Namera o sklenitvi neposredne pogodbe parc. št. 1673/14 k.o. 1616-Velike Poljane

V skladu s  40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalni skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011) v povezavi s 23. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10)  Občina Ribnica objavlja

 NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE 

 Občina Ribnica namerava skleniti neposredno pogodbo za naslednje stvarno premoženje:

 parc. št. 1673/14 k.o. 1616 – Velike Poljane.

 Neposredna pogodba se sklene po 15 dneh od objave namere na uradni spletni strani Občine Ribnica.

Javni razpis – šport

Občina Ribnica na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/89, 72/02, 110/02 in 15/03), določil 4. in 5. točke Nacionalnega programa športa (Uradni lit RS, št. 24/00 in 31/00), 10. člena Pravilnika o sofinanciranju programov športa v občini Ribnica (Uradni list RS, št. 104/09) in Letnega programa športa v občini Ribnica za leto 2012, objavlja naslednji JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa v občini Ribnica v letu 2012

JAVNI RAZPIS

Povabilo k oddaji ponudbe

Navodila za izpolnjevanje ponudb

Letni program športa 2012

Pravilnik o sofinanciranju programov športa v občini Ribnica

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Uvodni obrazec

Podatki o izvajalcu

Podatki o izvajalcu in kadrovski strukturi

Izjava o izpolnjevanju pogojev

1. 1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok (do 6. leta starosti)

1. 2. 1 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (od 6. do 15. leta)

1. 2. 2. in 1. 3. 2. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport

1. 3. Športna vzgoja mladine (od 15. do 20. leta)

2. Športna rekreacija

3. Kakovostni šport

4. Vrhunski šport

5. Šport invalidov

10. Velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve

Finančni načrt

Pogodba

Letna poročila javnih zavodov in javnih podjetji za leto 2011

Občina Ribnica objavlja letna poročila javnih zavodov in javnih podjetji za leto 2011, kot del delovnega gradiva za obravnavo Zaključnega računa Občine Ribnica za leto 2011.

GLASBENA ŠOLA

Bilanca stanja

Izkaz prihodkov in odhodkov

Izkaz računa financiranja

Pojasnila k računovodskim izkazom

priponka_pdf HYDROVOD (pozor, velikost je 15MB)

Bilanca stanja

Izkaz poslovnega izida

KOMUNALA RIBNICA

Letno poročilo 2011

LEKARNA RIBNICA

Računovodski izkazi

Letno poročilo 2011

MIKLOVA HIŠA

Bilanca stanja

Izkaz računa financiranja

Izkaz prihodkov in odhodkov

Poslovno poročilo 2011

Računovodsko poročilo 2011

OSNOVNA ŠOLA

Računovodski izkazi

Letno poročilo 2011

Izjava o oceni NNJF 2011

Samoocenitveni vprašalnik 2011

ROKODELSKI CENTER

Računovodski izkazi

Letno poročilo 2011

Ajpes – Letno poročilo 2011

Evidenca obiskovalcev 2010-2011

VRTEC RIBNICA

Bilanca stanja

Letno poročilo za leto 2011

Pomembnejši podatki iz letnega poročila 2011

ZDRAVSTVENI DOM

Računovodski izkazi

Poslovno in računovodsko poročilo 2011

Razpis za odgovornega urednika in člana uredniškega odbora Rešeta

Na podlagi Odloka o javnem glasilu Občine Ribnica (Uradni list RS 103/2007) in Zakona o medijih (Uradni list RS 110/2006) objavlja Občina Ribnica razpis za:

 1.     Odgovornega urednika javnega glasila Občine Ribnica – REŠETO.

 Na predlog programskega sveta imenuje odgovornega urednika in člana uredniškega odbora župan Občine Ribnica za obdobje 4 let, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Odgovorni urednik je lahko oseba, ki:

–         ima izkaz o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni državljan Republike Slovenije;

–         je poslovno sposobna;

–         ji ni izrečena prepoved opravljanja poklica, dejavnosti ali javnega nastopanja

Odgovorni urednik ne more biti oseba, ki po ustavi ali zakonu uživa imuniteto.

