Rešeto, julij 2014

priponka_pdf REŠETO, 31. julij 2014, letnik XVIII (11,9 MB) »Več

Občinska volilna komisija Občine Ribnica

priponka_pdf Podatki občinske volilne komisije Občine Ribnica

Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev v občinski svet, volitev za župana in volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ribnica, ki bodo v nedeljo, 5.10.2014

priponka_pdf Sklep

Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpor volivcev za redne volitve v občinski svet in volitve za župana

priponka_pdf UGOTOVITVENI SKLEP o številu potrebnih podpor volivcev za redne volitve v občinski svet in volitve za župana, ki bodo 5. 10. 2014

JAVNI RAZPIS za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2014 (Ur.l. RS, št. 19/2014) in Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in  vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Ribnica (Ur. l. RS, št. 8/10 ) objavljamo

 JAVNI RAZPIS za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Ribnica  za leto 2014

 

Občina Ribnica bo v letu 2014 sofinancirala nakup in vgradnjo malih (individualnih ali skupinskih) čistilnih naprav velikosti do 50 PE na območju Občine Ribnica.

Nepovratna sredstva se dodeli samo za nakup in vgradnjo malih čistilnih naprav na območjih, na katerih ni predvidene gradnje javnega kanalizacijskega sistema.

1. Upravičenci: Fizične osebe s stalnim prebivališčem na območju Občine Ribnica, ki so malo čistilno napravo vgradili v letu 2014.

Čistilna naprava mora biti izven območij, na katerih je predvidena izgradnja kanalizacije skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Območja, na katerih je možno sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav do 50 PE so navedena v prilogi I.

2. Razpisana sredstva: Občina Ribnica razpisuje nepovratna sredstva v višini 2.000,00 EUR iz proračunske postavke 1528 Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav na vodovarstvenih območjih. Višina sofinanciranja je odvisna od kapacitete novozgrajene male komunalne  čistilne naprave, in sicer v višini 150 €/PE, vendar ne več, kot je v proračunu Občine Ribnica zagotovljenih sredstev.

3. Vlogi za dodelitev sredstev mora biti priloženo:

– izjava o nameravani vgradnji male čistilne naprave, ki ima certifikat oz. listino o skladnosti z zahtevami glede doseganja mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS, št. 98/07 in 30/10);

– izpisek iz zemljiške knjige ali notarsko overjena služnostna pogodba, za lokacijo male čistilne naprave.

4. Rok za prijavo in obdelavo vlog:

Razpisna dokumentacija je na voljo v vložišču Občine Ribnica in na spletni strani www.ribnica.si.

Vloga mora biti poslana ali dostavljena na naslov: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica. Vloga mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji strani označen z napisom »NE ODPIRAJ – MČN 2014«. Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji javnega razpisa.

Rok za oddajo vloge je 30.9.2014.

Če vloga ob vložitvi ni popolna, se vlagatelja pozove, da vlogo v roku 8 dni dopolni. Če tega ne stori oziroma je vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna se vloga s sklepom zavrže.

Postopek javnega razpisa in razdelitev sredstev vodi tričlanska komisija, ki jo imenuje župan Občine Ribnica. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale zahtevanih pogojev, bodo izločene iz nadaljnje obravnave. Sredstva bodo dodeljevanja po vrstnem redu prispetja popolne vloge do porabe sredstev. Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v 15 dneh od dne, ko komisija pripravi predlog dodelitve proračunskih sredstev. Sklep o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo male čistilne naprave v letu 2014 izda župan Občine Ribnica na podlagi predloga komisije. Sklep župana je dokončen.

Na podlagi sklepa bo z upravičenci sklenjena pogodba.

5. Delitev sredstev: Sredstva se bodo odobrila pa načelu prispelosti popolne vloge, vendar najdlje do porabe načrtovanih sredstev.

Popolne vloge, ki zaradi porabe proračunskih sredstev v tekočem proračunskem letu ne bodo realizirane, se prenesejo v naslednje leto, ob upoštevanju vrstnega reda prispelosti.

6. Črpanje sredstev: Upravičenec lahko črpa sredstva na osnovi pogodbe, sklenjene med upravičencem in občino. Za črpanje sredstev je do 15.11.2014 zavezan dostaviti naslednje dokumente:

– zahtevek,

– certifikat oz. listino o skladnosti z zahtevami glede doseganja mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS, št. 98/07 in 30/10);

– ustrezno upravno dovoljenje za izveden poseg v prostor za malo čistilno napravo (lokacijsko informacijo),

– zapisnik o pregledu dokumentacije in naprave, ki ga opravita predstavnik JKP Komunala Ribnica d.o.o. in lastnik naprave,

– dokazila o poravnanih stroških izgradnje (fotokopije plačanih računov in potrdil o plačilu).

