FOTOGALERIJA: 29. božično-novoletni koncert

Foto: Primož Bregar

VABILO: Silvestrovanje na Grmadi

Javna dražba za oddajo nepremičnine v najem

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1l, 14/15-ZUUJFO in 76/15) ter 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16)       

 

JAVNO DRAŽBO
ZA ODDAJO NEPREMIČNIN V NAJEM

 

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.

2. Predmet oddaje v najem:

a) Tržno enosobno stanovanje št. 5 v II. nadstropju stanovanjske stavbe na Škrabčevem trgu 11A, 1310 Ribnica (ID znak posameznega dela 1625-338-5), neto tlorisna površina stanovanja je 40,3 m2. Stanovanjska stavba, v kateri se nahaja predmetno stanovanje, je bila zgrajena leta 1990, stanovanje pa je bilo obnovljeno leta 2016. Stanovanje sestavljajo soba, kuhinja, kopalnica, predsoba in klet. V najem se oddaja neopremljeno. Stanovanje po energetski izkaznici spada v energijski razred D.

b) Tržno dvosobno stanovanje v I. nadstropju poslovno-stanovanjske stavbe na Kolodvorski ulici 17, 1310 Ribnica (TVD Partizan) (ID znak posameznega dela 1625-97-1), neto tlorisna površina stanovanja je 55,0 m2. Stanovanjska stavba, v kateri se nahaja predmetno stanovanje, je bila zgrajena leta 1932, stanovanje pa je bilo obnovljeno leta 2016. Stanovanje sestavljajo soba, spalnica, kuhinja, shramba, kopalnica, WC, hodnik in klet. V najem se oddaja neopremljeno. Stanovanje  se nahaja v stavbi, v kateri pogosto potekajo zelo različne dejavnosti (prireditve, športne vadbe, vadbe godbe,…). Za stanovanje v skladu z določbami Energetskega zakona ni potrebno izdelati energetske izkaznice.

 
3. Vrsta pravnega posla za predmeta najema pod 2. točko: najemna pogodba, osnutek   pogodbe je priloga javne dražbe.

 

4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:
- izklicna mesečna najemnina za stanovanje pod točko 2.a): 136,40 EUR, najnižji znesek višanja: 5 EUR,
- izklicna mesečna najemnina za stanovanje pod točko 2.b): 79,44 EUR, najnižji znesek višanja: 5 EUR.

Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo ponudil najvišjo najemnino.
Najemnina se bo usklajevala z rastjo življenjskih stroškov v Republiki Sloveniji (inflacije) in ne vključuje obratovalnih stroškov.

 

5. Način in rok plačila najemnine:
Najemnino bo najemnik plačeval mesečno, v rokih dospetja določenih s strani upravljavca stanovanj v lasti Občine Ribnica. Položena varščina se všteje v plačilo prve najemnine.

Najemnik bo poleg najemnine plačeval še obratovalne stroške (stroške ogrevanja, vodarine in kanalščine, elektrike, odvoza smeti,…), stroške rednega vzdrževanja, stroške davščin vezanih na nepremičnine  in morebitne druge stroške, ki jih z uporabo povzroča najemnik.

Pred vselitvijo v stanovanje je najemnik dolžan plačati najemodajalcu znesek 3 mesečnih najemnin, kar je kavcija za morebitno povzročeno škodo v stanovanju ali morebitne neporavnane obveznosti. Ta znesek mu bo najemodajalec vrnil z obrestmi po obrestni meri 0,25% po prevzemu stanovanja in ugotovitvi, da je najemnik stanovanje uporabljal v skladu z veljavnimi normativi in standardi ter, da so poravnane vse obveznosti do najemodajalca.

 

6. Kraj in čas javne dražbe:
Javna dražba bo v torek 10. januarja 2017 v sejni sobi Občine Ribnica (pritličje), Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica in sicer:

-       pod 2.a) ob 8.00 uri,
-      
pod 2.b) ob 8.30 uri.

 

7. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati varščino v višini ene izklicne mesečne najemnine. Varščino je treba nakazati na transakcijski račun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476, sklic 00 DŠ-722100 (DŠ – davčna številka dražitelja) z navedbo »plačilo varščine za najem stanovanja«.

 

8. Plačana varščina bo brez obresti po končani javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, in sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe javne dražbe.

 

9. Ogled predmetnega stanovanja bo možen v četrtek 5.1.2017 in v petek 6.1.2017 po predhodnem dogovoru glede ure ogleda na tel. št. 01 837 20 28 (Zalka Gorše), pri omenjeni kontaktni osebi dobite tudi dodatne informacije o stanovanju. Vse ostale informacije glede javne dražbe dobite na tel. št. 01 837 20 10 (Ana Lesar Oražem).