 Naloge odgovornega urednika so:

–         daje mnenje na programsko zasnovo glasila, določa uredniško politiko, odgovarja za uresničevanje programske zasnove glasila, zagotavlja redno izhajanje glasila, naroča, pripravlja in ureja besedila ter sodeluje v vseh fazah nastajanja glasila,

–         zagotavlja in vodi dopisniško mrežo izmed članov občinske uprave, krajevnih skupnosti, javnih zavodov, podjetij, skladov, društev in ostale zainteresirane javnosti, za pripravo posameznih vsebin in kontinuirano sodelovanje pri nastajanju glasila,

–         pripravlja letni finančni načrt za izdajanje glasila, skrbi za izvajanje kodeksa novinarske poklicne etike in opravlja druge naloge v skladu z Zakonom o medijih.

 Prijava mora vsebovati:

–  Izjavo o izpolnjevanju pogojev

–  Kratek opis delovnih izkušenj z referencami

Izbrani kandidat bo delo opravljal kot zunanji pogodbeni sodelavec izdajatelja – Občine Ribnica.

2.     Član uredniškega odbora javnega glasila – REŠETO.

Član uredniškega odbora je lahko oseba, ki je poslovno sposobna. Prijava mora vsebovati :

–         Izjavo o izpolnjevanju pogojev

–         Kratek opis delovnih izkušenj z referencami.

Kandidati naj vloge pošljejo v zaprti ovojnici, z označbo:

–         za odgovornega urednika »prijava – odgovorni urednik Rešeta« ali

–         za člana uredniškega odbora »prijava – član uredniškega odbora Rešeta«,

do vključno 16. 4. 2012, na naslov: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica. Kot pravočasne se bodo upoštevale tudi vloge, ki bodo do navedenega datuma prispele na e-naslov: obcina@ribnica.si. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje 15 dni po opravljeni izbiri. Dodatne informacije dobite vsak delovni dan od 8. do 15. ure na sedežu Občine Ribnica ali na tel. 01/837- 20- 08 pri Nevenki Turk-Kraljić.

   OBČINA RIBNICA

Rešeto, marec 2012

priponka_pdf REŠETO, 30. marec 2012, letnik XVI (8,2 MB) »Več

Javni razpis – ljubiteljska kultura

Občina Ribnica objavlja na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11) in Pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ribnica (Uradni list, RS št. 13/12) JAVNI RAZPIS zbiranja predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ribnica za leto 2012.

priponka_pdf JAVNI RAZPIS

priponka_pdf PRAVILNIK za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ribnica

priponka_pdf RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Priprava OPPN Prigorica Pr_8

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS št. 33/2007, 70/2008-ZVO 1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010-popr)) in 30. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS 37/2000, 58/2003) je župan Občine Ribnica dne 20. 3. 2012 sprejel

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Prigorica Pr_8

Kartografski del Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ribnica – delovno gradivo

V spodnji priponki se nahaja kartografski del Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ribnica, kot grafični del delovnega gradiva 8. redne seje Odbora za okolje.

priponka_pdf Kartografski del – delovno gradivo

Delavnica socialno podjetništvo

Delavnica Socialno podjetništvo

Datum in ura: Torek, 3. 4. 2012, ob 17. uri
Lokacija: Občina Kočevje, sejna soba
Organizator: Regijski NVO center

Vsi predstavniki nevladnih organizacij (društev, zasebnih zavodov in ustanov) vljudno vabljeni na delavnico – Socialno podjetništvo.

Na delavnici boste spoznali nov način podjetništva in možnosti financiranja. Finančna in gospodarska kriza sta odprli številne izzive, tudi glede moralnih vrednot v družbi in pravičnosti obstoječih gospodarskih sistemov. Novi razvojni modeli so lahko odgovor na aktualne družbene izzive.

Primere dobrih praks (kot so finančni mehanizem Dobra borza in primer socialnega podjetništva – spletne trgovine Brez dobička) bo predstavil Primož Šporar, strokovni direktor Skupnosti privatnih zavodov – SKUP.

Rok prijave: ponedeljek, 2. 4. 2012. Predhodne prijave so obvezne, saj je število mest omejeno. Prijavo posredujte na e-naslov: drpdnm@yahoo.com ali drpdnm@gmail.com. Prijavnica se nahaja v spodnji priponki. Delavnica je brezplačna.

word-priponka Prijavnica

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na tel. št 07/ 39 39 311 in 041/ 925 405 ter na el.naslovu: drpdnm@yahoo.com ali drpdnm@gmail.com

 

Letni program športa v Občini Ribnica za leto 2012

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03) in v skladu z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00) in 4. členom Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Ribnica (Uradni list RS, št. 104/09) je Občinski svet Občine Ribnica na 9. redni seji, 15. marca 2012, sprejel

priponka_pdf Letni program športa v Občini Ribnica za leto 2012

Klikni za ogled panorame Ribniške doline