Rešeto, avgust 2015

priponka_pdf REŠETO, 31. avgust 2015, letnik XIX (9,2 MB) »Več

Javni razpis za delovno mesto direktorja Javnega zavoda Rokodelski center Ribnica

priponka_pdf Javni razpis za delovno mesto direktorja Javnega zavoda Rokodelski center Ribnica

Obvestilo: Preventivna akcija MIR ob začetku šolskega leta

Občina Ribnica in skupni Medobčinski inšpektorat in redarstvo obveščata, da bo v sklopu nacionalne preventivne akcije Začetek šolskega leta, ki jo na nacionalni ravni koordinira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Javna agencija RS za varnost prometa, potekal poostren nadzor nad mirujočim prometom v okolici šol in vrtcev, preverjanje varne hoje otrok in prečkanje ceste, opremljenosti prvošolčkov z rumenimi ruticami, uporaba varnostne čelade ter varnostnih pasov. Voznice in vozniki naj bodo še posebej pazljivi v prvih dneh začetka pouka, saj bo medobčinsko redarstvo izvajalo tudi meritve najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil na območju občin ustanoviteljic.

Varno in brezskrbno v šolo

Za regionalni vodovod Sodražica-Ribnica-Kočevje tudi EU-sredstva

Služba Vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko, ki bdi nad evropskimi strukturnimi skladi in Kohezijskimi skladi, je izdala odločitev o finančni podpori projektom v okviru izvajanja programskega obdobja 2014–2020. Mednje sodi tudi Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje, kar bo zagotovilo varno in zdravo oskrbo s pitno vodo na ribniško-kočevskem. Za projekt v vrednosti 30,8 milijonov evrov bo Evropska unija iz Kohezijskega sklada prispevala 18,8 milijonov evrov.

Občina Ribnica je zadovoljna z odločitvijo Službe Vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko, da je po več let trajajočem postopku prepoznala izredno pomembnost regionalnega vodovoda Sodražica-Ribnica-Kočevje, ki bo naposled le zagotavljal zanesljivo oskrbo z varno in zdravo pitno vodo. Poleg tega se bodo s postavitvijo vodooskrbnega sistema izboljšale hidravlične karakteristike, možna pa bo priključitev novih občanov na javno vodovodno omrežje. Z izvedbo projekta bo zgrajenih več kot 65,5 km cevovodov, 3 čistilne naprave za pripravo pitne vode, 11 črpališč in 4 vodohrani. S tem bo več kot 25.300 občanov in občank vseh treh občin deležnih boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo. Na nov sistem pa bo priključenih več kot 1.300 prebivalcev. S tem se bo izboljšala kakovost oskrbe s pitno vodo in življenjski pogoji prebivalcev, zmanjšale pa se bodo tudi vodne izgube, ki trenutno znašajo tudi do 37 odstotkov.

Za projekt v vrednosti 30,8 milijona evrov prispeva Kohezijski sklad 18,8 milijona.

Kohezijski sklad 18,8 milijona za oskrbo s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: SVRK (17. 8. 2015)

Prenos parc. št. 2247/30 k.o. Vinice iz javnega dobra v last Občine Ribnica

priponka_pdf Obvestilo parc. št. 2247/30 k.o. Vinice

Javno naročilo – Izgradnja kanalizacije v Lepovčah II. faza

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

  • Navodila za izdelavo ponudbe, pogoji in merila:

word-priponka NAVODILA

priponka_pdf NAVODILA

  • Zahtevana vsebina ponudbene dokumentacije:

Obrazci za popis del

exel 0_Rekapitulacija skupna

exel 1_Kanalizacija

exel 2_HP

exel 3_TK vod

exel 4_Vozišče-razlika, odvodnjavanje

exel 5_ČRP.2,NN pr.

Ostali obrazci

word-priponka OBR-Garancija za dobro izvedbo posla

word-priponka OBR-Garancija za odpravo napak

word-priponka OBR-Izjava podizvajalca – povezane druzbe

word-priponka OBR-Izjava podizvajalca

word-priponka OBR-Menicna izjava s pooblastilom za izpolnitev

word-priponka OBR-Ovojnica

word-priponka OBR-Ponudba

word-priponka OBR-Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

word-priponka OBR-Vzorec pogodbe

 

 

Rekonstrukcija javnih poti v območju naselja Mlaka v Ribnici PZI Mlaka 1

word-priponka Projektna naloga – Mlaka
priponka_pdf AP007-13-RIBNICA-REKONSTRUKCIJA CESTE-IN_T (rekonstrukcija javnih poti v območju naselja Mlaka v Ribnici)
excel-priponka P1_TANG_parcele_IZVEDBENI-MLAKA_TABELA 1 (P.6.1 TABELA TANGIRANIH PARCEL – tabela 1)
excel-priponka P1_TANG_PARCELE_IZVEDBENI-MLAKA_TABELA-2 (P.6.2   TABELA 2- “SEZNAM PARCEL”)

