Rešeto, januar 2013

priponka_pdf REŠETO, 31. januar 2013, letnik XVII (9,8 MB) »Več

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe parc. št. 115/18 k.o. Dolenja vas

V skladu s  40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalni skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011 in 42/12) v povezavi s tretjo alinejo 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10 in 75/12)  Občina Ribnica objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE 

 Občina Ribnica namerava razpolagati z  nepremičnim premoženjem po metodi sklenitve neposredne pogodbe. Predmet razpolaganja je naslednje stvarno premoženje:

 parc. št. 115/18 pot v izmeri 92 m2 k.o. 1629 – Dolenja vas.

 Neposredna pogodba se sklene po 15 dneh od objave namere na uradni spletni strani Občine Ribnica.

Javna dražba za oddajo nepremičnin v najem

priponka_pdf Javna dražba za oddajo nepremičnin v najem

Namera o ustanovitvi služnostne pravice na parc. št. 2626/3 k.o. Goriča vas

Občina Ribnica v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnme premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11 in 42/12) objavlja

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

 za izgradnjo NN priključka na parc. št. 2626/3 k.o. 1626 – Goriča vas.

Namera o ustanovitvi služnosti se objavi na spletni strani najmanj 15 dni pred sklenitvijo neposredne pogodbe in mora biti objavljena najmanj 15 dni.

 

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju VODJA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07- UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/09-Odl. US in 40/12 – ZUJF) in 10. člena Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Loški Potok, Ribnica , Sodražica in Velike Lašče« (Ur. L. RS, št. 5/12, 6/12, 8/12 in Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 1/12) objavlja Občina Ribnica, Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče

JAVNI NATEČAJ

 

Za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju

VODJA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA

 

Kandidati morajo polega splošnih pogojev, kot jih določajo predpisi s področja uslužbenske zakonodaje in delovnega prava, izpolnjevati še naslednje pogoje oz. imeti:

–       univerzitetno izobrazbo ali najmanj visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oz. magisterijem oz. drugo bolonjsko stopnjo

–       najmanj 5 let delovnih izkušenj

–       opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv oz. ga je potrebno v skladu z ZJU opraviti najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi;

–       strokovni izpit za inšpektorja.

Delovno področje-naloge:

–       organiziranje in vodenje organa skupne občinske uprave

–       vodenje postopkov in izrekanje ukrepov ter koordinacija dela med občinami ustanoviteljicami

–       vodenje postopkov in izvajanje ukrepov v skladu s predpisi in vodenje najzahtevnejših prekrškovnih postopkov ter specialnih nalog inšpekcijskega nadzora

–       samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev idr. najzahtevnejših gradiv

–       skrb za razvoj organizacije

–       priprava programa dela in letnega finančnega načrta

–       sklicevanje strokovnih kolegijev s prisotnostjo predstavnikov občinskih uprav občin ustanoviteljic

–       skrb za pravočasno, zakonito in učinkovito izvajanje nalog

–       koordinacija izvajanja upravnih, strokovnih idr. nalog ter zagotavljanje kontinuitete dela Medobčinskega inšpektorata in redarstva

–       vodenje in odločanje v upravnem postopku in vodenje prekrškovnih postopkov

–       opravljanje drugih najzahtevnejših upravnih in strokovnih nalog

–       priprava in vlaganje kazenskih ovadb za kazniva dejanja na področju najzahtevnejših in specializiranih nalog inšpekcijskega nadzora

–       vodenje predpisanih evidenc in skrb za ravnanje z dokumentarnim gradivom

–       vodenje postopkov o javnem naročanju v skladu z veljavnimi predpisi

–       predstavljanje in zastopanje organa skupne uprave

–       samostojno izoblikovanje poročil in poročanje organom občin ustanoviteljicam in drugim organom ter medijem v skladu s predpisi

–       priprava in nudenje pomoči pri pripravi splošnih aktov občin ustanoviteljic

–       strokovni nadzor nad delom javnih uslužbencev organa skupne občinske uprave

–       nudenje strokovne pomoči zaposlenim v organu skupne občinske uprave

–       skrb za izobraževanje in strokovno usposabljanje javnih uslužbencev v organu skupne občinske uprave

–       opravljanje drugih nalog po odredbi nadrejenega in predstojnikov.

