Rešeto, april 2016

priponka_pdf REŠETO, 29. april 2016, letnik XX (9,1 MB) »Več

Obvestilo o meritvah hitrosti vozil

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo občinsko redarstvo v četrtek, 28.04.2016,  izvajalo meritve najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil s samodejno merilno napravo na območju občin Velike Lašče, Dobrepolje, Sodražica in Loški Potok.

 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin
Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče

Obratovanje Športnega centra Ribnica

Obratovanje Športnega centra Ribnica

Obveščamo vas, da Športni center Ribnica dne 1. in 2. maja 2016 ne bo obratoval, 27. aprila 2016 pa bo odprt le v času rokometne tekme s pričetkom ob 19. uri.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vas pozdravljamo!

 

Vodja tehnično-vzdrževalne službe
Namestnica
Nevenka Turk Kraljić, višja svetovalka

3. izredna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-14/2014

Datum: 18.4.2016

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZLS) in 32. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

s k l i c u j e m

3.      izredno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek,  21.4.2016, ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

 

Dnevni red:

  1. Mnenje lokalne skupnosti o kandidatih za ravnatelja Vrtca Ribnica

Obrazložitev sklica izredne seje:

Svet zavoda Vrtec Ribnica je zaprosil za obrazloženo mnenje o kandidatih za ravnatelja vrtca. V skladu z določili Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (UR. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06-ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr. , 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 2/15-odl. US in 47/15) mora lokalna skupnost svoje mnenje posredovati v roku 20 dni od prejema zaprosila, ta rok pa poteče 28.4.2016. Zaradi navedenega sklicujem v skladu z določili poslovnika izredno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica.

 

Sklep KMVVI boste prejeli naknadno.

Občinski svet Občine Ribnica

Jože Levstek L.r.

Župan

 

Vabljeni:

–          člani OS

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Poziv Sveta zavoda Vrtec Ribnica

 

Letna poročila javnih zavodov

priponka_pdf Letno poročilo 2015 Glasbena šola Ribnica

priponka_pdf Letno poročilo 2015 Hydrovod

priponka_pdf Letno poročilo 2015 Komunala Ribnica

priponka_pdf Letno poročilo 2015 Lekarna Ribnica

priponka_pdf Letno poročilo 2015 OŠ Ribnica

priponka_pdf Letno poročilo 2015 Rokodelski center Ribnica

priponka_pdf Letno poročilo 2015 Vrtec

priponka_pdf Letno poročilo 2015 Zdravstveni dom

priponka_pdf Miklova hiša-poslovno poročilo 2015

priponka_pdf Miklova hiša – računovodsko.poročilo 2015)

 

 

 

 

 

 

 

 

Vabilo: Predstavitev razpisa za kmetijstvo

Obvestilo o stanju pitne vode v Gašpinovem, Črnecu in Gorenjih Lazih

 OBVESTILO

Občina Ribnica obvešča uporabnike pitne vode, da je voda iz zajetja Gašpinovo, Črnec, Gorenji Lazi zdravstveno neustrezna. Obstaja sum, da pitna voda v tem sistemu predstavlja nevarnost za zdravje ljudi. Zaradi navedenega je potrebno pitno vodo iz omenjenega vodovoda za prehrambne namene  pred uporabo  prekuhavati

(Pravilnik o pitni vodi Ur. l. RS št. 19/04 in 35/04 – in 21. člen)

 

OBVESTILO VELJA DO PREKLICA!

Obvestilo o obratovanju bazena


OBVESTILO O
OBRATOVANJU BAZENA

Obveščamo vas, da bo bazen od 8. aprila 2016 do nadaljnjega ob sobotah in nedeljah zaprt.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vas pozdravljamo!

Vodja tehnično-vzdrževalne službe
Namestnica
Nevenka Turk Kraljić, višja svetovalka

Javna dražba: prodaja nepremičnin in oddaja profitnega stanovanja v najem

 

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1l, 14/15-ZUUJFO in 76/15) ter 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14)

JAVNO DRAŽBO
ZA ODDAJO PROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM

priponka_pdf Javna dražba za oddajo profitnega stanovanja v najem

 

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1l, 14/15-ZUUJFO in 76/15) in Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ribnica za leto 2014, ki ga je na svoji 19. redni seji 30. januarja 2014 sprejel Občinski svet Občine Ribnica

JAVNO DRAŽBO
ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

priponka_pdf Javna dražba za oddajo nepremičnine v profitni najem

Klikni za ogled panorame Ribniške doline