41. RIBNIŠKI SEMENJ SUHE ROBE IN LONČARSTVA

 

Častni gost 41. Ribniškega semnja suhe robe in lončarstva bo poslanec v Državnem zboru Janez Janša.


Celoten potek in program dogajanja si oglejte v sejemski brošuri

Odprtje delne obnove stadiona Ugar – 2. 9. ob 17.00

Rešeto, avgust 2016

priponka_pdf REŠETO, 31. avgust 2016, letnik XX (11,0 MB) »Več

Obvestilo o izvajanju meritev najvišje dovoljene hitrosti

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo občinsko redarstvo v sredo, 31. 8. 2016, izvajalo meritve najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil s samodejno merilno napravo na območju občin Velike Lašče, Ribnica, Sodražica in Loški Potok.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin
Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče

Javna dražba za oddajo nepremičnine v najem – PREKLICANA

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, na podlagi 30. člena Uredbe  o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) dne 12.9.2016objavlja      

PREKLIC JAVNE DRAŽBE
ZA ODDAJO NEPREMIČNIN V NAJEM


  1.  

Prekliče se javna dražba za oddajo nepremičnine – Profitnega enosobnega stanovanja št. 18 v III. nadstropju stanovanjske stavbe na Knafljevem trgu 6, 1310 Ribnica (ID znak posameznega dela 1625-1-53), neto tlorisna površina stanovanja je 39,15 m2.

razpisana na dan 15.9.2016 ob 11. uri v prostorih Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.

Javna dražba je bila objavljena v glasilu Rešeto z dne 30.8.2016.


  1.  

Ta preklic javne dražbe začne veljati takoj.

 

Občina Ribnica

 

 

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1l, 14/15-ZUUJFO in 76/15) ter 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14)         


JAVNO DRAŽBO
ZA ODDAJO NEPREMIČNIN V NAJEM

 

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.

2. Predmet oddaje v najem:

a) Profitno enosobno stanovanje št. 18 v III. nadstropju stanovanjske stavbe na Knafljevem trgu 6, 1310 Ribnica (ID znak posameznega dela 1625-1-53), neto tlorisna površina stanovanja je 39,15 m2. Stanovanjska stavba, v kateri se nahaja predmetno stanovanje, je bila zgrajena leta 1975, stanovanje pa je bilo obnovljeno leta 2012. Stanovanje sestavljajo soba, kuhinja, kopalnica, predsoba, balkon in klet. V najem se oddaja neopremljeno z možnostjo dogovora o prevzemu opreme prejšnjega najemnika (kuhinje s kuhinjsko armaturo, luči, karnis z zavesami in garderobne omare). Stanovanje po energetski izkaznici spada v energijski razred B2.

3. Vrsta pravnega posla za predmeta najema pod 2. točko: najemna pogodba.

    V najemni pogodbi bo navedeno, da najemnik v stanovanju ne sme imeti domačih živali.

4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:

– – izklicna mesečna najemnina za stanovanje pod točko 2.a): 98,40 EUR, najnižji znesek višanja: 5 EUR.

Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo ponudil najvišjo najemnino.

Najemnina se bo usklajevala z rastjo življenjskih stroškov v Republiki Sloveniji (inflacije) in ne vključuje obratovalnih stroškov.

5. Način in rok plačila najemnine:

Najemnino bo najemnik plačeval mesečno, v rokih dospetja določenih s strani upravljavca stanovanj v lasti Občine Ribnica. Položena varščina se všteje v plačilo prve najemnine.

Najemnik bo poleg najemnine plačeval še obratovalne stroške (stroške ogrevanja, vodarine in kanalščine, elektrike, odvoza smeti,…), stroške rednega vzdrževanja, stroške davščin vezanih na nepremičnine  in morebitne druge stroške, ki jih z uporabo povzroča najemnik.

