Rešeto, oktober 2013

priponka_pdf REŠETO, 30. oktober 2013, letnik XVII (11,8 MB) »Več

Javna dražba za oddajo poslovnega prostora v najem – gostinski lokal v ŠCR

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G) ter 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13)

JAVNO DRAŽBO

ZA ODDAJO POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM

  

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.

2. Predmet oddaje v najem:

POSLOVNI PROSTOR – GOSTINSKI LOKAL V ŠPORTNEM CENTRU RIBNICA, na naslovu Majnikova 2, 1310 Ribnica (parc. št. 1815/1 poslovna stavba in 1815/2 dvorišče, obe k.o. 1625 – Ribnica) v skupni izmeri 136,12 m2. Poslovni prostor, ki se nahaja v pritličju Športnega centra Ribnica, sestavljajo naslednji prostori: lokal v izmeri 63,75 m2, vetrolov v izmeri 2,99 m2, skladišče v izmeri 7,44 m2, garderoba v izmeri 5,00 m2, ženski WC v izmeri 2,81 m2, moški WC v izmeri 4,13 m2 ter nepokrita terasa v izmeri 50,00 m2. Dostop do poslovnega prostora je neposredno od zunaj, iz manipulativnih parkirnih površin ob Majnikovi ulici. Poslovnemu prostoru pripada tudi souporaba skupnega parkirišča, vključno s primerno urejenim dostopom.

Poslovni prostor je opremljen z naslednjo opremo:

–       V lokalu: 1 kom hlajen točilni pult L oblike, ki obsega prostor za ekspreso, enodelno korito z odcejalnikom in armaturo, prostor za pomivalni stroj, butiglera, 2x hlajen predal, 3x box vrata in kompresor; 1 kom fasada in polica točilnega pulta; 1 kom nevtralni retropult lesene izvedbe z inox površino in inox nadvišajem (predali, krilna vrata, prostor za ledomat); 1 kom povišani del retropulta s policami in ogledali,

–       Skladišče: stikalni blok za elektriko in klimo,

–       Garderoba: WC školjka, umivalnik, bojler 80l, radiator,

–       Ženski WC: umivalnik, ogledalo, WC školjka, milnik, držalo za papir,

–       Moški WC: umivalnik, ogledalo, pisoar, WC školjka, milnik, držalo za papir.

3. Vrsta pravnega posla za predmet najema pod 2. točko ter osnovni pogoji najema:

Z najugodnejšim dražiteljem se sklene najemna pogodba v obliki notarskega zapisa za dobo desetih (10) let, najkasneje v roku 15 dni po zaključku dražbe. Če dražitelj  ne podpiše najemne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina Ribnica zadrži njegovo kavcijo. Najemnik lahko poslovni prostor začne uporabljati po 15.1.2014.

Poslovni prostor, ki je predmet oddaje se lahko uporablja izključno za gostinsko dejavnost. V gostinskem lokalu ni dovoljeno nameščati zabavnih aparatov, namenjenih razvedrilu gostov v gostinskem lokalu ( biljard miza, miza za ročni nogomet, tabla za pikado, igralni avtomat,…)

Najemnik nima pravice oddati poslovnega prostora v podnajem.

Najemnik si na svoje stroške priskrbi premično opremo, ki je potrebna za izvajanje gostinske dejavnosti.

Najemnik mora redno vzdrževati predmet najema in kriti vse stroške rednega vzdrževanja. Za vsak poseg, ki presega redna vzdrževalna dela, mora najemnik pridobiti soglasje najemodajalca.

Najemnik ni upravičen do povrnitve vlaganj v predmet najema, niti ne pridobi nikakršnih pravic na poslovnem prostoru na podlagi vlaganj.

Najemnik mora začeti z opravljanjem dejavnosti v roku 7 dni od prevzema poslovnega prostora, če ni s pogodbo drugače določeno.

4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:

Izklicna mesečna najemnina za poslovni prostor pod točko 2.: 750,00 EUR (5,51€/m2/mesec), najnižji znesek višanja: 50 EUR.

Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo ponudil najvišjo najemnino.

Najemnina se bo usklajevala z rastjo življenjskih stroškov v Republiki Sloveniji (inflacije) in ne vključuje obratovalnih stroškov.

Najemnik po trenutno veljavni zakonodaji ne plačuje zneska DDV za najem poslovnih prostorov.

5. Način in rok plačila najemnine:

Najemnino bo najemnik plačeval mesečno, v rokih dospetja računa, ki ga izstavi najemodajalec. Položena varščina se všteje v plačilo prve najemnine.

