Razpis za vpis predšolskih otrok v Vrtec Ribnica za šolsko leto 2012/2013

Razpis za vpis predšolskih otrok v Vrtec Ribnica  za šolsko leto 2012/2013

 Vrtec Ribnica objavlja razpis za vpis predšolskih otrok v programe vrtca za šolsko leto 2012/2013 (vpis z dnem 1.9.2012).

 Vpis otrok bo potekal na sedežu Vrtca Ribnica, Majnikova 3, 1310 Ribnica / uprava vrtca – oranžni vhod, pri svetovalni delavki.

 Izpolnjene obrazce Vloga za vpis otroka v vrtec Ribnica, ki jih dobite na upravi vrtca ali naspletnistrani vrtcawww.vrtecribnica.si,v vrtec vrnite osebno ali po pošti najkasneje do 15. marca 2012

 Starši bodo o sprejemu otroka v vrtec pisno obveščeni najpozneje do konca meseca junija 2012.

 V primeru, da bo prijav za sprejem otrok v programe vrtca z dnem 1.9.2012 več kot je prostih mest, bo o sprejemu odločala Komisija za sprejem otrok v vrtec.

Pomembno: Staršem, ki so vloge za vpis otroka v Vrtec Ribnica že oddali, le-te ni potrebno ponovno oddajati.

 Dodatne informacije dobite osebno ali po telefonu pri svetovalni delavki na  tel. št. 620 93 75od 7.00 do 15.00 ureali na upravi vrtcana tel. št. 620 93 71 v času uradnih ur.

Rešeto, januar 2012

priponka_pdf REŠETO, 30. januar 2012, letnik XVI (6,5 MB) »Več

Javna razgrnitev elaboratov za komasacijski območji Sajevec in Bukovica

Občina Ribnica obvešča, da je Upravna enota Ribnica na podlagi 63. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih ( Ur. l. RS št. 55/03-ZKZ-UPB1, 43/2011-ZKZ-C) , v zadevi komasacije zemljišč na komasacijskem območju SAJEVEC  in komasacijskem območju BUKOVICA izdala SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI ELABORATOV.

Več informacij o javni razgrnitvi lahko najdete v spodnjih priponkah.

priponka_pdf Sklep o javni razgrnitvi – komasacijsko območje SAJEVEC

priponka_pdf Sklep o javni razgrnitvi – komasacijsko območje BUKOVICA

Delavnica priprave zaključnega računa in posvet o strategiji regije

DELAVNICA PRIPRAVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA IN POSVET O STRATEGIJI REGIJE

Datum in ura: četrtek, 12. 1. 2011, od 16. do 19.30
Lokacija: Občina Kočevje, sejna soba (Ljubljanska cesta 26, Kočevje)
Organizatorji: Regijski NVO center – stičišče nevladnih organizacij za JV Slovenijo in Stičišče NVO osrednje Slovenije

K udeležbi ste vljudno vabljeni predstavniki nevladnih organizacij (društev, zasebnih zavodov in ustanov) občin: Kočevje, Kostel, Osilnica, Ribnica, Sodražica in Loški Potok.

Program srečanja bo obsegal dva področja, in sicer posvet o Strategiji razvoja nevladnega sektorja za regijo JV Slovenija, ter izobraževanje na področju priprave zaključnega računa za leto 2011.

V prvem delu bomo govorili o vključevanju nevladnih organizacij v Regionalni razvojni program (RRP), v katerem bodo opredeljene razvojne aktivnosti in projekti na območju JV Slovenije do leta 2020. Na posvetu bomo zbrali vaše predloge za področja, na katerih lahko NVO bistveno prispevamo k razvoju in tako zagotavljamo boljšo kakovost življenja prebivalstva. V tem delu boste imeli priložnost predstaviti težave s katerimi se soočate pri delovanju v vaši organizaciji in so sistemske narave (zadeva vse nevladne organizacije: težave s financiranjem, prostorom, zaposlovanjem ipd.).

V drugem delu bo potekala delavnica na temo priprave in oddaje zaključnega računa za leto 2011. Seznanili se boste s pravilno pripravo poročila, zakonskimi podlagami in praktičnimi primeri finančnega poslovanja. Namenjena je predsednikom, tajnikom in blagajnikom društev oziroma osebam odgovornim za finančno poslovanje in vodenje poslovnih knjig v društvih.

