Rešeto, december 2014

priponka_pdf REŠETO, 23. december 2014, letnik XVIII (14,3 MB) »Več

Zavarovalnica Triglav, d. d. gasilcem PGD Nemška vas prispevala sredstva za nakup novih gasilskih delovnih oblek

V ponedeljek, 22. 12. 2014 je v gasilskem domu  Nemška vas potekala slovesnost ob predaji sredstev PGD Nemška vas za nakup gasilskih delovnih oblačil gasilski enoti.

Sredstva v višini 1.000,00 EUR je na slovesnosti predal Mitji Govžetu,  predsedniku PGD Nemška vas, Aleš Klement, direktor Zavarovalnice Triglav, Območne enote Ljubljana.

Poleg direktorja  Zavarovalnice Triglav, Območne enote Ljubljana se je slovesnosti udeležil Jože Levstek, župan občine Ribnica, Cveto Marinšek, predsednik Gasilske zveze Ribnica, Milena Oražem, vodja Predstavništva Zavarovalnice Triglav Ribnica, Andrej Pucelj, predsednik KS Ribnica ter članice in člani PGD Nemška vas.

Aleš Klement, direktor Zavarovalnice Triglav, Območne enote Ljubljana je na slovesnosti poudaril, da so v Zavarovalnici Triglav, ob zaključku leta, okrepili tradicionalno sodelovanje z lokalnim okoljem. Del finančnih sredstev, ki jih zavarovalnica vsako leto namenja za poslovna darila so namenili za novoletno preventivno akcijo v kateri so podprli 22 različnih projektov na območju celotne države. Namen novoletne preventivne akcije je bil ozaveščanje ter zmanjševanje nevarnosti in potencialnih naravnih in drugih nesreč, ki so v našem območju vse bolj pogoste.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razvojne smernice otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami – povzetek z okrogle mize

              KAKO NAPREJ?

               RAZVOJNE SMERNICE OTROK IN MLADOPSTNIKOV S POSEBNIMI POTREBAMI V NAŠI REGIJI

 

V sredo, 26. 11. 2014, je v prostorih Turističnega kompleksa Jezero, v sodelovanju z občino Kočevje in občino Ribnica, potekala okrogla miza  o programskih razvojnih smernicah otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v naši regiji.

Udeleženca okrogle mize sta bila oba župana, dr. Vladimir Prebilič in Jože Levstik, predstavniki obeh občin, ZD Ribnica in Kočevje ter strokovni sodelavci OŠ Ljubo Šercer.

Idejo, ki je plod skupnih razmišljanj in potreb ob delu z osebami s posebnimi potrebami, sva predstavili Jožica Petrič, ravnateljica Osnovne šole Ljubo Šercer iz Kočevja in Andreja Pucelj, logopedinja v ZD Ribnica. K sodelovanju sva povabili strokovnjake z različnih področij delovanja.

Jožica Petrič je na srečanju predstavila, da se  ideja o ustanovitvi STROKOVNEGA SVETOVALNEGA CENTRA, ki bi deloval na območju od Velikih Lašč do Osilnice, ali pa še širše, na OŠ Ljubo Šercer, delno že izvaja. Na šoli deluje prostovoljni svetovalni center in zaposleni strokovni delavci že izvajajo pomoč otrokom, mladostnikom in njihovim staršem, ki potrebujejo pomoč specialnega pedagoga oz. logopeda. Več o samem centru na OŠ Ljubo Šercer si lahko ogledate na spletni strani: www.osls.si.

V Zdravstvenem domu Ribnica deluje logopedska ambulanta, ki pokriva področje občin Ribnica, Sodražica, Loški Potok in delno tudi Velike Lašče. Pri svojem delu z osebami z govorno jezikovnimi težavami, pogrešam strokovno pomoč teama, predvsem specialnega pedagoga, ki predšolskim otrokom v naši občini ni dostopen. Starostna struktura obravnavanih otrok v logopedski ambulanti se znižuje, hkrati pa je ob večji preživelosti rizičnih otrok, problematika motenj zahtevnejša.

Svoja strokovna stališča so izrazili tudi povabljeni strokovnjaki.

Dr. Nevenka Zavrl iz Razvojne ambulante ZD Ljubljana je poudarila pomen ustrezne zgodnje obravnave otrok z razvojnimi težavami in njihovih družin.

Gospa Alenka Kovšca, direktorica CŠOD Ljubljana, ki je bila pred leti snovalka predloga novega zakona o Osebah s posebnimi potrebami, je prav tako podprla idejo o ustanovitvi regijskega Strokovno svetovalnega centra. Poudarila je, da zgodnja obravnava v Sloveniji nima zadostne strokovne podpore. V sosednji Hrvaški so na tem področju v veliki prednosti.

Mateja Petric, direktorica Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto, pa je predstavila delovanje njihove posvetovalnice, kot dober primer prakse, s pomočjo katere pomagajo otrokom, mladostnikom in staršem na področju vzgojnih težav, težav pri učenju in na področju socializacije ter odraščanja posameznika.

