Gradnja vrtca Ribnica

Občina Ribnica bo v letošnjem letu pričela z investicijo izgradnje novega vrtca v Ribnici. Investicija je prvotno nujna zaradi pomanjkanja prostora in neizpolnjevanja prostorskih normativov ter popolne dotrajanosti obstoječega objekta, vendar pa je eden izmed ciljev za izpeljavo projekta tudi zagotoviti otrokom boljše pogoje za preživljanje časa v vrtcu, ter s tem zagotovitev boljših pogojev za razvoj otroka.

Celovito informacijo o investiciji najdete v spodnji priponki

priponka_pdf Gradnja vrtca Ribnica

Paraolimpijski športni dan

Paraolimpijski športni dan

Mednarodni paraolimpijski komite (IPC) si podobno kot Zveza za šport invalidov-Paraolimpijski komite Slovenije (ZŠIS-POK) prizadeva za uveljavitev športa invalidov kot enakopraven in polnopraven vidik športa. Pri tem poskušajo premagati veliko predsodkov, ki se v zvezi z invalidi pojavljajo v družbi. Kljub temu pa se je zlasti v Evropi in Severni Ameriki začel uveljavljati koncept polnopravne integracije invalidov v šolski sistem in druge družbene podsisteme med katere spada tudi šport. Eno od sredstev IPC-ja je poskus širom sveta vpeljati ti. paraolimpijski šolski dan v osnovnošolski sistem preko obveznega šolskega programa. Paraolimpijski šolski dan temelji na predstavitvah športa invalidov, skupnem izvajanju športa invalidov in neinvalidov, delavnicah z vrhunskimi športniki invalidi, kjer slednji predstavijo svojo športno kariero in zgodbo, pa tudi širše z delavnicami, ki govorijo o problemih z invalidnostjo širše v družbi. V ta namen je IPC pripravil obsežen priročnik z možnostmi in načinom izvedbe Paraolimpijskega šolskega dne, ki je objavljen tudi na njihovi spletni strani in ga lahko v celoti prosto u porabljajo posamezne države, ki si želijo vpeljati paraolimpijski športni dan v šole in je dostopen na naslednjem internetnem naslovu: http://www.paralympic.org/Science_Education/Education/Paralympic_School_Day

Osnovni cilji programa so preko delavnic in predavanj vzpostaviti pri otrocih:

1. Spoštovanje do športnih dosežkov invalidov

2. Spoštovanje in sprejemanje individualnih razlik

3. Šport kot človekova pravica invalidov

4. Krepitev in socialni vidik športa invalidov

Paraolimpijski šolski dnevi predstavljajo poleg spoznavanja športa invalidov tudi druženje in spoznavanje z invalidi, saj lahko različne športne aktivnosti izvajajo tako invalidi kot neinvalidi skupaj. Končni cilj je spoznavanje drugačnosti, njeno razumevanje in polnopravna vključenost invalidov v vseh družbenih segmentih. Šport pri tem predstavlja eno najbolj učinkovitih orodij za doseganje teh ciljev.

priponka_pdf Plakat paraolimpijski športni dan

Rešeto, maj 2012

priponka_pdf REŠETO, 30. maj 2012, letnik XVI (9,8 MB) »Več

Namera o sklenitvi služnostne pogodbe parc. št. 2742/43, 2953/2 k.o. Jurjevica

Občina Ribnica v skladu s 55. čl. Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS št. 34/2011) objavlja

NAMERO O SKLENITVI SLUŽNOSTNE POGODBE.

Predmet služnostne pogodbe je nepremičnina parc. št. 2742/43, 2953/2 obe k.o. 1623 -Jurjevica.
Pravni posel bo sklenjen po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ribnica.

ZADEVA: 478-0035/2012

DATUM: 23.05.2012

Gregor Škulj, univ.dipl.prav.

Namera o sklenitvi služnostne pogodbe parc. št. 1671/6, 221/1, k.o. Velike Poljane

Občina Ribnica v skladu s 55. čl. Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS št. 34/2011) objavlja
NAMERO O SKLENITVI SLUŽNOSTNE POGODBE.
Predmet služnostne pogodbe je nepremičnina parc. št. 1671/6, 221/1, k.o. 1616 Velike Poljane
Pravni posel bo sklenjen po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ribnica.

ZADEVA: 355-0007/2012

DATUM: 22.05.2012
Gregor Škulj, univ.dipl.prav.

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe parc. št. 1673/14 k.o. Velike Poljane

V skladu s  40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalni skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011) v povezavi s tretjo alinejo 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10)  Občina Ribnica objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Občina Ribnica namerava skleniti neposredno pogodbo za naslednje stvarno premoženje:

parc. št. 1673/14 k.o. 1616 – Velike Poljane.