Kot delovne izkušnje se po 13. točki 6. člena Zakona o javnih uslužbencih šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja strokovne izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu , za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

Kandidat, ki se bo prijavil na natečaj, mora v vlogi navesti potrebne podatke in priložiti izjavo oz. izjave o izpolnjevanju naslednjih pogojev:

  1. da je državljan      Republike Slovenije,
  2. da izpolnjuje      pogoje glede strokovne izobrazbe za zasedbo razpisanega uradniškega      delovnega mesta z navedbo stopnje in smeri izobrazbe in datumom      diplomiranja,
  3. da izpolnjuje      pogoj najmanj pet let delovnih izkušenj s podrobnim opisom, iz katerega      mora biti razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih      izkušenj,
  4. da ima      opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv,
  5. da ima      opravljen strokovni izpit za inšpektorja,
  6. da ni bil      pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja      po  uradni dolžnosti in ne sme biti      obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
  7. da zoper njega      ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja,      ki se preganja po uradni dolžnosti,
  8. izjavo, da za      namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Ribnica, Medobčinskemu      inšpektoratu in redarstvu občin Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike      Lašče pridobitev podatkov za 1. , 6. in 7. točko iz uradnih evidenc.

Pisni prijavi naj kandidat priloži tudi kratek življenjepis, v katerem naj poleg podatkov o pridobljeni formalni strokovni izobrazbi in dosedanjih delovnih izkušnjah navede tudi morebitna druga znanja in veščine, ki si jih je pridobil, ter vizijo razvoja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče.

Rok za prijavo: 8 dni od dneva objave na spletni strani Občine Ribnica (http://www.ribnica.si); rok se izteče 30.1.2013.

Kandidat naj vloži prijavo v pisni obliki, v zaprti ovojnici z označbo »javni natečaj-vodja MIR« na naslov: Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica. Za pisno prijavo se šteje tudi prijava, prejeta na elektronski naslov: obcina@ribnica.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Delovno mesto Vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva (šifra delovnega mesta : C067002) je uradniško delovno mesto na položaju, ki se lahko opravlja v nazivu inšpektor II in inšpektor I. Izbrani kandidat bo delo opravljal v uradniškem nazivu inšpektor II.

Izbrani kandidat bo naloge na razpisanem uradniškem delovnem mestu deloma opravljal na sedežu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, deloma pa na terenu – na območju navedenih občin.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen in poln delovni čas s 6-mesečnim poskusnim delom.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni pisno, najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine Ribnica.

Vsi izrazi , zapisani v moški spolni slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za kandidatke in kandidate, ki se bodo javile/-li na javni natečaj.

 

Informacije o izvedbi javnega natečaja daje: Janez Mate, tel. št. 01/837 20 03.

Javni natečaj se objavi na spletni strani Občine Ribnica (http:// www.ribnica.si).

 

Jože Levstek, župan Občine Ribnica

Obvestilo o končanem natečajnem postopku

OBVESTILO O KONČANEM NATEČAJNEM POSTOPKU

Datum: 21.01.2013

številka: 1100-0002/2012.

Obveščamo, da na javnem natečaju za zasedbo prostega delovnega mesta vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva v upravi Občine Ribnica, ki je bil objavljen na spletni strani Občine Ribnica dne 12.11.2012, ni bil izbran nihče izmed prijavljenih kandidatov.

 

 

 

 

 

 

Namera o ustanovitvi stvarne služnosti za postavitev vodomernega jaška parc. št. 3429/26 k.o. Prigorica

V skladu s  55. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12) Občina Ribnica objavlja

 

NAMERO O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI ZA POSTAVITEV VODOMERNEGA JAŠKA

 

zaradi priključitve obstoječega objekta na javno vodovodno omrežje. Občina Ribnica namerava ustanoviti stvarno služnost po metodi neposredne pogodbe na

parc. št. 3429/26 k.o. Prigorica.

 

Služnostna pogodba se sklene po 15 dneh od objave namere, ki se objavi na uradni spletni strani Občine Ribnica 17.1.2013.

