Poziv delodajalcem – kadrovske štipendije 2014/2015

priponka_pdf Poziv delodajalcem

word-priponka Obrazec – prijava potreb po kadrovskih štipendistih

 

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka OPPN Prigorica Pr_8(1)

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – Skl. US) in 32. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS,  št. 17/12 ) je župan Občine Ribnica dne  18. 03. 2014 sprejel

 

SKLEP

o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka

občinskega podrobnega prostorskega načrta Prigorica Pr_8 (1)

 

»Več

Javni razpis – turizem

priponka_pdf Javni razpis TURIZEM 2014

priponka_pdf Razpisna dokumentacija

Javni razpis – kmetijstvo

priponka_pdf Javni razpis KMETIJSTVO 2014

priponka_pdf Razpisna dokumentacija – Ukrep 1; Ukrep 2

priponka_pdf Razpisna dokumentacija Ukrep 3

Javni razpis – šport

priponka_pdf Javni razpis – šport 2014

priponka_pdf Navodilo za izpolnjevanje ponudb

priponka_pdf Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev LPŠ v Občini Ribnica

priponka_pdf Pravilnik o sofinanciranju izvajalcev LPŠ v Občini Ribnica

word-priponka Razpisna dokumentacija

 

Rešeto, marec 2014

priponka_pdf REŠETO, 31. marec 2014, letnik XVIII (9,5 MB) »Več

Javni razpis – humanitarne dejavnosti

word-priponka Javni razpis 2014

word-priponka Navodilo izpolnjevanje ponudb 2014

word-priponka Razpisna dokumentacija 2014

Javni razpis – ljubiteljska kultura

priponka_pdf Razpis ljubiteljska kultura 2014

priponka_pdf Razpisna dokumentacija 2014

priponka_pdf Pravilnik za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ribnica

Plakatna mesta in način plakatiranja za volitve v EU parlament 2014

Številka:  0412-0001/2014-2

Datum:  10.3.2014

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/207) in 7. člena Odloka o plakatiranju in reklamiranju v občini Ribnica (Uradni list RS, št. 2/97, 102/00 in 5/06) izdajam naslednji

S K L E P

o določitvi plakatnih mest in načinu plakatiranja

za volitve v Evropski parlament 2014

1. Volilna kampanja se lahko začne najprej 30 dni pred dnevom glasovanja, končati pa se mora najkasneje 24 ur pred dnevom glasovanja.

2. Za čas volilne kampanje je na območju občine Ribnica dovoljeno brezplačno plakatiranje na vseh javnih plakatnih mestih (kozolčkih) v lasti Občine Ribnica, ter na dodatnem reklamnem panoju v Goriči vasi in na avtobusni postaji nasproti Javnega komunalnega podjetjaKomunala Ribnicad. o. o..

Javna plakatna mesta:

 • Ribnica na Merharjevi ulici 1  (pri gasilskem domu)
 • Ribnica na Kolodvorski ulici 9 a  (bivši Ideal)
 • Ribnica levo in desno pred zadružnim domom
 • Ribnica na Šeškovi ulici 14 (pred gozdarskim domom)
 • Ribnica (levo pred križiščem pri trgovini Ambrožič)
 • Ribnica pred športnim centrom
 • Prigorica pri gasilskem domu
 • Dolenja vas v parku pri občinski zgradbi
 • Rakitnica pri gasilskem domu
 • Lipovec pri gasilskem domu
 • Grič pri avtobusni postaji
 • Jurjevica ob križišču nasproti bivše trgovine
 • Sveti Gregor pri zadružnem domu
 • Velike Poljane v centru vasi

3. Vsak organizator volilne kampanje lahko na kozolčke namesti po en plakat  do vključno formata B1.

4. Organizatorji volilne kampanje lahko plakatirajo tudi izven plakatnih mest iz točke 2, vendar si morajo za tovrstno plakatiranje pridobiti soglasje lastnika  objekta, na katerem plakatirajo.

5. Prelepljanje ali uničevanje plakatov drugih organizatorjev volilne kampanje je prepovedano.

6. V času volilnega molka je prepovedano lepiti oziroma nameščati nove plakate.

7. Organizatorji volilne kampanje morajo plakate pravočasno dostaviti na naslovObčina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica v potrditev. Izvajalec plakatiranja je Javno komunalno podjetjeKomunala Ribnicad. o. o., Goriča vas11 a, Ribnica, ki namesti in odstrani plakate z zgoraj navedenih plakatnih mest.

8. Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate in druge oglaševalske vsebine s plakatnih mest.

 

                                                                                                        Župan Občine Ribnica

                                                                                                               Jože Levstek

Javno naznanilo – vročitev odločbe št. 7113-6/2014

J A V N O    N A Z N A N I L O

 

na podlagi 94. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) (Ur.l. RS, št. 24/2006-uradno prečiščeno besedilo ZUP-UPB2, 105/06- ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/2009-Odločba US, 48/2009-popr. in 8/10)

S tem javnim naznanilom nabitim na oglasno desko Občine Ribnica 27.3.2014, se vroči odločba  št. 7113-0006/2014 z dne 26.3.2014.

Vročitev velja za opravljeno po preteku 15 dni od dneva, ko je bilo naznanilo nabito na oglasno desko.

priponka_pdf Odločba št. 7113-6/2014

  Župan Občine Ribnica

  Jože Levstek

 

 

Klikni za ogled panorame Ribniške doline