Rešeto, december 2013

priponka_pdf REŠETO, 23. december 2013, letnik XVII (10,9 MB) »Več

18. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-11/2010

Datum:  11.12.2013

 

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/5 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

 s k l i c u j e m

18. redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek,  19.12.2013,  

ob 18. uri

v sejni sobi Vrtca Ribnica, Majnikova 3, Ribnica

  

1. Potrditev zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta Občine Ribnica z dne 20.12.2012

priponka_pdf Odgovori na svetniška vprašanja in pobude s 17. redne seje

priponka_pdf Zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta

2. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ribnica – 1. obravnava

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Odlok

3. Odlok o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih  pravic v javnem zavodu Lekarna Ribnica – 1. obravnava

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Odlok

4. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ribnica – 1. obravnava

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Odlok

5. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Ribnica  – 1. obravnava

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Odlok

6. Sklep o določitvi vrednosti točke za NUSZ

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Sklep

7. Sklep o sprejemu pobude Senata Konzorcija Univerza v Novem mesu

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Pobuda

8. Premoženjsko pravne zadeve

8.1.            Ukinitev statusa javnega dobra na parc. št. 5298/22 k.o. 1626-Goriča vas (478-0020/2013)

8.2.            Ukinitev statusa javnega dobra na parc. št. 2312/5 k.o. 1630 – Rakitnica (478-0014/2013)

8.3.             Ukinitev statusa javnega dobra na parc. št. 2479/19 k.o. 1617-Sušje (478-0012/2013)

priponka_pdf Premoženjsko pravne zadeve

9. Soglasje k imenovanju direktorice Lekarne Ribnica

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Vloga za soglasje k imenovanju

10. Seznanitev s sklepom o začasnem financiranju

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Sklep

priponka_pdf Splošni del proračuna

priponka_pdf Posebni del proračuna

11. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov

12. Razno

 

Občinski svet Občine Ribnica

Jože Levstek l.r.

Obvestilo o končanem natečajnem postopku (Občinski redar)

Številka: 1100-0002/2013-118

Datum: 04.12.2013

 

Obvestilo o končanem natečajnem postopku

 

Obveščamo, da je bila na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »Občinski redar« v »Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče«, ki je bil objavljen na spletni strani Občine Ribnica dne 26.08.2013, izbira opravljena.

 

 

 

Klikni za ogled panorame Ribniške doline