Rešeto, april 2012

priponka_pdf REŠETO, 25. april 2012, letnik XVI (8,8 MB) »Več

Javna dražba za oddajo nepremičnin v najem (Škrabčev trg 40)

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/2010) in Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ribnica za leto 2012, ki ga je na svoji 9. redni    seji 15. februarja 2012 sprejel Občinski svet Občine Ribnica

word-priponka Javno dražbo za oddajo nepremičnin v najem

Javna dražba za oddajo nepremičnin v najem (Prijateljev trg, Knafljev trg)

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/2010) in Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ribnica za leto 2012, ki ga je na svoji 9. redni    seji 15. februarja 2012 sprejel Občinski svet Občine Ribnica

word-priponka Javno dražbo za oddajo nepremičnin v najem

Javna dražba za prodajo nepremičnin (Grčarice, Jelendol, Škrabčev trg 18, Knafljev trg 10)

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/2010) in Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ribnica za leto 2012, ki ga je na svoji 8. redni    seji 9. februarja 2012 sprejel Občinski svet Občine Ribnica

priponka_pdf JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

 

V veljavo stopil nov odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin

V veljavo stopil nov odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin
V Občini Ribnica je v sredini meseca aprila stopil v veljavo nov odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin, ki nadomešča prejšnji odlok o občinskih taksah. Odlok je bil objavljen 30.3.2012 v Uradnem listu št. 24, kjer je tudi javno dostopen. Razlog za sprejem novega odloka je bil v spremenjeni zakonodaji. Za uporabnike javne površine odlok ne prinaša bistvenih sprememb. Večja sprememba je, da se bo po novem odloku uporaba javne površine pridobila po plačilu uporabnine oziroma takse, in sicer s podpisom pogodbe za uporabo javne površine in ne več z odločbo. Za prirejanje razstav in javnih prireditev bo še vedno izdana odločba o občinski taksi. Na spletni strani občine ter v glavni pisarni je že na razpolago obrazec, ki ga mora vlagatelj oddati najmanj 15 dni pred predvidenim datumom uporabe javne površine.
Občina Ribnica

Razpisi Razvojnega centra Novo mesto

RAZPIS DOLGOROČNIH NAMENSKIH POSOJIL IN GARANCIJ GSD ZA LETO 2012

 Objava: Uradni list št. 26/2012 z dne 6.4.2012

Predmet razpisa so dolgoročna posojila, namenjena za materialne in nematerialne investicije ter financiranje obratnih sredstev, po ugodni obrestni meri z možnostjo pridobitve garancije za odobreno posojilo. Na razpis se lahko prijavijo mala podjetja in fizične osebe z registrirano dopolnilno dejavnostjo na kmetiji iz regije JV Slovenija. Razpis je odprt do porabe sredstev. Vloge se obravnavajo mesečno.

Informacije: Razvojni center Novo mesto d.o.o., Ljubljanska c. 26, 8000 Novo mesto, Polona Kovač-Brulc, tel. 07/ 33 72 987, gsm. 041 317 175 ali polona.kovac.brulc@rc-nm.si.  Razvojni center Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6a, 1330 Kočevje, Mašenjka Hvala, tel. 01 89 50 610, e-naslov info@rc-kocevjeribnica.si.

 RAZPIS POSOJIL ZA NOVA DELOVNA MESTA IN OBRATNA SREDSTVA (MIKROKREDITI) ZA LETO 2012

 Objava: Uradni list št. 26/2012 z dne 6.4.2012

Predmet razpisa so posojila po ugodni obrestni meri z možnostjo pridobitve garancije za odobreno posojilo. Na razpis se lahko prijavijo osebe, ki so realizirale samozaposlitev od 1.1.2011 dalje, mala podjetja oz. podjetniki in fizične osebe z registrirano dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, ki so zaposlili novo osebo od 1.1.2012 dalje ter posojilojemalci, ki so v letu 2012 prejeli dolgoročno posojilo iz GSD za nakup opreme ali ekološkega tovornega vozila. Razpis je odprt do porabe sredstev. Vloge se obravnavajo mesečno.

Informacije: Razvojni center Novo mesto d.o.o., Ljubljanska c. 26, 8000 Novo mesto, Polona Kovač-Brulc, tel. 07/ 33 72 987, gsm. 041 317 175 ali polona.kovac.brulc@rc-nm.si.  Razvojni center Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6a, 1330 Kočevje, Mašenjka Hvala, tel. 01 89 50 610, e-naslov info@rc-kocevjeribnica.si.

RAZPIS DOLGOROČNIH NAMENSKIH POSOJIL IN GARANCIJ GSD2 ZA LETO 2012

 Objava: Uradni list št. 26/2012 z dne 6.4.2012

Predmet razpisa so dolgoročna posojila za financiranje začetnih investicij v opredmetena in neopredmetena sredstva, po ugodni obrestni meri z možnostjo pridobitve garancije za odobreno posojilo. Na razpis se lahko prijavijo male gospodarske družbe in samostojni podjetnike s sedežem v občinah Črnomelj, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika in Semič. Sredstva, ki se dodeljujejo enotam malega gospodarstva predstavljajo državno pomoč, ki je združljiva z Uredbo komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) (UL EU L št. 800/2008 z dne 9.8.2008, str. 3). Razpis je odprt do porabe sredstev. Vloge se obravnavajo mesečno.

Informacije: Razvojni center Novo mesto d.o.o., Ljubljanska c. 26, 8000 Novo mesto, Polona Kovač-Brulc, tel. 07/ 33 72 987, gsm. 041 317 175 ali polona.kovac.brulc@rc-nm.si.  Razvojni center Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6a, 1330 Kočevje, Mašenjka Hvala, tel. 01 89 50 610, e-naslov info@rc-kocevjeribnica.si.

Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2012 (Ur.l. RS, št. 24/12 ) in Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in  vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Ribnica (Ur. l. RS, št. 8/10 ) objavljamo

 JAVNI RAZPIS za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Ribnica  za leto 2012

 Občina Ribnica bo v letu 2012 sofinancirala nakup in vgradnjo malih (individualnih ali skupinskih) čistilnih naprav velikosti do 50 PE na območju Občine Ribnica.

 Nepovratna sredstva se dodeli samo za nakup in vgradnjo malih čistilnih naprav na območjih, na katerih ni predvidene gradnje javnega kanalizacijskega sistema.

Javni razpis

Razpisna dokumentacija

Regijska štipendijska shema za Dolenjsko

Javni poziv k oddaji vlog za izbor delodajalcev v Enotno regijsko štipendijsko shemo za šolsko/študijsko leto 2012/2013

Obrazev za prijavo delodajalcev

10. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka:  900-11/2010

Datum: 11. 04. 2012

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi ( Uradni list RS, št. 100/5 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica ( Uradni list RS, št. 17/2010)

sklicujem

10. redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek, 19. 04. 2012, ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica »Več

Tradicionalno tekmovanje za Slovenski pokal v duatlonu

Triatlon klub Inles Riko Ribnica prireja,
v nedeljo, 15. aprila 2012,
tradicionalno tekmovanje za Slovenski pokal v duatlonu.
Proga poteka na asfaltirani cesti od ribniškega Gradu do naselja Zadolje, menjalni prostor in prijave se nahajajo v Gradu.
 
Vabljeni tekmovalci in ljubitelji športa, da podprete najboljše duatlonce Ribniške doline, Slovenije in tujine.
  
Vabljeni v nedeljo, 15. aprila 2012, od 8. ure naprej v ribniški Grad.

Klikni za ogled panorame Ribniške doline