4. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-14/2014

Datum: 23.9.2015

 

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZLS) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

s k l i c u j e m

  4.      redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek,  1.10.2015,  ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

 

1. Potrditev zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta

priponka_pdf Zapisnik 3. rdne seje OS

priponka_pdf Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnikov s 3. redne seje

2. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo Severne servisne ceste – druga etapa

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Odlok o OPPN Severna servisna cesta – II etapa

priponka_pdf Obrazložitev pripravljalca OPPN Severna servisna cesta – II etapa

priponka_pdf Sklep – Odbor za okolje in prostor

priponka_pdf Sklep – Stautarno pravna Komisija

3. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja podeželja v občini Ribnica za programsko obdobje 2015-2020

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika – KMETIJSTVO

priponka_pdf Sklep – Odbor za kmetijstvo

priponka_pdf Sklep – Statutarno pravna komisija

4. Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Sklep o določitvi cen storitev JKP Komunala Ribnica d.o.o.

priponka_pdf Sklep – Odbor za okolje in prostor

priponka_pdf Sklep – Statutarno pravna komisija

5. Predstavitev in potrditev Investicijskega programa za projekt »Oskrba s pitno  vodo SORIKO«

priponka_pdf IP So-Ri-Ko

priponka_pdf PIZ-Oskrba s pitno vodo na območju SO-RI-KO

priponka_pdf Priloge

priponka_pdf Predlog sklepa SORIKO

6. Poročilo o izvrševanju proračuna občine Ribnica v obdobju januar-junij 2015

priponka_pdf Polletno poročilo o izvrševanju proračuna 2015

priponka_pdf Splošni del proračuna

priponka_pdf Posebni del proračuna

7. Ukinitev statusa javnega dobra na parc. št. 924/6 k.o. 1615-Podpoljane

8. Ukinitev statusa javnega dobra na parc. št. 2247/30 k.o. 1618-Vinice

priponka_pdf Ukinitev statusa javnega dobra

priponka_pdf Sklep – Odbor za gospodarstvo

9. Imenovanje nadomestnega člana Odbora za gospodarstvo

priponka_pdf Imenovanje nadomestnega člana Odbora za gospodarstvo

priponka_pdf Sklep KMVVI

10. Imenovanje predstavnikov Občine Ribnica v svet javnega vzgojno varstvenega zavoda Vrtec Ribnica

priponka_pdf Imenovanje predstavnikov v svet Vrtca Ribnica

priponka_pdf Sklep KMVVI

11. Razrešitev člana sveta javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole dr. Franceta Prešerna Ribnica

priponka_pdf Razrešitev člana sveta OŠ Ribnica

priponka_pdf Sklep KMVVI

12. Občinske nagrade in priznanja za leto 2015

13. Izstop Občine Ribnica iz Združenja občin Slovenije

priponka_pdf Izstop Občine Ribnica iz ZOS-a

14. Pobude, predlogi in vprašanja

Prosimo, da z gradivom pod 12. točko ravnate v skladu z zakonodajo o varovanju osebnih podatkov.

 

Občinski svet Občine Ribnica

Jože Levstek l.r.

Župan

 

 

 

Vabljeni:

–          Člani OS

–          Antun Gašparac, Hydrovod d.o.o.

–          Peter Lovšin, Urbania d.o.o.

–          Bojan Trdan, JKP Komunala Ribnica d.o.o.

Javna dražba za oddajo nepremičnin v najem

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1l in 14/15-ZUUJFO) ter 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14)

priponka_pdf JAVNO DRAŽBO ZA ODDAJO NEPREMIČNIN V NAJEM

Javna dražba – Jelendol, Grčarice, Žlebič

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G) in Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ribnica za leto 2014, ki ga je na svoji 19. redni seji 30. januarja 2014 sprejel Občinski svet Občine Ribnica

priponka_pdf JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

Namera o ustanovitvi služnostne pravice parc. št. 201/1 k.o. Prigorica

priponka_pdf Namera o ustanovitvi služnostne pravice parc. št. 201/1 k.o. Prigorica

Namera o ustanovitvi služnostne pravice parc. št. 2491/0 k.o. Gorenja vas

priponka_pdf Namera o ustanovitvi služnostne pravice parc. št. 2491/0 k.o. Gorenja vas