Igor Levstek, psiholog iz ZD Kočevja, je poudaril, da neustrezna zgodnja obravnava lahko v kasnejšem, mladostniškem obdobju, privede do čustvenih in vedenjskih težav.

Udeleženi strokovnjaki so na okrogli mizi posebej poudarili, da so strokovni centri potrebni in da lahko naredijo veliko dobrega na področju zgodnjega odkrivanja otrok s posebnimi potrebami ter nudenja zgodnje ustrezne strokovne obravnave. To ima lahko izjemne pozitivne učinke za posameznika in za celotno našo družbo.

Udeleženci srečanja so si bili enotni, da osebe s posebnimi potrebami »zahtevajo« stalno in kontinuirano ustrezno strokovno podporo in strokovno obravnavo ter usmerjanje, ki mora biti podprta tudi z ustreznimi pogoji za njihovo življenje, bivanje in delo.

Za izvedbo tega je potrebno zagotavljati:

  1. Strokovne programe, ki jih izvajajo strokovne organizacije (vrtec, šole), zavodi.
  2. Skupino strokovnjakov za delo z osebami s posebnimi potrebami/invalidi (javna dela, zaposlitev na projektih, prostovoljno delo).
  3. Strokovne podporne storitve: varstveno delovni center, bivanjska enota/stanovanjska enota.
  4. Razvoj (socialnih,  invalidskih), ki bodo lahko zaposlovale te ljudi oz. se že v času izobraževanja povezovale z izvedbo strokovnih izobraževalnih programov.

Župan Občine Kočevje, dr. Vladimir Prebilič, je izpostavil, da je potrebno pripraviti koncept delovanja predlaganega strokovnega svetovalnega centra, ki bi ga lahko predstavili in o katerem bi lahko razpravljali na srečanju županov občin v naši regiji od Škofljice do Osilnice – konzorcij Natura 2000, srečanje bo predvidoma v mesecu februarju 2015. Ribniški župan g. Jože Levstek pa je izpostavil možnost širitve Varstveno delovnega centra v Ribnici, točneje v prostorih starega vrtca. Podžupanja Občine Kočevje, ga. Lilijana Štefanič je predstavila vsebine socialnega podjetja, ki je v občini v ustanavljanju. Poudarila je, da gre za opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva ali drugih dejavnosti z namenom zaposlovanja najbolj ranljivih skupin ljudi na trgu dela, s čimer se dosega javni interes na področju storitvenih dejavnosti (ekološka proizvodnja hrane, ohranjanje narave, urejanje in varstvo okolja, spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije in razvoja zelene ekonomije, trgovine za socialno ogrožene ter ostale storitve).

Ocenjujemo, da smo na srečanju naredili prvi korak in dobili prve usmeritve o tem, kako naprej in kakšne so razvojne smernice otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v naši regiji. Pred nami pa je seveda pot do uresničitve zastavljenega, ki bo zahtevala veliko vztrajnosti, strokovnih argumentov in združevanja ter sodelovanja različnih strokovnih ustanov in organizacij, ključna ob tem pa je podpora lokalne skupnosti, predvsem županov in vodstva javnih zavodov .

 

 

                                                                                         Organizatorici okrogle mize

                                                                                      Jožica Pečnik in Andreja Pucelj

 

 

 

 

2. izredna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900- 14/2014

Datum:  12.12.2014

 

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/5 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

 

s k l i c u j e m

2. izredno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek,  18.12.2014,  ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

 

 

 

Dnevni red:

1. Sklep o začasnem financiranju občine Ribnica v obdobju januar-marec 2015

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Sklep

priponka_pdf Splošni del proračuna

priponka_pdf Posebni del proračuna

2. Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Ribnica in rezervacijah

priponka_pdf Vloga Vrtca Ribnica

priponka_pdf Sklep

3. Poročilo o sprejemu sklepa o porabi sredstev proračunske rezerve-Štab civilne zaščite občine Ribnica

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Sklep

4. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ribnica za leto 2015

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Sklep

5. Imenovanje članov delovnih teles občinskega sveta

6. Imenovanje Nadzornega odbora  Občine Ribnica

7. Imenovanje predstavnikov občine v svet javnega zavoda Lekarna Ribnica

8. Imenovanje predstavnikov občine v svet javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica

9. Imenovanje predstavnikov občine v Programski svet Rešeta

10. Vloga Občine Ig za pomoč ob poplavah

priponka_pdf Vloga Občine Ig

priponka_pdf Sklep

 

 Občinski svet Občine Ribnica

          Jože Levstek l.r.

 

Vabljeni:

–       Občinski svetniki

–       Darko Lavrič

–       Metka Tramte

–       Lea Divjak Radivojević

–       Metka Tomšič

–       Janez Mate

 

Klikni za ogled panorame Ribniške doline