Rešeto, marec 2013

priponka_pdf REŠETO, 29. marec 2013, letnik XVII (14,6 MB) »Več

70. letnica bitke pri Jelenovem Žlebu

V soboto, 23. marca 2013, je v Športnem centru Ribnica potekala osrednja spominska svečanost ob 70. letnici bitke v Jelenovem Žlebu. Pred osrednjo slovesnostjo so člani Planiskega društva Ribnica pripravili tradicionalni pohod v Jelenov Žleb.

Slavnosti govornik na spominski svečanosti je bil predsednik države Borut Pahor. »Več

7. Mednarodna kolesarska dirka okoli Slovenije DOS EXTREME 2013

Športno – kulturno društvo “NOTRANJC” obvešča, da letos že sedmič prireja kolesarsko preizkušnjo DOS EXTREME 2013. Več o sami prireditvi si lahko preberete na uradni spletni strani www.dos.extreme.si.

Vabljeni k spodbujanju slovenskih tekmovalcev!

priponka_pdf  Obvestilo o poteku 7. Mednarodne kolesarske dirke okoli Slovenije DOS EXTREME 2013

Razpis ugodnih posojil za podjetnike v letu 2013

UGODNA POSOJILA

ZA PODJETNIKE v letu 2013

RAZVOJNI CENTER Novo mesto d.o.o. razpisuje posojila po ugodni obrestni meri z možnostjo pridobitve tudi garancije, in sicer:

RAZPIS DOLGOROČNIH NAMENSKIH POSOJIL IN GARANCIJ GSD ZA LETO 2013

Objava: Uradni list št. 25/2013 z dne 22.3.2013

Predmet razpisa so dolgoročna posojila, namenjena za materialne in nematerialne investicije ter financiranje obratnih sredstev, po ugodni obrestni meri z možnostjo pridobitve garancije za odobreno posojilo. Na razpis se lahko prijavijo mala podjetja in fizične osebe z registrirano dopolnilno dejavnostjo na kmetiji iz regije JV Slovenija. Razpis je odprt do porabe sredstev. Vloge se obravnavajo mesečno.

Informacije: Razvojni center Novo mesto d.o.o., Ljubljanska c. 26, 8000 Novo mesto, Polona Kovač-Brulc, tel. 07/ 33 72 987, gsm. 041 317 175 ali polona.kovac.brulc@rc-nm.si.  Razvojni center Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6a, 1330 Kočevje, Mašenjka Hvala, tel. 01 89 50 610, e-naslov info@rc-kocevjeribnica.si.

 

RAZPIS POSOJIL ZA NOVA DELOVNA MESTA IN OBRATNA SREDSTVA (MIKROKREDITI) ZA LETO 2013

Objava: Uradni list št. 25/2013 z dne 22.3.2013

Predmet razpisa so posojila po ugodni obrestni meri z možnostjo pridobitve garancije za odobreno posojilo. Na razpis se lahko prijavijo osebe, ki so realizirale samozaposlitev od 1.1.2012 dalje, mala podjetja oz. podjetniki in fizične osebe z registrirano dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, ki so zaposlili novo osebo od 1.1.2013 dalje ter posojilojemalci, ki so v letu 2013 prejeli dolgoročno posojilo iz GSD za nakup opreme ali ekološkega tovornega vozila. Razpis je odprt do porabe sredstev. Vloge se obravnavajo mesečno.

Informacije: Razvojni center Novo mesto d.o.o., Ljubljanska c. 26, 8000 Novo mesto, Polona Kovač-Brulc, tel. 07/ 33 72 987, gsm. 041 317 175 ali polona.kovac.brulc@rc-nm.si.  Razvojni center Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6a, 1330 Kočevje, Mašenjka Hvala, tel. 01 89 50 610, e-naslov info@rc-kocevjeribnica.si.