Seje delovnih teles Občinskega sveta v mesecu septembru 2015

SEJE DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA V MESECU SEPTEMBRU 2015

 

 

 

DELOVNO TELO OS

SEJA

Odbor   za gospodarstvo

dopisna   seja 18.9.2015 od 8.00 do 12.00

Odbor   za kmetijstvo

16.9.2015   ob 18.00

Odbor   za okolje in prostor

17.9.2015   ob 19.00

Statutarno-pravna   komisija

14.9.2015   ob 18.00

Komisija   za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

14.9.2015   ob 19.30

 

OZS z županoma Ribnice in Loškega Potoka o medsebojnem sodelovanju

Na Mednarodnem sejmu obrti in podjetništva (MOS) se je župan Ribnice sestal s predstavniki Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) in Območne obrtno-podjetniške zbornice (OOZ), RC Kočevje Ribnica ter županom Loškega Potoka na temo gospodarskega stanja Slovenije, Ribnice in delovanja sistema OZS.

Ribniški župan Jože Levstek je pohvalil storitve OZS in OOZ Ribnica, saj je prepričan, da so v zborničnem sistemu na voljo strokovni ljudje, ki znajo in zmorejo pomagati in svetovati ob problemih podjetnikov in obrtnikov. »V Ribnici imamo še vedno okoli 400 obrtnikov in podjetnikov, ki pridno delajo in se trudijo, da bi doprinesli kaj Ribnici in OZS. Skupaj smo lahko močnejši in upam, da bomo s takšnim tempom nadaljevali še v naprej«, je zaključil Levstek.

Predstavniki OZS, OOZ Ribnica, RC Kočevje Ribnica in župana Ribnice ter Loškega Potoka o gospodarskem stanju Slovenije, Ribnice in delovanju sistema OZS

Predsednik OZS Branko Meh je povedal, da je za uspešno delovanje OZS bistvenega pomena dobro sodelovanje OOZ z lokalnim okoljem. »Če lokalno okolje podpira podjetnike in obrtnike, potem je mnogo lažje za vse nas.«
Podpredsednik OZS Ivan Meh je izrazil veselje, da v Ribnici in Loškem potoku podpirajo podjetnike in obrtnike, saj verjame, da to prinaša koristi za vse.

Direktor OZS Danijel Lamperger in Direktorica Razvojnega centra Kočevje Ribnica d. o. o. Milena Glavač sta se strinjala, da ima področje Ribnice velike potenciale za uresničitev projektov na področju kulturne dediščine in umetnostne obrti. Zato bodo v prihodnje prav gotovo združili moči tudi na tem področju.

Srečanje so zaključili z mislijo, da se kmalu spet sestanejo in se dogovorijo o nadaljnjem sodelovanju, saj je idej in projektov veliko.

Povzeto po OZS

Javno naznanilo o ponovni javni razgrnitvi in javni obravnavi – izvedbeni del OPN Občine Ribnica – spremembe št. 1

Na podlagi 50. in 53. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPnačrt ( Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13- skl.US, 76/14-odl. US in – ZUUJFO) župan Občine Ribnica s tem

JAVNIM NAZNANILOM

obvešča javnost o ponovni javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega

osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah izvedbenega dela Občinskega prostorskega načrta Občine RIBNICA – spremembe št. 1

 

I.

Občina Ribnica naznanja ponovno javno razgrnitev in javno obravnavo dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah izvedbenega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Ribnica – spremembe št. 1, ki ga je izdelala družba Arealine d.o.o., Novi trg 9, 6232 Postojna, pod št. projekta  P- -08/2014.

II.

Gradivo iz I. točke bo javno razgrnjeno v prostorih Občine Ribnica, na Oddelku za okolje in prostor, v I. nadstropju, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, od 23.9.2015 do 7.10.2015.  V času javne razgrnitve bo gradivo objavljeno tudi v digitalni obliki na spletni strani Občine Ribnica http://www.ribnica.si.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo potekala v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, dne 30.9.2015, s pričetkom ob 16.00 uri.

 

III.