 

10. Pogoji za sodelovanje:

Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične osebe, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin.

Dražitelji morajo pred začetkom dražbe komisiji predložiti:
-      
dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnino v RS (kopija osebne izkaznice oziroma potnega lista),
-      
pooblastilo overjeno s strani notarja ali upravne enote, v primeru, da fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo fizično osebo,
-      
stalno prebivališče v Občini Ribnica na dan objave dražbe na spletni strani občine, kar izkaže s potrdilom o stalnem prebivališču,
-      
dokazilo o stalnih prihodkih, razen socialnih transferjev, zase ali za poroka,
-      
potrdilo Občine Ribnica o plačanih zapadlih obveznostih do Občine Ribnica,
-      
dokazilo o plačilu varščine s priloženo številko računa za primer vračila kavcije,
-      
davčno, EMŠO in telefonsko številko.

Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih šestih alinej 10. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom dražbe.


11. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene najemna pogodba za dobo 5 let, z možnostjo podaljšanja, najkasneje v roku 15 dni po zaključku dražbe. Če dražitelj  ne podpiše najemne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina Ribnica zadrži njegovo kavcijo in sklenitev najemne pogodbe z njim ni več možna.

Najemnik mora stanovanje po podpisu najemne pogodbe prevzeti najkasneje do 31.1.2017.


12. Pravila javne dražbe:
- javno dražbo bo izvajala dražbena komisija, imenovana s sklepom župana, v  skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- ugovore proti dražbenemu postopku je možno podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe,
- morebitne ugovore reši takoj predsednik komisije,
- komisija lahko začeti postopek, s soglasjem predstojnika, ustavi do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem v roku 10 dni povrne plačana varščina in izkazani stroški.

 

13. Ta javna dražba se objavi na uradni spletni strani občine www.ribnica.si ter na oglasni deski Občine Ribnica.

 

priponka_pdf POGODBA O NAJEMU – ŠKRABČEV TRG 11A, ST 5

priponka_pdf POGODBA O NAJEMU – KOLODVORSKA 17 -TVD

 

                                                                                                          Občina Ribnica

Rešeto, december 2016

priponka_pdf REŠETO, 23. december 2016, letnik XX (16,7 MB)

AKTUALNO
Poudarki 11. redne seje Občinskega sveta 4

PORTRET
FRANCKA STARC – Ni pomembno, koliko otrok sem spravila na svet, pomemben je bil rezultat – zdrava mati, zdrav otrok 6

IZ GOSPODARSTVA
40 let Območne obrtno-podjetniške zbornice Ribnica 7
HUBERT KOSLER – Ostali bomo v tej regiji 8

IZPOSTAVLJAMO
Požar stanovanjske hiše na Gorenjski cesti 9

KULTURNI UTRINKI
Miklovi so spet doma v Miklovi hiši 10
Iz muzejskih zbirk III. 11
Odprtje razstave izbora del Iz likovne zbirke Riko 11
Razstava del likovne kolonije DLU Ribnica 2016 12
Ob dnevu šole v Glasbeni šoli Ribnica pripravili koncert učiteljev 34

PRAZNIČNE ISKRICE
V Dolenji vasi prižgali praznične lučke že tretjič 2
Miklavževanja po ribniški dolini 12,14
Božično-novoletni rokodelski sejem in decembrski pravljični svet 13
Zvezdica Zaspanka 31

MED NAŠIMI LJUDMI
TD Grmada – Kako smo z dejavnostmi zapolnili leto 2016 16
Dobra volja je najbolja 17
Nekaj utrinkov iz Društva upokojencev Ribnica v letu 2016 18
»Najlepšemu mestu na svetu« županoval tudi Ribničan 19
Z Iztokom Simonitijem in Meto Kušar o vrednotah kristjanov 19
Tradicionalno srečanje Inlesovih upokojencev 20
Kri je najdragocenejše, kar lahko podariš – in rešiš življenje! 35

IZ MIKLOVE HIŠE
Leposlovne novosti iz Knjižnice Miklova hiša 30
Metka Pavšič in Pavle Ravnohrib 31

NAŠA DEDIŠČINA
Preteklost ima namen, če jo znaš povezati s sedanjostjo 34

OD VRTCA DO ŠOLE
Medgeneracijsko sodelovanje na OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica 36
Šola za starše v Vrtcu Ribnica: Vrednote živijo 37
Božično-novoletna stojnica na OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica 38
Miklavž obiskal Slemence 38

