Rešeto, september 2012

priponka_pdf REŠETO, 28. september 2012, letnik XVI (11,7 MB) »Več

Akcija ceplenja lisic proti steklini

Veterinarska uprava RS bo 29. septembra 2012 pričela z izvajanjem jesenske akcije cepljenja lisic proti steklini. Akcija bo trajala predvidoma do 15. novembra 2012.

Glavni namen akcije je varovanje ljudi pred to izredno nevarno boleznijo, zaradi katere vsako leto po svetu umre več kot 55.000 ljudi, večinoma otrok. S položenimi vabami nameravamo aktivno zaščititi populacijo lisic v slovenskih gozdovih ter tako preprečiti širjenje bolezni.

Polaganje vab se bo izvajalo na celotnem ozemlju Republike Slovenije, z višine 300 m. Uporabljena bodo naslednja letališča: Letališče Jožeta Pučnika, Portorož, Murska Sobota in Novo mesto; po potrebi bodo vključena tudi letališča Lesce, Celje in Slovenj Gradec. »Več

Javna dražba za oddajo nepremičnin v najem ( Prijateljev trg, Knafljev trg)

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/2010)

priponka_pdf Javno dražbo za oddajo nepremičnin v najem

Javna dražba za prodajo nepremičnin (k.o. Grčarice, Prigorica, Goriča vas)

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/2010) in Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ribnica za leto 2012, ki ga je na svoji 8. redni seji 9. februarja 2012 sprejel Občinski svet Občine Ribnica

priponka_pdf Javna dražba za prodajo nepremičnin

Občinski prostorski načrt Občine Ribnica

priponka_pdf Občinski prostorski načrt za območje Občine Ribnica – TEKSTUALNI DEL, odlok

priponka_pdf Občinski prostorski načrt Občine Ribnica (OPN Ribnica 07), Izvleček iz nadrejenega prostorskega akta
priponka_pdf Občinski prostorski načrt za območje Občine Ribnica, PRIKAZ STANJA PROSTORA – tekstualni del

 

Kartografski del OPN Občine Ribnica – VSEBINA

 

I. Strateški del OPN
priponka_pdf 1. zasnova prostorskega razvoja občine
priponka_pdf 2. zasnova gospodarske javne infrastrukture
priponka_pdf 3. usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo, prikaz okvirnih območji naselij, razpršene gradnje in razpršene poselitve
priponka_pdf 4.a usmeritve za razvoj v krajini
priponka_pdf 4.b usmeritve za zaščito in reševanje
priponka_pdf 5. usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč

II. Izvedbeni del OPN
priponka_pdf 1. Pregledna karta občine Ribnica z razdelitvijo na liste
priponka_pdf 2. Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežji gospodarske javne infrastrukture
3. Prikaz območji enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev
4. Prikaz območji enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture
5. Prikaz območji enot urejanja prostora, občinskih podrobnih prostorskih načrtov in državnih prostorskih načrtov
6. Legenda

Podrobnejše informacije o Občinskem prostorskem načrtu Občine Ribnica in celoten kartografski del lahko dobite v času uradnih ur na Občini Ribnica.

Sprememba proge javnega avtobusnega prometa

Občina Ribnica obvešča vse potnike javnega avtobusnega prometa, da bo od petka, 21. 9. 2012 dalje javni avtobusni potniški promet v naselju Ribnica  ponovno preusmerjen nazaj na Škrabčev trg s postajališčem pri cerkvi Sv. Štefana.

Javni avtobusni promet je v času od 17. 8. 2012, do 20. 9. 2012 v naselju Ribnica začasno preusmerjen na postajališče na Merharjevi ulici zaradi zapore ceste in parkirišča na Škrabčevem trgu za potrebe izgradnje toplovodnega omrežja za daljinsko ogrevanje na biomaso Ribnica.

Hvala za razumevanje!

