Rešeto, september 2014

priponka_pdf REŠETO, 30. september 2014, letnik XVIII (11,9 MB) »Več

Otvoritev izgradnje II. faze vrtca

Ribnica, 26.9.2014

 

V mesecu avgustu 2014 je bila zaključena izgradnja II. faze novega vrtca v Ribnici, s čimer se je tudi funkcionalno zaključila izgradnja celotnega vrtca. Celoten objekt vrtca je bil namreč zasnovan tako, da je omogočal gradnjo v dveh fazah, pri čemer je I. faza zajemala izgradnjo upravno gospodarskega objekta in objekta za otroke z 10 oddelki ter II. fazo, ki je zajemala izgradnjo 10 oddelkov. Z izvedbo II. faze se zagotavlja varstvo za 180 predšolskih otrok, ki so v nove prostore vrtca vstopili s prvim septembrom 2014.

»Operacijo je delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa krepitev razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Razvoj regij«, prednostne usmeritve: »Regionalni razvojni programi«.

Vrednost investicije (II. faza):                                                                              2.453.323,08 EUR (z DDV)

Sofinanciranje (Evropski sklad za regionalni razvoj):                                                1.352.202,68 EUR

Posojilo (Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja):                                 515.000,00 EUR

 

Izvajalec: Riko d.o.o., Bizjanova 2, 1000 Ljubljana

Nadzornik: Projekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva ulica 9a, 5000 Nova Gorica

 

 

 

23. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-11/2010

Datum:  17.09.2014

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/5 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

 s k l i c u j e m

23. redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek,  25.09.2014,  ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

 

 1. Potrditev zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta Občine Ribnica z dne 02.09.2014

priponka_pdf Zapisnik 22. redne seje

2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta Prigorica Pr_8 (1)

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Odlok – dopolnjen predlog

priponka_pdf Odlok – čistopis

priponka_pdf Ureditvena situacija

priponka_pdf Širša ureditvena situacija

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr, Franceta Prešerna Ribnica, skrajšani postopek

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Odlok

priponka_pdf Sklep odbora za družbene dejavnosti

priponka_pdf Sklep Statutarno pravne komisije

priponka_pdf Amandma

4. Odlok o spremembah in  dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vrtca Vrtec Ribnica, skrajšani postopek

priponka_pdf Obrazložitev in odlok

priponka_pdf Odlok – neuradno prečiščeno besedilo (5)

priponka_pdf Sklep odbora za družbene dejavnosti

priponka_pdf Amandma

5. Občinske nagrade in priznanja 2014

6. Imenovanje občinske volilne komisije

7. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Ribnica v mandatnem obdobju 2010-2014

priponka_pdf Poročilo

8. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov

9. Razno

 

Občinski svet Občine Ribnica

          Jože Levstek l.r.

 

Opomba:

Gradivo pod točko 5. in 6. Obravnavajte v skladu z zakonodajo o varovanju osebnih podatkov

 

Javno naročilo gradnje – AGROMELIORACIJA BUKOVICA

word-priponkaJavno naročilo gradnje – AGROMELIORACIJA BUKOVICA

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe (parc. št. 3532/1 k.o. Goriča vas)

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) v povezavi s peto alinejo 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-G in 50/14) dne 1.9.2014, objavlja

 NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 Občina Ribnica namerava razpolagati z nepremičnim premoženjem po metodi sklenitve neposredne pogodbe.

Predmet razpolaganja je parc. št. 3532/1 v izmeri 469 m2 k.o. 1626-Goriča vas.

 

Neposredna pogodba se sklene v 15 dneh od objave namere na uradni spletni strani Občine Ribnica.

Otvoritev razstave »BRUNO d’ARCEVIA« v Rokodelskem centru Ribnica

Ribnica, 28. avgust 2014

 

OB ČAŠAH V SENČNICI | CALICI ALLA PERGOLA

OB ČAŠAH V SENČNICI | CALICI ALLA PERGOLA

Kaj in koliko se zgodi v 40-ih letih človeškega življenja? Veliko ali malo, vse je odvisno od glavnih igralcev v igri časa. Naše sodelovanje s pobrateno Občino Arcevia iz Italije je preseglo vse razlike, tako med nami kot med državama. Iz leta v leto se trudimo, da bi to sodelovanje krepili in dvignili na še višjo raven.

Zato se mednarodno sodelovanje uspešno razvija, občani Arcevie in Ribnice tkejo nove prijateljske vezi na področjih družbenih odnosov, športa in kulture. Vrhunec letošnje kulturne izmenjave je razstava del Bruna d’Arcevie, ki po pomembnosti prvič umešča naše kvalitetno kulturno sodelovanje tudi na državni nivo. Ribnica je postala sinonim za likovno ustvarjanje, zato smo se odločili, da vam predstavimo dela zelo znanega umetnika Bruna d’Arcevie, enega izmed največjih slikarjev, ki danes ustvarjajo v Italiji. Z njim nas je seznanil naš častni občan, g. Silvio Purgatori. Organizacija razstave je potekala tudi ob izdatni pomoči župana Arcevie, g. Andree Bomprezzija, ki z veseljem odpira nove poti našega nadaljnjega sodelovanja in utrjuje kulturno vez med občinama. Ob tej priložnosti se zahvaljujem tudi vsem lastnikom slik iz Italije, še posebej pa Rokodelskemu centru Ribnica za vso strokovno pomoč pri organizaciji tako pomembne razstave.

župan Jože Levstek

Razstava bo odprta od 28.8. do 25.9.2014.

 

Bruno d’Arcevia

 

slikar s hčerko in občinsko svetnico za kulturo in turizem Lauro Coppa, župan Jože Levstek, Petra in Al Vrezec, župan Občine Škofljica Ivan Jordan in podžupan Občine Ribnica Vinko Levstek

 

županov portret

Klikni za ogled panorame Ribniške doline