Rešeto, maj 2013

priponka_pdf REŠETO, 31. maj 2013, letnik XVII (10,4 MB) »Več

Javni razpis za sofinanciranje projektov obnove fasad stavb v starem mestnem jedru Ribnice – 2013

word-priponka Razpisna dokumentacija

5. izredna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-11/2010

Datum:  30.5.2013

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/5 – uradno prečiščeno besedilo) in 32. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

 

s k l i c u j e m

5. izredno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v ponedeljek, 3.6.2013,  

ob 19. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

 

 

1. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Rokodelski center Ribnica

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda RC Ribnica

2. Kandidiranje predstavnika Občine Ribnica v Razvojni svet Jugovzhodne Slovenije

priponka_pdf Poziv

priponka_pdf Obrazložitev

priponka_pdf Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta JV Slovenije

 

Obrazložitev sklica izredne seje:

1. Rokodelski center Ribnica je zaradi nenadne odsotnosti direktorice ostal brez operativnega vodstva. Nihče od zaposlenih namreč nima morebitnega pooblastila direktorice za nadomeščanje v času njene odsotnosti, s sprejemom predloženega odloka pa bi to področje tudi formalno uredili.

 

2. Dne 16.05.2012 smo prejeli vlogo Razvojnega centra Novo mesto d.o.o., ki opravlja naloge regionalne razvojne agencije (v prilogi) z obrazložitvijo.

Ker redna seja ni bila načrtovana v začetku junija in ni dovolj časa za sklic redne seje, dajemo vsebino v obravnavo na izredno sejo.

 

 

Občinski svet Občine Ribnica

          Jože Levstek l.r.

 

Otvoritev čistilne naprave v Hrovači

Ribnica, 24.5.2013

V Občini Ribnica so končali projekt nadgradnje čistilne naprave

Slavnostna otvoritev čistilne naprave je potekala na lokaciji Hrovača, kjer so si vsi udeleženci lahko v živo ogledali delovanje in rezultate. Projekt so v Ribnici končali pred predvidenim terminom.  

Župan občine Ribnica Jože Levstek, predstavnik Ministrstva za kmetijstvo in okolje dr. Boštjan Petelinc in direktor Komunalnega podjetja Ribnica Bojan Trdan so slavnostno otvorili  čistilno napravo, ki jo je v rekordnem roku izvedla družba Hidroiženiring s partnerjem Obnova Kočevje. Investicija je del skupine projektov Ohranimo Krko čisto, ki jih izvajajo v sklopu druge faze odvajanja in čiščenja odpadne vode v porečju reke Krke občine Kočevje, Ribnica in Šentjernej. Nadgradnja čistilne naprave je bil prvi projekt občine Ribnica, ki je sofinanciran iz Kohezijskega sklada za razvoj, njegova investicijska vrednost pa znaša 2,3 milijona evrov in Ribnica je prva od treh občin, ki je projekt že zaključila. »Več

Nova pridobitev ribniškega vrtca

V četrtek, 23.5.2013, sta ravnateljica Vrtca Ribnica gospa Darja Šilc in župan Jože Levstek za potrebe Vrtca Ribnica prevzela novo vozilo VW Caddy.

 

ravnateljica Vrtca Ribnica Darja Šilc in župan Jože Levstek

 

 

 

 

Vabilo na novinarsko konferenco ob zaključku nadgradnje čistilne naprave

priponka_pdf Vabilo na novinarsko konferenco – ČN Ribnica

Namera o oddaji poslovnih prostorov v najem – Lončarska 64

Občina Ribnica na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) objavlja

NAMERO O ODDAJI POSLOVNIH PROSTOROV V NAJEM. 

Občina Ribnica namerava oddati v najem tri poslovne prostore v poslovno stanovanjskem objektu na Lončarski ulici 64, 1331 Dolenja vas in sicer:

–       Poslovni prostor v izmeri 19,26 m2 v pritličju, za mesečno najemnino 82,82€

–       Poslovni prostor v izmeri 42,48 m2 v pritličju, za mesečno najemnino 123,19€

–       Poslovni prostor v izmeri 35,53 m2 v prvem nadstropju, za mesečno najemnino 152,78€.

 

Poslovni prostori se bodo oddali v najem na podlagi neposredne pogodbe po 15 dneh od dneva objave namere.

Javni poziv za vključitev v operacijo Podjetno v svet podjetništva 2013 – JV SLO

priponka_pdf Javni poziv za vključitev v operacijo Podjetno v svet podjetništva 2013 JV SLO

Informacije in obrazci se nahajajo na spletni strani na:  http://www.rc-nm.si/Oglednovice/tabid/70/ArticleId/464/Javni-poziv-za-vkljucitev-v-operacijo-Podjetno-v-svet-podjetnistva-2013-Jugovzhodna-Slovenija.aspx.

 

 

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe parc. št. 110/179 in 110/180 k.o. Prigorica

V skladu s  40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalni skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/12 in 24/2013) v povezavi s tretjo alinejo 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10 in 75/12)  Občina Ribnica objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE 

 Občina Ribnica namerava razpolagati z  nepremičnim premoženjem po metodi sklenitve neposredne pogodbe. Predmet razpolaganja je naslednje stvarno premoženje:

 parc. št. 110/179 pot v izmeri 125 m2 k.o. 1627 – Prigorica

parc. št. 110/180 pot v izmeri 83 m2 k.o. 1627 – Prigorica

 

Neposredna pogodba se sklene po 15 dneh od objave namere na uradni spletni strani Občine Ribnica.

 

Obvestilo o prenosu dela parcele št. 5298/1 k.o. Goriča vas iz javnega dobra v last Občine Ribnica

priponka_pdf Obvestilo o prenosu dela parcele št. 5298/1 k.o. Goriča vas iz javnega dobra z grafično prilogo

Klikni za ogled panorame Ribniške doline