Rešeto, marec 2015

priponka_pdf REŠETO, 31. marec 2015, letnik XIX (8,3 MB) »Več

Javni razpis – humanitarne dejavnosti

word-priponka Navodilo za izponjevanje

word-priponka Priloga – varstvo osebnih podatkov

word-priponka Javni razpis

word-priponka Razpisna dokumentacija

2. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-14/2014

Datum:  18.03.2015

Spoštovani, vabimo vas na izobraževanje in posvet, ki bo 26.03.2015,  ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica (1 uro pred sejo občinskega sveta) na temo:

MEDSEBOJNO SODELOVANJE ORGANOV OBČINE, PRAVICE IN OBVEZNOSTI ČLANOV OBČINSKEGA SVETA TER ORGANIZACIJA DELA OBČINSKEGA SVETA, predavateljica ga. Neža VODUŠEK, univ. dipl. pravnica

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/5 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

 

s k l i c u j e m

2.      redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek,  26.03.2015,  ob 19. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

 

 

1. Potrditev zapisnika 1. redne seje Občinskega sveta Občine Ribnica z dne 26.02.2015

priponka_pdf Zapisnik 1. redne seje

2. Odlok o proračunu občine Ribnica za leto 2015 – 2. Obravnava

priponka_pdf Uvodna stran

priponka_pdf Predlog odloka

priponka_pdf Finančni načrt MIR 2015 obvestilo o napaki

priponka_pdf Predlog sklepa

3. Predlog sodne poravnave med Obnovo Kočevje d.o.o. in Občino Ribnica

priponka_pdf Poravnava Obnova Kočevje d.o.o. – Občina Ribnica

4. Soglasje k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica

5. Imenovanje podpredsednika Odbora za gospodarstvo

priponka_pdf Obrazložitev in predlog sklepa

6. Seznanitev z aktivnostjo priprave regionalnega razvojnega programa 2014-2020

priponka_pdf RRP JVSLO 2014-2020

priponka_pdf Priloga k RRP JV SLO – najpomembnejši regijski projekti

7. Poročilo o delu policije 2014

8. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2014

priponka_pdf Letno poročilo MIR 2014

9. Razno

10. Pobude,  predlogi in vprašanja svetnikov

 

Še več gradiva za točko 6. je dostopno na e-naslovu:

http://www.rc-nm.si/Projekti/Regionalnirazvojniprogram20142020/Splo%C5%A1no.aspx.

Prosimo, da z gradivom, ki je priloženo za obravnavo 4. točke dnevnega reda, ravnate v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.

 

 Občinski svet Občine Ribnica

          Jože Levstek l.r.

Predlog za prenos parc. št. 1671/8 in prac. št. 1671/9 k.o. Velike Poljane iz javnega dobra v last Občine Ribnica

Številka: 478-16/2015

Datum: 18. 3. 2015

O B V E S T I L O

Občina Ribnica, Urad župana, obvešča, da je bil podan predlog za prenos

parc. št. 1671/8 v izmeri 643m2 in

parc. št. 1671/9 v izmeri 84m2, obe k.o. Velike Poljane, iz javnega dobra v last Občine Ribnica, ker ne služi več svojemu namenu.

Pozivamo pravne in fizične osebe, da v roku 30dni od objave tega obvestila, podajo svoje pripombe in mnenja na predlagani prenos pisno ali ustno za zapisnik v Uradu župana.

Informacije o predlaganem prenosu dobite tudi po telefonu št.: 837-20-27.

priponka_pdf Grafična priloga

Jože Levstek

Župan

 

Kako pravilno izvajati oranje kmetijskih površin ob javnih cestah

V spomladanskih mesecih se pričnejo tudi opravila na njivah in poljih. Ker je naša inšpekcijska služba v lanskem letu prejela kar nekaj prijav v zvezi z nepravilnim oranjem, vam v nadaljevanju, z namenom preventivnega ukrepanja, predstavljamo kršitve zakonskih določb, posledice takega ravnanja in pravilen pristop k temu opravilu. »Več

Letni program športa 2015

Na  podlagi 7. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03) in 4. členom Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v občini Ribnica (Ur. l. RS, št. 2/13 in 15/14, v nadaljevanju: pravilnik) je Občinski svet Občine Ribnica na 1. redni seji, 26. februarja 2015, sprejel

priponka_pdf Letni program športa 2015

  

 

 

Klikni za ogled panorame Ribniške doline