7. Dodatne informacije: Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na Občini Ribnica, med 8 in 10 uro na tel. št. 837 20 24, ga. Lea Divjak Radivojević.

word-priponka RAZPISNA DOKUMENTACIJA 2014

 

 

 

                                                                                                             ŽUPAN

                                                                                               Jože LEVSTEK

 

 

 

Poziv k zbiranju predlogov za imenovanje članov Občinske volilne komisije

Poziv k zbiranju predlogov za imenovanje članov Občinske volilne komisije

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva vse politične stranke, druge organizacije občanov in občane, da posredujejo predloge kandidatov za člane Občinske volilne komisije.

Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki.

Naloge občinske volilne komisije določa Zakon o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12).

Prosimo, da predlogu priložite soglasja kandidatov za imenovanje v Občinsko volilno komisijo (soglasje je v prilogi na www.ribnica.si ali v vložišč0ki v svojem 28. členu določa, da loklana skupnost pred začetkom volilne kampanje in individualno.o. . Prosim, da ga posredujetu Občine Ribnica).

Predloge za člane Občinske volilne komisije dostavite do  05.09.2014  na naslov: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.

word-priponka Soglasje kandidata OVK

Št.: 041-0003/2014                                                           Predsednik komisije za mandatna
Datum: 17.07.2014                                                              vprašanja, volitve in imenovanja

Jože Tanko l. r.
 

POZIV K ZBIRANJU PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ IN NAGRAD OBČINE RIBNICA ZA LETO 2014

POZIV K ZBIRANJU PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ IN NAGRAD OBČINE RIBNICA ZA LETO 2014

 

NAZIV ČASTNI OBČAN

Naziv častni občan se podeli za pomembnejše trajne uspehe na gospodar­skem, znanstvenem, umetniškem, kultur­nem, športnem, vzgojno-izobraževalnem in humanitarnem področju ter s tem pred­stavlja občino doma in v svetu. Naziv častni občan se lahko podeli tudi tujcu.

 

URBANOVA NAGRADA

Urbanova nagrada se podeli posa­meznikom za življenjsko delo, delovnim skupinam, podjetjem in drugim organizaci­jam in skupnostim za izjemne uspehe na posameznih področjih gospodarskega življenja in dela, ki prispevajo k razvoju in ugledu Občine Ribnica.

 

GALLUSOVO PRIZNANJE

Gallusovo priznanje se podeli posa­meznikom, skupini posameznikov, orga­nizaciji in skupnosti za dolgoletno uspešno in ustvarjalno delo ter vidne dosežke trajnejšega pomena s področja kulturnih in drugih družbenih dejavnosti v občini in širšem družbenem prostoru.

 

PRIZNANJE OBČINE RIBNICA

Priznanje Občine Ribnica se podeli posa­meznikom, podjetjem, zavodom ter organizacijam in društvom ter drugim organizacijam in skupnostim za enkratne – izjemne dosežke in kot vzpodbudo za nadaljnje strokovno delo in aktivnosti na posameznih področjih življenja in dela.

 

Podeli se lahko največ eno priznanje častnega občana, ena Urbanova nagra­da, do dve Gallusovi priznanji in do dve priznanji Občine Ribnica.

 

Predloge za podelitev razpisanih priznanj in nagrad Občine Ribnica dostavite v zaprti kuverti z oznako »OBČINSKE NAGRADE« na naslov: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, do vključno 5. 9. 2014 do 14 ure. Predlog mora vsebovati: vrsto nagrade oz. priznanja, ime in priimek ter naslov (za fizične osebe), naziv ter naslov (za pravne osebe) in obrazložitev predloga.

Dodatne informacije lahko dobite v Uradu župana Občine Ribnica (tel. 837 20 03).

Št.: 094-002/2014                                                                  Predsednik komisije za mandatna
Datum: 17.07.2014                                                                  vprašanja, volitve in imenovanja

                                                                                                      Jože Tanko L. r.

 

Priprava urnikov vadbe v ŠCR za sezono 2014/2015

Spoštovani uporabniki prostorov v ŠCR!

Obveščamo vas, da se je pričela priprava urnikov vadbe za sezono 2014/2015.

Prednostna uporaba je določena v skladu s sprejetim Pravilnikom o uporabi javne športne infrastrukture v občini Ribnica, ki je objavljen na občinski spletni strani.

Usklajeni urnik vadbe, bo pričel veljati v ponedeljek, 29. septembra 2014.

Prosimo, da izjavo in izpolnjene obrazce vrnete najkasneje do vključno ponedeljka, 25. avgusta 2014, na vložišče Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica. Prednost pri oblikovanju urnika bodo imele pravilno izpolnjene in pravočasno prispele vloge.

Informacije so vam na razpolago na mail sc.ribnica@telemach.net ali GSM 041 680 874 – Sašo Hribar.

Izjava, obrazec predloga urnika vadbe in podrobnejše informacije se nahajajo v spodni priponki.

priponka_pdf UPORABNIKI ŠCR-PRIJAVA 2014/2015

Klikni za ogled panorame Ribniške doline