Rešeto, februar 2014

REŠETO, 28. februar 2014, letnik XVIII (11,0 MB) »Več

20. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-11/2010

Datum:  26.02.2014

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/5 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

s k l i c u j e m

20. redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek,  06.03.2014,  ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

 

1. Potrditev zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta Občine Ribnica z dne 30.01.2014

priponka_pdf Zapisnik 19. redne seje

2. Proračun Občine Ribnica za leto 2014 – 2. obravnava

priponka_pdf Predlog sklepa in obrazložitve

priponka_pdf Predlog sklepa in obrazložitve – dopolnitev

priponka_pdf Predlog odloka

priponka_pdf Splošni del proračuna

priponka_pdf Posebni del proračuna

priponka_pdf Načrt razvojnih programov

3. Program opremljanja in merila za odmero komunalnega prispevka za Območje Občine Ribnica in Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka – 2. obravnava

priponka_pdf Amandma

priponka_pdf Program komunalnega opremljanja-2 obravnava

4. Letni program športa za leto 2014

priponka_pdf LPŠ 2014 obrazložitev

priponka_pdf LPŠ 2014

priponka_pdf Primerjava LPŠ 2010-2014

5. Letni program kmetijstva za leto 2014

priponka_pdf Letni program kmetijstva – obrazložitev

priponka_pdf Letni program kmetijstva 2014

6. Sklep o porabi sredstev iz proračunske rezerve

priponka_pdf Sklep

7. Imenovanje nadomestnega člana v Svet Zdravstvenega doma Ribnica

priponka_pdf Sklep KMVVI

8. Imenovanje člana v Svet Centra za socialno delo Ribnica

priponka_pdf Vloga CSD

priponka_pdf Sklep KMVVI

Gradivo k 7. in 8. točki

priponka_pdf Imenovanje člana v svet CSD in ZD

9. Soglasje k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica

priponka_pdf Vloga ZD

priponka_pdf Sklep KMVVI

10. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Ribnica v letu 2013

priponka_pdf Poročilo o delu NO v letu 2013

11. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov

12. Razno

PROSIMO, DA Z GRADIVOM, KI JE PRILOŽENO ZA OBRAVNAVO 7., 8. in 9. TOČKE DNEVNEGA REDA, RAVNATE V SKLADU Z ZAKONOM O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV.

Gradivo je dosegljivo na spletni strani www.ribnica.si.

 Občinski svet Občine Ribnica

          Jože Levstek l.r.

Poziv k oddaji vlog za oceno škode zaradi posledic poplav, snega in žleda

Poziv k oddaji vloge za oceno škode zaradi posledic poplav, visokega snega in žleda nastalih med 30. januarjem in 10. februarjem 2014

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica poziva  na podlagi sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje, št. 844-4/2014-19- DGZR z dne, 12. 2. 2014 o ocenjevanju škode na stvareh zaradi posledic poplav, visokega snega in žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 oškodovance na območju občine Ribnica, da prijavijo škodo nastalo po nesreči na:

–  kmetijskih zemljiščih in gozdovih

– stavbah,

– gradbenih inženirskih objektih (transportna infrastruktura, distribucijski cevovodi, vodni objekti in drugo).

Škodo je potrebno prijaviti na predpisanem obrazcu:

Obrazec 1– ocena škode na kmetijskih zemljiščih in gozdovih, povzročene po naravni nesreči,

Obrazec 4 – ocena delne škode na stavbah, povzročene po naravi nesreči,

Obrazec 5 – ocena škode na gradbenih inženirskih objektih, povzročene po naravni nesreči.

Oškodovanci morajo pravilno izpolnjene in podpisane vloge oddati v glavni pisarni Občine Ribnica – osebno ali po pošti najkasneje do 12. 3. 2014 (upoštevana bo vloga s poštnim žigom 12. 3. 2014).

Lastniki gozdov priglasijo škodo v gozdovih na Obrazcu 1. Oškodovanec izpolni vse podatke, razen podatkov o vrednosti parcele, njeni površini in deležu poškodovanosti.

Na podlagi obvestila Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije z dne, 24. 2. 2014 se škoda v travniških sadovnjakih ne ocenjuje.

  • škodo nastalo v gozdovih ocenjuje Zavod za gozdove Slovenije;
  • škodo na vodotokih ocenjuje Agencija RS za okolje;
  • škodo na kulturni dediščini ocenjuje Ministrstvo za izobraževanje, kulturo, znanost in šport;
  • škodo v gospodarstvu ocenjuje Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo;
  • škodo na državnih cestah, elektrovodih in železnicah ocenjuje Ministrstvo za infrastrukturo in promet.