RAZPIS DOLGOROČNIH NAMENSKIH POSOJIL IN GARANCIJ GSD2 ZA LETO 2013

Objava: Uradni list št. 25/2013 z dne 22.3.2013

Predmet razpisa so dolgoročna posojila za financiranje začetnih investicij v opredmetena in neopredmetena sredstva, po ugodni obrestni meri z možnostjo pridobitve garancije za odobreno posojilo. Na razpis se lahko prijavijo male gospodarske družbe in samostojni podjetnike s sedežem v občinah Črnomelj, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika in Semič. Sredstva, ki se dodeljujejo enotam malega gospodarstva predstavljajo državno pomoč, ki je združljiva z Uredbo komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) (UL EU L št. 800/2008 z dne 9.8.2008, str. 3). Razpis je odprt do porabe sredstev. Vloge se obravnavajo mesečno.

Informacije: Razvojni center Novo mesto d.o.o., Ljubljanska c. 26, 8000 Novo mesto, Polona Kovač-Brulc, tel. 07/ 33 72 987, gsm. 041 317 175 ali polona.kovac.brulc@rc-nm.si.  Razvojni center Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6a, 1330 Kočevje, Mašenjka Hvala, tel. 01 89 50 610, e-naslov info@rc-kocevjeribnica.si.

 

Dan za spremembe – prostovoljci širimo solidarnost

DAN ZA SPREMEMBE – PROSTOVOLJCI ŠIRIMO SOLIDARNOST

 

ŠENT Kočevje, organizira skupaj s Klubom mladih Kočevje in Turističnim društvom Kočevje solidarnostni dogodek, zbiranja športne opreme za socialno ogrožene otroke in odrasle iz naše občine.

Vsi, ki imate ohranjeno športno opremo in rekvizite, ki bi jih bili pripravljeni podariti, vas naprošamo, da jo prinesete očiščeno v prostore Kluba mladih Kočevje, na TZO 72 (prostori stare lekarne), od torka do petka med 12 do 18h, in v soboto med 9 do 15h.

Zbrano opremo bomo podarili socialno ogroženim otrokom in odraslim v soboto 20.4.2013 med 10-14h, na mestni ploščadi v centru Kočevja. Poskrbeli bomo tudi za zabavni program na odru.

 

Vljudno vabljeni.

 

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe parc. št. 92/1 k.o. Ribnica

V skladu s  40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalni skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011 in 42/12) v povezavi s tretjo alinejo 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10 in 75/12)  Občina Ribnica objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE 

 Občina Ribnica namerava razpolagati z  nepremičnim premoženjem po metodi sklenitve neposredne pogodbe. Predmet razpolaganja je naslednje stvarno premoženje:

 parc. št. 92/1 travnik v izmeri 67 m2 k.o. 1625 – Ribnica.

 

 Neposredna pogodba se sklene po 15 dneh od objave namere na uradni spletni strani Občine Ribnica.

 

Prenos parcele št. *135 stavbišče k. o. Grčarice iz javnega dobra v last Občine Ribnica

priponka_pdf Obvestilo o prenosu parcele iz javnega dobra v last Občine Ribnica

Namera o prodaji stvarnega premoženja (parc. št. 2481/9 k.o. Gorenja vas, parc. št. 1437/54 k.o. Ribnica)

V skladu s  55. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12) Občina Ribnica objavlja

 NAMERO O PRODAJI STVARNEGA PREMOŽENJA

 Občina Ribnica namerava prodati po metodi neposredne pogodbe naslednje stvarno premoženje:

–       parc. št. 2481/9 k.o. 1624-Gorenja vas. Proda se površina v skupni izmeri 12 m2.

–       parc. št. 1437/54 k.o. 1625- Ribnica. Proda se površina v skupni izmeri 20 m2.  

 

Kupoprodajna pogodba se sklene po 15 dneh od objave namere, ki se objavi na uradni spletni strani Občine Ribnica 18.3.2013.

 

Podpis pogodbe za energetsko sanacijo ZD Ribnica

Ribnica, 13. 3. 2013
Podpis Pogodbe o sofinanciranju operacije za projekt »Energetska sanacija Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica«, po katerem je Občina Ribnica upravičena do nepovratnih sredstev v višini 739.470,83 EUR (brez DDV), med Občino Ribnica in Ministrstvom za infrastrukturo in prostor.

