Rešeto, junij 2014

priponka_pdf REŠETO, 30. junij 2014, letnik XVIII (12,0 MB) »Več

Javno naznanilo – OPPN Prigorica Pr_8(1)

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKC-C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012, 35/2013 Skl.US:U-I-43/13-8) in 32. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) župan Občine Ribnica s tem

JAVNIM NAZNANILOM

obvešča javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega

osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta Prigorica Pr_8 (1)

 

I.

Občina Ribnica naznanja javno razgrnitev in javno obravnavo dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta Prigorica Pr_8 (1), ki ga je izdelala družba Arealine d.o.o., Novi trg 9, 6232 Postojna, pod št. projekta  U -03/2014.

II.

Gradivo iz I. točke bo z vsemi prilogami javno razgrnjeno v prostorih Občine Ribnica, na Oddelku za okolje in prostor, v I. nadstropju, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, od 7.7.2014 do 6.8.2014.

Javna obravnava o razgrnjenih dokumentih bo potekala v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, dne 30.7.2014, s pričetkom ob 16.00 uri.

 

III.

Območje obsega celo enoto urejanja prostora Pr_8 določeno v OPN Ribnica.

Območje OPPN PR_8 zajema zemljišča parc. št. 2807-del, 2909/3, 2909/5-del, 2909/8-del, 2909/9, 2923, 2924, 2949/1, 2949/2, 2949/3, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 3049, 3242/182-del, 3242/183-del, 3242/184-del, 3242/186-del, 3242/187-del, 3242/188-del, 3242/274, 3423/20, 3423/21, 3429/22-del, vse k.o Prigorica.

V primeru odstopanja navedenih parcel in stanja glede na grafični prikaz, velja grafični prikaz.

 

IV.

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predlogi se lahko do vključno 6.8.2014 podajo pisno, na mestu javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Občine Ribnica, Oddelek za okolje in prostor, Gorenjska c. 3, Ribnica ali na elektronski naslov  obcina@ribnica.si, pri čemer se v rubriki “zadeva” navedejo ključne besede “Pripomba na javno razgrnitev OPPN Pr_8 (1)”.

 

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališčih, ki bodo objavljena na spletu. Osebe, ki ne želijo, da se v stališčih objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

 

V.

Javno naznanilo se objavi na spletni strani Občine Ribnica http://www.ribnica.si. in na oglasni deski Občine Ribnica.

 

Ribnica, 19.6.2014

Številka: 350-0002/2014-6

Župan Občine Ribnica

                                                                                                                     Jože Levstek

priponka_pdf Odlok

priponka_pdf Odlok (amandma)

priponka_pdf Obrazlozitev

priponka_pdf Odločba CPVO

priponka_pdf sklep

priponka_pdf 02 Obmocje OPPN

priponka_pdf 05 Ureditvena situacija

priponka_pdf 05a Širša ureditvena situacija

priponka_pdf 07 Prikaz ureditve GJI

priponka_pdf 07a Predlog odvodnjavanja

priponka_pdf 08 Pregled cestnih povezav

Odločba o izbiri izvajalcev kulturnih programov in projektov ter prireditev v letu 2014

Številka: 41010-0003/2014

Datum: 04.06.2014

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13) in 12. člena Pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ribnica (Uradni list RS, št. 13/12) v postopku javnega razpisa zbiranja predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Ribnica v letu 2014 ter na podlagi predloga strokovne komisije z dne 29.5.2014 izdajam naslednjo

 

O D L O Č B O  

o izbiri izvajalcev kulturnih programov in projektov ter prireditev v letu 2014

 

I. V letu 2014 bo Občina Ribnica iz proračuna sofinancirala naslednje izvajalce in njihove kulturne programe, projekte in prireditve:

REDNA DEJAVNOST KULTURNIH DRUŠTEV: 

zap.št. Vlagatelj Višina   sofinanciranja v EUR
  1. KUD   Ribniški pihalni orkester, Ribniški pihalni orkester

