Rešeto, maj 2014

priponka_pdf REŠETO, 30. maj 2014, letnik XVIII (11,3 MB) »Več

Javna dražba za oddajo profitnih stanovanj v najem- Knafljev trg 2 in 8

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13)

 

JAVNO DRAŽBO

ZA ODDAJO PROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

 

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.

2. Predmet oddaje v najem:

a) Profitno enosobno stanovanje št. 9 v drugem nadstropju stanovanjskega bloka na Knafljevem trgu 8, 1310 Ribnica, kateri stoji na parc. št. 119/44 k.o. 1625-Ribnica. Stanovanje sestavljajo soba, kuhinja, kopalnica, predsoba in klet ter ima neto tlorisno površino 44,50 m2. Stanovanje je vpisano v zemljiško knjigo in ima ID znak: 1625-449-9, v najem se oddaja neopremljeno.

b) Profitno trisobno stanovanje št. 3 v prvem nadstropju stanovanjske stavbe na Knafljevem trgu 2, 1310 Ribnica, ki stoji na parc. št. 119/35 k.o. 1625- Ribnica. Stanovanje sestavljajo tri sobe, kuhinja, kopalnica, shramba, predsoba, balkon in klet ter ima neto tlorisno površino 65,30 m2. Stanovanje ni vpisano v zemljiško knjigo, v najem se oddaja neopremljeno.  

3. Vrsta pravnega posla za oba predmeta najema pod 2. točko: najemna pogodba.

4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:

– izklicna mesečna najemnina za stanovanje pod točko 2.a) 137,64 EUR, najnižji znesek višanja: 5 EUR,

– izklicna mesečna najemnina za stanovanje pod točko 2.b) 160,40 EUR, najnižji znesek višanja: 5 EUR.

Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo ponudil najvišjo najemnino.

Najemnina se bo usklajevala z rastjo življenjskih stroškov v Republiki Sloveniji (inflacije) in ne vključuje obratovalnih stroškov.

5. Način in rok plačila najemnine:

Najemnino bo najemnik plačeval mesečno, v rokih dospetja določenih s strani upravljavca stanovanj v lasti Občine Ribnica. Položena varščina se všteje v plačilo prve najemnine.

Najemnik bo poleg najemnine plačeval še obratovalne stroške (stroški ogrevanja, vodarine in kanalščine, elektrike, odvoza smeti,….), stroške rednega vzdrževanja, davščine vezane na nepremičnine in morebitne druge stroške, ki jih z uporabo povzroča najemnik.

Pred vselitvijo v stanovanje je najemnik dolžan plačati najemodajalcu znesek 3 mesečnih najemnin, kar je kavcija za morebitno povzročeno škodo v stanovanju ali morebitne neporavnane obveznosti. Ta znesek mu bo najemodajalec vrnil z obrestmi po obrestni meri 0,25% v roku osmih dni po prevzemu stanovanja in ugotovitvi, da je najemnik stanovanje uporabljal v skladu z veljavnimi normativi in standardi ter da so poravnane vse obveznosti do najemodajalca.

6. Kraj in čas javne dražbe:

Javna dražba bo v torek, 17. junija 2014, v sejni sobi Občine Ribnica (pritličje), Gorenjska cesta 3, Ribnica in sicer:

–       za stanovanje pod 2.a) ob 11. uri,

–       za stanovanje pod 2.b) ob 11.30 uri.

7. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati varščino v višini ene izklicne mesečne najemnine stanovanja, ki ga bodo dražili. Varščino je treba nakazati na transakcijski račun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476, sklic 00 DŠ 722100 (DŠ – davčna številka dražitelja) z navedbo »plačilo varščine za najem stanovanja«.

8. Plačana varščina bo brez obresti po končani javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, in sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe javne dražbe.

9. Ogled predmetnih stanovanj bo možen po predhodnem dogovoru na tel. št. 01 837 20 28 (Zalka Gorše), pri navedeni kontaktni osebi dobite tudi dodatne informacije o stanovanjih. Vse ostale informacije glede javne dražbe dobite na tel. št. 01 837 20 30 (Brigita Košmrlj).

