Rešeto, junij 2013

priponka_pdf REŠETO, 28. junij 2013, letnik XVII (11,6 MB) »Več

DAN DRŽAVNOSTI

 V A B I L O

 

Vabim Vas, da se ob 22. obletnici osamosvojitve Slovenije udeležite osrednje prireditve v počastitev

 

DNEVA DRŽAVNOSTI, ki bo

 

v petek, 21. junija 2013, ob 20. uri

v cerkvi sv. Štefana v Ribnici.

 

Pred slavnostno akademijo bo ob 19. uri v cerkvi maša za domovino.

 

Zaključek slovesnosti bo obogaten s koncertom Ribniškega  pihalnega orkestra pred cerkvijo.

 

 

Slavnostni govornik bo prof. dr. Janez Juhant.

 

 Vljudno vabljeni!

 

 

Jože Levstek

župan

 

 

 

Ribnica, 17.6.2013

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev služnostne pravice na nepremičnem premoženju

V skladu s  55. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) Občina Ribnica objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA USTANOVITEV SLUŽNOSTNE PRAVICE NA NEPREMIČNEM PREMOŽENJU

Občina Ribnica namerava na parc. št. 1920/1 in 1920/2, obe k.o. 1625 – Ribnica  ustanoviti stvarno služnost v javno korist za gradnjo in obratovanje elektroenergetske infrastrukture. Stvarna služnost bo ustanovljena  po metodi neposredne pogodbe.

 

Služnostna pogodba se sklene po 15 dneh od objave namere, ki se objavi na uradni spletni strani Občine Ribnica 17.6.2013.

Vabilo na srečanje županov, gospodarstva in podpornih organizacij

Ribnica,10.06.2013

 

Spoštovani!

V prihodnosti bo vsako leto priložnost, da nadgradimo sodelovanje med gospodarstvom, podpornimi organizacijami in občinami. Dosedanje napore moramo nadgraditi z vsebinami, ki bodo prinesle razvoj stabilnejšega in še uspešnejšega gospodarstva, z vsebinami, ki bodo omogočile primeren standard in kvaliteto življenja.

S ciljem, da si ogledamo obstoječe stanje in možnosti za sodelovanje ter izmenjamo zamisli ob predstavljenih vsebinah, Vas vljudno

 

vabimo na srečanje županov, gospodarstva in podpornih organizacij,

ki bo v ponedeljek, 17.06.2013, ob 12 uri

v prostorih Rokodelskega centra v Ribnici.

 

 

Dnevni red:

 1. Pozdrav udeležencem srečanja – Občina Ribnica, župan Jože Levstek
 2. Opis gospodarskega stanja območja 3.a razvojne osi – GZS Zbornica osrednjeslovenske regije, Ljubljana, predsednica UO Marta Turk
 3. Mnenje gospodarstva – rezultati ankete o prometni infrastrukturi – RC Kočevje Ribnica d.o.o., direktorica Milena Glavač in GZS ZOR, svetovalec Igor Vrhovec
 4. Problematika 3.a. razvojne osi – Občina Škofljica, župan Ivan Jordan
 5. Regionalni razvojni program 2014 – 2020 v razvojni regiji Jugovzhodna Slovenija – Razvojni center Novo mesto, d.o.o., direktorica  mag. Mojca Špec Potočar
 6. Obrtno podjetniški zbornični sistem v luči nove zakonodaje, Območna obrtno podjetniška zbornica Ribnica, sekretar Pavle Hočevar.
 7. Možnosti in priložnosti regije – strateško inoviranje v gospodarstvu; Podonavska regija, Savska regija – možnosti gospodarstva za povezovanje in sodelovanje – GZS ZOR Ljubljana, predsednica UO Marta Turk
 8. Razprava in zaključki

 

 

 

S spoštovanjem!

                    župan Jože Levstek

 

 

 

 

Vabljeni:

– župani 3a razvojne osi, podjetniki z območja in mediji.

 

Neobvezno: zaradi lažje organizacije srečanja prosimo, da udeležbo sporočite na e-naslov janez.mate@ribnica.si ali telefon 8372-002.

Javna dražba za prodajo nepremičnin (stanovanje Knafljev trg 13)

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10,75/12), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13), Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ribnica za leto 2013, ki ga je na svoji 13. redni seji 20. decembra 2012 sprejel Občinski svet Občine Ribnica in Dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ribnica, ki jo je na svoji 15. redni seji 18. aprila 2013 sprejel Občinski svet Občine Ribnica

 

JAVNO DRAŽBO

ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

»Več

Javna dražba za oddajo nepremičnin v najem (stanovanje Škrabčev trg 5)

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10,75/12) ter 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13)          

 

JAVNO DRAŽBO

ZA ODDAJO NEPREMIČNIN V NAJEM

»Več

Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine v Vrtcu Ribnica

Številka: 602-0005/2013

Datum:  04.06.2013

 

Na podlagi 22. člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 47/13) izdaja župan Občine Ribnica naslednji

 

 

SKLEP

o uporabi manjše notranje igralne površine v Vrtcu Ribnica

I.

 

S tem sklepom se določa začasna uporaba znižanega prostorskega normativa notranje igralne površine na otroka v Vrtcu Ribnica, kot to določa 19. člen Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca  (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10) in sicer:

-3,0 m²na otroka za otroke do drugega leta starosti,

-2,6 m²na otroka za otroke od drugega do tretjega leta starosti in

-1,75 m²na otroka za otroke od tretjega leta starosti do vstopa v šolo.

II.

 

Uporaba znižanega prostorskega normativa velja za obdobje od 1.9.2013 do zagotovitve zadostnih notranjih igralnih površin oz. najdlje do 1.9.2017.

III.

 

Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Ribnica, veljati pa začne z dnem izdaje soglasja ministra, pristojnega za področje predšolske vzgoje.

 

 

                                                                                    ŽUPAN

                                                                                Jože Levstek

 

Vročiti:

– Vrtec Ribnica

– Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

– Spletna stran Občine Ribnica

Vložiti:

–      v zadevo

Odločba o izbiri izvajalcev kulturnih programov in projektov ter prireditev v letu 2013

priponka_pdf Odločba o izbiri izvajalcev kulturnih programov in projektov ter prireditev v letu 2013

Prenos dela parc. št. 2479/17 k.o. Sušje iz javnega dobra v last Občine Ribnica

priponka_pdf Obvestilo o prenosu dela parc št. 2479/17 k.o. Sušje iz javnega dobra z grafično prilogo

Volitve predstavnikov nevladnih organizacij v Razvojni svet regije JV Slovenija

Spoštovani,

na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja se bo letos oblikoval Razvojni svet regije Jugovzhodna Slovenija, ki bo sestavljen iz:

 • 21 predstavnikov občin,
 • 21 predstavnikov gospodarstva in
 • 11 predstavnikov nevladnih organizacij.

Za vodenje postopka volitev predstavnikov nevladnih organizacij je pristojno regijsko stičišče nevladnih organizacij “Regijski NVO center”, ki deluje v okviru Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto.

Regijski NVO center zdaj razpisuje postopek volitev 11 predstavnikov nevladnih organizacij. Za mesta v svetu kandidirajo predstavniki nevladnih organizacij, ki imajo sedeže v kateri koli izmed 21 občin regije JV Slovenija.

Postopek kandidature, navodila in vsi obrazci so objavljeni na povezavi http://www.nevladnik.info/si/novice/?id=8133.

Klikni za ogled panorame Ribniške doline