Rešeto, julij 2011

priponka_pdf REŠETO, 29. julij 2011, letnik XV (2,2 MB)
priponka_pdf OGLASI – REŠETO, 29. julij 2011, letnik XV (6,3 MB) »Več

Podpis pogodbe o sodelovanju v okviru skupnega projekta OP ROPI za obdobje 2007-2013 »Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje«

Podpis pogodbe o sodelovanju v okviru skupnega projekta OP ROPI za obdobje 2007-2013 »Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje«

Župani med podpisom pogodbe

Občine Kočevje, Ribnica, Loški Potok, Sodražica, Kotel in Osilnica so v letu 2006 podpisale Pismo o nameri za sodelovanje pri izvedbi projekta »Sanacija in širitev regionalnega vodovoda Sodražica-Ribnica- Kočevje ter celostno urejanje oskrbe s pitno vodo kočevsko-ribniškega območja, s katerim so se zavezale k postavitvi področja vodooskrbe prebivalstva kot eni od prednostnih nalog v svojih razvojnih programih ter k sodelovanju pri pripravi in prijavi projektov na razpise za pridobitev sredstev iz naslova kohezijskih in ostalih skladov EU in sicer za obdobje 2007 – 2013. »Več

5. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-11/2010, Datum:  19.07.2011

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/5 – uradno prečiščeno besedilo) in 21. člena  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 66/2000 in 58/2003)

s k l i c u j e m

5. redno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek,  28.7.2011,  ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

»Več

Obvestilo o ponovljeni objavi javnega naročila za opravljanje prevozov učencev v OŠ za obdobje 2011-2015

Številka : 430-0003/2011

Datum: 15.7.2011

OBVESTILO o ponovljeni objavi javnega naročila za opravljanje prevozov učencev v OŠ za obdobje 2011 – 2015

 Občina Ribnica obvešča,

 da je na Portalu javnih naročil http://www.enarocanje.si/?podrocje=portal, objavila javno naročilo za “Opravljanje dnevnih prevozov učencev v osnovne šole na območju Občine Ribnica v šolskih letih 2011/12, 2012/13, 2013/2014 in 2014/2015”- za dva sklopa.

»Več

Obvestilo o zaključku zadeve v postopku obravnave suma korupcije

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija) je obravnavala anonimno prijavo o sumu korupcije v zvezi s podelitvijo koncesije in oddaje javnih naročil občine Ribnica. Prijava se je nanašala na postopek podelitve koncesije za projekt kotlovnice na lesno biomaso in na investicijo v izgradnjo Severne servisne ceste oziroma komunalno opremljanje OC Breg. Občina Ribnica je Komisiji predložila vse podatke in dokumentacijo v zvezi z navedenimi postopki, Komisija pa je 5.7.2011 občino obvestila o zaključku zadeve. Obvestilo Komisije si lahko ogledate v priponki. 

priponka_pdf Obvestilo o zaključku zadeve v postopku obravnave suma korupcije

Objava delovnega mesta direktor/direktorica Knjižnice Miklova hiša

Svet zavoda Knjižnica Miklova hiša razpisuje na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša in na podlagi sklepa sveta, sprejetega na 19. seji Sveta javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša, ki je bila v torek, 14. junija 2011, delovno mesto

direktorja/direktorice.

»Več

Pomoč na domu ima novo službeno vozilo

Pomoč na domu ima novo službeno vozilo

Novo službeno vozilo

Center za socialno delo Ribnica izvaja storitev pomoč družini na domu v obliki socialne oskrbe na domu za občini Ribnica in Sodražica že od leta 1993. Omenjena storitev omogoča starejšim, bolnim in invalidnim osebam, da čim dlje ostajajo doma. Socialne oskrbovalke v skladu z dogovorom dnevno obiskujejo uporabnike na njihovih domovih, kjer jim nudijo dogovorjene storitve. Teren je razgiban, saj sega od Grčaric do Slemen, Gore in Novega pota, za kar nujno potrebujemo službena vozila. »Več

Javna dražba za oddajo profitnega stanovanja v najem na Prijateljevem trgu 12

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica,  objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010) ter sklepa Občinskega sveta Občine Ribnica št. 352-9/2011 z dne 3.6.2011

JAVNO DRAŽBO ZA ODDAJO PROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.

2. Predmet oddaje v najem:

Profitno dvosobno stanovanje v stanovanjski stavbi na Prijateljevem trgu 12, 1310 Ribnica, katera stoji na parc. št. 1916 k.o. Ribnica, neto tlorisna površina stanovanja je 47,87 m2.

Stanovanju pripadata klet in terasa. Stanovanje je neopremljeno.

Več informacij o dražbi najdete v spodnji priponki.

priponka_pdf Javna dražba za oddajo profitnega stanovanja v najem

Javna dražba za prodajo nepremičnin parc. št. 1012/2 k.o. Ribnica, parc. št. 3351/1 k.o. Dolenja vas

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica,  objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010) ter sklepa o letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Ribnica za leto 2011 št. 478-0024/2011, ki ga je dne 3.3.2011 sprejel Občinski svet Občine Ribnica,

JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.

2. Predmet prodaje:

a) parc. št. 1012/2 k.o. Ribnica, travnik v izmeri 403 m2,

b) parc. št. 3351/1 k.o. Dolenja vas, neplodno v izmeri 88 m2.

Več informacij o dražbi najdete v spodnji priponki.

priponka_pdf Javna dražba za prodajo nepremičnin

Javna dražba za prodajo nepremičnin julij 2011 (Grčarice, Jelendol in Škrabčev trg)

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010), ter sklepa o letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Ribnica za leto 2011 št. 478-0024/2011, ki ga je dne 3.3.2011 sprejel Občinski svet Občine Ribnica, JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO NEPREMIČNIN »Več

Klikni za ogled panorame Ribniške doline