Rešeto, februar 2016

priponka_pdf REŠETO, 29. februar 2016, letnik XX (9,4 MB) »Več

Javno naznanilo – OPPN za območje Ribniška promenada Ri_2 (Mala Mlaka)

priponka_pdf Javno naznanilo

Javni razpis: Turizem v l. 2016

Občina Ribnica objavlja na podlagi določb Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/2012), 24. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/2011- UPB2), Odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2016, sprejetega na 7. redni seji dne 11.2.2016  in Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Ribnica, ki ga je sprejel Občinski svet na 10. redni seji dne 19.6.2008 in na 5. izredni seji 17.7.2008, naslednji
 

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU TURIZMA V OBČINI RIBNICA V LETU 2016

word-priponka Javni razpis

word-priponka Razpisna dokumentacija

Javni razpis: Socialno-humanitarne dejavnosti v l. 2016

Na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov socialno-humanitarne dejavnosti v občini Ribnica (Uradni list RS, št. 2/13)  Občina Ribnica objavlja

J A V N I    R A Z P I S

ZA SOFINANCIRANJE SOCIALNO-HUMANITARNE DEJAVNOSTI

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov društev, zveze društev, klubov, združenj in drugih organizacij, registriranih za izvajanje dejavnosti iz 2. člena Pravilnika o sofinanciranju programov socialno-humanitarne dejavnosti v občini Ribnica (Uradi list RS, št. 2/13 – v nadaljevanju: Pravilnik).
Predmet tega razpisa niso sredstva za formalno izobraževanje, nakup in vzdrževanje nepremičnin in opreme, stroški dela izvajalcev projektov, materialni stroški, ki se navezujejo na pogostitve ali reprezentance pri programu/projektu in programi/projekti, ki so sofinancirani iz drugih občinskih razpisov.

priponka_pdf Javni razpis: Socialno-humanitarne dejavnosti (2016)

Javni razpis: Socialno-humanitarne dejavnosti (2016)

priponka_pdf JR 2016 Navodilo za izponjevanje

JR 2016 Navodilo za izponjevanje

priponka_pdf JR 2016 Razpisna dokumentacija

JR 2016 Razpisna dokumentacija

priponka_pdf Izjava o varovanju osebnih podatkov

Javni razpis: Dejavnosti ljubiteljske kulture v l. 2016

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l.RS, št. 77/07-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13) ter Pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ribnica (Ur.l.RS, št. 13/12), vas vabimo k prijavi na javni razpis zbiranja predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo Občina Ribnica v letu 2016 sofinancirala iz občinskega proračuna.

Izbor izvajalcev kulturnih programov bomo opravili na podlagi veljavnega Pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ribnica (Ur.l.RS, št. 13/12).

priponka_pdf RAZPISNA Dokumentacija 2016

RAZPISNA Dokumentacija 2016

priponka_pdf PRAVILNIK Ljubiteljska kultura

PRAVILNIK Ljubiteljska kultura

priponka_pdf RAZPIS Ljubiteljska kultura 2016

RAZPIS Ljubiteljska kultura 2016

Razpis za oddajo službenega stanovanja v najem

priponka_pdf Razpis za oddajo službenega stanovanja v najem

word-priponka Vloga in izjava

Poročilo o javno-zdravstvenemu nadzoru vaških vodovodov v občini Ribnica v l. 2015

priponka_pdf Poročilo o stanju vaških vodovodov 2015

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe parc. št. 1671/8, 1671/9, k.o. Velike Poljane

Številka: 478-0016/2015

Datum: 18.2.2016

V skladu s  40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) v povezavi s tretjo alinejo 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15)  Občina Ribnica objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE 

 Občina Ribnica namerava razpolagati z nepremičnim premoženjem po metodi sklenitve neposredne pogodbe. Predmet razpolaganja bo naslednje stvarno premoženje v lasti Občine Ribnica:

 parc. št. 1671/8 v izmeri 643 m2 k.o. 1616 – Velike Poljane

parc. št. 1671/9 v izmeri 84 m2 k.o. 1616 – Velike Poljane

 Parceli bosta predmet zamenjave za parc. št. 803/7 in 804/2, obe k.o. 1616 – Velike Poljane (zaradi prestavitve poti).

 Neposredna pogodba se sklene po 15 dneh od objave namere na uradni spletni strani Občine Ribnica.

 

Športni center Ribnica 13. 2. ne bo obratoval

OBRATOVANJE ŠPORTNEGA CENTRA RIBNICA

 

Obveščamo vas, da v soboto, 13. februarja 2016,
Športni center ne bo obratoval, zato tega dne odpade tudi rekreativno plavanje za občane.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vas pozdravljamo!

Namestnica vodje tehnično-vzdrževalne službe
Nevenka Turk Kraljić, višja svetovalka

VABILO: Tradicionalni pustni karneval

Klikni za ogled panorame Ribniške doline