Rešeto, julij 2016

priponka_pdf REŠETO, 29. julij 2016, letnik XX (9,5 MB) »Več

Obvestilo o izvajanju meritev najvišje dovoljene hitrosti

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo občinsko redarstvo v torek, 26. 7. 2016, izvajalo meritve najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil s samodejno merilno napravo na območju občin Velike Lašče, Ribnica in Sodražica.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin
Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Naselje Mlaka dobilo asfaltno prevleko in novo infrastrukturo

Občina Ribnica je uspešno zaključila dalj časa se obetajočo naložbo v prenovo cestišča na zahodnem delu mesta v naselju Mlaka. Popolnoma svežo podobo daje odslej urejenemu bivalnemu predelu mesta izgrajena cestna infrastruktura z v celoti asfaltiranim cestiščem, ločenimi stezami za pešce in nameščeno javno razsvetljavo. Hkrati je bilo poskrbljeno tudi za vgradnjo vodovodnih, telekomunikacijskih in optičnih priključkov na celotnem območju.

Občina Ribnica je izpolnila svojo napoved o celotni prenovi »sivih lis« na območju naselja Mlaka, ki so dovoljevale dostop do nekaterih ulic in stanovanjskih hiš le po gramoznem cestišču. Prebivalci Kurirske poti ter Kettejeve in Bukovške ulice so se zaradi močvirnatega terena redno srečevali s težavami deformacije cestne površine in onesnaženjem s prašnimi delci v sušnem obdobju. Razmere so pripomogle tudi k dotrajanosti obstoječega vodovodnega sistema.

Bivalna kakovost na območju Kettejeve in Bukovške ulice ter Kurirske poti je po prenovi znova primerljiva z drugimi urejenimi ulicami v Ribnici. Tako je cestišče v izmeri pribl. 500 metrov odslej preplasteno z asfaltom ter prometno urejeno. Ob Kettejevi ulici in Kurirski poti je dodatno nameščen vzdolžni pločnik za pešce, ki ga osvetljujejo varčne LED-žarnice. Na vsem območju gradbenih del je naselje opremljeno z vso predvideno komunalno infrastrukturo. Tako so položene električne in vodovodne napeljave ter omrežje kabelsko komunikacijskih sistemov.

Gradbena dela za obnovo cestne infrastrukture na območju naselja Mlaka so bila na osnovi javnega razpisa kot najugodnejšemu ponudniku dodeljena gradbenemu podjetju Tanko d. o. o. iz Ribnice, pri čemer je dela, povezana z vodovodnim sistemom, opravil Hydrovod d. o. o., katerega solastnik je Občina Ribnica. Skupna vrednost investicije znaša pribl. 270 tisoč evrov z DDV.

Predsednik KS Ribnica Andrej Pucelj, župan Jože Levstek in Ivan Obranovič


 

Prometna strategija občine Ribnica

 


CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE RIBNICA

V občini Ribnica smo začeli s pripravo Celostne prometne strategije, ki nam bo pomagala najti rešitve za ključne probleme na področju prometa in izboljšati kakovost trajnostne mobilnosti.

Celostna prometna strategija je strateški dokument, ki je namenjen trajnostnemu in celovitemu reševanju izzivov občine na področju prometa. S pripravo in uresničenjem projekta lahko pričakujemo učinkovitejšo ureditev prometa, zmanjšanje onesnaženost zraka, povečano turistično atraktivnost, boljšo povezanost med kraji in tudi lažji dostop do sredstev Evropske unije.

Pred nami je pomembna in zahtevna naloga. Za njeno uspešno izvedbo je potrebno tesno sodelovanje strokovnjakov, predstavnikov občine, občanov in druge zainteresirane javnosti. Posebno pozornost bomo posvetili tudi ranljivim skupinam, kamor uvrščamo starejše, mlajše in ljudi s funkcionalnimi težavami.

Vabljeni, da se v prihajajočih mesecih udeležite delavnic, javnih razprav, anket, intervjujev in drugih dogodkov ter nam pomagate oblikovati ukrepe na področju prometa, ki bodo prispevali k višji kakovosti bivanja v občini Ribnica.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

* * *

ANKETA O PROMETU IN JAVNIH POVRŠINAH V OBČINI RIBNICA

V okviru projekta Celostne prometne strategije Občine Ribnica smo pripravili anketne vprašalnike za vse prebivalce Občine Ribnica.Da bi skupaj oblikovali urejen, dostopen in varen prostor za vse, vas vabimo k sodelovanju.Vsi, ki boste oddali veljavno izpolnjen anketni vprašalnik ter v njem vpisali tudi svoje kontaktne podatke, se boste preko žrebanja potegovali za privlačne nagrade. Prosimo, da anketni vprašalnik izpolnite do vključno 23. 9. 2016.

