Javni razpis – kmetijstvo 2011

Številka: 41011-0002/2011, Datum: 30.3.2011
Občina Ribnica objavlja na osnovi 4. člena Uredbe (ES) št. 1857/06 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov (UL L št. 358 z dne 16.12.2006, str. 3), 24. člena Zakona o kmetijstvu (Ur.l.RS, št. 45/08), 2. člena Odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2011 in 8. člena Pravilnika o sofinanciranju ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Ribnica (Ur.l.RS, št. 70/2007), in priglašene sheme državne pomoči (št. sheme: XA 196/2007 in številka mnenja MKGP: K – BE 055-5883865), in Letnega programa kmetijstva za leto 2011, ki ga je na 3. redni seji dne 24.3.2011 sprejel Občinski svet, naslednji JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA, GOZDARSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI RIBNICA V LETU 2011
»Več

Javni razpis – turizem 2011

Številka: 410011-0003/2011, Datum: 30.3.2011
Občina Ribnica objavlja na podlagi določb Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), 24. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/2006, 91/2008 Odl.US: U-I-380/06-11, 102/2008 Odl.US: U-I-57/07-7, 58/2009), 16. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/2000), 2. člena Odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2011, in Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Ribnica, ki ga je sprejel Občinski svet na 10. redni seji dne 19.6.2008 in na 5. izredni seji 17.7.2008, naslednji JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU TURIZMA V OBČINI RIBNICA V LETU 2011 »Več

Rešeto, marec 2011

priponka_pdf REŠETO, 30. marec 2011, letnik XV (2,5 MB) »Več

Letni program kmetijstva za leto 2011

Številka: 331-0001/2011, Datum: 24.3.2011
V skladu s 7. členom pravilnika o sofinanciranju ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Ribnica (Uradni lis RS, št. 70/07) je na 3. redni seji dne 24.3. 2011 Občinski svet Občine Ribnica sprejel LETNI PROGRAM KMETIJSTVA OBČINE RIBNICA ZA LETO 2011 »Več

Obvestilo o objavi javnega naročila za gradnjo vrtca v občini Ribnica

Občina Ribnica obvešča, da je na Portalu javnih naročil www.enarocanje.si objavila javno naročilo

za gradnjo Vrtca v Občini Ribnica

Javno naročilo je bilo na portalu javnih naročil objavljeno 7. 3. 2011

Številka objave: JN 2144/2011, Rok za oddajo ponudb : 18. 4. 2011 Čas: 10:00

Do dodatnih informacij v zvezi z objavljenim javnim naročilom in do razpisne dokumentacije lahko dostopate preko zgoraj  navedenega portala javnih naročil. Kontaktna oseba s strani naročnika je g. Alojz Pahulje tel. 837 – 20- 07.

OBČINA RIBNICA

Razpis za vpis predšolskih otrok v Vrtec Ribnica za šolsko leto 2011/2012

Vrtec Ribnica objavlja razpis za vpis predšolskih otrok v programe vrtca za šolsko leto 2011/2012 (vpis z dnem 1.9.2011).

Vpis otrok bo potekal na sedežu Vrtca Ribnica, Majnikova 3, 1310 Ribnica / uprava vrtca – oranžni vhod, pri svetovalni delavki.

Izpolnjene obrazce Vloga za vpis otroka v vrtec Ribnica, ki jih dobite na upravi vrtca ali na spletni strani vrtca www.vrtecribnica.si, v vrtec vrnite osebno ali po pošti najkasneje do 5. aprila 2011.

pdf priponka Razpis za vpis predšolskih otrok v Vrtec Ribnica za šolsko leto 2011/2012

Letni program športa v Občini Ribnica za leto 2011

pdf priponka Letni program športa v Občini Ribnica za leto 2011

Obvestilo – predlog za prenos dela parc. št. 1673/1 cesta

pdf priponka Obvestilo – predlog za prenos dela parc. št. 1673-1 cesta

Javna dražba za oddajo profitnega stanovanja v najem

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 14/07, 86/10-ZSPDSLS), 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 84/07, 94/08, 55/09, 100/09) ter sklepa Občinskega sveta Občine Ribnica št. 352-2/2011 z dne 8.3.2011

JAVNO DRAŽBO
ZA ODDAJO PROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM

Javna dražba bo dne 5.4.2011 ob 11. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica.

pdf priponka Javna dražba za oddajo profitnega stanovanja v najem

Določitev plakatnih mest in način plakatiranja za izvedbo referenduma o Zakonu o malem delu

pdf priponka Sklep – Določitev plakatnih mest in način plakatiranja za izvedbo referenduma o Zakonu o malem delu

Klikni za ogled panorame Ribniške doline