Javno naznanilo – vročitev odločbe št. 478-75/2012

priponka_pdf Javno naznanilo o vročitvi odločbe št. 478-75/2012

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe parc. št. 2932/27 k.o. Jurjevica

V skladu s  40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalni skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011 in 42/12) v povezavi s tretjo alinejo 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10 in 75/12)  Občina Ribnica objavlja

 NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE 

 Občina Ribnica namerava razpolagati z  nepremičnim premoženjem po metodi sklenitve neposredne pogodbe. Predmet razpolaganja je naslednje stvarno premoženje:

 parc. št. 2932/27 dvorišče v izmeri 13 m2 k.o. 1623 – Jurjevica

 

Neposredna pogodba se sklene po 15 dneh od objave namere na uradni spletni strani Občine Ribnica.

Klikni za ogled panorame Ribniške doline