Rešeto, februar 2015

priponka_pdf REŠETO, 27. februar 2015, letnik XIX (8,3 MB) »Več

Javni razpis – kultura 2015

word-priponka Razpis ljubiteljska kultura 2015

word-priponka Pravilnik

word-priponka Razpisna dokumentacija 2015

Javni razpis – šport 2015

priponka_pdf Javni razpis šport – 2015

priponka_pdf Letni program športa 2015

priponka_pdf Pravilnik

priponka_pdf Sprememba in dopolnitev pravilnika

priponka_pdf Navodilo za izpolnjevanje razpisne dokumentacije

priponka_pdf Razpisna dokumentacija

word-priponka Razpisna dokumentacija

1. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-14/2014

Datum:  10.02.2015

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/5 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

 

s k l i c u j e m

1.      redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek,  26.02.2015,  ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

 

1. Potrditev zapisnikov 1. in 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Ribnica z dne 4.11.2014 in 18.12.2014

priponka_pdf Zapisnik 1. izredne seje

priponka_pdf Zapisnik 2. izredne seje

2. Odlok o proračunu občine Ribnica za leto 2015-1. Obravnava

priponka_pdf Uvodna stran

priponka_pdf Predlog odloka

priponka_pdf Predlog sklepa

priponka_pdf Splošni del proračuna 2015

priponka_pdf Posebni del proračuna 2015

priponka_pdf Načrt razvojnih programov 2015-2018

priponka_pdf Obrazložitve proračuna za leto 2015

priponka_pdf Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2015

priponka_pdf Načrt nabav in gradenj

3. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ribnica za leto 2015

priponka_pdf Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem 2015

priponka_pdf Predlog sklepa

4 Letni program športa v Občini Ribnica za leto 2015

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Letni program športa 2015

5.  Razširitev območne pristojnosti izvajanja državne javne službe muzejev –  RCR

priponka_pdf Obrazložitev in predlog sklepa

priponka_pdf Odgovor Ministrstva za kulturo

6. Premoženjsko pravne zadeve

6.1.Ukinitev javnega dobra na parc. št. 1508/53 k.o. 1624 – Gorenja vas (478-93/2013)

6.2.Ukinitev javnega dobra na parc. št. 1508/9 k.o.  1624 – Gorenja vas (7113-0016/2013)

6.3.Ukinitev javnega dobra na delu parc. št. 3161 k.o.  1619 – Sodražica (478-0041/2013)

6.4.Ukinitev javnega dobra na parc. št. 1670/5 k.o.  1616 – Velike Poljane (478- 0046/2013)

6.5.Ukinitev javnega dobra na parc. št. 2470/5, 2487/2 in 2487/3, vse k.o.  1624 –  Gorenja vas (353-1/2013)

priponka_pdf Obrazložitve in predlogi sklepov

7. Imenovanje člana sveta javnega zavoda Rokodelski center Ribnica

priponka_pdf Obrazložitev in predlog sklepa

8. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov

9. Razno

PROSIMO, DA Z GRADIVOM, KI JE PRILOŽENO ZA OBRAVNAVO 7. TOČKE DNEVNEGA REDA, RAVNATE V SKLADU Z ZAKONOM O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV.

 Občinski svet Občine Ribnica

          Jože Levstek l.r.

Razpis za vpis predšolskih otrok v Vrtec Ribnica 2015/2016

Datum: 16.2.2015

 

RAZPIS ZA VPIS PREDŠOLSKIH OTROK V VRTEC RIBNICA

za šolsko leto 2015/2016

 

Vrtec Ribnica objavlja razpis za vpis predšolskih otrok v programe vrtca za šolsko leto 2015/2016 (vpis z dnem 1.9.2015).

V skladu z Zakonom o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05, 25/08 in 36/10), vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

Vpis otrok bo potekal na sedežu Vrtca Ribnica, Majnikova 3, 1310 Ribnica / uprava vrtca, pri svetovalni delavki.

 

Izpolnjene obrazce Vloga za vpis otroka v Vrtec Ribnica, ki jih dobite na upravi vrtca ali na spletni strani vrtca www.vrtecribnica.si, v vrtec vrnite osebno ali po pošti najkasneje do petka, 3. aprila 2015.

 

Starši bodo o sprejemu otroka v vrtec pisno obveščeni najpozneje do konca meseca junija 2015.