3.191,76

  2. KUD   Gallus Ribnica, Vokalna skupina Anamanka

1.487,07

  3. KUD   Gallus Ribnica, Nonet Vitra

1.269,45

  4. Društvo   oktet Gallus Ribnica, Oktet Gallus

1.166,69

  5. Društvo   mažoret in plesalcev Ribnica                                                                  

2.599,35

  6. Društvo   katoliške mladine Ribnica,Mladinska   glasbena skupina I.K.S.

   973,25

  7. Društvo   likovnega ustvarjanja Ribnica

1.523,34

  8. KUD   Sveti Gregor, Mešani pevski zbor

   846,30

  9. Društvo   podeželskih žena Ribnica,Ljudske   pevke Vesele Ribnčanke

1.281,54

10. KUD   France Zbašnik Dolenja vas,Cerkveni   otroški pevski zbor

   519,87

11. KUD   France Zbašnik Dolenja vas, Moški pevski zbor Lončar

 1.402,44

12. KUD   France Zbašnik Dolenja vas,Cerkveni   mešani pevski zbor sv. Rok

 1.016,77

13. KUD   France Zbašnik Dolenja vas,Otroška   folklorna skupina LONČKI               1.057,88
14. KUD   France Zbašnik Dolenja vas, Dramska skupina

    392,93

15. Turistično   društvo Grmada, Folklorna skupina Grmada

  1.474,98

16. Društvo   VETER Breg, Etnološko kulturna sekcija

     531,96

17. Društvo   DramŠpil, Gledališka skupina DramŠpil

  1.462,89

 

KULTURNI PROJEKTI IN PRIREDITVE:

Zap.št. Vlagatelj   Naziv   projekta Višina   sofin. v EUR
1. Vrtec   Ribnica, TIM KULTURA Zaključna   prireditev »Zavrtimo vetrnico« (60 letnica vrtca), junij 2014

1.000

2. Mladinsko   društvo Okameneli svatje Dolenja vas 10. Predbožično rajanje,23.   in 24.12.2014

   300

3. Bižal   Žiga Izdaja CD s pesmimi v ribniškem narečju,   oktober 2014       1.000
4. Društvo   Viteški red Viridi Hedera Pridih srednjega veka, avgust 2014

   500

II. Izbrani izvajalci morajo v roku 30 dni po dokončnosti odločbe z Občino Ribnica podpisati pogodbo o sofinanciranju javnega kulturnega programa oz. projekta.

III. V program sofinanciranja se ne umestijo naslednji projekti:

1.   Vrtec Ribnica, TIM Kultura Zimska   pravljica
2.   Muzejsko društvo Ribnica Priprava   in ureditev Župnijske kronike za objavo
3.   Muzejsko društvo Ribnica Vzpostavitev   in delovanje študijskega krožka MDR – 1. svetovna vojna

O b r a z l o ž i t e v:

 Na javni razpis zbiranja predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ribnica v letu 2014, ki je bil objavljen v občinskem glasilu REŠETO dne 31.3.2014, je prispelo skupaj 24 vlog; od tega je 19 vlagateljev kandidiralo za redno dejavnost, za projekte in prireditve 5 vlagateljev. Dve vlogi sta bila s posebno odločbo direktorja občinske uprave, zaradi neizpolnjevanja razpisnih pogojev zavrnjeni, prav tako je bila zaradi nepravilne prijave(dvojne kandidature) delno zavržena oz. izločena iz postopka še ena vloga.

V razpisnem postopku je bilo ugotovljeno, da so bile vloge iz izreka odločbe pravočasne in popolne oz. so bile dopolnjene v predpisanem roku ter da vlagatelji izpolnjujejo razpisne pogoje.