10. Pogoji za sodelovanje:

Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične osebe, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastnice nepremičnin ter imajo v Občini Ribnica prijavljeno stalno prebivališče najmanj eno leto pred dnevom javne dražbe.

Dražitelji morajo pred začetkom dražbe komisiji predložiti:

–       dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnino v RS (kopija osebne izkaznice oziroma potnega lista)

–       potrdilo o stalnem prebivališču, ki ni starejše od enega tedna,

–       notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično osebo,

–       dokazilo o stalnih prihodkih, razen socialnih transferjev, zase ali za poroka,

–       potrdilo Občine Ribnica o plačanih zapadlih obveznostih do Občine Ribnica,

–       dokazilo o plačilu varščine s priloženo številko računa za primer vračila varščine,

–       davčno, EMŠO in telefonsko številko.

Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih šestih alinej 10. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom dražbe.

11. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene najemna pogodba v obliki notarskega zapisa za dobo 5 let z možnostjo podaljšanja, najkasneje v roku 15 dni po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše najemne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina Ribnica zadrži njegovo varščino.

12. Pravila javne dražbe:

– javno dražbo bo izvajala dražbena komisija, imenovana s sklepom župana, v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,

– ugovore proti dražbenemu postopku je možno podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe,

– morebitne ugovore reši takoj predsednik komisije,

– komisija lahko začeti postopek, s soglasjem predstojnika, ustavi do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem v roku 3 dni povrne plačana varščina in izkazani stroški.

13. Ta javna dražba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na uradni spletni strani Občine Ribnica www.ribnica.si.

Občina Ribnica

Javni razpis – fasade 2014 s spremembami

priponka_pdf Javni razpis za sofinanciranje obnove fasad v starem mestnem jedru Ribnice 2014 – razpisna dokumentacija

priponka_pdf Spremembe javnega razpisa

Obvestilo o prenosu dela parc. št. 3161 k.o. Sodražica iz javnega dobra v last Občine Ribnica

Številka: 478-41/2013

Datum: 26. 5. 2014

OBVESTILO

Občina Ribnica, Urad župana, obvešča, da je bil podan predlog za prenos dela parc. št. 3161 v izmeri cca 190m2 k.o. 1619 – Sodražica iz javnega dobra v last Občine Ribnica, ker ne služi več svojemu namenu.

Pozivamo pravne in fizične osebe, da v roku 30 dni od objave tega obvestila podajo svoje pripombe in mnenja na pradlagani prenos pisno ali ustno na zapisnik v Uradu župana. Informacije o predlaganem prenosu dobite tudi po telefonu št. : 837 – 20 – 27.

Jože Levstek,

župan

priponka_pdf Grafična priloga

 

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe parc. št. 715/4 k.o. Gorenja vas

V skladu s  40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) v povezavi s tretjo alinejo 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G)  Občina Ribnica objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE 

 Občina Ribnica namerava razpolagati z nepremičnim premoženjem po metodi sklenitve neposredne pogodbe (zamenjava nepremičnin). Predmet razpolaganja je naslednje stvarno premoženje:

 parc. št. 715/4 v izmeri 391 m2 k.o. 1624 – Gorenja vas

 Neposredna pogodba se sklene po 15 dneh od objave namere na uradni spletni strani Občine Ribnica.

 

Javno naznanilo – OPPN Ri_8 v Ribnici

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 POPR.), 43/2011-ZKC-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A in 109/129) in 32. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) župan Občine Ribnica s tem

JAVNIM NAZNANILOM

obvešča javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega

Osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)

za enoto urejanja prostora Ri_8 v Ribnici  

 

I.

Občina Ribnica naznanja javno razgrnitev in javno obravnavo dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za enoto urejanja Ri_8 v Ribnici, ki ga je izdelal Studio OPPIDUM, projektiranje in prostorsko načrtovanje, d.o.o., Kašeljska cesta 91a, 1260 Ljubljana Polje, pod št. projekta 09-13-U.

II.

Gradivo iz I. točke bo z vsemi prilogami javno razgrnjeno v prostorih Občine Ribnica, na Oddelku za okolje in prostor, v I. nadstropju, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, od 18.6.2014 do 18.7.2014.

