Rešeto, september 2013

priponka_pdf REŠETO, 30. september 2013, letnik XVII (11,2 MB) »Več

Javna dražba za prodajo nepremičnin (stanovanje Knafljev trg 13)

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13), Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ribnica za leto 2013, ki ga je na svoji 13. redni seji 20. decembra 2012 sprejel Občinski svet Občine Ribnica in Dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ribnica, ki jo je na svoji 15. redni seji 18. aprila 2013 sprejel Občinski svet Občine Ribnica             

 

JAVNO DRAŽBO

ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

 

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.

2. Predmet prodaje:

Profitno enosobno stanovanje št. 1 v pritličju večstanovanjske stavbe na naslovu Knafljev trg 13, 1310 Ribnica (ID posameznega dela 1625-454-3), neto tlorisna površina 26,60 m2, stanovanje še ni vpisano v zemljiški knjigi kot etažna lastnina.

Večstanovanjska stavba v kateri se nahaja predmetno stanovanje je bila zgrajena leta 1979 in stoji na parc. št. 119/32 k.o. 1625 –  Ribnica. Stanovanje je sestavljeno iz naslednjih prostorov: predsobe, kuhinjske niše, večnamenske sobe in kopalnice z WC-jem, stanovanju pripada tudi shrambni prostor v pritličju objekta. Stanovanje je delno opremljeno, opremljeni sta kuhinjska niša in kopalnica, medtem ko soba in predsoba nista opremljeni. 

3. Vrsta pravnega posla za oba predmeta prodaje pod 2. točko: prodajna pogodba.

4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:

– izklicna cena za stanovanje pod točko 2. je 28.416,60 EUR, najnižji znesek višanja: 200 EUR.

Izklicna cena ne vključuje zakonsko določenega 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo ponudil najvišjo kupnino.

5. Način in rok plačila kupnine:

Uspešni dražitelj je dolžan kupnino poravnati v roku 30 dni od dneva podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476.

Plačani znesek varščine se všteje v kupnino.

6. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača v navedenem roku. Plačana varščina se v tem primeru ne vrne.

7. Kraj in čas javne dražbe:

Javna dražba bo v torek, 15. oktobra 2013, v sejni sobi Občine Ribnica (pritličje), Gorenjska cesta 3, Ribnica in sicer ob 11. uri.

8. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati varščino v višini 10% izklicne cene nepremičnine, ki jo bodo dražili. Varščino je treba nakazati na transakcijski račun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476, sklic 00 DŠ 722100 (DŠ – davčna številka dražitelja), z navedbo »plačilo varščine za nakup stanovanja«.

9. Plačana varščina bo brez obresti po končani javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, in sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe javne dražbe.

10. Ogled predmetnega stanovanja bo možen po predhodnem dogovoru na tel. št. 01 837 20 28 (Zalka Gorše), pri navedeni kontaktni osebi dobite tudi dodatne informacije o nepremičnini. Vse ostale informacije glede javne dražbe dobite na tel. št. 01 837 20 10 (Ana Lesar Oražem).

11. Pogoji za sodelovanje:

Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe in fizične osebe, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin.

Dražitelji morajo pred začetkom dražbe komisiji predložiti:

       dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnino v RS (kopija osebne izkaznice oziroma potnega lista – fizične osebe, oziroma izpis iz ustreznega registra – pravne osebe in sp ipd.),

       notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično osebo,

       dokazilo o plačilu varščine s priloženo številko računa za primer vračila kavcije,

       davčno, EMŠO in telefonsko številko.

Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 11. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom dražbe.

12. Z najugodnejšimi dražitelji se sklene prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni po zaključku dražbe. Če dražitelj  ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina Ribnica zadrži že plačano varščino.

13. Pravila javne dražbe:

– nepremičnina pod točko 2. se proda v celoti po načelu videno-kupljeno, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane, prodajalec ne daje nikakršnih jamstev ali garancij za nepremičnino,

– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (stroški notarske overitve pogodbe, stroški vknjižbe v zemljiško knjigo), vključno z davkom na promet nepremičnin, nosi kupec,

– javno dražbo bo izvajala dražbena komisija, imenovana s sklepom župana, v  skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,

– ugovore proti dražbenemu postopku je možno podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe,

– morebitne ugovore reši takoj predsednik komisije,

– komisija iz prejšnje alineje lahko začeti postopek, s soglasjem predstojnika, ustavi do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem v roku 10 dni povrne plačana varščina in izkazani stroški.