Najemnik bo poleg najemnine plačeval še obratovalne stroške (stroške vodarine in kanalščine, elektrike, odvoza smeti,…), stroške rednega vzdrževanja, stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in morebitne druge stroške, ki jih z uporabo povzroča najemnik.

Pred prevzemom poslovnega prostora je najemnik dolžan plačati najemodajalcu znesek 5 mesečnih najemnin, kar je kavcija za morebitno povzročeno škodo v poslovnem prostoru ali morebitne neporavnane obveznosti. Ta znesek mu bo najemodajalec vrnil z obrestmi po obrestni meri 0,25% v roku osmih dni po prevzemu poslovnega prostora in ugotovitvi, da je najemnik poslovni prostor uporabljal kot dobri gospodar ter, da so poravnane vse obveznosti do najemodajalca.

 

6. Kraj in čas javne dražbe:

Javna dražba bo v torek, 5. novembra 2013, v sejni sobi Občine Ribnica (pritličje), Gorenjska cesta 3, Ribnica in sicer:

–       ob 11.00 uri.

7. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati varščino v višini ene izklicne mesečne najemnine. Varščino je treba nakazati na transakcijski račun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476, sklic 00 DŠ 722100 (DŠ – davčna številka dražitelja) z navedbo »plačilo varščine za najem poslovnega prostora«.

8. Plačana varščina bo brez obresti po končani javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, in sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe javne dražbe.

9. Ogled predmetnega poslovnega prostora bo možen po predhodnem dogovoru na tel. št. O41 680 874 (Sašo Hribar), pri omenjeni kontaktni osebi dobite tudi dodatne informacije o nepremičnini. Vse ostale informacije glede javne dražbe dobite na tel. št. 01 837 20 10 (Ana Lesar Oražem).

10. Pogoji za sodelovanje:

Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin.

Dražitelji morajo pred začetkom dražbe komisiji predložiti:

–       dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnino v RS (kopija osebne izkaznice oziroma potnega lista – fizične osebe, oziroma izpis iz ustreznega registra – pravne osebe in sp ipd.),

–       notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično osebo,

–       potrdilo o registriranosti za izvajanje gostinske dejavnosti,

–       potrdilo Občine Ribnica o plačanih zapadlih obveznostih do Občine Ribnica,

–       dokazilo o plačilu varščine s priloženo številko računa za primer vračila kavcije,

–       davčno, EMŠO in telefonsko številko.

Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih šestih alinej 10. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom dražbe.

11. Pravila javne dražbe:

– javno dražbo bo izvajala dražbena komisija, imenovana s sklepom župana, v  skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,

– ugovore proti dražbenemu postopku je možno podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe,

– morebitne ugovore reši takoj predsednik komisije,

– komisija lahko začeti postopek, s soglasjem predstojnika, ustavi do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem v roku 10 dni povrne plačana varščina in izkazani stroški.

12. Ta javna dražba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na  uradni spletni strani Občine Ribnica www.ribnica.si.

                                                                                                         

Občina Ribnica

 

 

 

Javna dražba za prodajo nepremičnin

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10,75/12) in Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ribnica za leto 2013, ki ga je na svoji 13. redni    seji 20. decembra 2012 sprejel Občinski svet Občine Ribnica

JAVNO DRAŽBO

ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

  

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.

2. Predmet prodaje:

a) parc. št. 611/212 k.o. 1616 – Velike Poljane, gozd 4. raz. v izmeri 2.884 m2

    parc. št. 1258/38 k.o. 1617 – Sušje, gozd 3. raz. v izmeri 6.709 m2

    parc. št. 1258/55 k.o. 1617 – Sušje, gozd 3. raz. v izmeri 461 m2

   (kompleks se prodaja v celoti, skupna izmera 10.054 m2)

b) parc. št. 1702/7 k.o. 1631 – Grčarice, pašnik 5. raz. v izmeri 787 m2

    (parcela za gradnjo z oznako 6)

c) parc. št. 1702/6 k.o. 1631 – Grčarice, pašnik 5. raz. v izmeri 804 m2

    (parcela za gradnjo z oznako 7)

d) parc. št. 1700/7 k.o. 1631 – Grčarice, travnik 5. raz. v izmeri 432 m2

    parc. št. 1701/3 k.o. 1631 – Grčarice, travnik 5. raz. v izmeri 177 m2

    parc. št. 1702/5 k.o. 1631 – Grčarice, pašnik 5. raz. v izmeri 190 m2

    (parcela za gradnjo z oznako 8)

