Rešeto, avgust 2013

priponka_pdf REŠETO, 29. avgust 2013, letnik XVII (9,9 MB) »Več

38. RIBNIŠKI SEMENJ SUHE ROBE IN LONČARSTVA

S’m Ribn’čan Urban,
po cajl’m svajt’ znan;
j’st brihtne s’m glavé,
pa žlice imám nové.S’m rieku: kjer je veselica,
b’ se prodala kova žlica;
s’m s’mkaj se podal,
de bi jih kaj prodal.J’st hval’t se ne smajm,
le tülku vam povajm,
de take ruobe naj,
ne ljat? ne drgej.

Turistično društvo Ribnica, že 38. leto zapored, organizira tradicionalni sejem suhe robe in lončarstva. Sejem se bo odvijal na ribniških ulicah prvo nedeljo v septembru to je, 1. 9. 2013. Tudi tokrat na njem ne bodo manjkali izdelovalci suhorobarskih in lončenih izdelkov. Zavzeli bodo, tako kot je že v navadi, osrednji del sejma.

Vzporedno bo v organizaciji OOZR potekal tudi tadicionali letos že 14. Rokodelski festival, na katerem se bodo predstavili rokodelci iz vse Slovenije.

Sejemsko ponudbo  bodo obogatili tudi drugi prodajalci. Prav tako je poskrbjeno za bogato gostinsko ponudbo.

V ribniškem gradu se bo odvijal osrednji kulturno – zabavni program, ki se bo začel s 4. Suhorobarskimi igrami, nadaljeval pa s kulturnim programom v izvedbi kulturno umetniških društev.

Na semanji dan prav toplo povabljeni v Ribnico!

 

priponka_pdf Vabilo župana Občine Ribnica

priponka_pdf Program – Ribniški dnevi

 

 

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta “OBČINSKI REDAR” (m/ž)

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07- UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/09-Odl. US in 40/12 – ZUJF) in 12. člena Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin  Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica , Sodražica in Velike Lašče« (Uradni list RS št. 22/13, 27/13, 45/13 in Uradno glasilo Občine Velike Lašče 2/13) objavlja Občina Ribnica, Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče

 javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »OBČINSKI REDAR« (m/ž)

Celoten javni natečaj je dostopen v spodnji priponki

priponka_pdf Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta “OBČINSKI REDAR”

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice na nepremičnem premoženju

V skladu s  56. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) Občina Ribnica objavlja

 

 NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA USTANOVITEV STAVBNE PRAVICE NA NEPREMIČNEM PREMOŽENJU

 

Občina Ribnica namerava na parc. št. 3429/26 k.o. 1627 – Prigorica ustanoviti stavbno pravico za gradnjo nadstreška. Stavbna pravica bo ustanovljena  po metodi neposredne pogodbe.

 Pogodba o ustanovitvi stavbne pravice se sklene po 15 dneh od objave namere, ki se objavi na uradni spletni strani Občine Ribnica 22.8.2013.

Program Svit

Informacija Inštituta za varovanje zdravja o Programu Svit

Državni program Svit je program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki. Cilj programa Svit je zmanjšanje obolevnosti in smrtnosti zaradi raka na debelem črevesu in danki. Ljudem bo državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki lahko prihranil veliko trpljenja, ki ga povzroči ta zahrbtna bolezen. Če bolezen odkrijemo dovolj zgodaj, jo lahko uspešno zdravimo, lahko pa pravočasno odkrijemo in odstranimo že predrakave spremembe – polipe in bolezen celo preprečimo. Program je namenjen ženskam in moškim, starim med 50 in 69 let.

URL: http://www.zzv-lj.si

word-priponka Polletno poročilo programa Svit

 

 

 

Obvestilo o končanem natečajnem postopku

Obveščamo, da na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »Občinski redar« v »Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče«, ki je bil objavljen na spletni strani Občine Ribnica dne 01.08.2013, izbira ni bila opravljena.

Namera o ustanovitvi služnostne pravice (k.o. Prigorica)

Občina Ribnica v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/12 in 24/2013) objavlja

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

 za izgradnjo VN in NN elektro priključka

 na parc. št. 3429/26 k.o. 1627 – Prigorica.

 Pogodba bo sklenjena najmanj 15 dni od datuma objave namere na spletni strani Občine Ribnica.

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe (k.o. Prigorica)

V skladu z 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) v povezavi s 23. členom Zakona o stvarnem pšremoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Ur. l. RS, 85/10,75/12,47/13-ZDU-1G)   Občina Ribnica objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 Občina Ribnica namerava  skleniti neposredno pogodbo za zamenjavo  naslednjega stvarnega premoženja:

 parc. št. 2807, k.o. 1627- Prigorica v lasti Občine Ribnica za parc. št. 3242/277 k.o. 1627-Prigorica v lasti Inotherm d.o.o., Prigorica 98, Dolenja vas.

 Menjava se izvaja v skladu z Odlokom o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Prigorica Pr_8 (Ur. l. RS, št. 2/13). 

Menjalna pogodba se sklene po 15 dneh od objave namere, ki se objavi na uradni spletni strani Občine Ribnica 13.8.2013.

Priprava urnikov vadbe v ŠCR za sezono 2013/2014

Spoštovani uporabniki prostorov v ŠCR!

Obveščamo vas, da smo pričeli z zbiranjem vaših predlogov urnikov vadbe v ŠCR za sezono 2013/2014.

Prosimo, da izjavo in izpolnjene obrazce (ki se nahajajo v spodnji priponki)  dostavite na vložišče Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, do vključno ponedeljka 26. avgusta 2013. Prednost pri oblikovanju urnika bodo imele pravilno izpolnjene in pravočasno prispele vloge.

Za dodatne informacije smo vam na razpolago na sc.ribnica@telemach.net ali na GSM 041/680-874 (g. Aleksander Hribar).

priponka_pdf Izjava in predlog urnika vadbe v ŠCR

 

 

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe (k.o. Gorenja vas, k.o. Ribnica)

V skladu s  40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/12 in 24/2013) v povezavi s tretjo alinejo 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10 in 75/12 in 47/13 – ZDU-1G)  Občina Ribnica objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE 

 Občina Ribnica namerava razpolagati z  nepremičnim premoženjem po metodi sklenitve neposredne pogodbe. Predmet razpolaganja je naslednje stvarno premoženje:

parc. št. 2395/4 travnik 5. raz. v izmeri 223 m2 k.o. 1624 – Gorenja vas

parc. št. 2481/9 pot v izmeri 12 m2 k.o. 1624 – Gorenja vas

parc. št. 2411/4 travnik 6. raz. v izmeri 140 m2 k.o. 1624 – Gorenja vas

parc. št. 2380/5 pašnik 5. raz. v izmeri 59 m2 k.o. 1624 Gorenja vas 

parc. št. 1437/54 cesta v izmeri 20 m2 k.o. 1625 – Ribnica

parc. št. 1775/8 cesta v izmeri 8 m2 k.o. 1625 – Ribnica

 Navedena zemljišča se nahajajo v progovnem pasu obstoječih železniških tirov in jih Republika Slovenija, zanjo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, pridobiva zaradi obnove – rekonstrukcije železniške postaje v Ribnici.

 

Neposredna pogodba se sklene po 15 dneh od objave namere na uradni spletni strani Občine Ribnica.

 

Klikni za ogled panorame Ribniške doline