Pred vselitvijo v stanovanje je najemnik dolžan plačati najemodajalcu znesek 3 mesečnih najemnin, kar je kavcija za morebitno povzročeno škodo v stanovanju ali morebitne neporavnane obveznosti. Ta znesek mu bo najemodajalec vrnil z obrestmi po obrestni meri 0,25% po prevzemu stanovanja in ugotovitvi, da je najemnik stanovanje uporabljal v skladu z veljavnimi normativi in standardi ter, da so poravnane vse obveznosti do najemodajalca.

6. Kraj in čas javne dražbe:

Javna dražba bo v četrtek 15. septembra 2016 ob 11. uri v sejni sobi Občine Ribnica (pritličje), Gorenjska cesta 3, Ribnica.

7. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati varščino v višini ene izklicne mesečne najemnine. Varščino je treba nakazati na transakcijski račun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476, sklic 00 DŠ-722100 (DŠ – davčna številka dražitelja) z navedbo »plačilo varščine za najem stanovanja«.

8. Plačana varščina bo brez obresti po končani javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, in sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe javne dražbe.

9. Ogled predmetnega stanovanja bo možen po predhodnem dogovoru na tel. št. 01 837 20 28 (Zalka Gorše), pri omenjeni kontaktni osebi dobite tudi dodatne informacije o stanovanju. Vse ostale informacije glede javne dražbe dobite na tel. št. 01 837 20 10 (Ana Lesar Oražem).

10. Pogoji za sodelovanje:

Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin.

Dražitelji morajo pred začetkom dražbe komisiji predložiti:

       dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnino v RS (kopija osebne izkaznice oziroma potnega lista – fizične osebe, oziroma izpis iz ustreznega registra – pravne osebe in sp ipd.),

       pooblastilo overjeno s strani notarja ali upravne enote, v primeru, da fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično osebo,

       dokazilo o stalnih prihodkih, razen socialnih transferjev, zase ali za poroka,

       potrdilo Občine Ribnica o plačanih zapadlih obveznostih do Občine Ribnica,

       dokazilo o plačilu varščine s priloženo številko računa za primer vračila kavcije,

       davčno, EMŠO in telefonsko številko.

Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih petih alinej 10. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom dražbe.

11. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene najemna pogodba za dobo 5 let, z možnostjo podaljšanja, najkasneje v roku 15 dni po zaključku dražbe. Če dražitelj  ne podpiše najemne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina Ribnica zadrži njegovo kavcijo in sklenitev najemne pogodbe z njim ni več možna.

Najemnik mora stanovanje po podpisu najemne pogodbe prevzeti najkasneje do 7.10.2016.

12. Pravila javne dražbe:

– javno dražbo bo izvajala dražbena komisija, imenovana s sklepom župana, v  skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,

– ugovore proti dražbenemu postopku je možno podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe,

– morebitne ugovore reši takoj predsednik komisije,

– komisija lahko začeti postopek, s soglasjem predstojnika, ustavi do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem v roku 10 dni povrne plačana varščina in izkazani stroški.

14. Ta javna dražba se objavi v glasilu Občine Ribnica Rešeto, na uradni spletni strani občine www.ribnica.si ter na oglasni deski Občine Ribnica.

Popolna zapora občinske ceste – Gallusovo nabrežje (5. 9. do 5. 10. 2016)

Obveščamo vas, da bo v naselju Ribnica zaradi del od ponedeljka, 5. septembra 2016 do srede, 5. oktobra 2016 za ves promet zaprta občinska cesta na Gallusovem nabrežju na odseku od parkirišča pri Miklovi Hiši do parkirišča pri cerkvi sv. Štefana. Dostop za dostavo do nakladalne rampe trgovine Zadružnik bo v času zapore zagotovljen.

Obvoza ni.

Udeležence v prometu prosimo, da v času zapore upoštevajo postavljeno začasno prometno signalizacijo.