Obrazci za prijavo škode so oškodovancem na voljo v glavni pisarni Občine Ribnica in na spletni strani občine www.ribnica.si .

priponka_pdf Sklep o ocenjevanju škode

priponka_pdf Obrazec 1

priponka_pdf Obrazec 4

priponka_pdf Obrazec 5

 Jože Levstek

ŽUPAN

 

Proračun občine Ribnica 2014 – gradivo za 2. obravnavo

V spodnjih priponkah se nahaja gradivo za 2. obravnavo proračuna občine Ribnica za leto 2014.

priponka_pdf Predlog odloka

priponka_pdf Predlog sklepa in obrazložitve

priponka_pdf Splošni del proračuna

priponka_pdf Posebni del proračuna

priponka_pdf Načrt razvojnih programov

Brezplačne delavnice o uporabi aplikacij GURS-a

Spoštovani!

Geodetska uprava je te dni pričela s pošiljanjem informativnih izračunov. Simbioza ponovno pomaga državljanom in državi v okviru javnega vpogleda v podatke o nepremičninah in spreminjanju podatkov o nepremičninah, ki so objavljene na spletnem mestu. V okviru >Na Triglav spreminjat svet! Simbioza medgeneracijskega centra< na Dunajski 22 v Ljubljani, organiziramo tudi brezplačne delavnice, kjer se bodo vsi lahko naučili vpogleda in spreminjanja podatkov v okviru GURS aplikacije.

Vsem udeležencem bomo dali priložnost, da na spletu preverijo podatke novih vrednosti nepremičnin in te morebiti, ob ugotovitvi napake, tudi spremenijo. Delavnice v Simbioza Medgeneracijskem centru (Dunajska 22, Ljubljana – stavba Slovenijales) bodo potekale v naslednjih terminih:
– petek, 21. februar 2014: 8.00-10.00
– sreda, 26. februar 2014: 12.00-13.00
– petek, 28. februar 2014: 12.00-13.00

Na delavnice se je potrebno prijaviti s klicem na 040 336 311 ali emailom na mgc@simbioza.eu.

Za vprašanja ali dodatne informacije sem vam na voljo.

Lep pozdrav

Eva Keržič

Vodja komuniciranja
Simbioza

M: pr@simbioza.eu

T: 031/225-386

S: www.simbioza.eu

FB: www.facebook.com/Simbioza.eu
TW: twitter.com/Simbioza_eu

Informacije o nepremičninskem zakonu, zakonu o energetiki in finančnih spodbudah za učinkovito rabo energije in obnovljivih virov energije

Spoštovani,

V sodelovanju z Inženirsko zbornico Slovenije in Obrtno zbornico Slovenije smo posneli kar nekaj prispevkov, ki v precejšnji odgovorijo na vprašanja vezana na nepremičninski zakon in posledično davek, nov zakon o energetiki, kakor tudi o finančnih spodbudah za učinkovito rabo energije in uporabo obnovljivih virov energije.

 Glede na število ogledov, ki smo jih zabeležili v zadnjih mesecih in tednih, še posebej izpostavljamo naslednja predavanja, in sicer

1.       Kako do prave vrednosti moje nepremičnine? povezava (http://izs.mitv.si/asset/9A3t26D3rX7AkjyDz)

2.       Optimiziranje nepremičnin v smislu novega Zakona o davku na nepremičnin!  povezava  (http://ozs.mitv.si/asset/srxq2kaLraTqPgbMo)

3.       Kaj prinaša nov Energetski zakon? povezava  (http://izs.mitv.si/asset/oBPh9ED2eCT5SWEiu)

4.       Finančne spodbude za učinkovito rabo energije in uporabo obnovljivih virov energije! povezava (http://ozs.mitv.si/asset/XznfocAJB4a54FfbF)

 

Miloš Cerar, projektni vodja
IB-PROCADD d.o.o. | Dunajska cesta 106 | 1000 Ljubljana
T: +386 (1) 565 72 50 | F: +386 (1) 568 45 78 | M: +386 41 657 933 | E: mcerar@ib-procadd.si | Skype: mcerar

ŽLED, februar 2014

S poveljnikom CZ Ribnica, g. Tonetom Lovšinom sva obiskala od žleda najbolj prizadeta področja na Velikih poljanah in Slemenih. Z velikim zadovoljstvom in olajšanjem lahko ugotovimo, da je zaradi trdega in vztrajnega dela ter s požrtvovalnostjo vseh vpletenih vzpostavljena normalna oskrba z električnim tokom.

Vse vasi, ki se oskrbujejo z vodo iz lokalnih vodovodov, so bile oskrbljene z vodo, vse ceste so sedaj odprte in prevozne.

Z odpravljanjem posledic, kjer še obstaja precejšnja ogroženost zaradi možnosti lomljenja dreves, bodo pristojne službe nadaljevale do konca tega tedna, oziroma do popolne sanacije glede na vremenske razmere.

Občina Ribnica uprava in župan Jože Levstek se zahvaljujeta izredno požrtvovalnemu delu vseh sodelujočih po terenu, ki ste s svojim požrtvovalnim in nesebičnim delom omogočili vzpostavitev pogojev za delovanje infrastrukture in normalizacijo vsakdanjega življenja. Še posebej izpostavljamo vse prostovoljne gasilce GZ Ribnica, zaposlene na Komunali Ribnica, zaposlene v Elektro Sodražica in Ribnica in še prav posebej župnika pri Sv. Gregorju g. Andreja Muleja.