PROGRAM DELAVNICE:

  • opredelitev zakonskih podlag;
  • načini vodenje poslovnih knjig;
  • opredelitev pridobitne in nepridobitne dejavnosti društva (članarine, donacije, sponzorstva…);
  • vrste izplačil v društvih (nagrade, potni nalogi, avtorski honorarji, osebni prejemki…);
  • pregled blagajniškega poslovanja;
  • predstavitev spletnega računovodskega programa miniMAX;
  • priprava dokumentov za zaključni račun.

Delavnica je brezplačna.

Rok prijave: sreda, 11. 1. 2012. Predhodne prijave so obvezne, saj je število mest omejeno. Prijavo posredujte na e-naslov: drpdnm@gmail.com.

Prijavnico in dodatne informacije dobite na spletni strani: http://www.nevladnik.info/si/dogodki/?id=5178

word-priponka Prijavnica

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na tel. št 07/ 39 39 311 in 041/ 925 405 ter na el.naslovu: drpdnm@gmail.com (Maja Žunič, koordinatorka projekta Regijski NVO center).

 

Upravne takse od 1. 1. 2012 dalje

Občina Ribnica obvešča, da je na podlagi Zakona o upravnih taksah ( Ur. l. RS št. 106/2010 ZUT-UPB5) , s 1. 1. 2012 prišlo do zvišanja cen upravnih taks. Celoten zakon si lahko pogledate na spodnji povezavi. Tabela pod povezavo pa vsebuje prikaz cen upravnih taks, ki jih od 1. 1. 2012, zaračunava Občina Ribnica.

http://www.uradni-list.si/1/content?id=101435&part=&highlight=zakon+o+upravnih+taksah

Upravne takse od 1. 1. 2012 dalje

Upravna taksa

cena
Prijava taksne obveznosti 22, 66 eur
Vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom (obrazec A) 22, 66 eur
Vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom (obrazec B) 22, 66 eur
Vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom (obrazec C) 4, 54 eur
Vloga za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času 18, 12 eur
Vloga za enodnevno izjemno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata 22, 66 eur
Vloga za izdajo lokacijske informacije 22, 66 eur
Vloga za izdajo soglasja za poseg v varovalni pas občinske ceste 22, 66 eur
Zahtevek za izračun in odmero komunalnega prispevka 22, 66 eur
Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo občinske ceste :
– za delno ali popolno zaporo zaradi izvajanja del 6, 35 eur
– za delno ali popolno zaporo zaradi prireditve 22, 66 eur

Osnutek novega Pravilnika o sofinanciranju programov športa v občini Ribnica

Občina Ribnica vsa športna društva in ostalo zainteresirano javnost obvešča, da je v pripravi nov Pravilnik o sofinanciranju programov športa. Osnutek novega pravilnika se nahaja v spodnji priponki.

priponka_pdf Pravilnik o sofinanciranju programov športa v občini Ribnica (OSNUTEK)

Pomembnejše novosti v razmerju s starim Pravilnikom o sofinanciranju programov športa so:

– Delitev postopka na dva dela in sicer na sofinanciranje in na dodelitev brezplačne uporabe športne infrastrukture.

– Med športno infrastrukturo se uvrsti športno dvorano in plavalni bazen v ŠCR.

– Mlajšim selekcijam pripada le tretina športne dvorane. Pravilnik se je v tej smeri sicer prej že izvajal, vendar to v njem ni bilo opredeljeno.

– Spremenjeno število članov Komisije za šport (namesto 5-ih članov, komisijo po novem sestavljajo trije člani).

– Zaradi kolizije interesov prepoved članstva članom društev v Komisiji za šport ( to je bilo prej v neskladju s pravilnikom, ki je bil izdan na podlagi Zakona o javnih financah).

– Vloga uradne osebe, ki med drugim izdaja tudi sklepe.

– Določitev pravice do pritožbe, tako da je pravilnik v skladu z ZUP-om.

– Za nekatere športne programe je zmanjšano število ur, saj je bilo npr. za mladino omogočena uporaba športne dvorane v času 800 ur itd.

– Pravilnik je popravljen v tej smeri, da ustreza nomotehničnim standardom.

Klikni za ogled panorame Ribniške doline