Javna obravnava o razgrnjenih dokumentih bo potekala v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, dne 2.7.2014, s pričetkom ob 16.00 uri.

 

III.

Območje OPPN Obsega celotno enoto urejanja prostora Ri_8, in sicer zemljišči parc. št. 929/1 in 144/1, obe k.o. Ribnica.

V primeru odstopanja navedenih parcel in stanja glede na grafični prikaz, velja grafični prikaz.

IV.

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predlogi se lahko do vključno 18.7.2014 podajo pisno, na mestu javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Občine Ribnica, Oddelek za okolje in prostor, Gorenjska c. 3, Ribnica ali na elektronski naslov  obcina@ribnica.si, pri čemer se v rubriki “zadeva” navedejo ključne besede “Pripomba na javno razgrnitev OPPN Ri_8”.

 

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališčih, ki bodo objavljena na spletu. Osebe, ki ne želijo, da se v stališčih objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

 

V.

Javno naznanilo se objavi na spletni strani Občine Ribnica http://www.ribnica.si. in na oglasni deski Občine Ribnica.

 

Ribnica, 20.5.2014

Številka: 350-1/2014-10

  Župan Občine Ribnica

   Jože Levstek

priponka_pdf  Odlok OPPN

priponka_pdf Dopolnjen osnutek OPPN

priponka_pdf Zazidalna situacija

priponka_pdf Komunalna situacija

priponka_pdf Prometna situacija

Občina Ribnica podpisala pogodbo za obnovo strehe z delno zamenjavo ostrešja na Osnovni šoli Ribnica

Ribnica, 15.5.2014

Občina Ribnica je konec marca objavila javno naročilo ” Obnova strehe z delno zamenjavo ostrešja OŠ Ribnica”, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki. Do postavljenega roka je občina pridobila kar 10 pravočasnih ponudb, od katerih je bila najugodnejša ponudba podjetja Grafit d.o.o.. Ponudbe ostalih ponudnikov so bile glede na postavljena merila – najnižjo ceno – manj ugodne. Po preteku rokov za vložitev revizije je župan Občine Ribnica g. Jože Levstek 15. maja 2014 z direktorjem podjetja Grafit d.o.o. g. Jožetom Mazijem podpisal pogodbo, katere pogodbena vrednost je 68.941,43 eurov z DDV. Celotna sredstva za investicijo zagotavlja občina iz svojih proračunskih sredstev. Dela naj bi se na Osnovni šoli izvajala v poletnih mesecih, ko ni pouka.

 

župan Jože Levstek in direktor podjetja Grafit d.o.o. Jože Mazi

Namera o ustanovitvi služnostne pravice ( Wi-Fi omrežje)

V skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina Ribnica objavlja

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE  

za izgradnjo in vzdrževanje Wi-Fi omrežja v Občini Ribnica na objektih:

– stavba št. 1110, Miklova hiša, Škrabčev trg 21, Ribnica na parc. št. 1973 k.o. 1625-Ribnica

– stavba št. 995, Športni center Ribnica, Majnikova 2, Ribnica na parc. št. 1815/1 k.o. 1625-Ribnica,

– stavba št. 89, Glasbena šola Ribnica, Kolodvorska 10, Ribnica na parc. št. 292/2 k.o. 1625-Ribnica,

– stavba št. 87, Ideal center, Kolodvorska 9a, Ribnica na parc. št. 9/2 k.o. 1625-Ribnica,

– stavba št. 116, objekt pri igrišču Dolenja vas, Lončarska 64, Dolenja vas na parc. št. 3350/4 k.o. 1629-Dolenja vas.

 Pogodba o ustanovitvi služnostne pravice se sklene po 15 dneh od objave namere, ki se objavi na uradni spletni strani Občine Ribnica 15.5.2014.

