Sklep o začetku postopka OPPN za enoto urejanja prostora Ri_8

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12- ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 skl. US) in 32. člena Statuta Občine Ribnica ( Uradni list RS, št. 17/12) sprejema župan Občine Ribnica

priponka_pdf Sklep o začetku postopka priprave OPPN za enoto urejanja prostora Ri_8

Rešeto, januar 2014

priponka_pdf REŠETO, 30. januar 2014, letnik XVIII (9,4 MB) »Več

19. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-11/2010

Datum:  22.01.2014

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/5 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

s k l i c u j e m

19. redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek,  30.01.2014,  ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

  

1. Potrditev zapisnika 18. redne seje Občinskega sveta Občine Ribnica z dne 19.12.2013

priponka_pdf Zapisnik 18. redne seje

priponka_pdf Odgovor na vprašanje svetnice

2. Proračun Občine Ribnica za leto 2014 – 1. obravnava

priponka_pdf Uvodna stran

priponka_pdf Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2014

priponka_pdf Splošni del proračuna

priponka_pdf Posebni del proračuna

priponka_pdf Načrt razvojnih programov

priponka_pdf Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem 2014

priponka_pdf Načrt nabav gradenj 2014

exel Kadrovski načrt 2014

exel Kadrovski načrt MIR 2014

priponka_pdf Obrazložitve proračuna za leto 2014

3. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ribnica – 2. obravnava

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Odlok

4. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Ribnica  – 2. obravnava

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Odlok

5. Program opremljanja in merila za odmero komunalnega prispevka za Območje Občine Ribnica in Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero    komunalnega prispevka – I. obravnava

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Odlok

priponka_pdf Program opremljanja in merila za odmero komunalnega prispevka

priponka_pdf Območje komunalne opreme – vodovod

priponka_pdf Območje komunalne opreme – ceste

priponka_pdf Območje komunalne opreme – kanalizacija

6. Pravilnik o sprejemu predšolskih otrok v Vrtec Ribnica

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Pravilnik in spremni dopis vrtca

7. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o  sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v občini Ribnica

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Spremembe in dopolnitve pravilnika

priponka_pdf Ure objektov

priponka_pdf Simulacije izračunov

8. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ribnica za leto 2014 – Priloga k Proračunu za leto 2014

priponka_pdf Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem 2014

9. Odstop člana Sveta zavoda Zdravstveni dom Ribnica

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Odstopna izjava

10. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov

11. Razno

 Občinski svet Občine Ribnica

          Jože Levstek l.r.

Odločba o ukinitvi statusa javnega dobra (parc. št. 5298/22 k.o. Goriča vas) – vročitev z javnim naznanilom

priponka_pdf Javno naznanilo

priponka_pdf Odločba o ukinitvi statusa javnega dobra št. 478-20/2013

Odločba o ukinitvi statusa javnega dobra (parc. št. 2479/19 k.o. Sušje) – vročitev z javnim naznanilom

priponka_pdf Javno naznanilo

priponka_pdf Odločba o ukinitvi statusa javnega dobra št. 478-12/2013

Odločba o ukinitvi statusa javnega dobra (parc. št. 2312/5 k.o. Sušje) – vročitev z javnim naznanilom

priponka_pdf Javno naznanilo

priponka_pdf Odločba o ukinitvi statusa javnega dobra št. 478-14/2013

Odločba o ukinitvi javnega dobra št. 478-1/2014 – vročitev z javnim naznanilom

J A V N O    N A Z N A N I L O

 

na podlagi 94. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13)

S tem javnim naznanilom, nabitim na oglasno desko Občine Ribnica 14.1.2014, se vroči odločba o ukinitvi javnega dobra št. 478-0001/2014 z dne 13.1.2013.

Vročitev velja za opravljeno po preteku 15 dni od dneva, ko je bilo naznanilo nabito na oglasno desko.

Župan Občine Ribnica

                                                                                                  Jože Levstek

priponka_pdf Odločba o ukinitvi javnega dobra št. 478-1/2014

Urniki vadbe v ŠCR od 1. 1. 2014

Spoštovani uporabniki prostorov v ŠCR!

V spodnji priponki si lahko ogledate razpored oziroma urnike vadbe v Športnem centru Ribnica.

Urniki veljajo od 1. 1. 2014 dalje.

priponka_pdf URNIKI ŠCR – 1.1.2014 dalje

Regijska štipendijska shema za dolenjsko – javni poziv delodajalcem

JAVNI POZIV DELODAJALCEM ZA ŠTIPENDIRANJE KADROV

IZ REGIJSKE ŠTIPENDIJSKE SHEME ZA DOLENJSKO

 

Razvojni center Novo mesto d.o.o. je objavil Javni poziv k oddaji vlog za izbor delodajalcev v enotno Regijsko štipendijsko shemo (RŠS Dolenjska) za šolsko/študijsko leto 2014/2015.