 Vse vloge je pregledala s strani župana imenovana strokovna komisija ter opravila ocenjevanje in vrednotenje vlog na podlagi določil in strokovnih meril veljavnega pravilnika. Pripravila je predlog izbora programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti vključno s predlogom razdelitve razpoložljivih proračunskih sredstev. Razpoložljiv obseg proračunskih sredstev za ljubiteljsko kulturno dejavnost po razpisu v letu 2014 znaša 25.000 EUR, od tega 22.200 EUR za redno dejavnost kulturnih društev ter 2.800 EUR za kulturne projekte in prireditve. Redna dejavnost kulturnih društev je vrednotena v skladu z veljavnimi točkovnimi merili pravilnika. Komisija je vrednost točke za redno dejavnost določila tako, da je razpoložljiva proračunska sredstva delila s skupnim številom točk vseh vlagateljev. Izračunana vrednost točke v letu 2014 znaša 1,209 EUR. Višina sredstev, do katere je upravičen posamezni vlagatelj, pa je izračunana tako, da se je vrednost dodeljenih točk pomnožila z vrednostjo ene točke.

Od ponujenih sedmih kulturnih projektov so izbrani v izbor sofinanciranja štirje projekti. Pri izboru in deležu financiranja je komisija upoštevala javni interes, realne možnosti za izvedbo projekta v letu 2014, vsebinsko učinkovitost ter kulturni in promocijski pomen, ki ga imajo za občino Ribnica.

Predlagatelji kulturnega programa oz. prijavitelji na razpis imajo pravico do vpogleda le v tiste dele strokovnih mnenj, zapisnikov in poročil, ki se nanašajo na obravnavo njihove vloge in predloga sklepa o sofinanciranju. Izbrani izvajalci bodo v roku 30 dni po dokončnosti odločbe pozvani k podpisu pogodbe o sofinanciranju javnega kulturnega programa oz. projekta.

S tem je odločba utemeljena.

PRAVNI POUK:  Zoper to odločbo je dovoljeno vložiti pritožbo v roku 8 dni po prejemu te odločbe pri županu občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica. Pritožbo se vloži neposredno ustno na zapisnik ali pošlje priporočeno organu, ki je odločbo izdal.

 

Postopek vodila:                                                                                              Direktor občinske uprave

Metka Tramte, Svetovalka II za družbene dejavnosti                                             Janez Mate

 

Odločbo vročiti:

  1. Vlagateljem, osebno po ZUP
  2. Oddelek za finance
  3. JSKD, Območna Izpostava Ribnica

 

Vložiti:

1. v zadevo

Osrednja prireditev v počastitev DNEVA DRŽAVNOSTI

word-priponkaOsrednja prireditev v počastitev DNEVA DRŽAVNOSTI

Pravila za izrabo časopisnega prostora v Rešetu – volitve v Državi zbor

Na podlagi 6. Člena Zakona o volilni in referendumski kampanji – ZVRK (Ur. l. RS št. 41/2007, 103/07, 11/11,98/13) Odloka o javnem glasilu Občine Ribnica (Ur. l. RS št. 103/2007) in Odloka o razpustitvi Državnega zbora Republike Slovenije in o razpisu predčasnih volitev v Državni zbor Republike Slovenije (Ur. l. RS št. 39/2014) izdajam

PRAVILA ZA IZRABO ČASOPISNEGA PROSTORA ZA NAMEN IZVEDBE PREDČASNIH VOLITEV V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE,

ki bodo potekale v nedeljo, 13. julija 2014

Objava volilnih vsebin bo možna v junijski številki javnega glasila občine Ribnica – Rešeto, ki bo izšla 30. junija 2014.

 

ZAKUP OGLASNEGA PROSTORA

Organizatorji volilnih kampanj lahko zakupijo oglasni prostor po ceniku, ki je priloga teh pravil.

 

DODATNA PONUDBA

Posameznim kandidatom omogočamo tudi zakup ½ časopisne črnobele strani vodenega pogovora. Vodeni pogovor pomeni, da bo uredništvo vnaprej sestavilo vprašanja, ki se neposredno nanašajo na delo v njegovo dobro. Cena te dodatne programske ponudbe znaša 75, 00 eur (brez ddv).