 

Sponzorsko pismo – investicije Občine Ribnica – vrtec

priponka_pdf SPONZORSKO PISMO

Letos bo v Ribnici zgolj sprevod otroških pustnih mask

Pustno društvo Goriča vas je lani praznovalo 20 let delovanja in tretjič zapored pripravilo simpatičen sprevod pustnih mask od blizu in daleč. Pred tem oz. nekajletnem premoru smo lahko v Ribnici poleg tradicionalnih ribniških pustnih mask, kot so burovž, Ribn’čani, korobači … videvali etnografske maske vseh slovenskih pokrajin, Hrvaške, Italije, Avstrije, Češke in od drugod. Sprevodi, ki so bili na vsako pustno soboto, so bili eni največjih v Sloveniji, organizirali so tudi velike pustne zabave v športni dvorani in v šotoru.

„Vsekakor je to dobra promocija, kajti Ribnica ima za seboj dolgoletno tradicijo karnevalov,“ je lansko leto povedal ribniški župan Jože Levstek, ki je takrat dodal, da si Ribničani želijo tovrstnih prireditev, zato upa, da bodo s pustom v prihodnjih letih nadaljevali v taki ali še večji obliki. Želje pa se za letos niso uresničile. Na sobotnem občnem zboru Pustnega društva Goriča vas, so podali odločitev, da letos pustnega rajanja v Ribnici ne bo. Vzrok je seveda denar, ki ga ni. Pustno dogajanje je, odkar društvo ne prireja več plesov, povezano z denarjem, ki ga dobijo od občine. Tega pa je za vse projekte v Ribnici, za vsa društva, ki se ukvarjajo s turistično dejavnostjo, samo 15 tisoč evrov. Tako dobi Pustno društvo Goriča vas na podlagi razpisa dobrih 1.500 evrov, nekaj več kot tisoč dobijo od pokroviteljev, razliko do 5.000 evrov, kolikor jih pustni sprevod stane, pa so v zadnjih treh letih črpali iz lastnih rezerv, ki jih je letos zmanjkalo. Občina posebne postavke za pustni sprevod, ki je poleg Ribniškega semnja najbolj obiskana prireditev v Ribniški dolini, nima.

Predsednik Pustnega društva Goriča vas Cveto Marinšek in župan Jože Levstek sta na občnem zboru podala enotno izjavo, da sprevoda v obliki, kot je bil prejšnja leta, letos ne bo, bodo pa PD Goriča vas, TD Ribnica, Občina Ribnica in Vrtec Ribnica na pustni torek pripravili sprevod otroških pustnih mask, ki bo potekal od vrtca do Rokodelskega centra Ribnica. Poleg tega bodo člani pustnega društva pripravili pokop pusta oz. Naceta. Ob tem je župan predsedniku društva, Cvetu Marinšku, izročil županovo priznanje za 20 let uspešnega dela. S svojim delom je društvo nedvomno veliko prispevalo k promociji Ribnice, družabnemu življenju, kar so javnosti pokazali tudi na lanski razstavi ob 20-letnici delovanja, v Rokodelskem centru Ribnica. Sobotnega občnega zbora sta se udeležila tudi predstavnika Škoromatov iz Podgrada pri Ilirski Bistrici in Pustne sekcije Striček z Vira pri Domžalah.

Tekst in foto: Marko Modrej

Dodatne informacije:

Župan Občine Ribnica, Jože Levstek: 01 / 837 20 00

Predsednik Pustnega društva Goriča vas, Cveto Marinšek: 041 / 527 595

REŠETO DOMAČIH 2013

Radio Urban, v soboto, 19. januarja, vabi na tradicionalni, osmi koncert narodno-zabavne glasbe, Rešeto domačih, ki bo ob 19. uri, v Športnem centru Ribnica.

Nastopili bodo: Fantje s Praprotna, ansambli; Gadi, Petka, Iskrice, Kvintet 7, Zdomarji, Ribniški Pušeljc, Zakrajšek in Javor. Program bo povezovala Mama Manka.

Vstopnice (10 evrov) si lahko zagotovite v Ribnici v Goll baru in baru Kocka (SPAR), baru Majolka v Sodražici, Grajski kavarni v Kočevju in v gostilni Pri Kuklju, v Velikih Laščah.

Na dan koncerta bodo vstopnice na voljo dve uri pred koncertom, na blagajni Športnega centra Ribnica.

priponka_pdf Rešeto domačih 2013

Klikni za ogled panorame Ribniške doline