Rešeto, april 2015

priponka_pdf REŠETO, 29. april 2015, letnik XIX (7,6 MB) »Več

Folklorno obarvana sobota v Ribnici

Občina Ribnica je v sodelovanju s Folklorno skupino Velike Lašče ob robu 11. mednarodnega folklornega festivala SLOFOLK v soboto, 25. aprila, gostila srbsko folklorno skupino KUD Sveti Sava iz Kaća pri Novem Sadu, ki je v Slovenijo prišla na 4-dnevno turnejo. KUD Sveti Sava so l. 2000 ustanovili entuziasti in ljubitelji folklore, petja, glasbe ter vse tovrstne umetnosti, ki so si zadali ohranjati srbsko tradicijo. Že kmalu je število njihovih članov poskočilo iz 70 na 250 in se s tem več kot potrojilo. Plešejo srbske plese vseh pokrajin, ki so jih prikazali tudi v nastopu na Ribniškem.

V okviru 11. mednarodnega folklornega festivala SLOFOLK, ki poleg njih gosti še Brazilce, Makedonce in Turke, so v Ribnico prišli z namenom medsebojnega kulturnega bogatenja in spoznavanja Slovenije. Ob tej priložnosti jih je sprejel tudi ribniški župan Jože Levstek, ki je izrazil navdušenje nad njihovim obiskom, saj je, kot je izdal, v preteklosti tudi sam sodeloval pri nastopih folklornih skupin. Mlade srbske goste je povabil, da si ogledajo markantnosti doline suhe robe in izrazil zadovoljstvo, da se trudijo ohranjati svojo tradicijo. Svoj obisk so člani folklorne skupine KUD Sveti Sava okronali s predstavo svojega pestrega programa srbskih ljudskih plesov in pesmi, ki jih v različnih sestavah izvajajo že 15 let. Nastopajočim so se v dvorani DC-16 v Dolenji vasi pridružili tudi člani domače otroške folklorne skupine Lončki.

Ustanovna seja Sosveta mladih Občine Ribnica

V aprilu je potekala ustanovna seja Sosveta mladih Občine Ribnica, na kateri je bil za predsednika izvoljen Domen Češarek iz Prigorice. Glavni temi pogovorov sta bili prenova spletne strani Občine Ribnica in prirejanje športno-kulturnih dogodkov za mlade.

Sosvet mladih v Občini Ribnica v mandatnem obdobju 2014-2018 je posvetovalno telo župana Jožeta Levstka, sestavljeno iz predstavnikov mladih od 15. do dopolnjenega 29. leta, ki delujejo na področjih mladinskega organiziranja v občini Ribnica. Sosvet mladih se po svoji opredeljenosti, sestavi in vsebini razlikuje od klasičnih mladinskih svetov, ki so del Mladinskega sveta Slovenije. Sosvet namreč v nasprotju z Mladinskim svetom ne pogojuje formalnega članstva v eni izmed občinskih mladinskih organizacij ali društvu, temveč omogoča tudi mladim posameznikom, ki so v razmerju do družbenega in mladinskega udejstvovanja doslej izkazali precejšen interes ter se pri tem vključevali v občinsko mladinsko življenje, vendar niso nujno predsedniki ali člani organizacij / društev, da lahko s primerne pozicije objektivno ocenjujejo položaj in potrebe mladine v občini Ribnica. Izpostavljeni posamezniki iz vrst mladinskih društev in organizacij, kot tudi posamezniki s potrebno vpetostjo v družbenih krogih, so bili povabljeni k sodelovanju v Sosvetu. Mandat članov Sosveta mladih, ki ni zaprto in ga lahko župan glede na gibanje mladinske organiziranosti v občini med mandatom dopolnjuje ali spreminja, je vezan na mandat župana Občine Ribnica.

Na ustanovni seji Sosveta mladih Občine Ribnica je bil za predsednika izvoljen Domen Češarek, njegova namestnica je postala Agara Vučemilović. Vanj pa so bili imenovani tudi Ana Pucelj, Sašo Klun, Matevž Henigman, Gašper Levstik, Nejc Jakobčič, Nik Rus in Primož Perušek. Največ časa so posvetili razpravi o oblikovanju novih športno-kulturnih vsebin za mlade, med katerimi je izstopala predvsem zamisel o plesnih prireditvah, ki se drugod nadejajo široke priljubljenosti. Poleg tega so sprejeli sklep, da namenijo del svojih sredstev za prenovo občinske spletne strani, ki jo bodo pomagali izdelati mladi iz ribniške občine.

S sklepom o ustanovitvi Sosveta mladih je župan Občine Ribnica določil Sosvetu pristojnosti in naloge, ki jih mora le-ta izpolnjevati. S pričetkom njegovega delovanja bo mladim v občini Ribnica dana možnost, da svoje predloge in pobude, ki presegajo interese posameznikov in okvire društev ter mladinskih organizacij, predstavijo županu preko članov Sosveta, ki so v neposrednem stiku z Občino in zastopajo interese mladih v odnosu do župana občine Ribnica. Tako jim je zaupana pomembna naloga svetovanja in podpiranja Občinskega sveta Občine Ribnica pri ukrepih za mladim prijaznejšo občino. Skladno s tem, bo Sosvet obravnaval vprašanja iz pristojnosti Občinskega sveta Občine Ribnica, ki se tičejo mladih in podajal mnenja županu na vsakokratni predlog proračuna Občine Ribnica. Poleg omenjenih pristojnosti lahko Sosvet podaja županu tudi predloge o ostalih zadevah, ki se tičejo mladih in, denimo, pripomore k oblikovanju priporočil za štipendijsko in projektno financiranje mladih iz občine Ribnica. Župan lahko Sosvetu opredeli dodatne naloge in področja dela.

