Rešeto, november 2015

priponka_pdf  REŠETO, 30. november 2015, letnik XIX (10,8 MB) »Več

VABILO: Srečanje gospodarstvenikov, nevladnih organizacij in javnosti

 

Občina Ribnica, Razvojni center Kočevje Ribnica in OOZ Ribnica

vabimo na

 

SREČANJE GOSPODARSTVENIKOV,

NEVLADNIH ORGANIZACIJ IN JAVNOSTI

v ponedeljek, 30. novembra 2015, ob 18. uri
v dvorano Rokodelskega centra Ribnica,
Cesta na Ugar 6

 

Program:

  1.  Pozdrav – župan Jože Levstek
  2. Gospodarsko stanje in delovni trg v občini Ribnica – RC Kočevje Ribnica d.o.o. in OOZ Ribnica
  3. Pristop LEADER oz. Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD) v programskem obdobju 2014-2020 in SWOT-analiza območja
  4. Projekt Življenje brez meja in sodelovanje SI-HR
  5. Razprava

 

Občina Ribnica
župan Jože Levstek

RC Kočevje Ribnica d. o. o.                  OOZ Ribnica
direktorica Milena Glavač                     sekretar Pavel Hočevar

 

priponka_pdf Vabilo na Srečanje gospodarstvenikov

Stališča do predlogov in pripomb – izvedbeni del OPN Občine Ribnica

Občinski svet Občine Ribnica je na 5. redni seji 19.11.2015 sprejel Sklep o sprejetju stališč do predlogov in pripomb podanih v času javne razgrnitve v postopku priprave sprememb in dopolnitev izvedbenega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Ribnica- spremembe št. 1. Stališča do pripomb so razvidna iz priloge.

word-priponka Opredelitve do predlogov in pripomb

 

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe parc. št. 3161 k.o. Sodražica

Številka: 478-41/2013

Datum: 26.11.2015

V skladu s  40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) v povezavi s tretjo alinejo 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15)  Občina Ribnica objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE 

 Občina Ribnica namerava razpolagati z nepremičnim premoženjem po metodi sklenitve neposredne pogodbe. Predmet razpolaganja bo naslednje stvarno premoženje v lasti Občine Ribnica:

 parc. št. 3161/1 v izmeri 167 m2 k.o. 1619 – Sodražica

 Neposredna pogodba se sklene po 15 dneh od objave namere na uradni spletni strani Občine Ribnica.

 

Plakatna mesta in način plakatiranja – referendum ZZZDR-D

priponka_pdf Sklep o določitvi plakatnih mest in načinu plakatiranja za izvedbo zakonodajnega referenduma – Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe parc. št. 2247/30 k.o. Vinice

Številka: 478-7/2013

Datum: 18.11.2015

V skladu s  40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) v povezavi s tretjo alinejo 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15)  Občina Ribnica objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE 

 Občina Ribnica namerava razpolagati z nepremičnim premoženjem po metodi sklenitve neposredne pogodbe. Predmet razpolaganja bo naslednje stvarno premoženje v lasti Občine Ribnica:

 parc. št. 2247/30 v izmeri 58 m2 k.o. 1618 – Vinice

 Neposredna pogodba se sklene po 15 dneh od objave namere na uradni spletni strani Občine Ribnica.

 

Poziv k posredovanju predlogov za imenovanje sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Ljubljani

Poziv občankam in občanom občine Ribnica k posredovanju predlogov za imenovanje sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Ljubljani

Okrožno sodišče  v Ljubljani je skladno z določbo 46. člena Zakona o sodiščih (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami) objavilo v Uradnem listu št. 81/2015 poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Ljubljani. V skladu s sklepom predsednika Vrhovnega sodišča Slovenije je za območje Okrožnega sodišča v Ljubljani določenih 350 sodnikov porotnikov, ki jih bo izmed predlaganih kandidatov imenoval predsednik Višjega sodišča v Ljubljani. Sodniki porotniki so imenovani v sorazmerju s številom prebivalcev občine glede na število prebivalcev vseh občin na območju Okrožnega sodišča v Ljubljani. Za območje občine Ribnica je predvidenih 5 sodnikov porotnikov.