e) parc. št 1700/8 k.o. 1631 – Grčarice, travnik 5. raz. v izmeri 420 m2

    parc. št. 1701/2 k.o. 1631 – Grčarice, travnik 5. raz. v izmeri 375 m2

    (parcela za gradnjo z oznako 9)

f) parc. št. 1702/4 k.o. 1631 – Grčarice, pašnik 5. raz. v izmeri 895 m2

    (parcela za gradnjo z oznako 12)   

g) parc. št. 1528/43 k.o. 1631 – Grčarice, gozd 4. raz. v izmeri 9.356 m2

   parc. št. *121 k.o.  1631 – Grčarice, stavbišče v izmeri 343 m2

   (kompleks se prodaja v celoti, skupna izmera 9.708 m2

h) parc. št. 1528/45 k.o. 1631 – Grčarice, gozd 4. raz. v izmeri 6.480 m2

    parc. št. 1944/1 k.o. 1631 – Grčarice, dvorišče v izmeri 798 m2

    parc. št. 1945/1 k.o. 1631 – Grčarice, dvorišče v izmeri 1.063 m2

    parc. št. 1520/372 k.o. 1631 – Grčarice, neplodno v izmeri 64 m2 in  neplodno v izmeri 87 m2

    (kompleks se prodaja v celoti, skupna izmera 8.492 m2)

i) parc. št. 344/1 – k.o. 1627 – Prigorica, travnik 4. raz. v izmeri 1.066 m2

j) parc. št. 1129/6 – k.o. 1626 – Goriča vas, njiva 2. raz. v izmeri  425 m2

Nepremičnine pod točko 2. a) imajo status stavbnih zemljišč ter skupaj tvorijo kompleks, ki v dolžino meri cca. 130m in v širino cca. 80m. Kompleks je primeren za delitev v več parcel. Kompleks se nahaja na severnem obrobju naselja Žlebič v izraziti hribini. Teren je v celoti poraščen z gozdom, dostop je možen le z ene strani po asfaltirani občinski cesti, samostojni dostop ima le parc. št. 611/212 k.o. Velike Poljane, zaradi česar je potrebno vse tri nepremičnine obravnavati kot celoto. Komunalno opremljeno je zemljišče parc. št. 611/212 k.o. Velike Poljane in sicer z elektriko in telekomunikacijskim omrežjem, priključek na vodovod je oddaljen 35 m, javna kanalizacija ni izvedena.

Nepremičnine pod točkami 2. b) – 2. f) (parcele za gradnjo v naselju Grčarice) imajo status stavbnega zemljišča in se nahajajo na južnem robu naselja Grčarice, na območju, kjer je v nastajanju nova stanovanjska soseska. Naselje Grčarice je manjše vaško naselje, ki je pozidano z individualnimi stanovanjskimi hišami, kmetijskimi objekti in ostalimi gospodarskimi poslopji. Pozidavo na predmetnem območju urejajo Prostorsko ureditveni pogoji za območje planske celote R6 KS Dolenja vas in v skladu z njimi je na tem območju možno graditi stanovanjsko, kmetijsko, obrtno in komunalno infrastrukturo. Zemljišča so komunalno opremljena z asfaltirano javno cesto, javnim elektro omrežjem, vodovodnim omrežjem in telekomunikacijskim omrežjem. Predvidena pa je tudi dograditev in posodobitev komunalne

ureditve za novo stanovanjsko sosesko.

V ceno ni vključen komunalni prispevek, ki ga plača investitor pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Podlaga za izračun komunalnega prispevka je Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Grčarice« (Ur.l. RS, št. 25/11).

Nepremičnine pod točkama 2. g) in 2. h) (območje nekdanjega naselja Jelendol) imajo status stavbnega zemljišča, po veljavnih urbanističnih predpisih se zemljišča nahajajo v planski celoti R6 KS Dolenja vas, v območju razpršene gradnje nekdanjega naselja Jelendol, kjer je dovoljena gradnja stanovanjskih, obrtnih in kmetijskih objektov; zemljišča so komunalno opremljena z asfaltirano cesto, v neposredni bližini poteka tudi vodovodni cevovod do naselja Grčarice, na katerega pa po podatkih upravljavca zaradi majhnega pritiska in pretoka ni možen direkten preklop; preko zemljišč poteka tudi TK omrežje v podzemni izvedbi.

Nepremičnina pod točko 2. i) se nahaja v naselju Prigorica in obsega cca 9 m širok in 118 m dolg pas nepozidanega zemljišča med obstoječimi hišami. Zaradi premajhne širine na parceli  ne bi bilo možno oblikovati samostojne gradbene parcele. V ta namen bi bilo potrebno pridobiti še sosednja zemljišča. Parcelo je možno nameniti tudi za dodatna funkcionalna zemljišča sosednjih gradbenih parcel. Zemljišče je komunalno opremljeno z asfaltirano javno cesto javnim elektro omrežjem, vodovodnim omrežjem in telekomunikacijskim omrežjem.

