VABILO: Slovenski kulturni praznik, 4. 2. ob 18.00, TVD

Rešeto, januar 2016

priponka_pdf REŠETO, 29. januar 2016, letnik XX (8,6 MB) »Več

Seje delovnih teles Občinskega sveta v januarju in februarju 2016

SEJE DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA V JANUARJU IN FEBRUARJU 2016

 

 

 

DELOVNO TELO OS

SEJA

Odbor   za gospodarstvo

28.1.2016   ob 20.00

Odbor   za kmetijstvo

28.1.2016   ob 18.00

Odbor   za okolje in prostor

28.1.2016   ob 18.00

Statutarno-pravna   komisija

1.2.2016   ob 18.30

Komisija   za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

1.2.2016   ob 20.00

Odbor   za družbene dejavnosti

28.1.2016   ob 19.00

Odbor   za finance

2.2.2016   ob 19.00

 

Obvestilo o prenosu dela parc. št. 1437/7 k.o. Ribnica

priponka_pdf Obvestilo o prenosu dela parc. št. 1437/7 k.o. Ribnica

Obvestilo o prenosu parc. št. 1388/33 k.o. Ribnica

priponka_pdf Obvestilo o prenosu parc. št. 1388/33 k.o. Ribnica

Obvestilo o prenosu dela parc. št. 947/6 k.o. Podpoljane

priponka_pdf Obvestilo parc. št. 947/6 k.o. Podpoljane

Javna dražba za oddajo nepremičnin v najem

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1l, 14/15-ZUUJFO in 76/15) ter 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14)          

JAVNO DRAŽBO
ZA ODDAJO NEPREMIČNIN V NAJEM

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.
2. Predmet oddaje v najem:

a) Profitno enosobno stanovanje št. 21 v III. nadstropju stanovanjske stavbe na Prijateljevem trgu 3, 1310 Ribnica (ID znak posameznega dela 1625-295-21), neto tlorisna površina stanovanja je 49,1 m2. Stanovanjska stavba, v kateri se nahaja predmetno stanovanje, je bila zgrajena leta 1975. Stanovanje sestavljajo soba, kuhinja, kopalnica, predsoba, balkon in klet. V najem se oddaja neopremljeno. Stanovanje po energetski izkaznici spada v energijski razred D.

b) Profitno enosobno stanovanje št. 18 v III. nadstropju stanovanjske stavbe na Knafljevem trgu 6, 1310 Ribnica (ID znak posameznega dela 1625-1-53), neto tlorisna površina stanovanja je 39,15 m2. Stanovanjska stavba, v kateri se nahaja predmetno stanovanje, je bila zgrajena leta 1975, stanovanje pa je bilo obnovljeno leta 2012. Stanovanje sestavljajo soba, kuhinja, kopalnica, predsoba, balkon in klet. V najem se oddaja neopremljeno. Stanovanje po energetski izkaznici spada v energijski razred B2.

Javna dražba bo v torek 16. februarja 2016, v sejni sobi Občine Ribnica (pritličje), Gorenjska cesta 3, Ribnica in sicer:
      
pod 2.a) ob 11.00 uri,
      
pod 2.b) ob 11.30 uri.

priponka_pdf Javna dražba za oddajo nepremičnin v najem

Izobraževanje za nevladne organizacije: Davčne blagajne

Izvajati se je začel Zakon o davčnem potrjevanju računov, po katerem morajo zavezanci izdajati gotovinske račune preko davčnih blagajn oz. potrditi izdane račune na FURS. Zakon obvezuje tudi nevladne organizacije, ki poslujejo z gotovino (prodaja izdelkov in storitev, vstopnic …).

Izobraževanje bo potekalo v sredo, 27. 1. 2016, ob 16. uri, v Osnovni šoli ob Rinži Kočevje, Cesta v Mestni log 39, Kočevje.

Za NVO bomo predstavili novosti in obveznosti uporabe davčnih blagajn in potrjevanja računov glede na potrebe nevladnih organizacij, in sicer s praktično računovodskega vidika. 