Podpis pogodbe za izvedbo projekta “Energetska sanacija Osnovne šole dr. Franceta Prešerna Ribnica”

Ribnica, 9. maj  2014

podpis pogodbe z izvajalcem za energetsko sanacijo OŠ Ribnica

 

ravnateljica OŠ Ribnica Andreja Modic, župan Jože Levstek in prokurist družbe TIPO INVESTICIJSKE GRADNJE d.o.o. Marjan Miklič

Tradicionalni obisk občine Arcevia

Občina Ribnica se je odzvala vabilu na  tradicionalni obisk Občine Arcevia ob njihovem občinskem prazniku. Delegacijo so sestavljali župan Jože Levstek občinski svetnik Anton Ilc, direktor Knjižnice Miklova hiša Marko Zupanc in predstavnik občinske uprave Janez Mate.

Župan Jože Levstek je poleg obveznosti na protokolu ob proslavi uspešno izpeljal tudi večerno  srečanje, na katerem se je dogovoril za krepitev sodelovanja med občinama. Pogovor je potekal o novih aktivnostih sodelovanja na kulturnem področju.

Župan je na proslavi prisotne nagovoril z besedami:

Spoštovani župan gospod Andrea Bomprezzi! Spoštovani častni občan Občine Ribnica gospod Silvio Purgatori! Cenjeni občani Arcevie! Osebno vas pozdravljam in obenem prinašam pozdrave prebivalcev Ribnice.

Sodelovanje med Občino Ribnica in Arcevijo se je začelo, ko so se naši predniki skupaj z vašimi partizani bojevali za svobodo naroda. Minilo je že 70 let, toda kri prelita 4. maja 1944 nas spodbuja, da se spominjamo mučenikov, ki so padli na gori Sv. Angelo.

Zaradi žrtvovanja teh ljudi se je v Italiji začela pot demokratične obnove  socialne in gospodarske strukture v znamenju miru in zavračanja vojne. Ideali, za katere so se žrtvovali na tem kraju predstavlja dediščino, ki se jo je treba nenehno spominjati in se zanjo zavzemati. Mir, svobodo, socialno pravičnost in sodelovanje med narodi je treba nadaljevati kot temeljni cilj civilizacije.
Prav na podlagi mučencev s tega kraja se je rodilo pobratenje med mesti in traja že 70 let. Vesel sem, da občini skupaj uspešno sodelujeta že 42 let na športnem, kulturnem in obrtnem področju.

Tako Italija kot Slovenija, ki z drugimi državami članicami Evropske unije združuje Evropo, sta se znašli v težkem ekonomskem in socialnem položaju. Danes, v času recesije, nam ni potrebno prijeti za puške in bojno orožje, potrebno pa je stopiti skupaj in si pomagati pri iskanju boljšega življenja. Ponovno je potrebno združiti moči in skupaj s sv. Angelom iskati novo upanje v prihodnost, prihodnost v solidarnosti in blagostanju.

Danes, ko se spominjamo tragičnih vojnih dogodkov, kjer so domoljubi sejali seme svojega življenja, naj obudimo ponovno zavezo sodelovanja med narodi, svobode in demokracije. Naj bo torej danes naše praznovanje, praznovanje tradicije in uspeha, praznovanje, ki združuje in nas povezuje.

Cari abitanti di Arcevia!

Nel concludere mi sia permesso in questo giorno di ringraziarvi per la vostra gentile accoglienza e per la tradizionale collaborazione. In modo particolare ringrazio il nostro cittadino onorario il Signor Silvio Purgatori. Vi faccio i miei migliori auguri in occasione di questa cerimonia commemorativa e, mi permetta già da ora, Egregio Signor Sindaco Andrea Bomprezzi, di rivolgerLe un caro e cordiale invito a visitare la nostra città  di Ribnica.

Grazie a tutti!

 

Silvio Purgatori, bivši župan Občine Arcevia in častni občan Občine Ribnica (drugi z desne), Bruno d’Arcevia – eden izmed največjih, še živečih italijanskih slikarjev (na sredini).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

občinska proslava je bila v celoti v mestni cerkvi. Na sliki Jože Levstek med svojim govorom in Marko Zupanc, ki je poskrbel za prevod v italijanščino

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

protokol se je zaključil s polaganjem venca ob spomeniku padlemu junaku

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. Andrea Bomprezzi, aktualni župan Občine Arcevia, Jože Levstek župan Občine Ribnica in predsednica otroškega parlamenta Občine Arcevia

 

 

 

 

 

 

 

Klikni za ogled panorame Ribniške doline