ŠPORTNI UTRINKI
Rokometaši Rika Ribnice v Evropi 39
Sibor Inotherm na članskem svetovnem prvenstvu v ju-jitsu – Wroclaw 2016 40
Finalni turnir v prikazu ju-jitsu tehnik in super pokal – Kočevje 2016 41

 

VABILO: 29. BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT

Obvestilo: Spremenjen urnik obratovanja ŠCR med 21. 12. in 2. 1. 2017

Spoštovane uporabnike in uporabnice Športnega centra Ribnica

OBVEŠČAMO,

da bo Športni center Ribnica v času med 21. decembrom 2016 in 2. januarjem 2017 obratoval po sledečem razporedu:

od 21. do vključno 26. 12. 2016 dvorana za vadbo in rekreacijo zaprta
od 23. do 26. 12. 2016 bazen zaprt
24. in 25. 12. 2016 športni center zaprt
26. 12. 2016 ob 18. uri 29. božično-novoletni koncert
od 27. do 30. 12. 2016 športni center obratuje po običajnem urniku
od 31. 12. 2016 do 2. 1. 2017 športni center zaprt


 

Vizija razvoja prometa v občini Ribnica

V sklopu projekta Celostne prometne strategije Občine Ribnica, katerega naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada, smo v sredo, 7. decembra 2016, v sejni sobi Športnega centra Ribnica na temo vizije razvoja prometa v občini Ribnica izvedli delavnico s predstavniki občine, ki ji je nato sledila 3. javna razprava.

 

Vljudno vas vabimo, da se udeležite še zadnje, četrte javne razprave, ki bo 18. januarja 2017 ob 18. uri v sejni sobi Športnega centra Ribnica. Zelo dobrodošlo bo tudi vaše sodelovanje v prihodnjih javnomnenjskih raziskavah, saj boste z aktivnim sooblikovanjem prispevali svoj delež pri pripravi svežnja ukrepov za celostne in trajnostne rešitve na področju prometa kraja in občine Ribnica.

 

Občina Ribnica je skladno z evropskimi smernicami v letu 2016 pristopila k izdelavi celostne prometne strategije, ki je namenjena reševanju izzivov občine na področju urejanja prometa in stremi k zagotavljanju boljših pogojev za ranljivejše udeležence v prometu, kot so pešci in kolesarji, ter spodbujanju uporabe trajnostnih prevoznih sredstev. V želji po čim večji prilagoditvi strategije zahtevam in željam občanom in tako zagotovitvi, da bodo upoštevana stališča vseh uporabnikov, smo tako okviru projekta organizirali že dve javni razpravi, izvedli javnomnenjske raziskave ter izdelali uvodne analize stanja, ki smo jih strnili v poročilo o zaključkih prve faze projekta.

Udeleženci 3. javne razprave so se dejavno vključili v razvoj vizije prometa v občini

Tretjo javno razpravo je zaznamovala številčna udeležba občanov, kar spodbudno nakazuje veliko željo po ureditvi trenutnega stanja.  Na javni razpravi smo posebno pozornost posvetili oblikovanju prioritet, predlogov in same vizije razvoja prometa v občini Ribnica.

Uvodoma smo skupaj z udeleženci razpravljali o najbolj perečih prometnih težavah, ki pestijo to območje. Na prvem mestu so izpostavili varnost, saj so trenutne kolesarske steze in poti, pešpoti ter šolske poti izredno nevarne za ranljivejše skupine občanov, predvsem zaradi regionalne ceste, ki poteka skozi samo Ribnico. Poleg ureditve prometnih razmer na omenjenih področjih si želijo izboljšav na področju javnega potniškega prometa, kjer perečo temo predstavljajo nevarna avtobusna postajališča. Podprli so tudi uvedbo kombinacijo zasebnega in javnega prevoza oziroma sistema P + R (angleško park and ride – parkiraj in se pelji z avtobusom) ter prevoz v obliki manjših kombijev. Kot prednostne točke so izpostavili tudi umirjanje con, povezanost, turizem in ohranjanje dediščine.

Razpravi je sledilo žrebanje nagrad. V anketni raziskavi je sodelovalo nad 400 občanov, izmed 150 sodelujočih, ki so tekom začetnih faz projekta oddali veljavno izpolnjen anketni vprašalnik pa je župan Jože Levstek izžrebal štiri srečneže, ki bodo v zahvalo za sodelovanje prejeli kolo znamke Krpan oziroma skiro.