priponka_pdf Poziv za sodnike porotnike

priponka_pdf IZJAVA – Sodniki porotniki

 

Obvestilo MIR-a o meritvah hitrosti

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo občinsko redarstvo v ponedeljek, 16.11.2015  času od 6.00 do 13.00 ure izvajalo meritve najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil z samodejno merilno napravo na območju občin Sodražica, Velike Lašče, Ribnica in Dobrepolje.

 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica,

Sodražica in Velike Lašče

5. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-14/2014

Datum: 11.10.2015

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZLS) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

 

s k l i c u j e m

5.      redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek,  19.11.2015,  ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

 

1. Potrditev zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta

priponka_pdf Zapisnik 4. redne seje

priponka_pdf Odgovori na vprašanja, predloge in pobude s 4. redne seje

2. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ribnica za leto 2015, hitri postopek

priponka_pdf Uvodna stran

priponka_pdf Predlog odloka o rebalansu proračuna 2015

priponka_pdf Splošni del proračuna

priponka_pdf Posebni del proračuna

priponka_pdf Načrt razvojnih programov

priponka_pdf Obrazložitve

priponka_pdf Prerazporeditve

3. Odlok  o prenehanju Javnega zavoda Romski zaposlitveni center, 1. obravnava

priponka_pdf Odlok o prenehanju JZ RZC

4. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja podeželja v občini Ribnica za programsko obdobje 2015-2020

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika – kmetijstvo

priponka_pdf Pravilnik kmetijstvo – čistopis

priponka_pdf Pripombe EK

5. Sklep  o sprejemu stališč do pripomb na javno razgrnjen odlok o spremembah in dopolnitvah izvedbenega dela odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ribnica- spremembe št. 1

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Stališča do pripomb in predlogov

priponka_pdf Sklep o sprejetju stališč

priponka_pdf PRILOGA št. 1

priponka_pdf Odlok o spremembah in dopolnitvah OPN

6. Sklep o ustanovitvi Komisije za spremljanje položaja romske skupnosti v občini Ribnica

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Sklep o ustanovitvi komisije za Rome

7. Sklep o vrednosti točke za NUSZ na območju občine Ribnica za leto 2016

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Sklep o vrednosti točke NUSZ za leto 2016

8. Sklep o delni povrnitvi stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve 2014

priponka_pdf Delno povračilo stroškov volilne kampanje

9. Ukinitev statusa javnega dobra na parc. št. 1671/9, k.o. 1616-Velike Poljane

priponka_pdf Ukinitev statusa javnega dobra

10. Imenovanje  direktorja Javnega zavoda Rokodelski center Ribnica

priponka_pdf Imenovanje direktorja Rokodelskega centra Ribnica

11. Imenovanje nadomestnega člana sveta Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole dr. Franceta Prešerna Ribnica

priponka_pdf Imenovanje člana sveta OŠ Ribnica

12. Razrešitev  člana Odbora za družbene dejavnosti in imenovanje nadomestnega člana

priponka_pdf Razrešitev člana odbora za družbene dejavnosti

13. Pobude, predlogi in vprašanja

 

Prilogi k 5. točki dnevnega (Priloga 1 in Odlok) sta dosegljivi tudi na spletni strani Občine Ribnica www.ribnica.si .

 

 

Občinski svet Občine Ribnica

Jože Levstek l.r

Župan

 

Vabljeni:

–          Člani OS

–          AREALINE d.o.o., spela.gosak@arealine.si

Urniki vadbe v ŠCR

word-priponka Urnik GALERIJA

word-priponka Urnik PARTER

word-priponka Urnik BAZEN

 

 

 

Klikni za ogled panorame Ribniške doline