PROGRAM:

  • gotovinsko poslovanje
  • davčne blagajne – izdajanje gotovinskih računov
  • uporaba vezane knjige računov
  • interni akti o davčnih blagajnah
  • mini blagajna FURS
  • novosti – zaključni račun
  • pridobitna dejavnost

Obvezne e-prijave sprejemajo do zasedbe mest oz. najkasneje do ponedeljka, 25.1.2016, na povezavi: http://www.nevladnik.info/si/dogodki/?id=14082. Izobraževanje je za predstavnike NVO brezplačno.

Dodatne informacije: 041/925-405, 07/39 39 311 ali drpdnm@gmail.com (Maja Žunič Fabjančič).

Razvoj širokopasovnih omrežij naslednje generacije

Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije v skupini občin Dobrepolje,
Kočevje, Kostel, Osilnica, Ribnica in Sodražica (v nadaljevanju: Načrt NGN) opredeljuje
območja, na katerih je končnim uporabnikom potrebno omogočiti dostop v omrežje, ter
oceno potreb končnih uporabnikov. Načrt NGN je tudi del razpisne dokumentacije Javnega
razpisa za izbiro izvajalca gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega
omrežja skupine občin v kateri je občina Kočevje nosilec projekta.

Cilj gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije v skupini občin Dobrepolje,
Kočevje, Kostel, Osilnica, Ribnica in Sodražica (v nadaljevanju skupina občin) je, da se
predvsem na območjih, kjer širokopasovna omrežja niso prisotna ali pa ne omogočajo
primernih širokopasovnih hitrosti, zgradi širokopasovno omrežje naslednje generacije. To bo
povezalo vsa naselja v skupini občin, ki spadajo v bele lise, ter vse zainteresirane končne
uporabnike s širokopasovnimi hrbteničnimi omrežji, ki bodo dostopna pod enakimi pogoji
vsem zainteresiranim operaterjem in ponudnikom storitev.

Cilj projekta je, da se omogoči ponudbo vseh vrst tako imenovanih internetnih storitev. V
splošnem velja, da je dostop do interneta s širokopasovnim dostopom v občinah Dobrepolje,
Kočevje, Kostel, Osilnica, Ribnica in Sodražica trenutno omogočen precejšnem območju
občin ampak samo posameznikom in ne vsem zainteresiranim uporabnikom zaradi
prezasedenosti in zastarelosti omrežja.

Na celotnem območju občin obstaja velik interes vseh končnih uporabnikov po možnosti
dostopa do širokopasovnega omrežja naslednje generacije, kar pomeni, da bo izvajalec
moral uporabiti različne tehnološke pristope, saj je teren občin razgiban in neprimeren za
enostavno »ožičevanje« končnih uporabnikov. Bistven cilj projekta je, da se spodbudi razvoj
različnih storitev, poveča učinkovitost javnih institucij in gospodarstva, omogoči hitrejši
dostop do znanja in razvoj podjetništva z visoko dodano vrednostjo tudi na podeželju.
Potrebe končnih uporabnikov so ugotovljene na podlagi podatkov, ki smo jih pridobili na
sestankih z župani občin ter na podlagi ocen strokovnjakov.

Ključni dejavnik za odločitev za izgradnjo širokopasovnega omrežja v okviru javnega razpisa
in razpisa za financiranje s strani EU za neekonomska omrežja je nedostopnost
širokopasovne povezave na določenih, odmaknjenih področjih skupine občin, ki onemogoča
enakomeren razvoj celotnih območij občin. Ugotovili smo da ima take lastnosti večinski del
skupine občin.

priponka_pdf Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP)

priponka_pdf Načrt razvoja širokopasovnega omrežja naslednje generacije v skupini občin Dobrepolje, Kočevje, Kostel, Osilnica, Ribnica In Sodražica

priponka_pdf Predinvesticijska zasnova

Obvestilo o uspešno zaključenem postopku javne objave prostega delovnega mesta

Obveščamo vas, da je bil na javno objavljeno prosto delovno mesto “hišnik IV” za nedoločen čas v Občini Ribnica, ki je bilo dne 3. 12. 2015 objavljeno na spletni strani Zavoda za zaposlovanje RS in Občine Ribnica, izbran kandidat za zaposlitev.

priponka_pdf Obvestilo o uspešno zaključenem postopku

Klikni za ogled panorame Ribniške doline