Udeleženci so nato izbirali smernice, po katerih naj bi se razvila občina Ribnica. Večina je glasovala za občino, ki je ”prijazna za ljudi z različnimi potrebami”, številčno izbrana sta bili tudi smernici, po katerih naj bi občina ”spodbujala oblikovanje privlačno urejenih cest, ulic, trgov in parkov”. Postala naj bi ”ekonomsko močna občina, ki spodbuja možnosti zaposlovanja”, česar si Ribničani, ki slovijo kot zelo delavni ljudje, resnično želijo. V splošnem sta se tako kot najpomembnejši izkazali potrebi po izboljšavi kakovosti življenja, ki bi jo prinesla večja varnost v prometu, in podjetnosti.

Z oddajo glasu so predlagali smernice za oblikovanje skupne vizije

Obvestilo o ukinitvi statusa javnega dobra

Številka: 478-0073/2016
Datum: 13.12.2016

 

Občinska uprava Občine Ribnica izdaja na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 – ZdavNepr, 22/14 – odl. US in 19/15) in sklepa Občinskega sveta Občine Ribnica, sprejetega na 11. redni seji 1. decembra 2016, v upravni zadevi ukinitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, po uradni dolžnosti naslednjo

 

ODLOČBO
O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA

 

  1. Odvzame se status javnega dobra nepremičnini parc. št. 1670/8 k.o. 1616 – Velike Poljane (ID znak 1616-1670/8-0), nepremičnini parc. št. 1670/9 k.o. 1616 – Velike Poljane (ID znak 1616-1670/9-0), 1670/10 k.o. 1616-Velike Poljane (ID znak 1616-1670/10-0) in nepremičnini parc. št. 1670/11 k.o. 1616 – Velike Poljane (ID znak 1616-1670/11-0).
  2. Na nepremičninah iz prejšnjega odstavka pridobi lastninsko pravico Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, MŠ: 5883865000.
  3. Posebni stroški postopka niso nastali.

 O b r a z l o ž i t e v:

V zemljiški knjigi je kot lastnik parc. št. 1670/8 (po podatkih GURS v izmeri 99 m2), parc. št. 1670/9 (po podatkih GURS v izmeri 141 m2), parc. št. 1670/10 (po podatkih GURS v izmeri 135 m2) in parc. št. 1670/11 (po podatkih GURS v izmeri 78 m2), vse k.o. 1616 – Velike Poljane, vpisano javno dobro  in dejanski lastnik ni določen.

V postopku je bilo ugotovljeno, da parcele ne služijo več svojemu namenu, zato je na predlog župana v skladu z 2. odst. 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 – ZdavNepr, 22/14 – odl. US in 19/15)   Občinski svet Občine Ribnica na svoji 11. redni seji 1. decembra 2016 sprejel sklep, da se parc. št. 1670/8, 1670/9, 1670/10 in 1670/11, vse k.o. 1616 – Velike Poljane odvzame status javnega dobra in se jih prenese v last Občine Ribnica.

 

1. odst. 23. člena istega zakona namreč določa, da se nepremičnini status grajenega javnega dobra odvzame z odločbo, ki jo na podlagi sklepa pristojnega občinskega organa izda tisti organ, ki ji je status podelil. Na podlagi pravnomočne odločbe se v zemljiški knjigi izbriše javno dobro in vpiše lastninska pravica v korist Občine Ribnica.

S tem je odločba utemeljena.

Na podlagi 22. člena Zakona o upravnih taksah (ZUT) (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo in 14/15 – ZUUJFO) je ta odločba takse prosta.

 

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:

Zoper to odločbo je dovoljena pritožba, ki jo je treba vložiti v roku 15 dni od njene vročitve. Vročitev te odločbe se opravi po 94. členu Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) z javnim naznanilom, vročitev pa velja za opravljeno po poteku 15 dni od dneva, ko je bilo javno naznanilo pritrjeno na oglasno desko Občine Ribnica.

O pritožbi odloča župan. Pritožbo se lahko vloži pisno ali da ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal. Za pritožbo se plača upravna taksa po Taksni tarifi, tarifa št. 2, Zakona o upravnih taksah, v višini 18,12 EUR.

 

Postopek vodila: Brigita Košmrlj, univ.dipl. prav.

V.d direktorja občinske uprave: Brigita Košmrlj, univ.dipl.prav.

 

priponka_pdf Odločba o ukinitvi statusa javnega dobra

Predstavitev knjige Godba na Ribniškem, avtorja Bojana Oražma

Obvestilo o izvajanju meritev najvišje dovoljene hitrosti

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo občinsko redarstvo v torek, 6. 12. 2016, v občinah Ribnica in Sodražica izvajalo meritve najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil s samodejno merilno napravo predvsem na območjih, kjer potekajo šolske poti.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje,
Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče

Klikni za ogled panorame Ribniške doline