V primeru, da bo prijav za sprejem otrok v programe vrtca z dnem 1.9.2015 več kot je prostih mest, bo o sprejemu odločala Komisija za sprejem otrok v vrtec.

Pomembno: Staršem, ki so vloge za vpis otroka v Vrtec Ribnica že oddali, le-te ni potrebno ponovno oddajati.

Dodatne informacije dobite osebno ali po telefonu pri svetovalni delavki Bernardi Osojnik na  tel. št. 01/620 93 75 ali na upravi vrtca na tel. št. 01/620 93 71.

 

svetovalna delavka: Bernarda Osojnik

ravnateljica: Darja Šilc

Pustni sprevod v Ribnici – vabilo

Pustni sprevod v Ribnici

  sobota, 14. februar 2015, ob 14. uri 15

 

Na pustno soboto postane Ribnica pravo karnevalsko mesto. Že desetletja se v skladu z običajem prebivalci in obiskovalci od blizu in daleč zberejo na najbolj množičnem pustovanju od Barja do Kolpe, ki poteka po osrednjem Škrabčevem trgu in Urbanovi ulici.

Leta 2010 se je po nekajletnem premoru na sobotnem sprevodu pustnih mask po ribniških ulicah sprehodilo več kot 550 pustnih mask, v 28. skupinah. Večina mask je bila iz Ribniške doline, prišle pa so tudi iz drugih občin in iz sosednje Hrvaške. Organizatorji so bili nad obiskom prijetno presenečeni, saj so pričakovali precej manjšo udeležbo.

Pred štirimi leti se je pustnega sprevoda oz. karnevala, kot radi rečejo organizatorji, udeležilo več tisoč obiskovalcev. Pustno društvo Goriča vas je znova dokazalo, da se ‘prazniku norcev’ posveti z vso vnemo. Poleg tradicionalnih ribniških pustnih mask kot so burovž, Ribn’čani, korobači …, so se predstavile številne aktualne maske, mažoretke, kostumirani Ribniški pihalni orkester, pisana množica raznih pravljičnih bitij iz Vrtca Ribnica in Osnovne šole dr. Franceta Prešerna Ribnica.

Pred tremi leti je Pustno društvo Goriča vas praznovalo 20 letnico delovanja. Ob jubileju so pripravili razstavo v Rokodelskem centru Ribnica.

„Vsekakor je to dobra promocija, kajti Ribnica ima za seboj dolgoletno tradicijo karnevalov,“ je povedal ribniški župan Jože Levstek, ki je dodal, da si Ribničani želijo tovrstnih prireditev, zato upa, da bodo organizatorji s pustom v prihodnjih letih nadaljevali. Tako se zgodba letos znova nadaljuje. Glavne strune bodo znova v rokah Pustnega društva Goriča vas, ki se jim je v sodelovanju z Občino Ribnica ponovno pridružilo tudi Turistično društvo Ribnica.

Letos je aktualnih političnih in gospodarskih tem na pretek, tako da si lahko znova obetamo pisano druščino mask, ki jih boste na ribniških ulicah videli v soboto, 14. februarja, ob 14. uri in 15 minut. Dodatne informacije dobite pri Cvetu Marinšku, predsedniku Pustnega društva Goriča vas, na tel. št.: 041 527 595.

Po sprevodu pustnih mask vabljeni zvečer na pustni ples z ansamblom Zakrajšek, ki bo v TVD Partizan, za zaljubljene pa so pripravili valentinov-pustni ples v Pub hotelu Ribnica, kjer vas bo zabaval Band 501.

 

Lep debeli četrtek želim,

Marko Modrej

Namera o ustanovitvi služnostne pravice za izvedbo telekomunikacijske trase parc. št. 5306/7 k.o. Goriča vas

Občina Ribnica v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/12, 24/2013 in 10/2014) objavlja

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

 

za izvedbo telekomunikacijske trase na nepremičnini:

 parc. št. 5306/7 k.o. 1626 – Goriča vas v površini 14 m2

Služnost na predmetni nepremičnini se ustanavlja zaradi izvedbe investicije “Uvedba digitalnega sistema (GSM-R) na slovenskem železniškem omrežju, katere investitor je RS, Ministrstvo za infrastrukturo.

Pogodba bo sklenjena najmanj 15 dni od datuma objave namere na spletni strani Občine Ribnica.

priponka_pdf Grafična priloga

 

Klikni za ogled panorame Ribniške doline