Rešeto, avgust 2011

priponka_pdf REŠETO, 30. avgust 2011, letnik XV (5,2 MB)
priponka_pdf OGLASI – REŠETO, 30. avgust 2011, letnik XV (4,6 MB) »Več

Prenovljeni prostori za potrebe ribniškega vrtca v OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica

Otvoritev dodatnih dveh oddelkov Vrtca Ribnica

S 1. septembrom 2011 bo v prenovljene prostore dveh oddelkov v stavbi B Osnovne šole dr. Franceta Prešerna vstopilo 44 otrok ribniškega vrtca. Z zagotovitvijo dveh novih oddelkov v meščanski šoli so se odprla dodatna prosta mesta za vključitev otrok v vrtec, saj je v šolskem letu 2011/2012 potrebo po vključitvi v Vrtec Ribnica izrazilo kar 159 staršev, za kar bi bilo potrebno zagotoviti 24 oddelkov, medtem ko obstoječi vrtec razpolaga le z 18 oddelki. »Več

Na Velikih Poljanah dobili nove poslovilne vežice

Trak sta prerezala predsednik KS Velike Poljane Jože Marolt in župan Jože Levstek

Investicija, vredna 200.000 EUR, bo služila opravljanju poslednjega slovesa od pokojnega za okoliške vasi in zaselke s skupno 220 prebivalci. Vežice je v soboto, 13. avgusta 2011, ob somaševanju ostalih župnikov ribniške doline blagoslovil ribniški dekan mag. Anton Berčan. »Več

Ukinitev statusa javnega dobra nepremičnini parc. št. 2221/3 k.o. 1628-Dane

Občina Ribnica obvešča, da se nepremičnini parc. št. 2221/3 k.o. 1628-Dane, odvzame status javnega dobra.

priponka_pdf Odločba in javno naznanilo

Obvestilo o objavi obvestila o oddaji javnega naročila – šolski prevozi 2011 – 2015

Številka : 430-0003/2011

Datum: 11.8.2011

OBVESTILO o objavi obvestila o oddaji naročila za opravljanje prevozov učencev v OŠ za obdobje 2011 – 2015

Občina Ribnica obvešča, da je na Portalu javnih naročil http://www.enarocanje.si/?podrocje=portal, objavila  Obvestilo o oddaji naročila za  “Opravljanje dnevnih prevozov učencev v osnovne šole na območju Občine Ribnica v šolskih letih 2011/12, 2012/13, 2013/2014 in 2014/2015” in Obvestilo o nedokončanem postopku za del ponovljenega razpisnega  postopka.

 Javni obvestili sta bili objavljeni na portalu javnih naročil dne 11.8.2011, pod številko JN9142/2011 in JN9135/2011.

Sklep o začetku postopka izdelave OPPN za območje urejanja LN 04-del-širitev in sanacija kamnoloma v Kotu

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ( Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO -1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10-popr.), 43/11-ZKZ-C) in 16. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00 in 58/03) je župan Občine Ribnica dne 10. 08. 2011 sprejel

SKLEP

o začetku postopka izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja LN

04 – del – širitev in sanacija kamnoloma v Kotu

 

priponka_pdf Sklep

Objava prostega uradniškega delovnega mesta višji svetovalec za pravne zadeve (določen čas)

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica objavlja prosto uradniško delovno mesto za določen čas

VIŠJI SVETOVALEC ZA PRAVNE ZADEVE

Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo splošni delovno pravni predpisi morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, izpolnjevati naslednje pogoje:

  • najmanj visoka strokovna izobrazba pravne smeri ali visokošolska strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) pravne smeri;
  • najmanj 4 leta delovnih izkušenj;
  • znanje uradnega jezika;
  • opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka;
  • državljanstvo Republike Slovenije;
  • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
  • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

»Več

Ukinitev statusa javnega dobra za nepremičnino parc. št. 3162/2 k.o. Sodražica

Občina Ribnica obvešča, da se za nepremičnino parc. št. 3162/2 pot v izmeri 105 m2, k.o. 1619 – Sodražica, ukine status javnega dobra, ker nepremičnina ne služi več svojemu namenu.

priponka_pdf Odločba o ukinitvi statusa javnega dobra in javno naznanilo

Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Ribnica za leto 2011

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2011 (Ur.l. RS, št. 23/11 ) in Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in  vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Ribnica (Ur. l. RS, št. 8/10 ) objavljamo

 JAVNI RAZPIS za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Ribnica  za leto 2011

 Občina Ribnica bo v letu 2011 sofinancirala nakup in vgradnjo malih (individualnih ali skupinskih) čistilnih naprav velikosti do 50 PE na območju Občine Ribnica. Nepovratna sredstva se dodeli samo za nakup in  vgradnjo malih čistilnih naprav na območjih, na katerih ni predvidene gradnje javnega kanalizacijskega sistema.

Več informacij o javnem razpisu in razpisno dokumentacijo najdete v spodnjih priponkah.

word-priponka Javni razpis

priponka_pdf Razpisna dokumentacija

Klikni za ogled panorame Ribniške doline