Popis

exel AP007-13-REKONSTRUKCIJA_BUKOVSKOVA-PREDRAČUN

exel AP007-13-REKONSTRUKCIJA_KETTEJEVA-PREDRAČUN

exel AP007-13-REKONSTRUKCIJA_KURIRSKA POT-PREDRAČUN

exel AP007-13-REKONSTRUKCIJA-IN-PREDRAČUN – REKAPITULACIJA

exel JR-Popis-IN-RIBNICA-MLAKE

Pogoji, soglasja

priponka_pdf AP007-13-ELEKTRO LJUBLJANA-SO
priponka_pdf AP007-13-KOMUNALA RIBNICA-SO
priponka_pdf AP007-13-HYDROVOD-SO
priponka_pdf AP007-13-OBČINA RIBNICA-SO
priponka_pdf AP007-13-TELEMACH-SO
priponka_pdf AP007-13-TELEKOM-SO
priponka_pdf KOMUNALA RIBNICA-PP
priponka_pdf MKO-ARSO-NARAVA-PP
priponka_pdf OBČINA RIBNICA-PP
priponka_pdf ELEKTRO-PP
priponka_pdf HYDROVOD-PP
priponka_pdf PROJEKTNI POGOJI_MLAKA
priponka_pdf TELEMACH-PP
priponka_pdf TELEKOM-PP

Tehnična dokumentacija

priponka_pdf AP007_13_REKONSTRUKCIJA CESTE_PP_ B_KETTEJEVA
priponka_pdf AP007_13_REKONSTRUKCIJA CESTE_PP_D-KURIRSKA P
priponka_pdf AP007_13_REKONSTRUKCIJA CESTE_PP_A_BUKOVSKOVA UL
priponka_pdf AP007_13_REKONSTRUKCIJA CESTE_PP_C-KURIRSKA -1
priponka_pdf AP007_13_REKONSTRUKCIJA CESTE_VZD_BUKOVSKA UL
priponka_pdf AP007_13_REKONSTRUKCIJA CESTE_VZD_KETTEJEVA UL
priponka_pdf AP007_13_REKONSTRUKCIJA CESTE_VZD_KURIRSKA P-2
priponka_pdf AP007_13_REKONSTRUKCIJA CESTE_VZD_KURIRSKA P-1
priponka_pdf AP007_13-RIBNICA-REKONSTRUKCIJA CESTE_PREGLEDNA
priponka_pdf AP007-13-REKONSTRUKCIJA CESTE-IN-DET-CEVI
priponka_pdf AP007-13-REKONSTRUKCIJA CESTE-IN-DET-GR25
priponka_pdf AP007-13-REKONSTRUKCIJA CESTE-IN-DET-GK10
priponka_pdf AP007-13-REKONSTRUKCIJA_CESTE-IN-DET-CP80
priponka_pdf AP007-13-REKONSTRUKCIJA_CESTE-IN-DET-CP50
priponka_pdf AP007-13-RIBNICA-REKONSTRUKCIJA CESTE -SITU_250-G3_ZBIRNA SITUACIJA_MLAKA
priponka_pdf AP007-13-RIBNICA-REKONSTRUKCIJA CESTE -SITU_250-G2_GRADBENA SITUACIJA_MLAKA
priponka_pdf AP007-13-RIBNICA-REKONSTRUKCIJA CESTE -SITU_250-G4_SITUACIJA_ODVODNJAVANJA
priponka_pdf AP007-13-RIBNICA-REKONSTRUKCIJA CESTE -SITU_250-G6_SITUACIJA_TK_MLAKA
priponka_pdf AP007-13-RIBNICA-REKONSTRUKCIJA CESTE -SITU_250-G5_SITUACIJA_JR_MLAKA
priponka_pdf AP007-13-RIBNICA-REKONSTRUKCIJA CESTE-IN-NPP
priponka_pdf AP007-13-RIBNICA-REKONSTRUKCIJA CESTE-KATASTER
priponka_pdf G.11.1-KRIZANJA-Model
priponka_pdf G.11.2-KABELSKI-JAREK-Model
priponka_pdf G.11.3-NACRT TEMELJA 6m-Model
priponka_pdf G.11.4-KANDELABER 6M-Model
priponka_pdf LSL30_en

Klikni za ogled panorame Ribniške doline