Predmet poziva je izbor delodajalcev za vključitev v RŠS Dolenjska v šolskem/študijskem letu 2014/2015.

Za delodajalce je sodelovanje v Regijski štipendijski shemi za Dolenjsko privlačno, ker sami izbirajo štipendista ter zagotavljajo za celotno dobo šolanja štipendista po štipendijski pogodbi le 50% sredstev za štipendijo. Preostalih 50% sredstev zagotovi Razvojni center Novo mesto d.o.o. iz državnih ali evropskih virov.

Rok za oddajo vlog je 31.01.2014.

Dodatne informacije ter vloga za prijavo so na voljo na: Razvojni center Novo mesto d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto, tel. 07 33 72 984, kontaktna oseba: Miljana Balaban ali pišite na e-naslov: miljana.balaban@rc-nm.si.

 

Razvojni center Novo mesto d.o.o. vabi vse zainteresirane delodajalce k sodelovanju!

 

priponka_pdf Javni poziv delodajalcem

word-priponka Obrazec prijava potreb po kadrovskih štipendistih

 

 

Obvestilo o pričetku delovanja redarske službe na območju občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče

Ribnica, 2.1.2014

 

S prihodom novega leta je začelo z delovanjem Medobčinsko redarstvo, ki  kot prekrškovni organ Medobčinskega inšpektorata in redarstva v okviru in v skladu s predpisi zagotavlja in skrbi za javno varnost in javni red na območju vseh občin soustanoviteljic in je pristojno:

– nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih,

– varovati ceste in okolje,

– skrbeti za varnost na javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,

– varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino,

– vzdrževati javni red in mir,

– voditi prekrškovni postopek v skladu z zakonom,

– voditi predpisane evidence o izrečenih ukrepih in v zvezi s prekrškovnim postopkom.

 

Vse občine ustanoviteljice so že sprejele Občinske programe varnosti, s katerimi so bile na podlagi ocene varnostnih razmer v posamezni občini podrobneje določene vrste in obseg nalog občinskega redarstva. Poleg nadzora nad varnim in neoviranim cestnim prometom v naseljih, bo občinski  redar izvajal nadzor tudi na občinskih cestah zunaj naselij. Naloga redarjev je skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh ter rekreacijskih in drugih površinah, varovati javno premoženje in naravno ter kulturno dediščino, ob vsem tem pa tudi vzdrževanje javnega reda in miru.

Da bi občinski redar vse z zakonom določene naloge lahko izvajal, je zakonodajalec redarje pooblastil za izvajanje posameznih ukrepov zoper kršitelje. Redarji lahko ugotavljajo istovetnost oseb, ki s svojim obnašanjem in ravnanjem na določenem kraju ali ob določenem času vzbujajo sum, da bodo ogrozile varnost ljudi ali premoženja ali osebo, ki je izvršila prekršek ali kaznivo dejanje in se preganja po uradni dolžnosti. V kolikor redar ne more ugotoviti istovetnosti takšne osebe, jo mora zadržati na kraju in obvestiti policijo, ki mora prevzeti nadaljevanje identifikacijskega postopka. Redar lahko osebo na kraju zadrži do prihoda policije, vendar najdlje eno uro. Zoper takšno osebo, ki jo je redar dolžan zadržati, slednja pa je begosumna ali pa se zadržanju upira, lahko občinski redar uporabi sredstva za vezanje in vklepanje.  Občinski redar pa sme uporabiti tudi fizično silo in plinski razpršilec, kadar ne more drugače od sebe ali koga drugega odvrniti istočasni protipravni napad.

Vsi zgoraj navedeni ukrepi so torej nujno potrebni za zagotavljanje javne varnosti in javnega reda ter miru. Delo občinskih redarjev tako ni zgolj ugotavljanje in ukrepanje zoper tiste kršitelje, ki so napačno parkirali svoja vozila ali povzročili oviro v cestnem prometu, pač pa tudi ukrepanje zoper tiste kršitelje, ki s svojimi ravnanji uničujejo javno premoženje, pišejo po objektih, se nedostojno vedejo na javnem kraju, bodisi vsiljivo beračijo, bodisi ščuvajo ali razkazujejo nevarne živali z namenom povzročanja občutka strahu ali ogroženosti pri ljudeh.

To je le nekaj pooblastil in dolžnosti občinskih redarjev, ki so tako postali tisti organ lokalne skupnosti, ki skrbi za javno varnost in varnost javnega premoženja.

Vse občane  hkrati obveščamo, da naj dosledno spoštujejo prometno signalizacijo, ki ureja parkiranje, saj bo občinski redar nadziral varen in neoviran cestni promet na območju občin ustanoviteljic.

Z iskrenimi željami, da bi bilo čim manj cestno prometnih prekrškov in drugih kršitev ter da bomo skupaj poskrbeli za varnost v našem okolju, vas lepo pozdravljamo.

 

Skupna občinska uprava

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje,

Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče

 

Klikni za ogled panorame Ribniške doline