 

 

 

 

 

 

 

Zvonko Černač, minister za infrastrukturo in prostor in župan Jože Levstek

 

 

 

 

Občina Ribnica je oktobra 2012 pripravila vlogo na javni razpis »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo javnih stavb v lasti lokalnih skupnosti«, ki ga je v septembru 2012 objavilo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor.

 

Predstavitev projekta in prikaz glavnih kazalcev

 

Ime investicijskega projekta

»Energetska   sanacija Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica«

INVESTITOR, FINANCER, UPRAVIČENEC

Naziv

Občina Ribnica

Naslov

Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica

UPRAVLJAVEC

Naziv

Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma   Ribnica

Naslov

Majnikova ulica 1, 1310 Ribnica

SOFINANCER IN POSREDNIŠKO TELO

Naziv

Ministrstvo za infrastrukturo in   prostor

Naslov

Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana

Naročnik investicijske dokumentacije

Občina   Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica

Namen investicijskega projekta

Namen investicijskega projekta je s   pomočjo sredstev s strani EU, energetsko sanirati obstoječi objekt ZD Ribnica   ter na ta način omogočiti prispevek k učinkovitejši rabi energije glede na   sedanje stanje, zmanjšanju rabe energije in izpustov toplogrednih plinov v   okolje ter uvesti najugodnejšo rešitev z vidika zagotavljanja optimalnih   pogojev za izvajanje zdravstvene dejavnosti ter za zagotavljanje ugodnih   delovnih pogojev in pri tem upoštevati tudi načela racionalnosti.

Cilji investicijskega projekta

  1.   Prihranek pri stroških porabe energentov za   zagotavljanje toplotnega ugodja v objektu;
  2.   Zmanjšanje emisij škodljivih plinov, kot   posledica velike porabe energentov;
  3.   Večje toplotno ugodje delavcev;
  4.   Uporaba obnovljivih virov energije;
  5.   Učinkovita raba energije.

Delež sredstev po virih financiranja v tekočih cenah

  1. 1.   Občina Ribnica

 

238.615,16 EUR

27,42%

  1. 2.   Kohezijska sredstva

739.470,83 EUR

72,58%

a)  EU del (85,00 %     upravičenih stroškov)

628.550,21 EUR

61,69%

b)  SLO del (15,00 % upravičenih     stroškov)

110.920,62 EUR

10,89%

SKUPAJ

978.085,99 EUR

100,00 %

Kazalniki investicijskega projekta (doseženi v 2   letih po zaključku)

Kazalniki   rezultata:

1.             Letni   predviden prihranek toplotne energije 270,00 MWh

2.             Predvidena   proizvodnja toplotne energije iz obnovljivih virov energije 80,00 MWh

3.             Skupno   znižanje emisij CO2 26,00 t

 

 

Investicijski   projekt »Energetska sanacija Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica« bo   financirala Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Projekt se   izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne   infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, 6. razvojne prioritete »Trajnostna   raba energije«, 1. prednostne usmeritve: »Energetska sanacija stavb«.

 

 

 

 

 

 

RIBNIŠKI PASIJON

Društvo katoliške mladine Ribnica vabi na sedmi zaporedni RIBNIŠKI PASIJON z naslovom “Pridite k meni”, pri katerem sodeluje več kot 150 prostovoljcev širšega ribniško – kočevskega območja.

Prva uprizoritev bo v soboto, 16. marca, druga pa v soboto, 23. marca, ob 20. uri v RIBNIŠKEM GRADU.

Letošnji pasijon bo še posebej zanimiv za vse, tako tiste, ki Ribniškega pasijona še ne poznate, kot za tiste, ki ste si ga že večkrat ogledali, saj bo vseboval precej novosti.

V primeru slabega vremena (dežja) uprizoritev odpade. Več informacij dobite na www.ribniskipasijon.si in info@ribniskipasijon.si, na priloženi spletni povezavi pa si lahko ogledate letošnji napovednik.

Vstopnine ni.

priponka_pdf Ribniški Pasijon 2013 – programski list

Lepo vabljeni!

 

Klikni za ogled panorame Ribniške doline