Rešeto, junij 2016

priponka_pdf REŠETO, 30. junij 2016, letnik XX (7,7 MB) »Več

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe – Velike Poljane

Spremembe in dopolnitve OPN Ribnica – SD 1

Odlok o spremembah in dopolnitvah izvedbenega dela odloka o Občinskem prostorskem načrtu občine Ribnica

priponka_pdf Odlok o spremembah in dopolnitvah izvedbenega dela odloka o Občinskem prostorskem načrtu občine Ribnica – Spremembe št.1

priponka_pdf Priloga 1 – Posebni prostorski izvedbeni pogoji

priponka_pdf Obrazložitev in utemeljitev

priponka_pdf Stališča do predlogov in pripomb podanih v času javne razgrnitve v postopku priprave sprememb in dopolnitev izvedbenega dela Občinskega prostorskega načrta občine Ribnica – spremembe št. 1

Mnenja:

priponka_pdf Mnenja 1

priponka_pdf Mnenja 2

CPVO

priponka_pdf Odgovor MOP na vlogo za izdajo mnenja o spremenljivosti vplivov izvedbe na okolje k predlogu SD OPN Ribnica – spremembe št. 1

priponka_pdf Odločba MOP

 

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe – Podpoljane

ŠCR 25. in 26. 6. zaprt

OBVESTILO

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo Športni center Ribnica v času med 25. in 26. junijem 2016 zaprt.

 

Vodja tehnično-vzdrževalne službe
Namestnica
Nevenka Turk Kraljić, višja svetovalka

Gasilski dan v občini Ribnica

VABILO: Prireditev ob dnevu državnosti

4. izredna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-14/2014

Datum: 13.6.2016

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZLS) in 32. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

s k l i c u j e m

                4. izredno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek, 16.6.2016, ob 18. uri

v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

 

Dnevni red:

1. Odlok  o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ribnica, skrajšani postopek

priponka_pdf Obrazložitev in Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi JZ Lekarna Ribnica

2. Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Ribnica

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Pravilnik

3. Letni program športa v Občini Ribnica za leto 2016

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf LPŠ 2016

4. Dopolnitev Sklepa o določitvi izklicnih najemnin in pogojev najema v Športnem centru Ribnica

priponka_pdf Dopolnitev Sklepa o določitvi izklicnih najemnin in pogojev najema v ŠCR

 

Obrazložitev sklica izredne seje:

 Zaradi financiranja investicij in investicijskega vzdrževanja  zgradb, v katerih se opravlja zdravstvena dejavnost, je potrebno spremeniti Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ribnica. Da bi javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa lahko objavili v čim krajšem času, je nujno potrebno sprejeti Pravilnik o postopkih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Ribnica in Letni program športa v Občini Ribnica za leto 2016.

 

Občinski svet Občine Ribnica

Jože Levstek l.r.

Župan

 

Vabljeni:

–          člani OS

–          Vida Mihelčič

Obvestilo o izvajanju meritev najvišje dovoljene hitrosti

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo občinsko redarstvo v petek, 10. 6. 2016, izvajalo meritve najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil s samodejno merilno napravo na območju občin Dobrepolje, Ribnica, Sodražica in Loški Potok.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin
Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče

Obvestilo o izvajanju meritev najvišje dovoljene hitrosti

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo občinsko redarstvo v torek, 7. 6. 2016, izvajalo meritve najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil s samodejno merilno napravo na območju občin Velike Lašče, Ribnica in Sodražica.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin
Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče

Klikni za ogled panorame Ribniške doline