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predlogi se lahko do vključno 7.10.2015 podajo pisno, na mestu javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Občine Ribnica, Oddelek za okolje in prostor, Gorenjska c. 3, Ribnica ali na elektronski naslov  obcina@ribnica.si, pri čemer se v rubriki “zadeva” navedejo ključne besede “Pripomba na ponovno javno razgrnitev OPN-spremembe št. 1”.

 

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališčih, ki bodo objavljena na spletu. Osebe, ki ne želijo, da se v stališčih objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

 

V.

Javno naznanilo se objavi na oglasni deski Občine Ribnica in na spletni strani Občine Ribnica http://www.ribnica.si.

 

 

Ribnica, 15.9.2015

Številka: 350-0007/2013

 

Župan Občine Ribnica

Jože Levstek

priponka_pdf Osnutek odloka

priponka_pdf Priloga št. 1 – Posebni prostorski izvedbeni pogoji

Fizioterapija Primakni – premakni: dobrodelni pohod na Travno goro

Zdravstveni doma Ribnica in civilna iniciativa Fizioterapija Primakni – premakni vabi
na dobrodelni pohod na Travno goro,
ki bo v soboto, 19. septembra, z začetkom ob 10. uri iz različnih smeri.  Vabljeni!

priponka_pdf Fizioterapija PRIMAKNI – PREMAKNI

Poostren nadzor občinskega redarstva nad dolžnim ravnanjem lastnikov in skrbnikov psov

POOSTREN NADZOR OBČINSKEGA REDARSTVA NAD DOLŽNIM RAVNANJEM LASTNIKOV IN SKRBNIKOV PSOV

 

V zadnjem času smo prejeli kar nekaj prijav zaradi psov, ki se prosto gibljejo po cestah, središčih naselij ter na drugih javnih površinah. Namen tega članka je predstaviti  obveznosti in pravice lastnikov in skrbnikov psov, ki izhajajo iz zakonodaje.

Skladno s tretjim odstavkom 11. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo) mora skrbnik psa na javnem mestu zagotoviti fizično varstvo psa tako, da je pes na povodcu. Z globo 200 evrov se kaznuje posameznik, ki kot skrbnik ne zagotovi fizičnega varstva psa.

Na vsaki javni površini (javni kraj je vsak prostor, ki je brezpogojno ali pod določenimi pogoji dostopen vsakomur), ko gremo s psom na sprehod, mora biti pes na povodcu. Prosto gibanje psa na javnih površinah za ostale uporabnike teh površin lahko predstavlja določeno nevarnost, zato zakon o zaščiti živali lastnikom psov nalaga obveznost, da morajo imeti pse na povodcih. Še zlasti na cestah, kjer psi, ki se prosto gibljejo, predstavljajo nevarnost za udeležence v cestnem prometu. Skladno s prvo alinejo 3. točke drugega odstavka 5. člena  Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15) je prepovedano na cestnem svetu javne ceste puščati živali brez nadzorstva. Posameznik, ki ravna v nasprotju z navedeno določbo se za prekršek kaznuje z globo 1.000 eurov.

Poleg navedenega je potrebno na tem mestu opozoriti tudi na pasje iztrebke, ki predstavljajo veliko nadlogo, tako z vidika higiene in zdravja kot tudi estetike.  Žival ni naprava, ki jo lahko vključimo, ko jo potrebujemo ali izključimo kadar je ne potrebujemo. Ima svoje potrebe in zato pobiranje pasjih iztrebkov na javnih površinah za svojimi psi ni nadležno opravilo, pač pa je to naloga vsakega odgovornega lastnika psa.

Glede na povečano število prejetih obvestil bo občinsko redarstvo poostreno nadziralo dolžno ravnanje lastnikov oziroma skrbnikov psov.

Pes je najboljši človekov prijatelj in v sožitju z ljudmi živi že tisočletja. Poskrbimo torej,  da bo sobivanje psa in človeka tudi v prihodnosti prijetno, saj :

»O veličini naroda in o njegovi moralni razvitosti lahko sodimo po tem, kakšen je njegov odnos do živali.« (Mahatma Gandhi)

 

 Skupna občinska uprava                                                                                                    

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in  Velike Lašče

Klikni za ogled panorame Ribniške doline