14. Ta javna dražba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na  uradni spletni strani Občine Ribnica www.ribnica.si.

                                                                                                                                                                  OBČINA RIBNICA

 

 

 

                                                                                                         

 

 

Namera o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo komunalnih vodov parc. št. 1435/8 k.o. Ribnica

V skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) Občina Ribnica objavlja

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

za izgradnjo komunalnih vodov na parc. št. 1435/8 k.o. Ribnica.

 

Pogodba bo sklenjena najmanj 15 dni od datuma objave namere na uradni spletni strani Občine Ribnica.

Dolenjsko-posavska gazela 2013

12. septembra 2013 je družba Dnevnik  v Dolenjskih Toplicah organizirala prireditev ob izboru Dolenjsko-posavske gazele 2013 za najhitreje rastoča podjetja dolenjsko-posavske regije. Med tri finaliste regijskega izbora se je poleg podjetji CABLEX PLASTIK d.o.o. iz Semiča, L-TEK d.o.o. iz Šentjerneja uvrstilo tudi podjetje YASKAWA Ristro d.o.o. iz Ribnice. Na sliki direktor družbe YASKAWA Ristro d.o.o., Hubert Kosler, kateremu je čestital za dobre in prepoznavne poslovne dosežke tudi župan Občine Ribnica Jože Levstek.

(foto: B. D. G., Dolenjski list)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 letnica prihoda vlaka v Ribnico

 

Ribnica, 12.9.2013

 

Devetnajsto stoletje slovi kot stoletje železnic, saj železnica v tem obdobju postane vodilni simbol napredka in modernizacije. Prihod vlaka pomeni tudi pomemben mejnik v načinu razmišljanja, ker približa svet in spremeni dimenzijo časa in prostora.

Proga proti Kočevju naj bi imela predvsem gospodarski značaj, saj bi odprla pot do nahajališč rjavega premoga v Kočevju in hkrati pospešila izvoz lesa in lesnih izdelkov s Kočevskega in Ribniške doline. Prvotne načrte je preprečil finančni zlom dunajske borze leta 1873. Na realizacijo je bilo potrebno počakati še nadaljnjih dvajset let. Dela za progo Grosuplje–Kočevje so se začela 22. maja 1892 v Velikih Laščah. Slavnostno odprtje približno 76 kilometrov dolge proge je bila 27. septembra 1893, medtem ko je  redni promet stekel 28. septembra 1893.

Ob prihodu železnice v Ribnico se je veliko obetalo, načrti o razvoju in napredku kraja so bili drzni in smeli. Ribnica se je temu primerno olepšala. Z ribniške postaje se je izvažalo seno, les, drva, govedo, svinje, fižol, predvsem pa je bila pomembna za razvoj suhe robe in krošnjarstva. Korist od železniškega prometa so imeli v prvi vrsti veliki lastniki gozdov, ki so na ta način les lahko izvažali na širši evropski trg.

Med drugo svetovno vojno je bila proga pogosto poškodovana, kljub temu pa je ves čas obratovala. Po drugi svetovni vojni je bil na dolenjski železnici ponovno uveden tovorni in potniški promet. V 50-ih in 60-ih letih so po progi vozili potniški, nabiralni in direktni tovorni vlaki. Iz Kočevskega rudnika so vozili premog, en vagon so namenili pošti, drva so vozili v Ljubljano, celulozo za papir pa v Medvode in Krško. V Ortneku so nalagali les, suho robo in celo plemensko živino, ki so jo potem prodajali v Grčijo. V Ortnek pa so z vlakom vozili vino, vole in prašičke. V letih med 1958 in 1966 je promet na progi Grosuplje – Kočevje stagniral. Potniški promet je stalno upadal in se je v tem času zmanjšal za 66 odstotkov. Tovorni promet pa se je pričel občutno manjšati po letu 1963. Leta  1967 je bil  na kočevski progi ukinjen potniški promet.