Popolna zapora ceste na Gallusovem nabrežju

Popolna zapora občinskih cest in parkirišč v osrednjem delu naselja Ribnica (3. 9 in 4. 9. 2016)

Obveščamo vas, da bodo v času od sobote, 3. 9. 2016 od 16. ure do nedelje, 4. 9. 2016 do 24. ure v osrednjem delu mestnega naselja Ribnica zaradi 41. RIBNIŠKEGA SEMNJA zaprte občinske ceste in parkirišča.

V času popolne zapore  dostop z vozili do središča Ribnice ne bo mogoč. Za ostale ulice in za okoliške kraje bo možen dostop z vozili po vzporednih cestah.

Udeležence v prometu prosimo, da v času zapore upoštevajo postavljeno začasno prometno signalizacijo.

 

Ribniški semenj

Na dolenjevaškem igrišču položen nov asfalt

Občina Ribnica je uresničila napovedi o naložbi v prenovo asfaltne igralne površine športnega igrišča v Dolenji vasi in zagotovila celotno višino izvedbenih sredstev. S tem je eno najbolj redno obiskanih igrišč v občini znova dobilo uporabnikom prijazno in zahtevam primerno športno površino.

Športno igrišče v Dolenji vasi je čez celo leto prireditveno prizorišče raznolikih športnih in družabnih dogodkov, ki postavljajo prostor pred razne preizkušnje in obremenjenosti. Odraz tega je bil najlažje zaznati na asfaltni površini igrišča, ki je za kakovostno izvajanje športov postal naraščajoča ovira.

Podžupan Domen Češarek opisal naložbo in odprl igrišče

Podžupan Domen Češarek opisal naložbo in odprl igrišče


Občina Ribnica je zato izdala naročilo prenove celotne igralne površine s svežo plastjo asfaltne prevleke. Zahtevne tehnične pogoje in stroga merila za izdelavo igriščne površine v izmeri 40 x 20 m je prevzelo gradbeno podjetje Gradmetal d. o. o. v sodelovanju s podizvajalcem CGP Novo mesto d. d., ki je za tovrstne gradnje specializirano. Nadzor in pregled je izvajala družba za projektiranje in tehnično svetovanje Seking d. o. o..

Na novo 3,5 cm debelo podlago so bile znova vrisane tudi vse igralne označbe ter dodatne za potrebe malega nogometa – futsala, ki sodi med najbolj igrane športe na dolenjevaškem igrišču. Naslednje leto je predvidena še ureditev neposredne okolice s pripadajočo infrastrukturo in novo zaščitno ograjo.

Načrtovanje in gradnja novih športnih objektov ter skrb in obnavljanje obstoječih predstavljajo dobršen del vsakoletnih finančnih investicij Občine Ribnica,ki stremi k postopnemu in enakomernemu razvijanju vseh krajevnih skupnosti. Tempo teh naložb je tesno povezan z višino finančnih sredstev, ki jih Občina prejme.

Irma Štimec, KS Dolenja vas, Domen Češarek in Aleš Pečavar odprli igrišče v Dolenji vasi

Popolna zapora občinskih cest v naselju Hrovača (27. 8. 2016)

Obveščamo vas, da bo v soboto, 27. 8. 2016, od 9. do 22. ure v osrednjem delu naselja Hrovača zaradi javne prireditve FIŽOLOV DAN popolna zapora občinskih cest.

V času popolne zapore dostop do središča Hrovače ne bo mogoč. Za okoliške kraje bo možen dostop po vzporednih cestah.

Udeležence v prometu prosimo, da v času zapore upoštevajo postavljeno začasno prometno signalizacijo.

 

Zapora občinskih cest v naselju Hrovača

Obvestilo o izvajanju meritev najvišje dovoljene hitrosti

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo občinsko redarstvo v petek, 19. 8. 2016, izvajalo meritve najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil s samodejno merilno napravo na območju občin Dobrepolje, Ribnica in Sodražica.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin
Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče

Klikni za ogled panorame Ribniške doline