Neposredna pogodba se sklene po 15 dneh od objave namere na uradni spletni strani Občine Ribnica.

 

Spomladanska akcija cepljenja lisic proti steklini

Veterinarska uprava RS bo predvidoma 5. maja 2012 pričela z izvajanjem spomladanske akcije cepljenja lisic proti steklini. Akcija bo trajala predvidoma do konca junija 2012.

Glavni namen akcije je varovanje ljudi pred to izredno nevarno boleznijo, zaradi katere vsako leto po svetu umre več kot 55.000 ljudi, večinoma otrok. S položenimi vabami nameravamo aktivno zaščititi populacijo lisic v slovenskih gozdovih ter tako preprečiti širjenje bolezni. Polaganje vab se bo izvajalo na celotnem ozemlju Republike Slovenije, z višine 300 m. Uporabljena bodo naslednja letališča: Letališče Jožeta Pučnika, Portorož, Murska Sobota in Novo mesto; po potrebi bosta vključeni tudi letališči v Celju in Slovenj Gradcu.

POMEMBNO

  • Ne dotikajte se nastavljenih vab za lisice! O tem poučite tudi otroke!
  • Če najdete vabo na svojem dvorišču ali vrtu, jo primite z vrečko in odvrzite v najbližji grm ali v smeti.
  • Če je prišla vsebina vabe v stik s sluznico ali svežo rano, to mesto dobro sperite in umijte z milom. Ker se vsak stik z vabo obravnava kot ugriz stekle živali, nemudoma obiščite najbližjo antirabično ambulanto.
  • Če vas ugrizne ali opraska potepuška ali divja žival, obiščite najbližjo antirabično ambulanto!
  • Prepovedano je prosto gibanje psov na javnih mestih!
  • Izogibajte se stikom s potepuškimi in divjimi živalmi!

Ker so vabe namenjene divjim živalim, prosimo lastnike psov, da vodijo svoje ljubljenčke na sprehode privezane. Vaba je za pse neškodljiva in se z njo po zaužitju zagotovi le imunizacija.

Več o sami akciji cepljenja lisic proti steklini in sami bolezni najdete na spletni strani Veterinarske uprave RS www.vurs.gov.si

Antirabična ambulanta ZZV Ljubljana (Zaloška 29, tel. 01/586-39-00) deluje od ponedeljka do petka med 8. in 14. uro, izven tega časa pa lahko pokličete na dežurni telefon (ob delavnikih med 15. in 19. uro, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa med 8. in 12. uro)

 

Javno naznanilo (OPPN) Pr_8 – Inotherm

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS št. 33/07, 70/2008 ZVO – 1B, 108/09, 80/2010-ZUPUDPP in 32. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12 )župan Občine Ribnica z JAVNIM NAZNANILOM obvešča javnost o javni razgrnitvi in javni objavi dopolnjenega Osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Pr_8 – Inotherm

priponka_pdf Javno naznanilo (OPPN) Pr_8 – Inotherm

priponka_pdf Dopolnjen osnutek odloka

priponka_pdf Ureditvena situacija

priponka_pdf Pregled cestnih povezav

priponka_pdf Zgibanka

Občina Ribnica je na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009), dne 6. 6. 2012, v sejni sobi Občine Ribnica, izvedla javno obravnavo dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta – Pr_8 – Inotherm.

priponka_pdf Zapisnik javne obravnave

Namera o sklenitvi služnostne pogodbe (parc. št. 1437/43 k.o. Ribnica)

Občina Ribnica v skladu s 55. čl. Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS št. 34/2011) objavlja
NAMERO O SKLENITVI SLUŽNOSTNE POGODBE.
Predmet služnostne pogodbe je nepremičnina parc. št. 1437/43 k.o.1625-Ribnica.

Pravni posel bo sklenjen po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ribnica.

ZADEVA: 478-0033/2012

DATUM: 16.05.2012

Gregor Škulj, univ.dipl.prav.

 

Namera o sklenitvi služnostne pogodbe (k.o. Gorenja vas in k.o. Ribnica)

Občina Ribnica v skladu s 55. čl. Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS št. 34/2011) objavlja
NAMERO O SKLENITVI SLUŽNOSTNE POGODBE.
Predmet služnostne pogodbe so nepremičnine parc. št. 2452/1 k.o. 1624 -Gorenja vas, 18/2, 1/3, 119/110, 1435/10, 1435/11, 1780/9, 1830/0, 1910/0,
1958/5, 1962/0, 1965/0, 119/108, 119/77, 1435/5, 1435/9 vse k.o. 1625-Ribnica.

Pravni posel bo sklenjen po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ribnica.

ZADEVA: 478-0032/2012

DATUM: 16.05.2012

Gregor Škulj, univ.dipl.prav.

 

Klikni za ogled panorame Ribniške doline