Rešeto, april 2010

pdf priponka Rešeto, april 2010 / XIV (9,4 MB)

Obvestilo o ukinitvi javnega dobra

Številka: 478-38/2006 Datum: 12.4.2010
Občinska uprava Občine Ribnica izdaja na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Ur.l. RS, št. 102/04-uradno prečišceno besedilo, 14/05-popr., 92/05-ZJC-B, 111/05- odločba US, 93/05-ZVMS, 126/07 in 108/09, v nadaljevanju ZGO-1), 17. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.l. RS, št. 24/2006-uradno prečišceno besedilo ZUPUPB- 2, 105/06- ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10) ter sklepa Občinskega sveta Občine Ribnica, sprejetega na 16. redni seji 2. oktobra 2009, v upravni zadevi ukinitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, po uradni dolžnosti naslednjo ODLOČBO O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA

pdf priponkaOdločba

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN za območje urejanja ZN R7/O4 – del

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/2007) in 30. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/2000 in 58/2003) je župan Občine Ribnica, dne 22.03.2010 sprejel SKLEP

pdf priponkaSklep

Razpis za prosto delovno mesto – RAVNATELJ/RAVNATELJICA Vrtca Ribnica

Svet zavoda Vrtec Ribnica, Majnikova ulica 3, 1310 Ribnica razpisuje delovno mesto
RAVNATELJA / RAVNATELJICE
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št. 16/07 – UPB5, 36/8 in 58/09). »Več

Razpis za vpis predšolskih otrok v Vrtec Ribnica za šolsko leto 2010/2011

Vrtec Ribnica objavlja razpis za vpis predšolskih otrok v programe vrtca za šolsko leto 2010/2011 (vpis z dnem 1.9.2010).

Vpis otrok bo potekal na sedežu Vrtca Ribnica, Majnikova 3, 1310 Ribnica / uprava vrtca – oranžni vhod.

Izpolnjene obrazce Vloga za vpis otroka v vrtec Ribnica, ki jih dobite na upravi vrtca ali na spletni strani vrtca www.vrtecribnica.com, v vrtec vrnite najkasneje do 15. aprila 2010.

pdf priponka Razpis za vpis predšolskih otrok v Vrtec Ribnica za šolsko leto 2010/2011

Spremembe in dopolnitve letnega programa športa v občini Ribnica za leto 2010

pdf priponkaSpremembe in dopolnitve letnega programa športa v občini Ribnica za leto 2010

Klikni za ogled panorame Ribniške doline