Nepremičnina pod točko 2. j) se nahaja na obrobju mesta Ribnica in locirana med državno cesto Ljubljana-Kočevje in občinsko cesto, ki vodi v Hrovačo, na območju, ki je namenjeno stanovanjski gradnji.  Zaradi specifičnosti oblike na zemljišču ni možna samostojna gradnja, parcela je primera za pripojitev k že obstoječi parceli, s katero bi tvorila večjo funkcionalno enoto. V neposredni bližini so speljani naslednji komunalni vodi: elektrika, vodovod, javna kanalizacija in elektronske komunikacije.

3. Vrsta pravnega posla za predmete prodaje pod 2. točko: prodajna pogodba.

4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:

– izklicna cena za nepremičnine pod točko 2.a) 101.500,00 EUR, najnižji znesek višanja:

500 EUR

– izklicna cena za parcelo za gradnjo z oznako 6 pod točko 2.b) 13.851,20 EUR, najnižji znesek višanja: 200 EUR

– izklicna cena za parcelo za gradnjo z oznako 7 pod točko 2.c) 14.150,40 EUR, najnižji znesek višanja: 200 EUR

– izklicna cena za parcelo za gradnjo z oznako 8 pod točko 2.d) 14.062,40 EUR, najnižji znesek višanja: 200 EUR

– izklicna cena za parcelo za gradnjo z oznako 9 pod točko 2.e) 13.992,00 EUR, najnižji znesek višanja: 200 EUR

– izklicna cena za parcelo za gradnjo z oznako 12 pod točko 2.f) 15.752,00 EUR, najnižji znesek višanja: 200 EUR

– izklicna cena za nepremičnine pod točko 2.g) 97.080,00 EUR, najnižji znesek višanja:

500 EUR

– izklicna cena za nepremičnine pod točko 2.h) 84.920,00 EUR, najnižji znesek višanja:

500 EUR

– izklicna cena za nepremičnino pod točko 2.i) 15.830,10 EUR, najnižji znesek višanja:

200 EUR

– izklicna cena za nepremičnino pod točko 2.j) 14.350,00 EUR, najnižji znesek višanja:

200 EUR

Izklicne cene ne vključujejo zakonsko določenega 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo ponudil najvišjo kupnino.

5. Način in rok plačila kupnine:

Uspešni dražitelj je dolžan kupnino poravnati v roku 30 dni od dneva izdaje računa oziroma podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476, sklic: 00 DŠ 722100 (DŠ – davčna številka dražitelja). Plačani znesek varščine se všteje v kupnino.

6. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe za vse predmete prodaje pod točko 2. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača v navedenem roku. Plačana varščina se ne vrne.

7. Kraj in čas javne dražbe:

Javna dražba bo v torek 5. novembra 2013, v sejni sobi Občine Ribnica (pritličje), Gorenjska cesta 3, Ribnica, in sicer za predmete:

– pod 2.a) ob 12.00 uri

– pod 2.b – 2.f) ob 12.30 uri

– pod 2.g –  2.h) ob 13.00 uri

– pod 2.i) ob 13.30 uri

– pod 2.j) ob 14.00 uri

8. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati varščino v višini 10% izklicne cene nepremičnine, ki jo bodo dražili. Varščino je treba nakazati na transakcijski račun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476, sklic 00 DŠ 722100 (DŠ – davčna številka dražitelja).

9. Plačana varščina bo brez obresti po končani javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, in sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe javne dražbe.

10. Interesenti se lahko seznanijo z dodatnimi informacijami o vseh predmetih prodaje  na Občini Ribnica, kontaktna oseba Ana Lesar Oražem, tel. 01/837 20 10.

11. Pogoji za sodelovanje:

Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki lahko v skladu s  pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin.

Dražitelji morajo pred začetkom dražbe komisiji predložiti:

–       izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni (pravne osebe) ali identifikacijski dokument (fizične osebe),

–       notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično osebo,

–       dokazilo o plačilu varščine s priloženo številko računa za primer vračila varščine,

–       davčno, matično in telefonsko številko.

Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 11. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom dražbe.

12. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni po zaključku dražbe. Če dražitelj  ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina Ribnica zadrži že plačano varščino.