 

ODDAJA GRADIVA

Gradivo, poslano po elektronski pošti, bomo sprejemali do 17. junija 2014. Prosimo, da nam interes za zakup sporočite že prej, da lahko primerno oblikujemo obseg časopisa. Naš kontakt:reseto@t-2.net, 051/641 021.

 

priponka_pdf Cenik za zakup oglasnega prostora

                                                                                                                            Odgovorni urednik

                                                                                                                               Marko Modrej

Digitalni radijski sistem (GSM-R) na slovenskem železniškem omrežju

Spoštovani!

V priponki vam posredujemo informacijo Ministrstva za infrastrukturo in prostor, o pričetih aktivnostih na izvedbi del v okviru GSM-R projekta, ki se izvajajo tudi na območju naše občine.

priponka_pdf Informacija o uvedbi GSM- R projekta na slovenskem železniškem omrežju

Plakatna mesta in način plakatiranja za predčasne volitve v DZ 2014

Številka:  0411-0001/2014-2

Datum:  3.6.2014

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/207) in 7. člena Odloka o plakatiranju in reklamiranju v občini Ribnica (Uradni list RS, št. 2/97, 102/00 in 5/06) izdajam naslednji

 

S K L E P

o določitvi plakatnih mest in načinu plakatiranja

za predčasne volitve v DZ 2014

  1. Volilna kampanja se lahko začne najprej 30 dni pred dnevom glasovanja, končati pa se mora najkasneje 24 ur pred dnevom glasovanja.
  2. Za čas volilne kampanje je na območju občine Ribnica dovoljeno brezplačno plakatiranje na vseh javnih plakatnih mestih (kozolčkih) v lasti Občine Ribnica, ter na dodatnem reklamnem panoju v Goriči vasi in na avtobusni postaji nasproti Javnega komunalnega podjetjaKomunala Ribnicad. o. o..

Javna plakatna mesta:

Ribnica na Merharjevi ulici 1  (pri gasilskem domu)

Ribnica na Kolodvorski ulici 9 a  (bivši Ideal)

Ribnica levo in desno pred zadružnim domom

Ribnica na Šeškovi ulici 14 (pred gozdarskim domom)

Ribnica (levo pred križiščem pri trgovini Ambrožič)

Ribnica pred športnim centrom

Prigorica pri gasilskem domu

Dolenja vas v parku pri občinski zgradbi

Rakitnica pri gasilskem domu

Lipovec pri gasilskem domu

Grič pri avtobusni postaji

Jurjevica ob križišču nasproti bivše trgovine

Sveti Gregor pri zadružnem domu

Velike Poljane v centru vasi.

 

3. Vsak organizator volilne kampanje lahko na kozolčke namesti po en plakat  do vključno formata B1 (707x1000mm).

4. Organizatorji volilne kampanje lahko plakatirajo tudi izven plakatnih mest iz točke 2, vendar si morajo za tovrstno plakatiranje pridobiti soglasje lastnika objekta, na katerem plakatirajo.

5. Prelepljanje ali uničevanje plakatov drugih organizatorjev volilne kampanje je prepovedano.V času volilnega molka je prepovedano lepiti oziroma nameščati nove plakate.

6. Organizatorji volilne kampanje morajo plakate pravočasno dostaviti na naslovObčina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica v potrditev.

7. Izvajalec plakatiranja je Javno komunalno podjetjeKomunala Ribnicad. o. o., Goriča vas11 a, Ribnica, ki namesti in odstrani plakate z zgoraj navedenih plakatnih mest.

8. Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate in druge oglaševalske vsebine s plakatnih mest.

  Župan Občine Ribnica

   Jože Levstek

Odločbe o določitvi varstvenih del za odpravo posledic žleda

Vse lastnike gozdov obveščamo, da je Zavod za gozdove Slovenije izdal odločbe o določitvi varstvenih del za odpravo posledic žleda na območju gozdnega revirja Dolenja vas, Mala gora in Otrnek.

priponka_pdf Odločba – Ortnek

priponka_pdf Odločba – Mala gora

priponka_pdf Odločba – Dolenja vas

Klikni za ogled panorame Ribniške doline