Rešeto, julij 2013

priponka_pdf REŠETO, 31. julij 2013, letnik XVII (12,1 MB) »Več

Razpis za oddajo službenih stanovanj v najem

priponka_pdf Razpis za oddajo službenih stanovanj v najem

priponka_pdf Prijava na razpis

Podpis pogodbe za energetsko sanacijo Zdravstvenega doma Ribnica

Ribnica, 24.7.2013

podpis pogodbe za energetsko sanacijo ZD Ribnica

podpis pogodbe za energetsko sanacijo ZD Ribnica

Občina Ribnica je v pridobila nepovratna sredstva za sofinanciranje projekta »Energetska sanacija ZD dr. Janeza Oražma Ribnica«. Po podpisu pogodbe z ministrstvom je občina objavila javno naročilo ter dne 8. 7. 2013 izbrala izvajalca TIPO INVESTICIJSKE GRADNJE; družba za investicijske gradnje d.o.o., Ljubljana.

Do roka za oddajo ponudb so prispele 4 ponudbe, ki so bile vse pravočasne. Kot merilo je bilo v razpisni dokumentaciji določeno edino merilo najnižje skupne cene brez DDV. Izbrani ponudnik je za izvedbo podal ceno 499.213,54 EUR brez DDV, skupna pogodbena vrednost z vključenim DDV znaša 609.040,52 EUR.

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Trajnostna raba energije; prednostne usmeritve: Energetska sanacija javnih stavb«.

 

Predstavitev projekta in prikaz glavnih kazalcev

Ime   investicijskega projekta

»Energetska sanacija Zdravstvenega doma   dr. Janeza Oražma Ribnica«

INVESTITOR,   FINANCER, UPRAVIČENEC

Naziv

Občina Ribnica

Naslov

Gorenjska cesta 3, 1310   Ribnica

Odgovorna   oseba

g. Jože Levstek, župan

UPRAVLJAVEC

Naziv

Zdravstveni dom dr. Janeza   Oražma Ribnica

Naslov

Majnikova ulica 1, 1310 Ribnica

Odgovorna   oseba

g. Peter Rus, dr. med.,   direktor

SOFINANCER   IN POSREDNIŠKO TELO

Naziv

Ministrstvo za infrastrukturo   in prostor

Naslov

Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana

Namen   investicijskega projekta

Namen investicijskega projekta je s pomočjo sredstev s strani EU,   energetsko sanirati obstoječi objekt ZD Ribnica ter na ta način omogočiti   prispevek k učinkovitejši rabi energije glede na sedanje stanje, zmanjšanju   rabe energije in izpustov toplogrednih plinov v okolje ter uvesti   najugodnejšo rešitev z vidika zagotavljanja optimalnih pogojev za izvajanje   zdravstvene dejavnosti ter za zagotavljanje ugodnih delovnih pogojev in pri   tem upoštevati tudi načela racionalnosti.

Cilji   investicijskega projekta

 1.   Prihranek pri stroških   porabe energentov za zagotavljanje toplotnega ugodja v objektu;
 2.   Zmanjšanje emisij škodljivih   plinov, kot posledica velike porabe energentov;
 3.   Večje toplotno ugodje;
 4.   Uporaba obnovljivih virov   energije;
 5.   Učinkovita raba energije.

Lokacija   investicije

ZD Ribnica, Majnikova ulica 1, 1310 Ribnica

Terminski   plan

Od 08/2013 do 06/2014

Obseg   dejavnosti

 1. Priprava in izdelava dokumentacije
 2. Gradbeni del

a)            Gradbeno – obrtniška dela

 1. Strojni del

a)            Sanacija ogrevalnega sistema

b)            Prezračevanje

 1. Projektantski in gradbeni nadzor
 2. Informiranje in obveščanje javnosti

Delež   sredstev po virih financiranja v tekočih cenah

 1. 1.   Občina Ribnica

 

238.615,16 EUR

27,42%

 1. 2.   Kohezijska sredstva

739.470,83 EUR

72,58%

a)  EU del (85,00     % upravičenih stroškov)

628.550,21 EUR

61,69%

b)  SLO del (15,00     % upravičenih stroškov)

110.920,62 EUR

10,89%

SKUPAJ

978.085,99 EUR

100,00 %

 

Kazalniki   investicijskega projekta (doseženi v 2 letih po zaključku)

Kazalniki rezultata:

1.         Letni predviden   prihranek toplotne energije 270,00 MWh

2.         Predvidena   proizvodnja toplotne energije iz OVE 80,00 MWh

3.         Skupno znižanje   emisij CO2 26,00 t

 

 

 

 

Javno naznanilo – vročitev odločbe o ukinitvi javnega dobra št. 478-0048/2013

Javno naznanilo – vročitev odločbe o ukinitvi javnega dobra št. 478-0048/2013

priponka_pdf Javno naznanilo – vročitev odločbe o ukinitvi javnega dobra št. 478-0048/2013

 

Javno naznanilo – vročitev odločbe o ukinitvi javnega dobra št. 7113-0001/2013

Javno naznanilo – vročitev odločbe o ukinitvi javnega doba št. 7113-0001/2013

priponka_pdf Javno naznanilo – vročitev odločbe o ukinitvi javnega dobra št. 7113-0001/2013

Javno naznanilo – vročitev odločbe o ukinitvi javnega dobra št. 478-0018/2013

Javno naznanilo – vročitev odločbe o ukinitvi javnega dobra št. 478-0018/2013

priponka_pdf Javno naznanilo – vročitev odločbe o ukinitvi javnega dobra št. 478-0018/2013

Razpisna dokumentacija za javno naročilo “Obnova stanovanj in poslovnih prostorov”

Občina Ribnica je dne 12. 7. 2013 na portalu za javna naročila objavila javno naročilo »Obnova stanovanj in poslovnih prostorov«, in sicer pod številko JN8745/2013.

Spletni naslov objave je: http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=293555

 

priponka_pdfRazpisna dokumentacija za javno naročilo “Obnova stanovanj in poslovnih prostorov”

16. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-11/2010

Datum:  26.06.2013

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/5 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

 

s k l i c u j e m

16. redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek,  18.07.2013,  ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

  »Več

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev služnostne pravice na nepremičnem premoženju

Občina Ribnica v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarneme premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/12 in 24/2013) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA USTANOVITEV  SLUŽNOSTNE PRAVICE NA NEPREMIČNEM PREMOŽENJU

 Občina Ribnica namerava na parc. št. 402, 4496, 5236/1, 602/24, vse k.o. 1629 – Dolenja vas in na parc. št. 2322/84 in 2322/85, obe k.o. 1630 – Rakitnica, ustanovitvi stvarno služnost v javno korist za graditev, postavitev in obratovanje elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, za dostop do elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega obratovanja in vzdrževanja ter za odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzrževanju elektronskega komunikacijskega omrežja.

Stvarna služnost bo ustanovljena po metodi neposredne pogodbe, ki se sklene po 15 dneh od objave namere na spletni strani Občine Ribnica.

 

Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Ribnica za leto 2013

priponka_pdf Javni razpis

priponka_pdf Razpisna dokumentacija

Klikni za ogled panorame Ribniške doline