13. Pravila javne dražbe:

– nepremičnine pod točko 2 se prodajajo v celoti po načelu videno-kupljeno, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane, prodajalec ne daje nikakršnih jamstev ali garancij za nepremičnine,

– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva, vključno z davkom na promet nepremičnin oz. davkom na dodano vrednost, nosi kupec,

– javno dražbo bo izvajala dražbena komisija, imenovana s sklepom župana v skladu z uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,

– komisija iz prejšnje alineje lahko začeti postopek s soglasjem predstojnika ustavi do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem v roku 10 dni povrne plačana varščina in  izkazani stroški.

14. Ta javna dražba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na uradni spletni strani Občine Ribnica www.ribnica.si.

 

                                                                                                                                                                               Občina Ribnica

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe parc. št. 1435/8 k.o. Ribnica

V skladu s  56. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) Občina Ribnica objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA USTANOVITEV STAVBNE PRAVICE NA NEPREMIČNEM PREMOŽENJU

 Občina Ribnica namerava na parc. št. 1435/8 k.o. 1625 – Ribnica ustanoviti stavbno pravico za izgradnjo svetlobnih jaškov. Stavbna pravica bo ustanovljena po metodi neposredne pogodbe.

 Pogodba o ustanovitvi stavbne pravice se sklene po 15 dneh od objave namere, ki se objavi na uradni spletni strani Občine Ribnica 17.10.2013.

PRAZNIK OBČINE RIBNICA

PRAZNIK

OBČINE RIBNICA

OSREDNJA SLOVESNA PRIREDITEV

 

Torek, 22. oktober, ob 19. uri,

 Športni center Ribnica

 

Občina Ribnica 23. Oktobra obeležuje svoj občinski praznik. Večer pred praznikom ste vabljeni na osrednjo prireditev, kjer bo potekala slovesna podelitev občinskih priznanj in nagrad. Skupaj z nagrajenci se boste lahko veselili novih dosežkov in spremljali kulturni program v počastitev ribniškega občinskega praznika.

V drugem delu programa vas bo zabaval Kvintet 7.

Praznujmo skupaj.

 

Vljudno vabljeni!

Jože Levstek,

župan

 

priponka_pdf Vabilo

 

 

 

 

 

 

Otvoritev prvega dela novega Vrtca Ribnica – vabilo

Spoštovani,

60 let organizirane predšolske vzgoje na ribniškem zaznamuje dosežek, ki mu pri nas ni para. Vrata odpira nov vrtec, ki je spomenik tukajšnjim ljudem: njihovemu znanju, navezanosti na okolje in toplini duha.

Snovali smo ga dolgo in z vso odgovornostjo do tistih, ki jim je namenjen. Ustvarili smo ga s partnerji, ki so v njem uzrli možnost, da se dokažejo. Pred svetom. In prihodnostjo.

Prvi del vrtca, ki bo v celoti zaživel konec prihodnjega leta, bo vrata odprl v torek, 22. oktobra 2013, ob 13. uri, ko bodo v njem zadoneli zvoki otrok iz Vrtca Ribnica ter vrhunskih poustvarjelcev slovenske ljudske glasbe, harmonikarja Janeza Dovča in klarinetista Boštjana Gombača.

Vljudno Vas vabimo, da se nam pridružite na odprtju novega domovanja otroških sanj v Ribnici!

 

Jože Levstek,                                                   Darja Šilc,                                               Janez Škrabec,

župan Občine Ribnica                                    ravnateljica Vrtca Ribnica                               direktor družbe Riko

 

priponka_pdf Vabilo

 

Javno naznanilo o vročitvi odločbe št. 7113-13/2013

 JAVNO NAZNANILO

na podlagi 94. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) (Ur. l. RS, št. 24/2006-uradno prečiščeno besedilo ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/2009 – Odločba US, 48/2009-popr. in 8/10)

S tem javnim naznanilom nabitim na oglasno desko Občine Ribnica 7. 10. 2013, se vroči odločba št. 7113-13/2013 z dne 3. 10. 2013.

Vročitev velja za opravljeno po preteku 15 dni od dneva, ko je bilo naznanilo nabito na oglasno desko.

 

Župan Občine Ribnica

Jože Levstek

 

priponka_pdf Ugotovitvena odločba grajeno javno dobro lokalnega pomena (parc. št. 1435/8 k.o. Ribnica)

 

 

 

 

 

 

Obvestilo MIR-a v zvezi z obrezovanjem vegetacije

priponka_pdf Obvestilo o obrezovanju vegetacije

priponka_pdf Slikovno gradivo

17. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-11/2010

Datum:  2.10.2013

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/5 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

 

s k l i c u j e m

17. redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek,  10.10.2013,  ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

»Več

Klikni za ogled panorame Ribniške doline