Vendar je tudi tovorni promet upadal, še bolj pa je nazadoval, ko se je leta 1978 dokončno zaprl Kočevski rudnik in so tudi tovor iz bližnjih tovarn v Ribnici preusmerili na cestni promet. Vsake toliko so se zopet pojavili načrti za ponovno oživitev proge, vendar ni prišlo do realizacije. Leta 2008 pa se je pričelo z obnovo proge, saj po direktivi Evropske unije mora Skladišča naftnih derivatov Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve v Ortneku imeti kvalitetno prometno povezavo, ki jo omogoča le železniški tir z dovolj veliko osno obremenitvijo. Dela so v teku.

Podrobno predstavitev obnove železniške proge na relaciji Grosuplje – Kočevje je na tiskovni konferenci 12.9.2013 predstavil vodja projekta Miha Grah.

Miha Grah, vodja projekta pri SŽ – Infrastruktura d.o.o. in župan Jože Levstek

 

 

 

 

 

 

 

 

V okviru praznovanj 120 let proge LJUBLJANA-KOČEVJE v Ribnici pripravljamo v sodelovanju z Muzejem Ribnica tudi priložnostno razstavo. Odprtje je predvideno za 24. septembra 2013 v prostorih Rokodelskega centra Ribnica

Namera o ustanovitvi služnostne pravice (daljnovod 110 kV Grosuplje – Ribnica – Kočevje)

Občina Ribnica v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/12 in 24/2013) objavlja

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

postavitve, obratovanja, rekonstrukcije in vzdrževanja ter nadzora daljnovoda 110 kV Grosuplje – Ribnica – Kočevje ter hoje in vožnje z vsemi vozili na zemljiščih s parcelnimi številkami:

 1700 k.o. 1623 – Jurjevica

1304/1, 1434/7, 1434/9, 1434/10, 1434/50, vse k.o. 1625 – Ribnica

4988/85, 4988/94, obe k.o. 1626 – Goriča vas

3242/13, 3242/14, 3242/230, 3429/22, 5100, 5130, 5180, 5210, vse k.o. 1627- Prigorica

5520, 5550, 5554, 5580, 5590, 5765, 5850, 5990, 6050, vse k.o. 1629 – Dolenja vas

Vse predmetne nepremičnine so že obremenjene z energetsko infrastrukturo, stvarna pravica pa ni vknjižena v zemljiško knjigo.

 

Pogodba bo sklenjena najmanj 15 dni od datuma objave namere na spletni strani Občine Ribnica.

 

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe (k.o. Grčarice)

V skladu s  40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/12 in 24/2013) v povezavi s tretjo alinejo 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10 in 75/12 in 47/13 – ZDU-1G)  Občina Ribnica objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE 

 

Občina Ribnica namerava razpolagati z  nepremičnim premoženjem po metodi sklenitve neposredne pogodbe.

Predmet razpolaganja je parc. št. *135 stavbišče v izmeri 44 m2 k.o. 1631 Grčarice.

 

Neposredna pogodba se sklene po 15 dneh od objave namere na uradni spletni strani Občine Ribnica.

 

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe ( k.o. Slemena)

V skladu s  40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/12 in 24/2013) v povezavi s tretjo alinejo 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10 in 75/12 in 47/13 – ZDU-1G)  Občina Ribnica objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE 

 

Občina Ribnica namerava razpolagati z  nepremičnim premoženjem po metodi sklenitve neposredne pogodbe (zamenjava za parc. št. 1293/2 k.o. 1614 – Slemena, ki v naravi predstavlja del lokalne ceste Ograje – Grebenje).

Predmet razpolaganja je parc. št. 1858/1 travnik 5. raz. v izmeri 450 m2 k.o. 1614 – Slemena.

 

Neposredna pogodba se sklene po 15 dneh od objave namere na uradni spletni strani Občine Ribnica.

 

Javna dražba za prodajo nepremičnin (Jelendol, gradbene parcele Grčarice)

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10,75/12) in Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ribnica za leto 2013, ki ga je na svoji 13. redni    seji 20. decembra 2012 sprejel Občinski svet Občine Ribnica  JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

Celotno besedilo javne dražbe je dostopno v spodnji priponki

priponka_pdf JAVNA DRAŽBA (Jelendol, gradbene parcele grčarice)

 

Klikni za ogled panorame Ribniške doline