnica

priponka_pdf 2. Javna razprava o Celostni prometni strategiji občine Ribnica

Klikni za ogled panorame Ribniške doline