Hvala vsem!

Župan Občine Ribnica

Jože Levstek

Kulturni praznik

France Prešeren

Občina Ribnica je v sodelovanju z Osnovno šolo dr. Franceta Prešerna Ribnica ob slovenskem kulturnem prazniku pripravila proslavo, ki je bila v četrtek, 6. 2. 2014, ob 18. uri v dvorani TVD Partizan.

Župan je prisotne nagovoril z besedami:

Spoštovani obiskovalke in obiskovalci današnje prireditve!

V soboto bo naš državni praznik, kulturni dan.  Slovenci se bolj zavedamo, da je kultura tista, ki nas je skozi stoletja ohranila kot narod, z lastnim jezikom, svojimi  knjigami in šolstvom, s svojo identiteto …

Kultura ne pomeni le vrhunskih umetniških izdelkov ali avtorjev, ki so se s svojim delom povzpeli na vrh Parnasa.

Kultura je pogoj za sobivanje z drugimi in za bogato duhovno življenje vsakega posameznika.

Vse vas tukaj zbrane,  „ki dobro v srcu mislite,“ prisrčno pozdravljam. Če se med vrsticami spomnim,  našega pesniškega velikana Franceta Prešerna, ki nam je tako rekoč posodil dan svojega slovesa od sveta za kulturni praznik, smo Slovenci res poseben narod. In tudi smo, ker nas je malo, smo ravno zato še bolj dragoceni.

Šalo na stran – danes vam želim  veliko kulturnih užitkov, v družbi s sošolci, prijatelji, z mladimi umetniki naše osnovne in glasbene šole, ki so nam pripravili pester program v čast slovenskega kulturnega praznika.

Pa še ena misel, na katero se premalokrat spomnimo: »Kdor je srečen, ta je lep!«

HVALA LEPA!

 

KULTURNI PRAZNIK 2014

France Prešeren

 

Občina Ribnica je v sodelovanju z Osnovno šolo dr. Franceta Prešerna Ribnica ob slovenskem kulturnem prazniku pripravila proslavo, ki je bila v v četrtek, 6. 2. 2014, ob 18. uri v dvorani TVD Partizan.

Župan je prisotne nagovoril z besedami:

Spoštovane obiskovalke in obiskovalci današnje prireditve!

V soboto bo naš državni praznik, kulturni dan.  Slovenci se bolj zavedamo, da je kultura tista, ki nas je skozi stoletja ohranila kot narod, z lastnim jezikom, svojimi  knjigami in šolstvom, s svojo identiteto …

Kultura ne pomeni le vrhunskih umetniških izdelkov ali avtorjev, ki so se s svojim delom povzpeli na vrh Parnasa.

Kultura je pogoj za sobivanje z drugimi in za bogato duhovno življenje vsakega posameznika.

Vse vas, tukaj zbrane,  „ki dobro v srcu mislite,“ prisrčno pozdravljam. Če se med vrsticami spomnim našega pesniškega velikana Franceta Prešerna, ki nam je tako rekoč posodil dan svojega slovesa od sveta za kulturni praznik, smo Slovenci res poseben narod. In tudi smo, ker nas je malo, smo ravno zato še bolj dragoceni.

Šalo na stran – danes vam želim  veliko kulturnih užitkov, v družbi s sošolci, prijatelji, z mladimi umetniki naše osnovne in glasbene šole, ki so nam pripravili pester program v čast slovenskega kulturnega praznika.

Pa še ena misel, na katero se premalokrat spomnimo: »Kdor je srečen, ta je lep!«

HVALA LEPA!

Strategija razvoja turizma v občini Ribnica – vabilo

Ribnica, 5.2.2014

 V A B I L O


 Spoštovani,

Občina Ribnica v sodelovanju z Oddelkom za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani vabi na delavnico Strategija razvoja turizma v občini Ribnica, ki bo

v torek, 11. 2. 2014, ob 18. uri v dvorani Rokodelskega centra,

Cesta na Ugar 6, Ribnica.

Na delavnici bo predstavljen osnutek strategije, ki vsebuje analizo sedanjega stanja, vizijo turizma in predloge ukrepov za razvoj turizma v prihodnosti.

V drugem delu delavnice bo potekala razprava, kjer bomo izmenjali mnenja in zapisali vaše predloge k pripravljenemu gradivu.

Namen delavnice je predstavitev pripravljenega gradiva in pridobitev mnenj udeležencev o vsebini strategije in zbiranje dodatnih predlogov, katere bi lahko vključili v strategijo. To bo pripomoglo k njeni še bolj kakovostni vsebini.

priponka_pdf Strategija razvoja turizma v občini Ribnica – delovno gradivo

Delovna verzija Strategije razvoja turizma je dosegljiva na spletnem naslovu www.ribnica.si.

 

Vabljeni!

 

župan Jože Levstek

dr. Irma Potočnik Slavič

dr. Dejan Cigale

 

 

Klikni za ogled panorame Ribniške doline