Anketni vprašalnik lahko izpolnite tukaj.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Odločba: Grajeno javno dobro lokalnega pomena


Poziv za predlaganje predstavnikov ustanovitelja v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Ribnica

Javni razpis: Sofinanciranje letnega programa športa

Občina Ribnica objavlja na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Ur. l. št. 22/89, 97/01 . ZSDP, 110/02 – ZGO-1 in 15/03 – ZOPA) in 11. člena Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Ribnica (Ur. l. RS, št. 44/16) naslednji

 J A V N I    R A Z P I S
ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA  PROGRAMA ŠPORTA

Javni razpis, 8. 7. 2016

Javni razpis LPŠ 2016 – NAVODILO

Razpisna dokumentacija (2016)

Vzorec pogodbe JR LPŠ 2016

Zahtevek za izplačilo 2016

Letno poročilo 2016

Pravilnik o sofinanciranju športa, OS 16. 6. 2016

Letni program športa 2016


FOTO & VIDEO: Dan državnosti v Ribnici

Slovenska država praznuje letos četrt stoletja suverenosti in neodvisnosti, ko se je otresla okovov totalitarističnega režima in postala naposled demokratična in samostojna. Cena za to je bila visoka in novo svobodo je bilo potrebno braniti z orožjem in življenji. Ravno zato je dan državnosti praznik vseh, ki v srcih nosijo ljubezen do slovenske domovine.

Občina Ribnica je letos znova priredila slovesnost ob dnevu državnosti, ki se je odvijala v prostorih ribniške cerkve, ki je predvsem ustrezno opremljena za najboljše izkustvo zvočne kulise glasbenih nastopov in veličastnost praznovanja. V tem ambientu so do polnosti oživeli kulturno-domovinski nastopi domačih ustvarjalcev, ki jih je vodila rdeča nit 25. obletnice samostojnosti Republike Slovenije.

Na neomajno in vztrajno željo po lastni državi, ki jo je slovenstvo nosilo v sebi že stoletja, je v svojem slavnostnem nagovoru pred zbranimi visokimi gosti in obiskovalci prireditve spomnim župan Jože Levstek, ki je tudi izpostavil hrabrost dejanj, ki so omogočila ohranitev samostojnosti. »Osamosvojitveni pogum je zamenjal strah pred večjimi spremembami«, pa je v svojem nagovoru ob slavnostni prireditvi Občine Ribnica ob dnevu državnosti odkrito povedal častni gost večera dr. Valentin Inzko, ki je javnosti najbolje poznan predvsem kot zavedni koroški Slovenec ter visoki predstavnik za Bosno in Hercegovino. Zanj je predvsem boleče, je dejal, da iščemo rešitve v preteklosti, namesto bi vlagali v znanje prihodnosti in presegli delitve ter spoštovali bolečino drug drugega. Vse to pa je povod, da se tudi dogodke osamosvojitve, ki so ljudi združili, sedaj izrablja za še globje delitve. Zato je skrajni čas, kot je še povedal, da se poišče nove ideale, ambicije in vizije.

»Slovenija ne more biti zmagovalka v situaciji, ko se spremembe dogajajo po svetu hitreje kot v njej […]. Nujno bi se bilo vrniti k izvirni viziji Slovenije, ki je bila spočeta v želji, da postane razvito tržno gospodarstvo, utemeljeno na demokraciji in človekovih pravicah, na delujočem in neodvisnem pravnem sistemu – sodstvo in tožilstvo sta zelo pomembna – ter na pluralnosti in ideološko-politični neodvisnosti medijev. Takšen sistem temelji na znanju in na napredovanju le-tega, ki je ključ uspeha v sodobnem svetu.«

dr. Valentin Inzko, govor ob praznovanju dneva državnosti

Za kulturne vrhunce večera so s svojimi nastopi poskrbeli Oktet Gallus Ribnica, Godalni orkester Glasbene šole Ribnica pod vodstvom Ksenije Abramović Grom, Nika Lovšin ob klavirski spremljavi Kristine Pečnik, KUD Pihalni orkester Ribnica in Duška Hočevar Mihelič z avtorsko poezijo. Skozi večer pa je vse zbrane vodila Tina Mihelič.

Foto: Nejc J. Šmalc

9. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-14/2014
Datum: 6. 7. 2016

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZLS) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

s k l i c u j e m

9.  redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek,  14. 7. 2016,
ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica


 1. Potrditev zapisnika 8. redne seje in 4. izredne seje
  1.1. zapisnik 8. redne seje OS-12.5.2016
  1.2. zapisnik 4. izredne seje OS -16.6.2016
 2. Odlok o spremembah in dopolnitvah izvedbenega dela Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ribnica – spremembe št. 1
  2.1. Obrazložitev Odloka o spremembah in dopolnitvah izvedbenega dela OOPN
  2.2. Odlok o spremembah in dopolnitvah izvedbenega dela OOPN
  2.3. Sklep OOP
  2.4. Sklep SPK
 3. Odlok o ravnanju s  komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev v občini Ribnica, 1. obravnava
  3.1. Obrazložitev Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki
  3.2. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine Ribnica
  3.3. Sklep OOP
  3.4. Sklep SPK
 4. Polletno poročilo o izvrševanju proračuna
  4.1. Polletno poročilo 2016
  4.2. I. Splošni del proračuna
  4.3. II. Posebni del proračuna
 5. Poročilo o delu programskega sveta javnega glasila Občine Ribnica – Rešeta
  5.1. Poročilo o delu programskega sveta Rešeta
 6. Pobude, predlogi in vprašanja

Občinski svet Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.
Župan

Vabljeni:
–          člani OS
–          Špela Gosak, AREALINE d.o.o.
–          Bojan Trdan, JKP Komunala Ribnica d.o.o.
–          Feliks Podgorelec, predsednik programskega sveta Rešeta

 

Klikni za ogled panorame Ribniške doline