Javni razpis za oddajo službenega stanovanja v najem

word-priponka Javni razpis za oddajo službenega stanovanja v najem

word-priponka Vloga za dodelitev službenega stanovanja v najem

Razpisi RC Novo mesto d.o.o. – GSD in MIK 2015

RAZPIS DOLGOROČNIH NAMENSKIH KREDITOV IN GARANCIJ GSD ZA LETO 2015

 

Objava: Uradni list št. 23/2015 z dne 3.4.2015

Predmet razpisa so dolgoročni krediti, namenjeni za materialne in nematerialne investicije ter financiranje obratnih sredstev, po ugodni obrestni meri z možnostjo pridobitve garancije za odobren kredit. Na razpis se lahko prijavijo mala podjetja, samostojni podjetniki in fizične osebe z registrirano dopolnilno dejavnostjo na kmetiji iz regije JV Slovenija. Razpis je odprt do konca leta. Vloge se obravnavajo mesečno.

Informacije: Razvojni center Novo mesto d.o.o., Ljubljanska c. 26, 8000 Novo mesto, Polona Kovač-Brulc, tel. 07/ 33 72 987, gsm. 041 317 175 ali polona.kovac.brulc@rc-nm.si.  Razvojni center Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6a, 1330 Kočevje, Mašenjka Hvala, tel. 01 89 50 610, e-naslov info@rc-kocevjeribnica.si.

 

RAZPIS KREDITOV ZA NOVA DELOVNA MESTA IN OBRATNA SREDSTVA (MIKROKREDITI) ZA LETO 2015

 

Objava: Uradni list št. 23/2015 z dne 3.4.2015

Predmet razpisa so krediti po ugodni obrestni meri z možnostjo pridobitve garancije za odobreni kredit. Na razpis se lahko prijavijo osebe, ki so realizirale samozaposlitev od 1.1.2014 dalje, mala podjetja oz. podjetniki in fizične osebe z registrirano dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, ki so zaposlili novo osebo od 1.1.2015 dalje ter kreditojemalci, ki so v letu 2015 prejeli dolgoročni kredit iz GSD za nakup opreme ali ekološkega tovornega vozila. Razpis je odprt do konca leta. Vloge se obravnavajo mesečno.

Informacije: Razvojni center Novo mesto d.o.o., Ljubljanska c. 26, 8000 Novo mesto, Polona Kovač-Brulc, tel. 07/ 33 72 987, gsm. 041 317 175 ali polona.kovac.brulc@rc-nm.si.  Razvojni center Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6a, 1330 Kočevje, Mašenjka Hvala, tel. 01 89 50 610, e-naslov info@rc-kocevjeribnica.si.

 

Namera o ustanovitvi služnostne pravice parc. št. 2920/2 k.o. Sodražica

Občina Ribnica v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

– vkop elektrokabla v dolžini cca 4 m od novozgrajene stanovanjske hiše do električnega droga

na parc. št. 2920/2 k.o. 1619 – Sodražica, na katerem je skupna elektro omarica

 

Pogodba bo sklenjena najmanj 15 dni od datuma objave namere na spletni strani Občine Ribnica.

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe – Lončarska ulica 64, Dolenja vas

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica na podlagi 53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) v povezavi s 30. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-G in 50/14) dne 15.4.2015 objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Občina Ribnica namerava oddati nepremično premoženje v brezplačno uporabo po metodi sklenitve neposredne pogodbe.

Predmet  brezplačne uporabe je:

–        poslovni prostor v izmeri 19,26 m2 v pritličju poslovno stanovanjskega objekta na Lončarski ulici 64, 1331 Dolenja vas

 

Neposredna pogodba se sklene v 15 dneh od objave namere na uradni spletni strani Občine Ribnica.

 

 

 

 

 

Obvestilo o objavi javnega naročila za opravljanje prevozov učencev v OŠ za odbobje 2015-2019

Številka : 430-0002/2015

Datum: 13.4.2015

OBVESTILO o objavi javnega naročila za opravljanje prevozov učencev v  OŠ za obdobje 2015 – 2019

Občina Ribnica obvešča, da je na Portalu javnih naročil http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjav objavila javno naročilo »Storitve dnevnega šolskega prevoza na območju Občine Ribnica, ki se izvajajo na okolju prijazen način v šolskih letih 2015/16, 2016/17, 2017/2018 in 2018/2019”.

Javno naročilo je objavljeno na portalu javnih naročil od 10.4.2015 dalje, pod številko JN2267/2015.

Rok za oddajo ponudb: 19.5.2015 do 9.30 ure.

 

Do dodatnih informacij v zvezi z objavljenim javnim naročilom in do razpisne dokumentacije dostopate preko zgoraj navedenega portala javnih naročil.

OBČINA RIBNICA

 

 

 

 

 

Javni razpis – turizem

priponka_pdf Javni razpis

priponka_pdf Razpisna dokumentacija

Klikni za ogled panorame Ribniške doline