Rešeto, april 2011

priponka_pdf REŠETO, 29. april 2011, letnik XV (2,7 MB) »Več

Javni razpis – šport 2011

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07), 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03) in v skladu z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00) je Občinski svet Občine Ribnica na 3. redni seji, 24. marca 2011, sprejel LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI RIBNICA ZA LETO 2011 »Več

Javni razpis za izdelavo nadgradnje za gasilsko vozilo GVC 24/50 za PGD Ribnica (ponovna objava)

Na podlagi 30. člena Zakona o javnem naročanju, ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 34/2008, 19/2010 in 18/2011, Prostovoljno gasilsko društvo Ribnica, Merharjeva ulica 1, 1310 RIBNICA vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega razpisa za oddajo naročila blaga po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za izdelavo nadgradnje za gasilsko vozilo GVC 24/50 za Prostovoljno gasilsko društvo Ribnica, objavljenega na Portalu javnih naročil. Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega razpisa. Objavljeno na portalu javnih naročil (www.enarocanje.si) dne, 6.4.2011, pod št. JN3478/2011, “Gasilska vozila”. »Več

Javni razpis – ljubiteljska kultura 2011

Občina Ribnica objavlja na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-UPB1, 56/08, 4/10) in Pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ribnica (Uradni list RS, št. 36/03,17/04) J A V N I R A Z P I S zbiranja predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske »Več

Javna dražba za prodajo nepremičnin

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010), ter sklepa o letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Ribnica za leto 2011 št. 478-0024/2011, ki ga je dne 3.3.2011 sprejel Občinski svet Občine Ribnica,
JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO NEPREMIČNIN »Več

Obvestilo o objavi javnega naročila Izvedba storitev gradbenega nadzora in koordinatorja varstva pri delu na projektu Gradnja vrtca Ribnica

Občina Ribnica obvešča, da je na Portalu javnih naročil www.enarocanje.si, objavila javno naročilo »Izvedba storitev gradbenega nadzora in koordinatorja varstva pri delu na projektu Gradnja vrtca v Občini Ribnica« »Več

S podpisom pogodbe se bo začela nadgradnja čistilne naprave v Občini Ribnica

Župan Jože Levstek in prokurist družbe Hidroinženiring Željko Rečnik

Jože Levstek in Željko Rečnik

Danes sta Občina Ribnica in družba Hidroiženiring slavnostno podpisali pogodbo o nadgradnji čistilne naprave v Ribnici na 6.500 PE. Investicija je del skupine projektov Ohranimo Krko čisto, ki jih bodo v sklopu druge faze odvajanja in čiščenja odpadne vode v porečju reke Krke izvajale občine Kočevje, Ribnica in Šentjernej. Nadgradnja čistilne naprave je prvi projekt občine Ribnica, ki je sofinanciran iz Kohezijskega sklada za razvoj, njegova investicijska vrednost pa znaša 2,3 milijona evrov. »Več

Vabilo na novinarsko konferenco Občine Ribnica: Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju reke Krke – 2. faza

Spoštovani,
Občina Ribnica vas vabi na novinarsko konferenco v okviru 2. faze aktivnosti odvajanja in čiščenja odpadne vode v porečju Krke, na kateri bosta župan Občine Ribnica, Jože Levstek, in v imenu direktorja izvajalske družbe Hidroinženiring,  prokurist Željko Rečnik, slavnostno podpisala pogodbo o nadgradnji čistilne naprave v Občini Ribnica. »Več

3. izredna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 900-11/2010 Datum: 5.4.2011
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/5 – uradno prečiščeno besedilo) in 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 66/2000 in 58/2003) s k l i c u j e m 3. izredno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v petek, 8.4.2011, ob 18. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica »Več

Klikni za ogled panorame Ribniške doline