Projekt Simbioz@ – učenje veščin računalništva in mobilne telefonije za starejše

Učenje veščin računalništva in mobilne telefonije za starejše

Projekt Simbioz@ bo tudi to jesen
povezal Slovenijo

Oktobra se bo starejšim zopet ponudila možnost, da se poučijo o svetu računalnikov, interneta in mobilne telefonije. Do novega znanja jih bodo na brezplačnih delavnicah po vsej Sloveniji vodili mladi prostovoljci.
Projekt Simbioz@, vseslovenski prostovoljski projekt za učenje veščin računalništva in mobilne telefonije za starejše, se bo medgeneracijskem duhu odvil tudi v letu 2012, ki je evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijskega dialoga. Brezplačne delavnice se bodo po celi Sloveniji odvile med 15. in 19. oktobrom. Prijave potekajo preko spletne strani www.simbioza.eu, telefonske številke 040 940 888 in Info točk na Si.mobilovih izpostavah po celi Sloveniji. »Več

Določitev plakatnih mest in način plakatiranja za volitve predsednika republike

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007, 11/2011) in 7. člena Odloka o plakatiranju in reklamiranju v občini Ribnica (Uradni list RS, št. 2/97, 102/00 in 5/06) izdajam naslednji

priponka_pdf Sklep o določitvi plakatnih mest in načinu plakatiranja za volitve predsednika Republike Slovenije

Razpis za podelitev priznanj in nagrad Občine Ribnica za leto 2012

Na podlagi 12. člena Odloka o podelitvi priznanj in nagrad Občine Ribnica, Uradni list Republike Slovenije, št. 44/1998 in 57/2005 objavljamo

RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ IN NAGRAD OBČINE RIBNICA ZA LETO 2012

NAZIV ČASTNI OBČAN

Naziv častni občan se podeli za pomembnejše trajne uspehe na gospodar­skem, znanstvenem, umetniškem, kultur­nem, športnem, vzgojno-izobraževalnem in humanitarnem področju ter s tem pred­stavlja občino doma in v svetu. Naziv častni občan se lahko podeli tudi tujcu.
URBANOVA NAGRADA

Urbanova nagrada se podeli posa­meznikom za življenjsko delo, delovnim skupinam, podjetjem in drugim organizaci­jam in skupnostim za izjemne uspehe na posameznih področjih gospodarskega življenja in dela, ki prispevajo k razvoju in ugledu Občine Ribnica.
GALLUSOVO PRIZNANJE

Gallusovo priznanje se podeli posa­meznikom, skupini posameznikov, orga­nizaciji in skupnosti za dolgoletno uspešno in ustvarjalno delo ter vidne dosežke trajnejšega pomena s področja kulturnih in drugih družbenih dejavnosti v občini in širšem družbenem prostoru.
PRIZNANJE OBČINE RIBNICA

Priznanje Občine Ribnica se podeli posa­meznikom, podjetjem, zavodom ter organizacijam in društvom ter drugim organizacijam in skupnostim za enkratne – izjemne dosežke in kot vzpodbudo za nadaljnje strokovno delo in aktivnosti na posameznih področjih življenja in dela.

Podeli se lahko največ eno priznanje častnega občana, ena Urbanova nagra­da, do dve Gallusovi priznanji in do dve priznanji Občine Ribnica.

Predloge za podelitev razpisanih priznanj in nagrad Občine Ribnica dostavite v zaprti kuverti z oznako »OBČINSKE NAGRADE« na naslov: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, do vključno 17. 9. 2012 do 14 ure. Predlog mora vsebovati: vrsto nagrade oz. priznanja, ime in priimek ter naslov (za fizične osebe), naziv ter naslov (za pravne osebe) in obrazložitev predloga.

Dodatne informacije lahko dobite v Uradu župana Občine Ribnica (tel. 837 20 03).

Predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

JOŽE TANKO l.r.

37. RIBNIŠKI SEMÈNJ IN 13. ROKODELSKI FESTIVAL

Nedelja, 2. september 2012

žzpan Jože Levstek na otvoritvi sejma

župan Jože Levstek na otvoritvi sejma

“Le najrazvitejše države na svetu sistematično skrbijo za naravno in kulturno dediščino, saj predstavlja moč, pamet in srce naroda. V Ribnici se zavedamo svoje odgovornosti do zgodovine in ji z veseljem dodajamo svoj del”,  je med drugim v svojem pozdravnem nagovoru povedal župan Občine Ribnica gostom in obiskovalcem 37. ribniškega sèmnja in 13. rokodelskega festivala. »Več

Klikni za ogled panorame Ribniške doline